Příjemná

Hledám varianty 'příjemná' [ příjemným (2) příjemný (2) příjemnou (17) příjemní (2) příjemné (7) příjemná (8) ]. Nalezeno 38 veršù.
Genesis 8:21...na oltáři zápalné oběti. Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: " nikdy kvůli člověku...
Exodus 29:18...dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť Hospodinupříjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Potom vezmeš druhého...
Exodus 29:25...na oltáři spolu se zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před Hospodinem. Je to ohnivá oběť Hospodinu...
Exodus 29:41...s moučnou obětí a úlitbou tak jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Toto je po všechna...
Leviticus 2:12...prvotin, ale nesmíte je obětovat na oltáři jako příjemnou vůni. Každý dar moučné oběti ochuť solí; nedopusť...
Leviticus 3:16...dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti, jako příjemnou vůni. Všechen tuk patří Hospodinu. Toto je věčné...
Leviticus 4:31...oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad...
Leviticus 6:8...a nechá tento památeční díl dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou jíst, co...
Leviticus 6:14...na kousky ji pak přineseš, abys ji obětoval jako příjemnou vůni Hospodinu. Áronův syn, který přijme kněžské...
Leviticus 17:6...Stanu setkávání a tuk nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Nebudou již tedy zabíjet své...
Leviticus 26:31...v sutiny, vaše svatyně zpustoším a k vašim příjemným vůním nepřivoním. sám zpustoším zemi tak, že...
Numeri 15:3...ohnivou oběť, abyste Hospodinu připravili příjemnou vůni - zápalnou nebo pokojnou oběť, ...
Numeri 15:7...jako úlitbu - to vše přineseš Hospodinu jako příjemnou vůni. Připravíš-li jako zápalnou či pokojnou oběť...
Numeri 18:17...jejich tuk necháš dýmat jako ohnivou oběť, jako příjemnou vůni Hospodinu. Jejich maso připadne tobě, tak...
Numeri 28:2... oběti, můj pokrm, mou ohnivou oběť, mou příjemnou vůni. Řekni jim: Toto je ohnivá oběť, kterou...
Numeri 28:6...zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K beránku patří...
Numeri 28:8...stejnou moučnou oběť i úlitbu jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu." "V sobotní den...
Numeri 28:13...beránku. To je zápalná oběť, připravená jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K nim náleží tyto...
Numeri 29:6...připravíte podle příslušných pravidel jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť Hospodinu." "Desátého dne...
Numeri 29:13...dní budete slavit Hospodinovu slavnost: Jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k...
Numeri 29:36...svátek; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako příjemnou vůni, ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné...
Ezdráš 6:10...bez prodlení dodáváno, aby přinášeli Bohu nebes příjemné oběti a modlili se za život krále a jeho synů....
Žalmy 133:1..." Davidova poutní píseň. Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě! Jak vzácný olej...
Přísloví 3:24... nic nebude strašit, usneš, tvůj sen bude příjemný. Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy, jež čeká...
Přísloví 9:17...voda je tak sladká, zakázaný pokrm tolik příjemný!" Netuší hňup, že podsvětí jej čeká: v pekelné...
Přísloví 26:25...přetvařuje, hluboko v nitru ale chová lest. Jeho příjemným řečem vůbec nevěř - v srdci sedmerou ohavnost!...
Kazatel 11:7...obojí. Jak sladké je světlo; vidět slunce je tak příjemné! Jakkoli dlouho člověk žije, ze všech těch let ...
Izaiáš 1:11...dobytčat. Krev býků, kozlů a beránků mi není příjemná. Že se mi vůbec chodíte ukazovat! Kdo si myslíte,...
Jeremiáš 42:6...Hospodin, tvůj Bůh, pošle. nám to bude příjemné, nebo ne, poslechneme Hospodina, svého Boha, k...
Ezechiel 20:41... do nichž jste byli zahnáni, oblíbím si vás jako příjemnou vůni a prokážu na vás svou svatost před očima...
Matouš 11:30... a vaše duše najdou odpočinutí. jho je totiž příjemné a břemeno lehké." Jednou v sobotu Ježíš...
Skutky 2:47...upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak denně přidával další zachráněné. ...
Římanům 12:1...vydávali své životy Bohu jako živou, svatoupříjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se...
Filipským 4:18...je to líbezná vůně, oběť, která je Bohu vzácnápříjemná. Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i...
Titus 2:9..., se podřizují svým pánům, jsou vždy příjemní, neodmlouvají a neokrádají, ale jsou věrní a...
Židům 12:11...svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo prošli,...
Židům 13:16...a štědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte...
Židům 13:21...jeho vůli, a působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků...

Slova obsahující příjemná: nepříjemná (1) příjemná (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |