Přídělech

Hledám varianty 'přídělech' [ příděly (8) přídělů (1) přídělech (1) příděl (7) ]. Nalezeno 17 veršù.
Leviticus 10:13... Sníte ji na svatém místě, neboť je to stanovený příděl z Hospodinových ohnivých obětí pro tebe i pro tvé...
Leviticus 10:14...jsou tobě i tvým potomkům dány jako stanovený příděl z pokojných obětí synů Izraele. Kýtu odevzdání a...
Leviticus 26:26...bude péci chléb v jedné peci a odváží vám jej na příděl. budete jíst, nenasytíte se. Jestliže přesto...
Jozue 17:5...Hospodin. Manasesovi tedy připadlo deset přídělů (mimo gileádské a bášanské země v Zajordání), neboť...
Jozue 17:14...jsi nám dal za dědictví jen jeden los a jediný příděl? Jsme početný lid, neboť nám Hospodin doposud...
2. Letopisů 31:14...Východní brány. Ten měl vydávat Hospodinovy příděly a svatosvaté věci. V kněžských městech měl...
2. Letopisů 31:15...a Šechaniáše, kteří svědomitě rozdělovali příděly bratřím v jednotlivých kněžských směnách, mladým...
2. Letopisů 31:17...práce, služebního zařazení a směny. Rozdělovali příděly kněžím, kteří byli uvedeni v seznamech podle svých...
2. Letopisů 31:19... Výše uvedení muži v každém městě rozdělovali příděly kněžím ze synů Áronových, žijícím na obecní půdě na...
Nehemiáš 12:44... prvotiny a desátky, aby shromažďovali zákonné příděly obecních polností pro kněze a levity. Všechen Juda...
Nehemiáš 13:10...a kadidlo. Také jsem zjistil, že se neodváděly příděly pro levity, takže se všichni levité i zpěváci...
Nehemiáš 13:13...lidé, a tak dostali za úkol rozdělovat příděly svým bratřím. Pamatuj za to na , Bože můj, a...
Ester 2:9... Hned ji dal krášlit, obstaral přednostní příděly a zařídil, aby se věnovalo sedm děvčat z králova...
Ezechiel 4:10...jídlo: budeš ho jíst 390 dnů. Tvůj denní příděl stravy bude vážit 20 šekelů a budeš ho jíst...
Ezechiel 4:16... "odříznu Jeruzalém od chleba. Budou jíst na příděl a v úzkostech. I vodu budou mít odměřenou a pít ji...
Daniel 1:5...písemnictví a jazyku. Král jim určil každodenní příděl pokrmů a vína z královského stolu. Tři roky měli být...
Skutky 6:1...vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla. Dvanáct apoštolů proto svolalo shromáždění...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |