Příchodu

Hledám varianty 'příchodu' [ příchodu (32) příchodem (9) příchod (7) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 30:30...přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat také...
Genesis 34:5...byli právě se stádem na poli. do jejich příchodu tedy mlčel. Šechemův otec Chamor se mezitím...
Genesis 48:5...oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do Egypta: Efraim a Manases mi budou jako Ruben a...
Numeri 33:40...sídlící v Negevu v kanaánské zemi, dozvědělpříchodu synů Izraele. Vyšli od hory Hór a utábořili se v...
Deuteronomium 9:7... Ode dne, kdy jsi vyšel z Egypta, do svého příchodu sem jste se bouřili proti Hospodinu. Popouzeli...
1. Samuel 9:15...a míří vzhůru na návrší. Den před Saulovým příchodem Hospodin Samuelovi prozradil: "Zítra touto dobou...
1. Samuel 26:4...přišel na poušť, vyslal zvědy, aby se o Saulově příchodu dověděl přesně. Potom se David vypravil k Saulovu...
Ezdráš 3:1...a ostatní z Izraele zase ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce byli synové Izraele usazeni ve...
Ezdráš 3:8...do Jafy. Druhého měsíce druhého roku po svém příchodu k Božímu domu do Jeruzaléma zahájili Zerubábel,...
Ezdráš 8:32...chránil nás na cestě před nepřáteli a lupiči. Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali. Čtvrtého...
Nehemiáš 7:73...a všechen Izrael se usadili ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce synové Izraele bydleli ve svých...
Přísloví 18:17... První, kdo líčí spor, se zdá být v právupříchod druhého jej ale prověří. Los dokáže ukončit sváry,...
Ezechiel 33:22...se slovy: "Město padlo!" Večer před jeho příchodem na mně spočinula ruka Hospodinova, a než ke mně...
Malachiáš 3:2... praví Hospodin zástupů. Kdo ale snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, se ukáže? Vždyť bude jako ohnivá...
Matouš 24:3...kdy to bude?" ptali se. "Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?" Ježíš jim odpověděl: "Dávejte...
Matouš 24:27...anebo: ‚Hle, je na tajném místě,' nevěřtePříchod Syna člověka nastane jako blesk - rozzáří oblohu od...
Matouš 24:37... Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou...
Matouš 24:39...potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. Tehdy budou dva na poli; jeden bude...
Matouš 24:46...patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám, že ho...
Lukáš 12:37...a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše...
Lukáš 12:43...pokrm? Blaze služebníku, kterého jeho pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Vpravdě vám říkám, že ho...
Skutky 7:52...nepronásledovali? Zabíjeli ty, kdo předpovídali příchod toho Spravedlivého, a vy jste ho teď zradili a...
Skutky 11:20...z nich, původem z Kypru a Kyrény, však po příchodu do Antiochie oslovili evangeliem o Pánu Ježíši...
Skutky 13:24...zaslíbeného Spasitele - Ježíše, před jehož příchodem kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokání. Ke...
Skutky 17:10...Pavla i Silase do Beroje. Také tam po svém příchodu navštívili židovskou synagogu. Tito Židé však byli...
Římanům 10:15...poslán? Jak je psáno: "Jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých zpráv!" Ne všichni ale přijali...
1. Korintským 2:1...v Hospodinu." Ani jsem vám, bratři, po svém příchodu nezvěstoval Boží tajemství nějak zvlášť vznešenými...
1. Korintským 15:23...ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde konec: ...
2. Korintským 7:6... Ale Bůh, který potěšuje sklíčené, nás potěšil příchodem Tita, a nejen jeho příchodem, ale také tím, jak...
2. Korintským 7:7... nás potěšil příchodem Tita, a nejen jeho příchodem, ale také tím, jak byl mezi vámi povzbuzen. Když...
Galatským 3:19...tedy Zákon? Byl přidán kvůli proviněním do příchodu toho zaslíbeného semene. Byl vyhlášen pomocí...
Galatským 3:25... abychom mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry ale nejsme pod pěstounem. Všichni jste se...
1. Tesalonickým 2:19...právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě vy jste naše sláva a radost!...
1. Tesalonickým 3:13...svatosti, abyste před ním byli bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Dále...
1. Tesalonickým 4:15...vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující...
1. Tesalonickým 5:23...vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je...
2. Tesalonickým 2:1...našeho Boha a Pána Ježíše Krista. A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k...
2. Tesalonickým 2:8...ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo...
2. Tesalonickým 2:9...svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení,...
1. Timoteus 6:14...zachovával bez poskvrny. Zůstaň bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, který nastane v pravý...
2. Timoteus 1:10...začátkem věků. Tato milost se nyní projevilapříchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil...
2. Timoteus 4:8...mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Udělej vše, abys ke mně brzy přišel...
Titus 2:13... v očekávání požehnané naděje - slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. On...
Jakub 5:7...se nebránil. Bratři, buďte trpěliví do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země -...
Jakub 5:8...déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko. Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého,...
2. Petr 1:16...o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se vymyšlených bájí, ale mluvili...
2. Petr 3:4...a budou říkat: "Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo...
2. Petr 3:12...tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |