Příbytku

Hledám pøesnì 'příbytku'. Nalezeno 76 veršù. Další varianty: příbytky (11) příbytků (6) příbytku (80) příbytkem (21) příbytek (70) příbytcích (9)
Exodus 15:13...provázíš, svou silou zvolna vedeš jej příbytku své svatosti. Národy roztřesou se, to uslyší,...
Exodus 26:12...polovina houně bude splývat přes zadní stranu Příbytku. Onen loket, o který budou stanové houně z jedné i...
Exodus 26:13...delší, bude po obou stranách splývat přes bok Příbytku, a tak jej přikrývat. Navrch stanu ještě zhotovíš...
Exodus 26:17...každý bude mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš stejně. Pro pravou, jižní stranu Příbytku...
Exodus 26:18...vyrobíš stejně. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš...
Exodus 26:20...tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů a k nim...
Exodus 26:22...pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní...
Exodus 26:23...dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou pevně...
Exodus 26:26...dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků...
Exodus 26:27...boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně...
Exodus 26:35...postavíš stůl; naproti stolu, při jižním boku Příbytku, postavíš svícen a stůl dáš k severnímu boku. Pro...
Exodus 27:19...z bronzu. Veškeré náčiní pro veškerou službuPříbytku včetně všech jeho kolíků a všech kolíků nádvoří...
Exodus 35:15...a vonné kadidlo, vchodový závěs ke vchodu do Příbytku, oltář pro zápalné oběti, jeho bronzový rošt, tyče...
Exodus 35:18...sloupy a patky, závěs pro bránu nádvoří, kolíky Příbytku, kolíky nádvoří a jejich lana, bohoslužebná roucha...
Exodus 36:22...dva spojovací čepy. Tak vyrobili všechny rámy Příbytku. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet...
Exodus 36:23...všechny rámy Příbytku. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů...
Exodus 36:25...tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů a k nim...
Exodus 36:27...pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní...
Exodus 36:28...dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu k sobě přiléhaly a shora byly pevně...
Exodus 36:31...dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků...
Exodus 36:32...boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně...
Exodus 38:20...příčky byly stříbrné. Všechny kolíky okolo Příbytku a nádvoří byly z bronzu. Toto je soupis Příbytku,...
Exodus 38:21...Příbytku a nádvoří byly z bronzu. Toto je soupis Příbytku, totiž Příbytku svědectví, sečtený podle Mojžíšova...
Exodus 38:31... patky pro bránu nádvoří a všechny kolíky kolem Příbytku a kolem nádvoří. Z modré, purpurové a šarlatové...
Exodus 39:32...Mojžíšovi. Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání. Synové Izraele udělali...
Exodus 39:40... jeho lana a kolíky, všechno náčiní ke služběPříbytku, ve Stanu setkávání, bohoslužebná roucha pro...
Exodus 40:5...zlatý oltář k pálení kadidla a ve vchodu do Příbytku pověsíš závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu...
Exodus 40:6...do Příbytku pověsíš závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavíš oltář pro zápalné...
Exodus 40:21...ji přikryl slitovnicí. Když vnesl truhlu do Příbytku, pověsil v něm zastírající oponu. Tak zastřel...
Exodus 40:22...přikázal. Před oponou, na severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil stůl a před...
Exodus 40:24...přikázal. Naproti stolu, na jižní straně Příbytku, postavil do Stanu setkávání svícen a zapálil před...
Exodus 40:28...kadidlo, jak mu Hospodin přikázal. Ve vchodu do Příbytku pověsil závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu...
Exodus 40:29...do Příbytku pověsil závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavil oltář pro zápalné...
Exodus 40:33... omývali se, jak mu Hospodin přikázal. Okolo Příbytku a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho...
Leviticus 13:46... Jako nečistý musí bydlet o samotě, ve zvláštním příbytku venku za táborem." "Když rána malomocenství...
Numeri 1:50...je do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co k němu...
Numeri 1:53...svých oddílech. Levité však budou tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný...
Numeri 3:7...kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i povinnost celé obce...
Numeri 3:8...o veškeré náčiní Stanu setkávání a službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy...
Numeri 3:26... závěs pro vchod do nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jeho lana, a to se vší příslušnou...
Numeri 3:29... Rody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku. Vůdcem otcovského domu kehatských rodů byl...
Numeri 3:35... syn Abichailův. Tábořili na severní straně Příbytku. Synům Merariho byly do opatrování svěřeny desky...
Numeri 3:36... Synům Merariho byly do opatrování svěřeny desky Příbytku, jeho svlaky, sloupy, patky a veškeré náčiní k nim...
Numeri 4:25...úkoly a břemena: Budou nosit plachty a houně Příbytku, Stan setkávání, jeho pokrývku i pokrývku z...
Numeri 4:26...závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jejich lana a veškeré příslušenství k...
Numeri 4:31...budou zodpovědni za tato břemena: desky Příbytku, jejich svlaky, sloupy, patky, dále sloupy okolo...
Numeri 5:17...svatou vodu, vezme trochu prachu z podlahy Příbytku a hodí jej do vody. Když tu ženu postaví před...
Numeri 7:1...požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazal a posvětil jej i veškeré jeho vybavení a...
Numeri 10:11...druhého měsíce druhého roku se oblak vznesl od Příbytku svědectví. Synové Izraele se tedy vydali z pouště...
Numeri 10:17...Zabulon šel Eliab, syn Chelonův. Po složení Příbytku se s nimi vydali na cestu i synové Geršona a...
Numeri 16:9...vám přistupovat k němu, sloužit u Hospodinova Příbytku, stát před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolu s...
Numeri 16:24...všech stran od Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku!" Mojžíš vstal a šel k Dátanovi a Abiramovi;...
Numeri 16:27...kolem dokola Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku. Dátan a Abiram vyšli a stáli u vchodu do svých...
Numeri 17:28...hyneme! Kdokoli se jen přiblíží k Hospodinovu Příbytku, umírá! To snad vymřeme do posledního?" Hospodin...
Numeri 18:4...se starali o Stan setkávání a o veškerou službu Příbytku. Nikdo nepovolaný se k vám ale nepřiblíží. Budete...
Deuteronomium 26:15...jsi mi přikázal. Shlédni tedy ze svého svatého příbytku, z nebe, a požehnej svému lidu Izraeli i zemi,...
Soudců 20:8...z nás nepůjde domů, nikdo se nevrátí do svého příbytku. S Gibejí naložíme takto: Budeme...
1. Samuel 2:29...pošlapáváte oběti a dary, které jsem určil Příbytku? Svých synů si vážíš více nežli . Vykrmili jste...
2. Samuel 7:6...v domě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli...
1. Letopisů 6:33...bratrům levitům byla svěřena veškerá služba Příbytku, totiž Hospodinova domu. Áron a jeho bratři se...
2. Letopisů 29:6... Opustili ho, odvrátili svou tvář od Hospodinova příbytku a obrátili se k němu zády. Potom zavřeli dveře...
2. Letopisů 30:27...a jejich modlitba dosáhla nebe, jeho svatého příbytku. Když to celé skončilo, všichni příchozí z...
2. Letopisů 36:15...zas a znovu, ze soucitu ke svému lidu a ke svému příbytku. Oni se ale Božím poslům vysmívali a jejich slovy...
Job 5:24... i divá zvěř se s tebou bude přátelit. Ve svém příbytku poznáš, co je klid, přehlédneš své statky - nebude...
Job 38:19...Jen pověz, když všemu rozumíš! Kudy vede cestapříbytku světla? A kde přebývá temnota? Umíš je dovést na...
Žalmy 27:5...jeho chrámě jej hledal. Neboť skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová ve skrýši svého...
Žalmy 68:6...vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu...
Žalmy 84:2... Hospodine zástupů, jak překrásně je ve tvém příbytku! duše dychtí, toužebně vyhlíží k Hospodinovým...
Žalmy 132:7...slyšeli, nalezli jsme ji v kraji Jearim. K jeho příbytku pojďme již, klaňme se u jeho podnoží! "Povstaň,...
Přísloví 24:15... u bytu spravedlivého, neodvažuj se škodit jeho příbytku! Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padl, jediné...
Izaiáš 63:15...proslavil. Pohlédni z nebe, jen se podívejpříbytku svatosti a slávy své: Kde je tvá horlivost a síla...
Jeremiáš 25:30...řekni jim: ‚Hospodin řve na výsostech, burácípříbytku své svatosti. Na vlastní stádo řve jako lev, křičí...
Jeremiáš 25:38...žárem Hospodinova hněvu. Jako lev vyjde ze svého příbytku a jejich zem se stane pustinou před tím krutým...
Jeremiáš 31:23...městech znovu říkat: ‚Požehnej ti Hospodinpříbytku spravedlnosti, horo svatosti!' Znovu tam bude žít...
Zachariáš 2:17... se probouzí, vychází ze svého svatého příbytku! Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak stojí před...
2. Korintským 5:2... sténáme touhou ocitnout se v našem nebeském příbytku - jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |