Přátelé

Hledám varianty 'přátelé' [ příteli (18) přítelem (8) přítele (15) přítel (17) přátelům (9) přáteli (3) přátelé (23) přátele (20) přátel (4) ]. Nalezeny 112 verše.
Genesis 38:12...po její smrti utěšil, odešel se svým adulamským přítelem Chírou na slavnost stříhání svých ovcí do Timny....
Genesis 38:20...šaty. Juda poslal to kůzle po svém adulamském příteli. Měl od ženy vyzvednout zástavu, ale nemohl ji...
Exodus 32:27...od brány k bráně a každý pobíjejte i své bratrypřátele a příbuzné!" Leviho synové se zachovali podle...
Exodus 33:11...Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem. Mojžíš se potom vracel do tábora, ale jeho...
Deuteronomium 13:7...nebo syn, dcera, manželka ve tvém náručí nebo přítel, jehož miluješ jako sebe sama. Mohl by říkat:...
Růt 4:1...kterém předtím mluvil. Boáz mu řekl: "Pojď sempříteli, posaď se." A tak přišel a posadil se. Potom Boáz...
1. Samuel 30:26...něco z kořisti judským stařešinům, svým přátelům. Vzkázal jim: "Zde je dar pro vás z kořisti od...
2. Samuel 3:8...jsem domu tvého otce Saula, jeho bratrůmpřátelům prokazoval oddanost a nevydal jsem do...
2. Samuel 13:3...nemožné něčeho u dosáhnout. Amnon měl jednoho přítele jménem Jonadab. Tento Jonadab, syn Davidova bratra...
2. Samuel 16:17...král! žije král!" "Takhle se odvděčuješ svému příteli?" řekl mu Abšalom. "Proč jsi nešel s ním?" "To ne,"...
1. Královská 2:7...spolustolovníky, neboť se ke mně zachovali jako přátelé, když jsem prchal před tvým bratrem Abšalomem. Hle,...
1. Královská 5:15...po svém otci. Chíram byl totiž vždy Davidovým přítelem. Šalomoun pak Chíramovi poslal...
1. Královská 16:11...mu jediného pacholka, žádného příbuzného ani přítele. Tak Zimri vyhladil celý Baašův dům, jak to...
1. Královská 20:35...učedníků na Hospodinův rozkaz řekl svému příteli: "Zbij !" On ale odmítl, a tak mu řekl: "Protože...
2. Královská 10:11...z Achabova domu a také všechny jeho přední mužepřátele i kněze. Nikoho nenechal naživu. Poté se Jehu...
2. Letopisů 20:7...obyvatele této země a dal ji potomkům svého přítele Abrahama na věky. Poté, co ji osídlili, postavili v...
Ester 5:10...rozlítil, ale ovládl se a šel domů. Sezval své přátele, také svou ženu Zereš, a vykládal jim, jaký je...
Ester 5:14...sedí na královském dvoře!" Jeho žena i všichni přátelé mu tedy poradili: "Nech postavit kůl na padesát...
Ester 6:13... Když Haman vypravoval své ženě Zereš a všem přátelům, co všechno ho postihlo, odvětili mu ti mudrcové i...
Job 2:11...tom zlém, co Joba potkalo, uslyšeli jeho tři přátelé, vypravili se každý ze svého kraje: Elifaz z Temanu...
Job 6:14... když úspěch opustil? Kdo není oddaný svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští. bratři jsou však...
Job 6:27...Vy byste ale i o sirotka losovali, vlastního přítele byste prodali! Pohleďte na , prosím vás - copak...
Job 12:4... to přece každý . Jsem ale k smíchu i svému příteli: ‚On volá k Bohu, mu prý odpoví!' Jsem k smíchu:...
Job 16:20...nahoře mám svého přímluvce. Když se mi vysmívají přátelé, k Bohu přes slzy dívám se. Kéž by se člověk mohl s...
Job 16:21...se člověk mohl s Bohem přít, jako se lidé přoupřáteli! Roky mně odměřené se chýlí ke konci, odcházím na...
Job 17:5...nedáš zvítězit! Říká se: ‚Kdo zištně zrazuje přátele, zbavuje vlastní děti vyhlídek.' Bůh ze pro...
Job 19:14... moji známí se ke mně neznají. Příbuznípřátelé nechali, zapomněli na i hosté . I ...
Job 19:21...mi jen holé dásně. Smilujte, smilujte se, vy  přátelé, vždyť Boží ruka bije ! Musíte s Bohem na ...
Job 29:4...v mém nejlepším věku, kdy Bůh byl mému stanu přítelem, kdy ještě Všemohoucí býval se mnou a děti...
Job 31:9...dal něčí ženou svést, jestli jsem číhal u dveří přítele - pak žena pro jiného mele, s jdou jiní...
Job 32:3...než Bůh. Rozhněval se i na jeho tři přátele, že mu neuměli odpovědět tak, aby Joba usvědčili....
Job 35:4...Na tyhle řeči ti tedy odpovídám a s tebou i tvým přátelům: Podívej se k nebi, jen pohlédni, pozoruj mraky -...
Job 42:7..."Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj...
Job 42:10...Joba vyslyšel. Když se Job modlil za své přátele, Hospodin mu navrátil vše, co ztratil, a dal Jobovi...
Žalmy 7:5... jestli mi na rukách lpí bezpráví, jestli jsem příteli oplatil něčím zlým (i svého nepřítele jsem však...
Žalmy 31:12...zábavu, pro své sousedy jsem pohromou, i svým přátelům jsem za příšeru, ti, kdo potkají, prchají přede...
Žalmy 35:14...vrací do klína! Chodil jsem ve smutku jak nad přítelem či bratrem; jako bych oplakával matku obtížen...
Žalmy 38:12... síla se ztrácí i moje oči světlo opouštíPřátelé a drazí se mých ran štítí, moji příbuzní se drží...
Žalmy 41:10...věc, ze svého lůžka nevstane!" Dokonce i můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal...
Žalmy 55:14... skryl bych se. Ale ty - člověk blízký mně, můj přítel a můj spřízněnec! Radili jsme se spolu důvěrně, do...
Žalmy 55:21... pokoří ty, kdo se ho nebojí! Na svoje druhy můj přítel zaútočil, svoji úmluvu porušil. V ústech měl slova...
Žalmy 88:9... tvé zuření, svými vlnami jsi porazil! séla Přátele ode zahnal jsi, způsobils, že si oškliví....
Žalmy 88:19...jako voda, zaplavují ze všech stranPřátele i známé jsi ode zahnal, mým společníkem je...
Žalmy 119:63...za spravedlivé soudy tvé. Všem, kdo ctí, jsem přítelem, těm, kdo se drží tvých pravidel. Tvé lásky,...
Žalmy 122:8...palácích je bezpečně!" Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům Hospodina,...
Žalmy 141:5...spravedlivý třeba i bije, jen jsem napomínán přítelem, mi však hlavu nemažou ničemové - proti jejich...
Přísloví 14:20...u bran spravedlivého. Chuďas je na obtíž i svému příteli, boháče ale všichni milují. Kdo pohrdá svým bližním...
Přísloví 16:28...člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátele. Násilníci i svoje druhy klamou, aby je zlákali na...
Přísloví 17:9...všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele. Na rozumného více zapůsobí výtka, než kdyby tupci...
Přísloví 17:17...rukou tupce? Když nemá rozum, moudrost nekoupíPřítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle...
Přísloví 18:24...prosí, boháč odpovídá hrubostí. Jsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten,...
Přísloví 19:4... v srdci ale na Hospodina zlost. Boháč  přátel habaděj, chuďas je opuštěn bez přátel....
Přísloví 19:7...nesnáší ani jeho bratři - tím spíše se mu vyhnou přátelé! Snaží se najít slova, ale zbytečně. Kdo se rád,...
Přísloví 21:10...ke zlu celou svou duší, nebude laskavý anipříteli. Když trestají drzouna, prosťáček zmoudří, když...
Přísloví 22:11...ušlechtilost na svých rtech, bude mít krále za přítele. Hospodin střeží vědění, úmysly podvodníků ale...
Přísloví 22:24...ujme a vydře duši těm, kdo vydírají je! Neměj za přítele vznětlivého muže, se vzteklým člověkem se nespolčuj...
Přísloví 25:17...jinak se přesytíš a zvrátíš jej. Navštěvuj svého přítele jen vzácně, jinak se přesytí a znenávidí . Kdo...
Přísloví 27:6...nežli tajené milování. Bezpečnější jsou rány od přítele než hojné polibky od soka. Sytý i pláství medu...
Přísloví 27:9...z domova. Olej a kadidlo oblažují srdcepřítel je vítanější než vlastní úsudek. Svého ani otcova...
Přísloví 27:10...vítanější než vlastní úsudek. Svého ani otcova přítele neopouštěj. Do domu svého bratra nechoď v nesnázích...
Přísloví 27:14...ručí za cizinku, vezmi si zástavu. Kdo svému příteli halasně žehná brzy od rána, za kletbu se mu to...
Přísloví 27:17...olej pochytat. Železo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítele. Kdo pěstuje fíkovník, bude...
Přísloví 28:7...zkažený boháč. Rozumný syn pečlivě plní Zákonpřítel hodovníků je otci k ostudě. Kdo bohatne lichvou a...
Přísloví 29:3...běduje. Kdo miluje moudrost, působí otci radostpřítel nevěstek však mrhá majetek. Spravedlností král...
Píseň 5:1...medu jím, své víno i mléko popíjím. Jen jeztepřátelé, a pijte, milováním se opijte! Spím, ale srdce...
Izaiáš 19:2...proti Egyptu, aby bojoval bratr proti bratrupřítel proti příteli, město proti městu a království proti...
Izaiáš 41:8... jsem si vyvolil - jsi símě Abrahama, mého přítele! Od končin země jsem vychvátil, povolal jsem ...
Jeremiáš 6:21... o které klopýtnou rodiče i děti, zahynou přátelé i sousedi." Tak praví Hospodin: "Hle, ze země na...
Jeremiáš 20:4...Hle, vydávám hrůze - tebe i všechny tvé přátele, kteří před tvýma očima padnou mečem tvých nepřátel...
Jeremiáš 20:6...tam zemřeš; tam budeš pohřben ty i všichni tvoji přátelé, kterým jsi prorokoval lež!" Sváděl jsi ,...
Jeremiáš 20:10...Udejte ho! Pojďme ho nahlásit!" Všichni  přátelé čekají na můj pád: "Třeba se nechá nachytat - pak...
Jeremiáš 38:22...o tobě: ‚Podvedli a přemohli ti tvívěrní přátelé'. Když jsi teď uvázl v blátě, odvrátili se od tebe!...
Pláč 1:2... kolik jich bylo, ji žádný nejde utěšit. Všichni přátelé ji zradili, obrátili se proti ! Juda odešel do...
Daniel 2:13...mudrce popravovat a hledali také Daniela a jeho přátele, aby je popravili. Když Arioch, velitel královské...
Daniel 2:17...se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl svým přátelům Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi: prosí...
Daniel 2:18...ohledně toho tajemství, aby Daniel a jeho přátelé nebyli popraveni s ostatními babylonskými mudrci. V...
Micheáš 7:5...nad zmatek! Nespoléhejte na bližní, nevěřte ani příteli, chraň se svá ústa otevřít i před ženou, co máš v...
Zachariáš 13:7...Vzhůru, meči, na mého pastýře, na mého blízkého přítele! praví Hospodin zástupů. Bij pastýře, se stádo...
Matouš 9:15...ptali se. Ježíš jim odpověděl: "Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny...
Matouš 11:19...- a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vínapřítel výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale...
Matouš 20:13...celý den!' On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, ti nekřivdím. Nedomluvil ses se mnou na denáru?...
Matouš 22:12...nebyl oblečen do svatebního roucha. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem mohl vejít bez svatebního roucha?' A...
Matouš 26:50...ho se slovy: "Buď zdráv, Rabbi!" Ježíš mu řekl: "Příteli, tak proto jsi přišel?" Vtom Ježíše obstoupili,...
Marek 2:19...Ježíš jim odpověděl: "Mohou se ženichovi přátelé postit, dokud je ženich ještě s nimi? Dokud mají...
Lukáš 5:34..." Odpověděl jim: "Můžete snad nutit ženichovy přátele k půstu, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny,...
Lukáš 7:6...byl nedaleko jeho domu, poslal k němu ten setník přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; nezasloužím si,...
Lukáš 7:34...a vy říkáte: ‚Podívejte, žrout a pijan vínapřítel výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale...
Lukáš 10:6...řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud ne,...
Lukáš 11:5...nás do pokušení." Potom jim řekl: "Kdo z vás  přítele, za kterým přijde o půlnoci s prosbou: ‚Příteli,...
Lukáš 11:6...‚Příteli, půjč mi tři chleby - navštívil  přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu nabídl,' a...
Lukáš 12:4...do ucha, se bude hlásat ze střech. Vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom...
Lukáš 14:10...pak může přijít a říci ti: ‚Pojď dopředupříteli.' Tak budeš poctěn před očima všech hostů. Každý,...
Lukáš 14:12..."Když pořádáš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, bratry, příbuzné ani bohaté sousedy. Mohli by...
Lukáš 15:6...radostí ji vezme na ramena, přijde domů a svolá přátele i sousedy: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našel...
Lukáš 15:29...mi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselilpřáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral...
Lukáš 16:9...špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do věčných příbytků. Kdo je...
Lukáš 21:16...zrazovat i vlastní rodiče a bratři, příbuznípřátelé a některé z vás vydají na smrt. Kvůli mému jménu...
Lukáš 23:49... bili do prsou a odcházeli pryč. Všichni jeho přátelé, i ženy, které ho doprovázely z Galileje, stáli...
Jan 3:29...poslán před ním. Kdo nevěstu, je ženich, ale přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se z ženichova...
Jan 11:11...nemá světlo." A po těch slovech dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit." "Spánek mu prospěje...
Jan 15:13...větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji...
Jan 15:14... kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás nazývat...
Jan 15:15...neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od...
Jan 19:12...křičeli: "Jestli ho propustíš, nejsi císařův přítel! Kdokoli se dělá králem, protiví se císaři!" Když...
Skutky 10:24...je očekával a svolal své příbuzné a blízké přátele. Když Petr chtěl vejít, Kornelius mu vyšel vstříc,...
Skutky 19:31... ale učedníci ho nenechali. Také někteří jeho přátelé z asijských nejvyšších kruhů mu naléhavě vzkazovali...
Skutky 24:23...střežil, mu ulehčí vazbu a nikomu z jeho přátel nebrání postarat se o něj. Po několika dnech pak...
Skutky 27:3...se k Pavlovi choval vlídně a dovolil mu zajítpřátelům, aby se o něj postarali. Když jsme odtud vyrazili,...
Filemon 1:1... a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milému příteli a spolupracovníku, sestře Apfii, našemu...
Jakub 2:23...za spravedlnost" a byl označen za Božího přítele. Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a...
Jakub 4:4...své vlastní choutky. Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli...
3. Jan 1:15...spolu tváří v tvář. Pokoj tobě. Pozdravují  přátelé. Pozdravuj každého z přátel osobně. Juda,...

Slova obsahující přátelé: nepřátelé (57) přátelé (23)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |