Příbytkem

Hledám varianty 'příbytkem' [ příbytky (11) příbytků (6) příbytku (80) příbytkem (21) příbytek (70) příbytcích (9) ]. Nalezeno 187 veršù.
Genesis 27:39... Jeho otec Izák mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytek - daleko od úrodné země, od nebeské rosy shůry....
Exodus 12:20... Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých příbytcích budete jíst nekvašené chleby." Mojžíš tedy...
Exodus 15:13...provázíš, svou silou zvolna vedeš jej příbytku své svatosti. Národy roztřesou se, to uslyší,...
Exodus 25:9...udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nichPříbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru...
Exodus 26:1...vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů soukaného kmentu a z...
Exodus 26:6...spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro stan nad Příbytkem...
Exodus 26:7...bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro stan nad Příbytkem připravíš houně z kozí srsti; připravíš jedenáct...
Exodus 26:12...polovina houně bude splývat přes zadní stranu Příbytku. Onen loket, o který budou stanové houně z jedné i...
Exodus 26:13...delší, bude po obou stranách splývat přes bok Příbytku, a tak jej přikrývat. Navrch stanu ještě zhotovíš...
Exodus 26:15...kůží a vrchní pokrývku z odolných usní. Dále pro Příbytek vyrobíš svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám...
Exodus 26:17...každý bude mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš stejně. Pro pravou, jižní stranu Příbytku...
Exodus 26:18...vyrobíš stejně. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš...
Exodus 26:20...tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů a k nim...
Exodus 26:22...pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní...
Exodus 26:23...dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou pevně...
Exodus 26:26...dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků...
Exodus 26:27...boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně...
Exodus 26:30...svlaky. Také svlaky obložíš zlatem. Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš...
Exodus 26:35...postavíš stůl; naproti stolu, při jižním boku Příbytku, postavíš svícen a stůl dáš k severnímu boku. Pro...
Exodus 27:9...podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé, jižní straně bude...
Exodus 27:19...z bronzu. Veškeré náčiní pro veškerou službuPříbytku včetně všech jeho kolíků a všech kolíků nádvoří...
Exodus 35:3...V sobotní den nerozděláte oheň v žádném ze svých příbytků." Mojžíš celé izraelské obci řekl: "Hospodin...
Exodus 35:11...řemeslníci, a vyrobte vše, co Hospodin přikázalPříbytek, jeho stan a pokrývku, jeho spony, rámy, svlaky,...
Exodus 35:15...a vonné kadidlo, vchodový závěs ke vchodu do Příbytku, oltář pro zápalné oběti, jeho bronzový rošt, tyče...
Exodus 35:18...sloupy a patky, závěs pro bránu nádvoří, kolíky Příbytku, kolíky nádvoří a jejich lana, bohoslužebná roucha...
Exodus 36:8...z řemeslníků, kteří se účastnili stavby, pak pro Příbytek připravili deset pruhů ze soukaného kmentu a z...
Exodus 36:13...spon, kterými ty pruhy spojili k sobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek. Pro stan nad Příbytkem pak...
Exodus 36:14... Tak Příbytek tvořil jeden celek. Pro stan nad Příbytkem pak připravili houně z kozí srsti; připravili...
Exodus 36:20...kůží a vrchní pokrývku z odolných usní. Dále pro Příbytek vyrobili svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám...
Exodus 36:22...dva spojovací čepy. Tak vyrobili všechny rámy Příbytku. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet...
Exodus 36:23...všechny rámy Příbytku. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů...
Exodus 36:25...tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů a k nim...
Exodus 36:27...pod každý další rám. Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní...
Exodus 36:28...dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu k sobě přiléhaly a shora byly pevně...
Exodus 36:31...dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků...
Exodus 36:32...boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně...
Exodus 38:20...příčky byly stříbrné. Všechny kolíky okolo Příbytku a nádvoří byly z bronzu. Toto je soupis Příbytku,...
Exodus 38:21...Příbytku a nádvoří byly z bronzu. Toto je soupis Příbytku, totiž Příbytku svědectví, sečtený podle Mojžíšova...
Exodus 38:31... patky pro bránu nádvoří a všechny kolíky kolem Příbytku a kolem nádvoří. Z modré, purpurové a šarlatové...
Exodus 39:32...Mojžíšovi. Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání. Synové Izraele udělali...
Exodus 39:33... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tehdy přinesli Příbytek k Mojžíšovi: Stan a všechno jeho náčiní, jeho...
Exodus 39:40... jeho lana a kolíky, všechno náčiní ke služběPříbytku, ve Stanu setkávání, bohoslužebná roucha pro...
Exodus 40:2...k Mojžíšovi: "Prvního dne prvního měsíce vztyčíš Příbytek, Stan setkávání. Postavíš tam Truhlu svědectví a...
Exodus 40:5...zlatý oltář k pálení kadidla a ve vchodu do Příbytku pověsíš závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu...
Exodus 40:6...do Příbytku pověsíš závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavíš oltář pro zápalné...
Exodus 40:9...závěs. Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co je v něm. Tak jej i s veškerým...
Exodus 40:17... Prvního dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho...
Exodus 40:18...roku byl Příbytek vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho patky, postavil jeho rámy, provlékl...
Exodus 40:19... provlékl jeho svlaky a vztyčil jeho sloupy. Nad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil jeho...
Exodus 40:21...ji přikryl slitovnicí. Když vnesl truhlu do Příbytku, pověsil v něm zastírající oponu. Tak zastřel...
Exodus 40:22...přikázal. Před oponou, na severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil stůl a před...
Exodus 40:24...přikázal. Naproti stolu, na jižní straně Příbytku, postavil do Stanu setkávání svícen a zapálil před...
Exodus 40:28...kadidlo, jak mu Hospodin přikázal. Ve vchodu do Příbytku pověsil závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu...
Exodus 40:29...do Příbytku pověsil závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavil oltář pro zápalné...
Exodus 40:33... omývali se, jak mu Hospodin přikázal. Okolo Příbytku a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho...
Exodus 40:34...dokončil. Tehdy Stan setkávání přikryl oblakPříbytek naplnila Hospodinova sláva. A Mojžíš nemohl vejít...
Exodus 40:35...Stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblakPříbytek naplňovala Hospodinova sláva. Kdykoli se potom...
Exodus 40:36...Hospodinova sláva. Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na cesty....
Exodus 40:38... do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň, před...
Leviticus 3:17...pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích: Nesmíte jíst žádný tuk a žádnou krev." ...
Leviticus 7:26... bude vyobcován ze svého lidu. V žádném ze svých příbytků nesmíte jíst žádnou krev - z ptactva nebo z...
Leviticus 8:10... Potom vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal Příbytek i všechno, co bylo v něm, aby to posvětil....
Leviticus 13:46... Jako nečistý musí bydlet o samotě, ve zvláštním příbytku venku za táborem." "Když rána malomocenství...
Leviticus 15:31...nečistotám nezemřeli, když by poskvrnili můj Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je zákon o tom,...
Leviticus 17:4...táborem, aniž to zvíře přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu setkávání, aby z něj Hospodinu...
Leviticus 23:3...nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu. Toto jsou...
Leviticus 23:14...pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Ode dne následujícího po oné sobotě, totiž ode...
Leviticus 23:17...přinesete Hospodinu novou moučnou oběť. Ze svých příbytků přinesete jako prvotiny Hospodinu dva chleby...
Leviticus 23:21...pro všechna vaše pokolení ve všech vašich příbytcích. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej...
Leviticus 23:31...pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Bude to pro vás sobota všech sobot. Od večera...
Leviticus 26:11...budete muset vyklízet kvůli nové. Umístím svůj Příbytek mezi vás a nebudu si vás ošklivit. Budu se mezi...
Numeri 1:50...je do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co k němu...
Numeri 1:51...a kolem Příbytku budou tábořit. Když se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej složí; když se bude...
Numeri 1:53...svých oddílech. Levité však budou tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný...
Numeri 3:7...kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i povinnost celé obce...
Numeri 3:8...o veškeré náčiní Stanu setkávání a službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy...
Numeri 3:23...jednoho měsíce. Geršonské rody tábořily za Příbytkem, na západní straně. Vůdcem geršonského otcovského...
Numeri 3:25...synové dostali ve Stanu setkávání do opatrování Příbytek, stan, jeho pokrývku, závěs ke vchodu do Stanu...
Numeri 3:26... závěs pro vchod do nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jeho lana, a to se vší příslušnou...
Numeri 3:29... Rody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku. Vůdcem otcovského domu kehatských rodů byl...
Numeri 3:35... syn Abichailův. Tábořili na severní straně Příbytku. Synům Merariho byly do opatrování svěřeny desky...
Numeri 3:36... Synům Merariho byly do opatrování svěřeny desky Příbytku, jeho svlaky, sloupy, patky a veškeré náčiní k nim...
Numeri 3:38...jejich lany. Vepředu, na východě, tábořili před Příbytkem, totiž před Stanem setkávání, Mojžíš, Áron a jeho...
Numeri 4:16...oběť a olej pomazání. Bude mít dozor nad celým Příbytkem a nade vším, co je v něm - nad svatými věcmi i...
Numeri 4:25...úkoly a břemena: Budou nosit plachty a houně Příbytku, Stan setkávání, jeho pokrývku i pokrývku z...
Numeri 4:26...závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jejich lana a veškeré příslušenství k...
Numeri 4:31...budou zodpovědni za tato břemena: desky Příbytku, jejich svlaky, sloupy, patky, dále sloupy okolo...
Numeri 5:17...svatou vodu, vezme trochu prachu z podlahy Příbytku a hodí jej do vody. Když tu ženu postaví před...
Numeri 7:1...požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazal a posvětil jej i veškeré jeho vybavení a...
Numeri 7:3...a za každého jeden býk). Když je přivedli před Příbytek, Hospodin řekl...
Numeri 9:15...budou platit stejná pravidla." V den, kdy byl Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu svědectví...
Numeri 9:16...Příbytkem v podobě ohně. Tak tomu bylo stálePříbytek přikrýval oblak a v noci měl podobu ohně. Kdykoli...
Numeri 9:18... Tábořili tak dlouho, dokud oblak spočíval nad Příbytkem. Někdy oblak prodléval nad Příbytkem mnoho dní;...
Numeri 9:19...nad Příbytkem. Někdy oblak prodléval nad Příbytkem mnoho dní; tehdy synové Izraele drželi...
Numeri 9:20...stráž a netáhli dál. Jindy se oblak nad Příbytkem zdržel jen několik dní; tehdy tábořili podle...
Numeri 9:22...noci, hned táhli dál. oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval,...
Numeri 10:11...druhého měsíce druhého roku se oblak vznesl od Příbytku svědectví. Synové Izraele se tedy vydali z pouště...
Numeri 10:17...Zabulon šel Eliab, syn Chelonův. Po složení Příbytku se s nimi vydali na cestu i synové Geršona a...
Numeri 10:21...kteří nosili svaté předměty. Než došli na místoPříbytek býval postaven. Potom táhl po svých oddílech...
Numeri 16:9...vám přistupovat k němu, sloužit u Hospodinova Příbytku, stát před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolu s...
Numeri 16:24...všech stran od Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku!" Mojžíš vstal a šel k Dátanovi a Abiramovi;...
Numeri 16:27...kolem dokola Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku. Dátan a Abiram vyšli a stáli u vchodu do svých...
Numeri 17:28...hyneme! Kdokoli se jen přiblíží k Hospodinovu Příbytku, umírá! To snad vymřeme do posledního?" Hospodin...
Numeri 18:4...se starali o Stan setkávání a o veškerou službu Příbytku. Nikdo nepovolaný se k vám ale nepřiblíží. Budete...
Numeri 19:13...člověka a neočistí se, poskvrnil Hospodinův příbytek. Takový člověk bude vyobcován z Izraele, neboť...
Numeri 24:5...odkryty: Jak krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli! Jak palmové háje se prostírají, jako...
Numeri 24:21...spatřil Kenijce, pronesl tuto průpověď: "Tvůj příbytek je pevný, na skále leží hnízdo tvé. Přesto však...
Numeri 31:30... Ty odevzdej levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek." Mojžíš a kněz Eleazar tedy učinili, jak Hospodin...
Numeri 31:47... Ty odevzdal levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek, jak mu Hospodin přikázal. Poté k Mojžíšovi...
Deuteronomium 12:5... váš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte a tam...
Deuteronomium 12:11... Na místo, které si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co jsem vám...
Deuteronomium 14:23... svým Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit...
Deuteronomium 16:2...z Egypta. Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod Hospodinu,...
Deuteronomium 16:6...na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při západu slunce, v...
Deuteronomium 16:11... Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před Hospodinem, svým Bohem,...
Deuteronomium 26:2...na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno. přijdeš ke knězi, který tam v...
Deuteronomium 26:15...jsi mi přikázal. Shlédni tedy ze svého svatého příbytku, z nebe, a požehnej svému lidu Izraeli i zemi,...
Deuteronomium 33:28...je!' Izrael proto bydlí v bezpečí, Jákobův příbytek nikdo neruší v zemi obilí a vína, kde z nebe padá...
Jozue 22:19...pojďte do Hospodinovy země, kde stojí Hospodinův příbytek, a přijměte dědictví mezi námi. Jen se nebuřte...
Jozue 22:29...pokojné oběti. Jediný takový oltář stojí před příbytkem Hospodina, našeho Boha!" Když kněz Pinchas,...
Soudců 20:8...z nás nepůjde domů, nikdo se nevrátí do svého příbytku. S Gibejí naložíme takto: Budeme...
1. Samuel 2:29...pošlapáváte oběti a dary, které jsem určil Příbytku? Svých synů si vážíš více nežli . Vykrmili jste...
1. Samuel 2:32...stáří. Uvidíš soužení, jež dolehne na můj Příbytek. Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve tvém...
2. Samuel 7:6...v domě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli...
2. Samuel 15:25... zpět a dovolí mi znovu spatřit Truhlu i jeho Příbytek. Řekne-li však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde...
1. Letopisů 4:41...krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich příbytky i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je jako...
1. Letopisů 6:17...postavil Hospodinův chrám, sloužili zpěvem před Příbytkem, před Stanem setkávání. Ke službě nastupovali...
1. Letopisů 6:33...bratrům levitům byla svěřena veškerá služba Příbytku, totiž Hospodinova domu. Áron a jeho bratři se...
1. Letopisů 16:39...i jeho kněžské bratry ponechal před Hospodinovým příbytkem na výšině v Gibeonu, aby na zápalném oltáři...
1. Letopisů 17:5...jsem přece nebydlel v domě, ale putoval jsemPříbytkem z jednoho stanoviště na druhé. Po celou tu dobu...
1. Letopisů 21:29...vyslyšel, začal tam obětovat. (Hospodinův příbytek, který zhotovil Mojžíš na poušti, stával v době...
1. Letopisů 23:26...v Jeruzalémě, a tak levité nebudou nosit příbytek ani veškeré jeho služebné náčiní." Podle těchto...
1. Letopisů 29:4...000 talentů přetaveného stříbra na pokrytí stěn příbytků, zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné a pro...
2. Letopisů 1:5... syn Uriho, syna Hurova, dosud stál před Příbytkem). Šalomoun tam s celým shromážděním hledal...
2. Letopisů 29:6... Opustili ho, odvrátili svou tvář od Hospodinova příbytku a obrátili se k němu zády. Potom zavřeli dveře...
2. Letopisů 30:27...a jejich modlitba dosáhla nebe, jeho svatého příbytku. Když to celé skončilo, všichni příchozí z...
2. Letopisů 36:15...zas a znovu, ze soucitu ke svému lidu a ke svému příbytku. Oni se ale Božím poslům vysmívali a jejich slovy...
Nehemiáš 1:9...a přivedu na místo, jež jsem si vyvolil za příbytek pro své jméno.' Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj...
Job 3:15...anebo s velmoži, kteří oplývali zlatem, kteří si příbytky naplnili stříbrem! Proč jsem jak potrat nebyl...
Job 5:24... i divá zvěř se s tebou bude přátelit. Ve svém příbytku poznáš, co je klid, přehlédneš své statky - nebude...
Job 18:15...ke králi hrůz. Plameny zaplaví jeho stan, jeho příbytek bude sírou zasypán. Jeho kořeny uschnou zespoda,...
Job 18:21...na východě pojme děs: ‚Ach, takový je tedy příbytek zlosyna, domov neznaboha takhle dopadá!'" Job na...
Job 38:19...Jen pověz, když všemu rozumíš! Kudy vede cestapříbytku světla? A kde přebývá temnota? Umíš je dovést na...
Job 39:6...Dal jsem mu za domov pustou planinu, jeho příbytkem je solná poušť. Může se posmívat hlučícímu městu,...
Žalmy 27:5...jeho chrámě jej hledal. Neboť skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová ve skrýši svého...
Žalmy 46:5...Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím neotřese,...
Žalmy 68:6...vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu...
Žalmy 68:17... hory skalnaté, na horu, již Bůh zvolil za svůj příbytek? Hospodin na věčně zůstane! Božích vozů jsou...
Žalmy 69:26... plamen tvé prchlivosti je zachvátí. Jejich příbytek zůstane pustý, v jejich stanech nikdo...
Žalmy 74:7...a krumpáči. Do základů vypálili tvoji svatynipříbytek tvého jména zprznili. V srdci si řekli: "Zničme je...
Žalmy 76:3...známým, v Izraeli své jméno oslavil. Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu své obydlí. Právě tam zlámal...
Žalmy 78:60...Izrael tehdy zcela zavrhl. Tehdy opustil svůj příbytek v Šílu, stan, v němž mezi lidmi přebýval. Do...
Žalmy 83:13... kteří si mysleli: "Budeme pány nad Božími příbytky!" Bože můj, dej, jsou jako chmýří, jsou jak...
Žalmy 84:2... Hospodine zástupů, jak překrásně je ve tvém příbytku! duše dychtí, toužebně vyhlíží k Hospodinovým...
Žalmy 84:11...Boha chci postávat u prahu, než abych bydlelpříbytcích ničemů. Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít!...
Žalmy 87:2...brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky. Jak slavné věci o tobě říkají, město Boží!...
Žalmy 91:9... útočiště," Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek, žádné neštěstí se ti nepřihodí, rána se vyhne...
Žalmy 132:5...nedám poklesnout, dokud nenajdu domov Hospodinupříbytek Jákobovu Mocnému." O jeho Truhle jsme v Efratě...
Žalmy 132:7...slyšeli, nalezli jsme ji v kraji Jearim. K jeho příbytku pojďme již, klaňme se u jeho podnoží! "Povstaň,...
Žalmy 132:13...si přece Sion zvolil, oblíbil si jej za svůj příbytek: "Zde je spočinutí na věčné věky, zde budu...
Přísloví 24:15... u bytu spravedlivého, neodvažuj se škodit jeho příbytku! Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padl, jediné...
Izaiáš 26:21...přejde jeho hněv. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek, aby ztrestal viny obyvatel země. Země odkryje na...
Izaiáš 27:10...zůstalo opuštěné, jak pustá poušť jsou prázdné příbytky. Popásá se, polehává tu jen dobytek, dohola...
Izaiáš 32:18...bude klid a bezpečí navěky. V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v...
Izaiáš 54:2... Pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři; roztáhni také svoje lana a zatluč...
Izaiáš 63:15...proslavil. Pohlédni z nebe, jen se podívejpříbytku svatosti a slávy své: Kde je tvá horlivost a síla...
Jeremiáš 9:18...hrozná ostuda! Musíme opustit vlastní zemi, naše příbytky jsou zbořeny! Proto slyšte, ženy, slovo...
Jeremiáš 21:13...nám se nikdo nedostane! Kdo může napadnout náš příbytek?' Ztrestám vás, praví Hospodin, jak si vaše skutky...
Jeremiáš 25:30...řekni jim: ‚Hospodin řve na výsostech, burácípříbytku své svatosti. Na vlastní stádo řve jako lev, křičí...
Jeremiáš 25:38...žárem Hospodinova hněvu. Jako lev vyjde ze svého příbytku a jejich zem se stane pustinou před tím krutým...
Jeremiáš 30:18..."Hle, přivedu ze zajetí Jákobovy stany, nad jeho příbytky se slituji. Město se vystaví tam, kde byly trosky,...
Jeremiáš 31:23...městech znovu říkat: ‚Požehnej ti Hospodinpříbytku spravedlnosti, horo svatosti!' Znovu tam bude žít...
Pláč 2:2... Hospodin bez milosti pohltil všechny Jákobovy příbytky. Ve své prchlivosti rozbořil opevnění Judské dcery...
Pláč 2:6...Dceři judské žal a zármutek. Zpustošil svůj příbytek jako zahradu, svůj svatostánek nechal zaniknout....
Ezechiel 25:4...z východu. Utáboří se u tebe a postaví si tam příbytky, tvou úrodu ti snědí a mléko vypijí. Z Raby udělám...
Ezechiel 37:27...a uprostřed nich zřídím navěky svou svatyni. Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bůh a oni budou můj...
Ozeáš 9:6... Jejich stříbrné poklady si vezme trní, v jejich příbytcích bude bodláčí. Přišly dny zúčtování, přišly dny...
Micheáš 1:3...chrámu své svatosti. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek, sestupuje, šlape po výšinách země! Hory se pod...
Zachariáš 2:17... se probouzí, vychází ze svého svatého příbytku! Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak stojí před...
Zachariáš 12:7...netknutý. Hospodin ovšem zachrání nejprve judské příbytky, aby sláva domu Davidova a sláva obyvatel...
Lukáš 16:9...dělat přátele, abyste byli přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A...
Skutky 1:20...Krvavé pole.) "V knize Žalmů je psáno: ‚Jeho příbytek zůstane pustý a v něm nikdo nebydlí' a dále:...
Skutky 7:46...a který prosil, aby mohl Bohu Jákobovu zřídit příbytek. Šalomoun mu potom postavil dům...
2. Korintským 5:1... bude stržen, máme od Boha věčné stavení v nebipříbytek, jenž nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsme v...
2. Korintským 5:2... sténáme touhou ocitnout se v našem nebeském příbytku - jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí...
Efeským 2:22...něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu. Proto jsem Pavel vězněm Krista...
Zjevení 18:2..."Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |