Přátelil

Hledám varianty 'přátelil' [ přátelit (2) přátelíš (1) přátelil (1) přátelí (2) přátele (20) přátel (4) ]. Nalezeno 29 veršù.
Exodus 32:27...od brány k bráně a každý pobíjejte i své bratrypřátele a příbuzné!" Leviho synové se zachovali podle...
Soudců 14:20...pak dostal jeden z jeho družbů, který se s ním přátelil. Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel...
2. Královská 10:11...z Achabova domu a také všechny jeho přední mužepřátele i kněze. Nikoho nenechal naživu. Poté se Jehu...
2. Letopisů 19:2...a oslovil ho: "Měl jsi pomáhat ničemovi? Měl ses přátelit s Hospodinovými nepřáteli? Kvůli tomu na tebe...
Ester 5:10...rozlítil, ale ovládl se a šel domů. Sezval své přátele, také svou ženu Zereš, a vykládal jim, jaký je...
Job 5:23...i s kamením na poli, i divá zvěř se s tebou bude přátelit. Ve svém příbytku poznáš, co je klid, přehlédneš...
Job 17:5...nedáš zvítězit! Říká se: ‚Kdo zištně zrazuje přátele, zbavuje vlastní děti vyhlídek.' Bůh ze pro...
Job 24:17...světlu se neznají. Těm všem je temno svítánímpřátelí se totiž s hrůzou tmy. voda takové rychle...
Job 32:3...než Bůh. Rozhněval se i na jeho tři přátele, že mu neuměli odpovědět tak, aby Joba usvědčili....
Job 42:10...Joba vyslyšel. Když se Job modlil za své přátele, Hospodin mu navrátil vše, co ztratil, a dal Jobovi...
Žalmy 50:18... slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zlodějepřátelíš se s ním, s cizoložníky ses ztotožnil! Svá ústa...
Žalmy 88:9... tvé zuření, svými vlnami jsi porazil! séla Přátele ode zahnal jsi, způsobils, že si oškliví....
Žalmy 88:19...jako voda, zaplavují ze všech stranPřátele i známé jsi ode zahnal, mým společníkem je...
Žalmy 122:8...palácích je bezpečně!" Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům Hospodina,...
Přísloví 16:28...člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátele. Násilníci i svoje druhy klamou, aby je zlákali na...
Přísloví 17:9...všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele. Na rozumného více zapůsobí výtka, než kdyby tupci...
Přísloví 19:4... v srdci ale na Hospodina zlost. Boháč  přátel habaděj, chuďas je opuštěn bez přátel....
Přísloví 19:6...mnozí předcházejí, s tím, kdo rozdává, se každý přátelí. Chuďase nesnáší ani jeho bratři - tím spíše se mu...
Jeremiáš 20:4...Hle, vydávám hrůze - tebe i všechny tvé přátele, kteří před tvýma očima padnou mečem tvých nepřátel...
Daniel 2:13...mudrce popravovat a hledali také Daniela a jeho přátele, aby je popravili. Když Arioch, velitel královské...
Lukáš 5:34..." Odpověděl jim: "Můžete snad nutit ženichovy přátele k půstu, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny,...
Lukáš 7:6...byl nedaleko jeho domu, poslal k němu ten setník přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; nezasloužím si,...
Lukáš 14:12..."Když pořádáš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, bratry, příbuzné ani bohaté sousedy. Mohli by...
Lukáš 15:6...radostí ji vezme na ramena, přijde domů a svolá přátele i sousedy: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našel...
Lukáš 16:9...špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do věčných příbytků. Kdo je...
Jan 15:13...větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji...
Skutky 10:24...je očekával a svolal své příbuzné a blízké přátele. Když Petr chtěl vejít, Kornelius mu vyšel vstříc,...
Skutky 24:23...střežil, mu ulehčí vazbu a nikomu z jeho přátel nebrání postarat se o něj. Po několika dnech pak...
3. Jan 1:15...spolu tváří v tvář. Pokoj tobě. Pozdravují  přátelé. Pozdravuj každého z přátel osobně. Juda,...

Slova obsahující přátelil: přátelil (1) spřátelili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |