Příbuzenstva

Hledám varianty 'příbuzenstva' [ příbuzenstvu (6) příbuzenstvo (2) příbuzenstva (3) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 12:1...Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti...
Genesis 24:40...zdar, abys mému synovi vybral manželku z mého příbuzenstva, z domu mého otce. Budeš zproštěn přísahy,...
Genesis 31:3...řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu, a budu s tebou." Jákob si tedy nechal...
Genesis 32:10...jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem...
Jozue 6:23...i všechny, kdo k patřili; vyvedli celé její příbuzenstvo a poskytli jim útočiště za izraelským táborem....
Soudců 9:1...bratrům své matky v Šechemu a řekl jim i celému příbuzenstvu své matky: "Zeptejte se šechemských měšťanů:...
Soudců 14:3...mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by ses chodil...
Lukáš 1:61...jmenovat Jan." Namítli : "Vždyť se tak ve tvém příbuzenstvu nikdo nejmenuje!" Ptali se tedy posunky jeho...
Skutky 7:3...slávy a řekl mu: ‚Odejdi ze své země a ze svého příbuzenstva a pojď do země, kterou ti ukážu.' Tehdy odešel...
Skutky 7:14...pak k sobě pozval svého otce Jákoba i celé své příbuzenstvo v počtu sedmdesáti pěti osob. Jákob tedy...
1. Timoteus 5:16...odvrátily za satanem. Jestliže někdo věřícípříbuzenstvu vdovy, se o stará. Církev tak nebude...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |