Přál

Hledám varianty 'přál' [ přejí (1) přeji (2) přeješ (1) přát (4) přáli (1) přál (10) ]. Nalezeno 19 veršù.
Jozue 19:50...Hospodinova příkazu mu dali město, které si přál - Timnat-serach v Efraimských horách. To město...
2. Samuel 3:21...smlouvu. Pak budeš kralovat, kdekoli si budeš přát." S tím David Abnera propustil a ten odešel v pokoji....
2. Samuel 19:39... co uznáš za dobré. Splním ti, cokoli si budeš přát." A tak král se všemi svými lidmi překročil Jordán....
1. Královská 1:16...padla na kolena a poklonila se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své...
1. Královská 9:1...i královského paláce a uskutečnil všechno, co si přál. Šalomounovi se tehdy znovu ukázal Hospodin, tak jako...
1. Královská 9:11...cedrové i cypřišové dřevo a zlata, kolik si jen přál. Chíram se tedy vypravil z Týru, aby si ta města,...
1. Královská 11:37...ale vezmu a budeš kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat...
1. Královská 19:4... Když nemohl dál, sedl si pod jeden jalovecpřál si umřít: " dost, Hospodine! Vezmi si můj život....
Ezdráš 6:9...či olej - cokoli si budou jeruzalémští kněží přát, nechť jim je denně bez prodlení dodáváno, aby...
Ester 9:30...do sta sedmadvaceti provincií Xerxovy říšePřál jim pokoj a bezpečí, a se dny těchto svátků purim...
Žalmy 35:27...proti mně zvedají! Ti, kdo mi ale spravedlnost přejí, prozpěvují zvesela, navždy říkají: "Veliký je...
Žalmy 55:7...a děs svírají a přemožen jsem úzkostíPřál bych si mít křídla holubí - odlétl bych a našel klid!...
Lukáš 16:26...a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k...
Lukáš 22:15...za stůl. Tehdy jim řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět....
Skutky 20:13...na lodi k Assu, kde jsme měli přibrat Pavlapřál si tam totiž jít sám pěšky. Když jsme se v Assu...
Římanům 9:3...srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolestPřál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých...
Římanům 16:19...se ale všude! Mám z vás proto radost, ale přeji si, abyste byli moudří, pokud jde o dobro, a nevinní,...
1. Korintským 7:7... co tu říkám, však není příkaz, ale svoleníPřál bych si, aby všichni byli jako , každý ale od...
3. Jan 1:2... kterého miluji v pravdě. Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako...

Slova obsahující přál: dopřál (9) nedopřál (5) nepopřál (1) nepřál (3) popřál (1) přál (10) přáli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |