Příbytek

Hledám pøesnì 'příbytek'. Nalezeno 67 veršù. Další varianty: příbytky (11) příbytků (6) příbytku (80) příbytkem (21) příbytek (70) příbytcích (9)
Genesis 27:39... Jeho otec Izák mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytek - daleko od úrodné země, od nebeské rosy shůry....
Exodus 25:9...udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nichPříbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru...
Exodus 26:1...vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů soukaného kmentu a z...
Exodus 26:6...spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro stan nad Příbytkem...
Exodus 26:15...kůží a vrchní pokrývku z odolných usní. Dále pro Příbytek vyrobíš svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám...
Exodus 26:30...svlaky. Také svlaky obložíš zlatem. Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš...
Exodus 27:9...podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé, jižní straně bude...
Exodus 35:11...řemeslníci, a vyrobte vše, co Hospodin přikázalPříbytek, jeho stan a pokrývku, jeho spony, rámy, svlaky,...
Exodus 36:8...z řemeslníků, kteří se účastnili stavby, pak pro Příbytek připravili deset pruhů ze soukaného kmentu a z...
Exodus 36:13...spon, kterými ty pruhy spojili k sobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek. Pro stan nad Příbytkem pak...
Exodus 36:20...kůží a vrchní pokrývku z odolných usní. Dále pro Příbytek vyrobili svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám...
Exodus 39:33... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tehdy přinesli Příbytek k Mojžíšovi: Stan a všechno jeho náčiní, jeho...
Exodus 40:2...k Mojžíšovi: "Prvního dne prvního měsíce vztyčíš Příbytek, Stan setkávání. Postavíš tam Truhlu svědectví a...
Exodus 40:9...závěs. Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co je v něm. Tak jej i s veškerým...
Exodus 40:17... Prvního dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho...
Exodus 40:18...roku byl Příbytek vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho patky, postavil jeho rámy, provlékl...
Exodus 40:34...dokončil. Tehdy Stan setkávání přikryl oblakPříbytek naplnila Hospodinova sláva. A Mojžíš nemohl vejít...
Exodus 40:35...Stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblakPříbytek naplňovala Hospodinova sláva. Kdykoli se potom...
Leviticus 8:10... Potom vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal Příbytek i všechno, co bylo v něm, aby to posvětil....
Leviticus 15:31...nečistotám nezemřeli, když by poskvrnili můj Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je zákon o tom,...
Leviticus 17:4...táborem, aniž to zvíře přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu setkávání, aby z něj Hospodinu...
Leviticus 26:11...budete muset vyklízet kvůli nové. Umístím svůj Příbytek mezi vás a nebudu si vás ošklivit. Budu se mezi...
Numeri 1:50...je do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co k němu...
Numeri 1:51...a kolem Příbytku budou tábořit. Když se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej složí; když se bude...
Numeri 3:25...synové dostali ve Stanu setkávání do opatrování Příbytek, stan, jeho pokrývku, závěs ke vchodu do Stanu...
Numeri 7:3...a za každého jeden býk). Když je přivedli před Příbytek, Hospodin řekl...
Numeri 9:15...budou platit stejná pravidla." V den, kdy byl Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu svědectví...
Numeri 9:16...Příbytkem v podobě ohně. Tak tomu bylo stálePříbytek přikrýval oblak a v noci měl podobu ohně. Kdykoli...
Numeri 10:17...Zabulon šel Eliab, syn Chelonův. Po složení Příbytku se s nimi vydali na cestu i synové Geršona a...
Numeri 10:21...kteří nosili svaté předměty. Než došli na místoPříbytek býval postaven. Potom táhl po svých oddílech...
Numeri 19:13...člověka a neočistí se, poskvrnil Hospodinův příbytek. Takový člověk bude vyobcován z Izraele, neboť...
Numeri 24:21...spatřil Kenijce, pronesl tuto průpověď: "Tvůj příbytek je pevný, na skále leží hnízdo tvé. Přesto však...
Numeri 31:30... Ty odevzdej levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek." Mojžíš a kněz Eleazar tedy učinili, jak Hospodin...
Numeri 31:47... Ty odevzdal levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek, jak mu Hospodin přikázal. Poté k Mojžíšovi...
Deuteronomium 12:5... váš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte a tam...
Deuteronomium 12:11... Na místo, které si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co jsem vám...
Deuteronomium 14:23... svým Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit...
Deuteronomium 16:2...z Egypta. Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod Hospodinu,...
Deuteronomium 16:6...na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při západu slunce, v...
Deuteronomium 16:11... Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před Hospodinem, svým Bohem,...
Deuteronomium 26:2...na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno. přijdeš ke knězi, který tam v...
Deuteronomium 33:28...je!' Izrael proto bydlí v bezpečí, Jákobův příbytek nikdo neruší v zemi obilí a vína, kde z nebe padá...
Jozue 22:19...pojďte do Hospodinovy země, kde stojí Hospodinův příbytek, a přijměte dědictví mezi námi. Jen se nebuřte...
1. Samuel 2:32...stáří. Uvidíš soužení, jež dolehne na můj Příbytek. Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve tvém...
2. Samuel 15:25... zpět a dovolí mi znovu spatřit Truhlu i jeho Příbytek. Řekne-li však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde...
1. Letopisů 21:29...vyslyšel, začal tam obětovat. (Hospodinův příbytek, který zhotovil Mojžíš na poušti, stával v době...
1. Letopisů 23:26...v Jeruzalémě, a tak levité nebudou nosit příbytek ani veškeré jeho služebné náčiní." Podle těchto...
Nehemiáš 1:9...a přivedu na místo, jež jsem si vyvolil za příbytek pro své jméno.' Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj...
Job 18:15...ke králi hrůz. Plameny zaplaví jeho stan, jeho příbytek bude sírou zasypán. Jeho kořeny uschnou zespoda,...
Job 18:21...na východě pojme děs: ‚Ach, takový je tedy příbytek zlosyna, domov neznaboha takhle dopadá!'" Job na...
Žalmy 46:5...Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím neotřese,...
Žalmy 68:17... hory skalnaté, na horu, již Bůh zvolil za svůj příbytek? Hospodin na věčně zůstane! Božích vozů jsou...
Žalmy 69:26... plamen tvé prchlivosti je zachvátí. Jejich příbytek zůstane pustý, v jejich stanech nikdo...
Žalmy 74:7...a krumpáči. Do základů vypálili tvoji svatynipříbytek tvého jména zprznili. V srdci si řekli: "Zničme je...
Žalmy 76:3...známým, v Izraeli své jméno oslavil. Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu své obydlí. Právě tam zlámal...
Žalmy 78:60...Izrael tehdy zcela zavrhl. Tehdy opustil svůj příbytek v Šílu, stan, v němž mezi lidmi přebýval. Do...
Žalmy 91:9... útočiště," Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek, žádné neštěstí se ti nepřihodí, rána se vyhne...
Žalmy 132:5...nedám poklesnout, dokud nenajdu domov Hospodinupříbytek Jákobovu Mocnému." O jeho Truhle jsme v Efratě...
Žalmy 132:13...si přece Sion zvolil, oblíbil si jej za svůj příbytek: "Zde je spočinutí na věčné věky, zde budu...
Izaiáš 26:21...přejde jeho hněv. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek, aby ztrestal viny obyvatel země. Země odkryje na...
Jeremiáš 21:13...nám se nikdo nedostane! Kdo může napadnout náš příbytek?' Ztrestám vás, praví Hospodin, jak si vaše skutky...
Pláč 2:6...Dceři judské žal a zármutek. Zpustošil svůj příbytek jako zahradu, svůj svatostánek nechal zaniknout....
Ezechiel 37:27...a uprostřed nich zřídím navěky svou svatyni. Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bůh a oni budou můj...
Micheáš 1:3...chrámu své svatosti. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek, sestupuje, šlape po výšinách země! Hory se pod...
Skutky 1:20...Krvavé pole.) "V knize Žalmů je psáno: ‚Jeho příbytek zůstane pustý a v něm nikdo nebydlí' a dále:...
Skutky 7:46...a který prosil, aby mohl Bohu Jákobovu zřídit příbytek. Šalomoun mu potom postavil dům...
2. Korintským 5:1... bude stržen, máme od Boha věčné stavení v nebipříbytek, jenž nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsme v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |