Přát

Hledám varianty 'přát' [ přejí (1) přeji (2) přeješ (1) přát (4) přáli (1) přál (10) ]. Nalezeno 19 veršù.
Jozue 19:50...Hospodinova příkazu mu dali město, které si přál - Timnat-serach v Efraimských horách. To město...
2. Samuel 3:21...smlouvu. Pak budeš kralovat, kdekoli si budeš přát." S tím David Abnera propustil a ten odešel v pokoji....
2. Samuel 19:39... co uznáš za dobré. Splním ti, cokoli si budeš přát." A tak král se všemi svými lidmi překročil Jordán....
1. Královská 1:16...padla na kolena a poklonila se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své...
1. Královská 9:1...i královského paláce a uskutečnil všechno, co si přál. Šalomounovi se tehdy znovu ukázal Hospodin, tak jako...
1. Královská 9:11...cedrové i cypřišové dřevo a zlata, kolik si jen přál. Chíram se tedy vypravil z Týru, aby si ta města,...
1. Královská 11:37...ale vezmu a budeš kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat...
1. Královská 19:4... Když nemohl dál, sedl si pod jeden jalovecpřál si umřít: " dost, Hospodine! Vezmi si můj život....
Ezdráš 6:9...či olej - cokoli si budou jeruzalémští kněží přát, nechť jim je denně bez prodlení dodáváno, aby...
Ester 9:30...do sta sedmadvaceti provincií Xerxovy říšePřál jim pokoj a bezpečí, a se dny těchto svátků purim...
Žalmy 35:27...proti mně zvedají! Ti, kdo mi ale spravedlnost přejí, prozpěvují zvesela, navždy říkají: "Veliký je...
Žalmy 55:7...a děs svírají a přemožen jsem úzkostíPřál bych si mít křídla holubí - odlétl bych a našel klid!...
Lukáš 16:26...a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k...
Lukáš 22:15...za stůl. Tehdy jim řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět....
Skutky 20:13...na lodi k Assu, kde jsme měli přibrat Pavlapřál si tam totiž jít sám pěšky. Když jsme se v Assu...
Římanům 9:3...srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolestPřál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých...
Římanům 16:19...se ale všude! Mám z vás proto radost, ale přeji si, abyste byli moudří, pokud jde o dobro, a nevinní,...
1. Korintským 7:7... co tu říkám, však není příkaz, ale svoleníPřál bych si, aby všichni byli jako , každý ale od...
3. Jan 1:2... kterého miluji v pravdě. Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako...

Slova obsahující přát: blahopřát (2) nepřátel (99) nepřátele (55) nepřátelé (57) nepřáteli (28) nepřátelích (2) nepřátelské (7) nepřátelského (1) nepřátelský (2) nepřátelských (1) nepřátelským (2) nepřátelství (10) nepřátelští (1) nepřátelům (31) přát (4) přátel (4) přátele (20) přátelé (23) přáteli (3) přátelí (2) přátelil (1) přátelíš (1) přátelit (2) přátelsky (2) přátelství (4) přátelům (9) spřátelili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |