Přání

Hledám varianty 'přání' [ přání (21) ]. Nalezen 21 verš.
2. Samuel 19:19...královský dvůr a splnili každé královo přání. Když měl král překročit Jordán, Gerův syn Šimei...
1. Královská 5:22...o všechno cedrové i cypřišové dříví podle tvého přání. služebníci je z Libanonu svezou ke Středozemnímu...
1. Královská 5:23...a ty si je vyzvedneš. Jistě také vyhovíš mému přání a postaráš se o stravu pro můj dvůr." Tak tedy Chíram...
1. Královská 5:24...veškeré cedrové a cypřišové dřevo podle jeho přání. Šalomoun dal Chíramovi na oplátku 20 000 korů...
1. Královská 10:13...Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal mnohem více darů, než...
2. Letopisů 9:12...Král Šalomoun pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal mnohem více darů, než...
Ester 5:6...pohárem vína se král Ester otázal: "Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." "...
Ester 5:7...Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." " přání?" odvětila Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě...
Ester 5:8... "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání a splnit mou žádost, nechť král přijde s Hamanem na...
Ester 7:2...stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké máš přání, královno Ester? Bude ti splněno. Žádej půl říše a...
Ester 7:3...Ester, "daruj mi prosím život - to je  přání! Ušetři i můj lid - to je žádost. i můj lid...
Ester 9:12...v ostatních provinciích říše? Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej cokoli dalšího a stane se."...
Job 6:8... z takového jídla je mi k zvracení! Kéž by se  přání konečně splnilo, kéž by Bůh naplnil mou naději - že...
Žalmy 20:6...nechat vlát! Kéž ti Hospodin splní všechna tvá přání! Teď vím, že Hospodin svého pomazaného zachrání, ze...
Matouš 14:7...se tak zalíbila, že přísahal splnit jakékoli přání. Předem navedena svou matkou mu tedy řekla: "Přines...
Matouš 27:15...Prokurátor měl ve zvyku propouštět o svátcích na přání lidu jednoho vězně. Tehdy tam měli významného vězně...
Marek 6:23... a dám ti to." Odpřísáhl: "Splním ti jakékoli přání do polovice mého království." Šla tedy za svou...
Marek 10:35...Jan se slovy: "Mistře, prosíme, abys nám splnil přání." "Co pro vás mám udělat?" zeptal se jich...
Lukáš 23:25... propustil, jak žádali, ale Ježíše na jejich přání vydal na smrt. Když ho odváděli, chytili jistého...
Skutky 13:22... muže podle mého srdce; on mi vyplní všechna přání.' Z jeho semene Bůh vzbudil Izraeli zaslíbeného...
Efeským 2:3...podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a tak jsme svou přirozeností byli...

Slova obsahující přání: blahopřáním (2) přání (21)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |