Příkazy

Hledám varianty 'příkazy' [ příkazy (44) příkazům (6) příkazů (6) příkazu (17) příkazem (4) příkazech (1) příkaz (14) ]. Nalezeny 92 verše.
Genesis 45:19...z Egypta, abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své děti...
Genesis 49:33...od Chetových synů!" A když Jákob dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl...
Exodus 6:13...pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále...
Exodus 18:23...to, budeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji...
Numeri 2:33...uskupení bylo 603 550 mužů. Podle Hospodinova příkazu Mojžíšovi však s ostatními Izraelity nebyli sečteni...
Numeri 3:42...dobytek levitů." Mojžíš tedy podle Hospodinova příkazu sečetl všechny prvorozené syny Izraele. Všech...
Numeri 20:24... protože jste se u Mej-meriby vzepřeli mému příkazu. Vezmi Árona i jeho syna Eleazara a vyveď je na...
Numeri 27:14...bratr Áron. To proto, že jste se vzepřeli mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do sváru...
Numeri 32:28... jak praví náš pán." Mojžíš tedy o nich vydal příkaz knězi Eleazarovi, Jozuovi, synu Nunovu, a náčelníkům...
Deuteronomium 1:19...máte dělat. Potom jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu Hospodina, našeho Boha, jsme šli celou touto...
Deuteronomium 1:26...ochotni vydat se vzhůru a vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého Boha. Začali jste ve svých stanech...
Deuteronomium 1:43...neposlechli jste. Vzepřeli jste se Hospodinovu příkazu a opovážlivě jste se vydali do hor. Emorejci, kteří...
Deuteronomium 9:23...zemi, kterou jsem vám dal," vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého Boha. Nevěřili jste mu a...
Deuteronomium 31:5... tvůj Bůh, vydá, naložte s nimi přesně podle příkazu, který jsem vám dal. Buďte silní a stateční,...
Jozue 4:10...uprostřed Jordánu, než byly splněny všechny příkazy, které Hospodin udělil pro lid Jozuovi, přesně jak...
Jozue 5:14...tu."Jozue padl tváří k zemi a poklonil se. "Jaké příkazy můj pán pro svého služebníka?" zeptal se. Vůdce...
Jozue 8:8...se podle Hospodinova slova. Držte se mých příkazů." Vysláni Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohy a...
Jozue 15:13... synu Jefunovu, dal Jozue podle Hospodinova příkazu podíl uprostřed synů Judových - Kiriat-arbu, což je...
Jozue 19:50...také Jozuovi, synu Nunovu. Podle Hospodinova příkazu mu dali město, které si přál - Timnat-serach v...
Jozue 21:3...dobytek." Synové Izraele tedy podle Hospodinova příkazu dali levitům ze svého dědictví tato města a jejich...
Soudců 21:10... Obec tam proto vyslala 12 000 udatných mužůpříkazem: "Jděte a pobijte obyvatele Jábeš-gileádu ostřím...
1. Samuel 12:14...poslouchat ho? Nebudete se vzpírat Hospodinovým příkazům a půjdete za Hospodinem, svým Bohem - vy i král,...
1. Samuel 12:15...poslouchat Hospodina a budete se vzpírat jeho příkazům, bude Hospodinova ruka proti vám, tak jako byla...
2. Samuel 18:5...je to můj chlapec!" Celé vojsko slyšelo, jaké příkazy dal král všem velitelům ohledně Abšaloma. A tak...
1. Královská 2:43...jsi tedy nedodržel Hospodinovu přísahu ani můj příkaz?" Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v srdci dobře víš,...
1. Královská 6:12... zákony, vykonávat úsudky a věrně plnit  příkazy, potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému otci...
1. Královská 13:21...‚Vzepřel ses Hospodinovu rozkazu! Nedodržel jsi příkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil ses a...
1. Královská 18:18...a dům tvého otce, protože opouštíte Hospodinovy příkazy a ty následuješ baaly. Svolej ke mně na horu Karmel...
1. Královská 18:36...tvůj služebník a že jsem toto vše udělal na tvůj příkaz. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi. tento lid...
2. Královská 23:3...i duší následovat Hospodina a poslouchat jeho příkazy, svědectví a ustanovení a plnit tak slova této...
2. Královská 23:35...a zlato, musel zemi zdanit. Kvůli faraonovu příkazu tedy každý platil stříbro, jak mu bylo vyměřeno....
1. Letopisů 6:34...svatyně a očišťování Izraele podle všech příkazů Božího služebníka Mojžíše. Toto jsou synové...
2. Letopisů 8:15...David, muž Boží. Neuchýlili se od králova příkazu pro kněží a levity v ničem, ani ve správě pokladnic...
2. Letopisů 17:4...svého otce a narozdíl od Izraele se řídil jeho příkazy. Hospodin mu dal království pevně do rukou a celé...
2. Letopisů 29:15...bratry a posvětili se. Potom šli podle králova příkazu očistit Hospodinův chrám, jak řekl Hospodin. Kněží...
2. Letopisů 34:31...i duší následovat Hospodina a poslouchat jeho příkazy, svědectví a ustanovení, a plnit tak slova smlouvy,...
2. Letopisů 35:15... synové Asafovi, stáli na svých místech podle příkazu Davida, Asafa, Hemana a králova vidoucího Jedutuna....
2. Letopisů 35:16...beránka i pro . Tak byla onoho dne na příkaz krále Jošiáše vykonána veškerá služba Hospodinu, a...
Ezdráš 4:19...pozornost a byl mi doslovně přečten. Na můj příkaz bylo zkoumáno a zjištěno, že dotyčné město je od...
Nehemiáš 9:13...pravidla a spravedlivé zákony, dobrá nařízenípříkazy. Dal jsi jim poznat svou svatou sobotu, skrze svého...
Nehemiáš 9:14... skrze svého služebníka Mojžíše jsi jim vydal příkazy, nařízení a zákony. Chléb z nebe jsi jim dal, když...
Nehemiáš 9:16...pyšně zatvrdili šíji a odmítli poslouchat tvé příkazy. Odmítli poslouchat, nepomysleli na divy, které jsi...
Nehemiáš 9:29... oni však zpychli a nechtěli poslouchat tvé příkazy. Provinili se proti tvým řádům, z nichž ten, kdo je...
Nehemiáš 9:34...a otcové. Tvůj Zákon neplnili, nedbali na tvé příkazy ani na výstrahy, jimiž jsi je varoval. Když ještě...
Nehemiáš 12:24... syn Kadmielův, a jejich bratři, kteří podle příkazu Davida, muže Božího, měli chválit a vzdávat díky...
Nehemiáš 12:45...službu svému Bohu a dbali na očišťování podle příkazů Davida a jeho syna Šalomouna stejně jako zpěváci a...
Ester 8:14...poslové na koních z říšského hřebčince na králův příkaz neprodleně vyrazili a zákon byl vyhlášen i v súském...
Job 23:12...jeho cestu, nesešel jsem z . Nevzdálil jsem se příkazům jeho rtů, v nitru jsem uchovával výroky jeho úst....
Job 37:12...sem a tam pod jeho vedením, aby plnila jeho příkazy kdekoli na zemi. jeho zemi nesou trest či...
Žalmy 33:9...On promluvil - a stalo se, všechno povstalo jeho příkazem. Záměry národů Hospodin kazí, lidské úmysly vniveč...
Žalmy 78:7... nezapomínají, co učinil, a dodržují jeho příkazy! nejsou jako jejich otcové, pokolení vzpurné a...
Žalmy 78:23...nevěřili a nedoufali v jeho spasení, přesto dal příkaz oblakům shůry, otevřel nebeské průduchy. Skrápěl je...
Žalmy 89:32... ustanovení jestliže poruší a nedodrží  příkazy - holí potrestám jejich poklesky a jejich provinění...
Žalmy 103:18...kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy. Hospodin ustavil svůj trůn na nebi, svou...
Žalmy 105:28...zázraky! Poslal tmu a přišlo zatmění, jeho příkazům se totiž vzepřeli. Jejich vody ve krev obrátil,...
Žalmy 119:6...dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy nebudu. Chválit budu se srdcem...
Žalmy 119:10...řídí se! Celým svým srdcem hledám , od tvých příkazů zbloudit nenech ! V srdci si ukládám tvé výroky,...
Žalmy 119:19...ve tvém Zákoně. Na zemi jsem jen cizincem, své příkazy mi neskrývej! Mou duši stále stravuje touha po...
Žalmy 119:32... nedej, abych byl zahanben! Poběžím cestou tvých příkazů - do srdce dals mi svobodu! Ukaž mi, Hospodine,...
Žalmy 119:48...mi rozkoší - vždyť je miluji! K milovaným tvým příkazům ruce vztahuji, zatímco přemýšlím nad tvými zákony....
Žalmy 119:60... Pospíchám, abych se nezpozdil dodržet chci tvé příkazy. I když jsem obklopen léčkami ničemů, nezapomínám...
Žalmy 119:73...učinily a uhnětly, dej mi rozum, pochopím tvé příkazy. Tví ctitelé ze zaradují, uvidí, tvé slovo je...
Žalmy 119:78...že zrádně křivdí mi, zatímco přemýšlím nad tvými příkazy. Kéž se tví ctitelé ke mně navrátí, aby poznali tvá...
Žalmy 119:86...tvůj Zákon vůbec nehledí. Věrné jsou všechny tvé příkazy; zrádci pronásledují, pomoz mi! Skoro ...
Žalmy 119:115...slovo je mou nadějí. Odstupte ode , bídácipříkazy svého Boha plnit chci! Podpírej , jak jsi...
Žalmy 119:127...- lidé porušují Zákon tvůj! Protože miluji tvé příkazy, jsou mi nad zlato, i to nejčistší. Všech tvých...
Žalmy 119:131...vzdychám dychtivě, protože toužím po tvých příkazech! Pohlédni na , prosím smiluj se dle práva těch...
Žalmy 119:151... blízký jsi; spolehlivé jsou všechny tvé příkazy. Odedávna vím o tvých svědectvích, že jsi je...
Žalmy 119:166... Čekám, Hospodine, na tvé spasení a plním tvé příkazy. V duši opatruji tvá svědectví - jak velice je...
Žalmy 119:172...výrocích, neboť jsou spravedlivé všechny tvé příkazy. Kéž mi pomáhá ruka tvá, vždyť jsem si zvolil tvá...
Žalmy 119:176... - jsem tvůj služebník, nezapomínám na tvé příkazy! Poutní píseň. K Hospodinu ve svém soužení volám a...
Žalmy 148:5... všichni chválí jméno Hospodin, jehož příkazem byli stvořeni! Na věčné věky je všechny umístil,...
Přísloví 2:1...všeho zla." Přijmi prosím slova, synu, moje příkazy jak poklad opatruj, své ucho k moudrosti nakloň,...
Přísloví 4:4... říkal: "Moje slova si vezmi k srdci, dbej na  příkazy a budeš žít. Získej moudrost, rozumnost získej, ...
Přísloví 7:1...jím nepohne! Dbej na výroky, můj synupříkazy jak poklad opatruj. Dbej na příkazy a najdeš...
Přísloví 7:2...synu, příkazy jak poklad opatruj. Dbej na  příkazy a najdeš život, učení jak oko v hlavě chraň....
Izaiáš 13:3...do bran vznešených. Svým posvěceným dal jsem příkazy, povolal jsem své hrdiny, své rozjařené vítěze, aby...
Izaiáš 29:13... uctívají, není to nic víc než naučené lidské příkazy. Proto tento lid znovu udivím, vykonám s nimi divy...
Izaiáš 34:16... žádný z nich není bez družky. Jeho ústa dala příkazy a jeho Duch je shromáždí. On sám jim losem určí...
Izaiáš 48:18... po níž bys jít měl. Kdybys tak poslouchal  příkazy, tvůj pokoj by proudil jako potoky, jak mořské vlny...
Jeremiáš 35:18...Jonadab přikázal; dodržovali jste všechny jeho příkazy a chovali jste se přesně tak, jak vám přikázal. A...
Jeremiáš 43:4...velitelů ani nikdo z lidu neposlechl Hospodinův příkaz, že mají zůstat v judské zemi. Jochanan, syn...
Pláč 1:18...je ale v právu, vždyť jsem se vzepřela jeho příkazům. Poslyšte, všechny národy, pohleďte na trápení:...
Matouš 15:9...Nadarmo ale uctívají, když učí lidské naukypříkazy.'" Pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte a...
Marek 6:27... to nechtěl odmítnout. Hned poslal katapříkazem, přinese Janovu hlavu. Ten odešel, sťal ho ve...
Marek 7:7...Nadarmo ale uctívají, když učí lidské naukypříkazy.' Opustili jste Boží přikázání, ale lidské tradice...
Lukáš 15:29...ti sloužím! Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale tys mi nikdy nedal ani kůzle, abych se...
Jan 10:18...ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce." Kvůli těm slovům se mezi...
1. Korintským 7:6...se nemohli ovládnout. To, co tu říkám, však není příkaz, ale svolení. Přál bych si, aby všichni byli jako ...
1. Korintským 7:25... Pokud jde o neprovdané, nemám od Pána žádný příkaz, ale dám vám radu jako někdo, komu Pán pomohl být...
Koloským 2:22... na to nesahej!"? Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejichž zneužívání je škodlivé. Pro svou...
Titus 1:14...ve víře a nezabývají se židovskými bájemipříkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy. Čistým je vše...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |