Příbuzní

Hledám varianty 'příbuzní' [ příbuznými (7) příbuzným (6) příbuzných (10) příbuzný (21) příbuznou (5) příbuzní (15) příbuznému (4) příbuzného (7) příbuzné (9) příbuzná (1) ]. Nalezeny 83 verše.
Genesis 14:13... Ten se mezitím usadil u háje Emorejce Mamrehopříbuzného Eškola a Anera, což byli Abramovi spojenci. Když...
Genesis 14:14...Abramovi spojenci. Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat, vypravil 318 vycvičených služebníků,...
Genesis 14:16...tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedl i svého příbuzného Lota a jeho majetek a také ženy a lid. Když se...
Genesis 19:38...porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců do dnešního dne. ...
Genesis 24:4... mezi nimiž bydlím, ale půjdeš do země, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna Izáka."...
Genesis 24:27...a věrnost a že vedl po této cestě k domu příbuzných mého pána!" Dívka pak odběhla a vyprávěla to...
Genesis 24:38...zemi bydlím, ale půjdeš do domu mého otce, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna.' Když jsem...
Genesis 24:41... Budeš zproštěn přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti ji; tehdy budeš přísahy zproštěn.'...
Genesis 24:48... abych pro syna svého pána vybral dceru jeho příbuzného. Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat...
Genesis 25:18...k Asýrii). A Izmael zemřel v neshodě se všemi příbuznými. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham...
Genesis 29:12...a hlasitě se rozplakal. A když řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn, běžela to povědět...
Genesis 29:15... celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u sloužit zadarmo. Řekni mi, co...
Exodus 32:27...bráně a každý pobíjejte i své bratry, přátelepříbuzné!" Leviho synové se zachovali podle Mojžíšova slova...
Leviticus 18:6...nesmí pohlavně obcovat s žádnou svou pokrevní příbuznou. jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že...
Leviticus 18:12...Neobcuj se sestrou svého otce. Je pokrevní příbuznou tvého otce! Neobcuj se sestrou své matky. Je...
Leviticus 18:13...Neobcuj se sestrou své matky. Je přece pokrevní příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že...
Leviticus 18:17...jejího syna nebo její dcery. Jsou si pokrevně příbuzné, je to zvrhlost! Neber si ženu i s její sestrou....
Leviticus 20:19...matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní příbuznou - oba ponesou svou vinu. Kdokoli by spal se svou...
Leviticus 21:2...ve svém lidu, jedině kvůli svému nejbližšímu příbuznému. Smí se poskvrnit jen kvůli matce, otci, synu,...
Leviticus 21:4...která neměla muže. Nesmí se však poskvrnit kvůli příbuzným své manželky; tím by se znesvětil. Kněží si nesmí...
Leviticus 25:25...část svého vlastnictví, přijde jeho nejbližší příbuzný a vykoupí prodaný pozemek svého bratra. Nemá-li...
Leviticus 25:47...sám sebe prodá tomu přistěhovalci anebo jeho příbuznému, bude jeho právo na vykoupení trvat i poté, co...
Leviticus 25:49...bratr, strýc či bratranec nebo jiný pokrevní příbuzný z jeho rodu ho vykoupí anebo se vzmůže a vykoupí...
Numeri 5:8...komu se provinil. Kdyby po poškozeném nezůstal příbuzný, jemuž by se nahradila škoda, bude odškodnění...
Numeri 10:30..."Nepůjdu. Chci se vrátit do své země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš...
Numeri 27:11...bratry, přidělíte jeho dědictví nejbližšímu příbuznému z jeho rodu a ten je obdrží." A to se pro syny...
Deuteronomium 23:8... Edomských se však nestraň - vždyť jsou to tvoji příbuzní. Nestraň se ani Egypťanů - vždyť jsi v jejich zemi...
Jozue 22:8... Rozdělte se o kořist svých nepřátel se svými příbuznými." Synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene...
Soudců 9:3...se přiklonili k Abimelechovi. "Je to přece náš příbuzný," říkali si. Dali mu 70 šekelů stříbra z...
Soudců 9:18...Abimelecha, syna jeho děvečky - je to přece váš příbuzný! Pokud jste se dnes zachovali k Jerub-baalovi a...
Růt 2:1... začínala právě sklizeň ječmene. Noemi měla příbuzného z manželovy strany, znamenitého muže z...
Růt 2:20...A dodala: "Ten muž je jeden z našich blízkých příbuzných." Moábka Rút vyprávěla dál: "Řekl mi dokonce:...
Růt 3:2...že Boáz, s jehož děvečkami jsi pracovala, je náš příbuzný. Dnes večer bude na mlatě převívat ječmen....
Růt 3:9...služebnici křídlem svého pláště, vždyť jsi náš příbuzný." "Hospodin ti žehnej, dcero," řekl na to. "Teď...
Růt 3:12... že jsi znamenitá žena. Ano, je pravda, že jsem příbuzný; je tu ale ještě bližší příbuzný než . Zůstaň tu...
Růt 4:1... Posadil se tam a hle - právě tudy šel onen příbuzný, o kterém předtím mluvil. Boáz mu řekl: "Pojď sem,...
Růt 4:3...se tu." A když se posadili, pověděl tomu příbuznému: "Noemi, která se vrátila z moábského kraje,...
Růt 4:4... vyjádři se, to vím. Jsi totiž nejbližší příbuzný a jsem hned po tobě." A on řekl: "Vykoupím je."...
Růt 4:6...dědice, který ponese jeho jméno." Načež ten příbuzný řekl: "Tak to ho vykoupit nemohu - vždyť bych...
Růt 4:8...druhému. Tak se v Izraeli dávalo svědectví.) Ten příbuzný tedy Boázovi řekl: "Pořiď si ho sám," a zul si...
Růt 4:14...buď Hospodin, který ode dneška nenechá bez příbuzného. v Izraeli jméno! On vrátí do života a...
1. Samuel 22:15...Jistěže ne. král svého služebníka ani  příbuzné neobviňuje, neboť tvůj služebník o celé věci neví...
1. Samuel 22:16..."Teď zemřeš, Achimelechu - ty i všichni tví příbuzní!" A hned rozkázal strážím, které stály u něj: "Na...
1. Samuel 22:22...určitě řekne. To kvůli mně zemřeli všichni tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se. Ten, kdo usiluje o můj...
2. Samuel 14:7...jeden druhého udeřil a zabil. Teď se ale všichni příbuzní obrátili proti tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho...
2. Samuel 19:43...Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece náš příbuzný," řekli jim na to Judští. "Proč se kvůli tomu...
1. Královská 16:11...dům. Neponechal mu jediného pacholka, žádného příbuzného ani přítele. Tak Zimri vyhladil celý Baašův dům,...
2. Královská 10:13...projížděl Bet-ekedem pastýřů, narazil tam na příbuzné judského krále Achaziáše. "Kdo jste?" zeptal se....
2. Královská 10:17...přijel do Samaří, pobil tam všechny Achabovy příbuzné, kteří ještě zbyli. Úplně je vyhladil, přesně jak...
1. Letopisů 8:32...ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě. Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil...
1. Letopisů 9:6...a jeho synové. Z rodu Zerachova: Jehuel. Jejich příbuzných bylo celkem 690. Ze synů Benjamínových to byl...
1. Letopisů 9:38...ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě. Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil...
1. Letopisů 12:41... protože jim jejich bratři dali zásoby. Jejich příbuzní dokonce z Isachara, Zabulona a Neftalíma...
1. Letopisů 23:22...syny. Měl jen dcery, které si vzali jejich příbuzní, synové Kíšovi. Synové Mušiho: Machli, Eder a...
1. Letopisů 24:31...rodů. Také oni losovali, stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakož...
1. Letopisů 25:7...a Heman zodpovídali přímo králi.) Spolu s jejich příbuznými, vyškolenými v Hospodinově hudbě, jich bylo 288,...
2. Letopisů 22:8...i na judské hodnostáře, totiž Achaziášovy příbuzné, kteří byli v jeho službách, a pobil i je. Poté...
Ezdráš 8:1...se mnou. Toto je seznam rodových vůdců a jejich příbuzných, kteří se mnou za vlády krále Artaxerxe odešli z...
Job 19:14... odcizil, moji známí se ke mně neznajíPříbuzní i přátelé nechali, zapomněli na i hosté ....
Žalmy 38:12...opouští. Přátelé a drazí se mých ran štítí, moji příbuzní se drží vpovzdálí. Ti, jimž jde o můj život, mi...
Přísloví 7:4...řekni: "Buď mi sestrou!" rozumnost nazvi svou příbuznou. Bude chránit před cizí ženou, před svůdnicí a...
Izaiáš 9:19...ani nad bratry, každý hltá maso vlastních příbuzných. Krájel napravo, zůstal hladový, hltal nalevo, a...
Izaiáš 58:7...jej přiodít, přestat být netečný k vlastním příbuzným? Tehdy jak svítání tvé světlo vytryskne a tvé...
Jeremiáš 12:6...jordánské houští? Tví vlastní bratři, tvoji příbuzní, právě oni zradili; křičeli na tebe z plných...
Jeremiáš 32:7...Šaluma, a řekne: ‚Kup si pole v Anatotu. Jako příbuzný na něj máš předkupní právo.'" Potom za mnou na...
Jeremiáš 32:8...bys pole v Anatotu v kraji Benjamín? Jako příbuzný na něj máš nárok a předkupní právo. Kup si ho."...
Jeremiáš 37:12...z Jeruzaléma do kraje Benjamín, aby tam se svými příbuznými vypořádal své dědictví. Jen co však vstoupil do...
Jeremiáš 49:10...odhalím jeho úkryty, se neschová! Jeho dětipříbuzní budou zničeni, nezbude mu soused, jenž by ho...
Ezechiel 11:15...říkají o tvých bratrech, o tvých vlastních příbuzných a vůbec o celém domu Izraele: ‚Jsou daleko od...
Amos 6:10...domě jen deset lidí, zemřou i ti. Přijde-li příbuzný, aby vynesl a spálil jejich ostatky, a najde...
Marek 3:21...se nemohli ani najíst. Když se to dozvěděli jeho příbuzní, vypravili se, aby si ho vzali, protože lidé...
Marek 6:4...není beze cti; jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním domě." A nemohl tam vykonat žádný...
Lukáš 1:36...narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona...
Lukáš 1:58...k porodu a porodila syna. Když její sousedépříbuzní uslyšeli, jak Hospodin prokázal své veliké...
Lukáš 2:44... ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašli, vrátili se a...
Lukáš 14:12...oběd nebo večeři, nezvi své přátele, bratrypříbuzné ani bohaté sousedy. Mohli by totiž na oplátku zase...
Lukáš 21:16... Budou vás zrazovat i vlastní rodiče a bratřipříbuzní i přátelé a některé z vás vydají na smrt. Kvůli...
Jan 18:26..." zapřel Petr. Jeden z veleknězových sluhůpříbuzný toho, jemuž Petr usekl ucho, na to řekl: "Copak...
Skutky 10:24...do Cesareje. Kornelius je očekával a svolal své příbuzné a blízké přátele. Když Petr chtěl vejít, Kornelius...
Skutky 19:25...výdělek. Svolal je tedy stejně jako výrobcepříbuzných oborů a promluvil k nim: "Pánové, víte, že z...
Římanům 9:3...Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných, Izraelitů! Jim totiž patří synovství, sláva i...
Římanům 11:14...bych ale skrze ni mohl vzbudit žárlivost svých příbuzných a některé z nich přivést ke spáse! Když totiž...
Židům 2:14...děti, které mi dal Bůh." A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |