Pěti

Hledám varianty 'pěti' [ pěti (21) pět (154) pěj (1) ]. Nalezeno 127 veršù.
Genesis 12:4... Když odešel z Cháranu, bylo Abramovi sedmdesát pět let. Abram s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce...
Genesis 14:9...králi Ariochovi - čtyři králové proti pěti. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a...
Genesis 18:28...- možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím,...
Genesis 45:6...dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh poslal před...
Genesis 45:11...máš. Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani...
Genesis 45:22... ale Benjamínovi dal tři sta šekelů stříbrapět svátečních plášťů. Svému otci pak poslal tyto věci:...
Genesis 47:2...se vším, co mají. Hle, jsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte...
Exodus 21:37...beránka a zabije ho nebo prodá, nahradí býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi. Jestliže bude...
Exodus 26:3...široký. Všechny pruhy budou mít stejné rozměryPět pruhů je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět...
Exodus 26:9...houní bude mít stejné rozměry. Spoj zvlášť pět houní a šest houní. Tu šestou houni pak v polovině...
Exodus 26:26...rámem. Dále zhotovíš svlaky z akáciového dřevapět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy...
Exodus 26:27...pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytkupět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy...
Exodus 26:37...látky a ze soukaného kmentu. K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Budou na...
Exodus 27:1...také čtvercový oltář z akáciového dřeva.  pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na výšku...
Exodus 36:10...lokte široký. Všechny pruhy měly stejné rozměryPět pruhů spojili k sobě; rovněž tak druhých pět pruhů....
Exodus 36:16...houní mělo stejné rozměry. Spojili zvlášť pět houní a šest houní. Potom připevnili padesát poutek...
Exodus 36:31...rámem. Dále vyrobili svlaky z akáciového dřevapět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy...
Exodus 36:32...pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytkupět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy...
Exodus 36:38...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu a k němu pět sloupů s háčky. Jejich hlavice a příčky obložili zlatem...
Exodus 38:1...také čtvercový oltář pro zápalné oběti. Měl pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na výšku...
Leviticus 26:8...své nepřátele, takže před vámi padnou mečemPět z vás jich požene sto a sto z vás jich požene deset...
Leviticus 27:5...to žena, její cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu...
Leviticus 27:6...za ženu 10 šekelů. Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude cena za chlapce 5 a za dívku 3 šekely stříbra...
Numeri 3:47... kteří převyšují počet levitů, vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně; šekel...
Numeri 7:17...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:23...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:29...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:35...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:41...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:47...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:53...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:59...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:65...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:71...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:77...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:83...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 11:19...masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dnypět, deset nebo dvacet dní, ale celý měsíc. Poleze vám z...
Numeri 31:8...krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebupět midiánských králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili...
Numeri 31:28...pro Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravu....
Jozue 8:12...Aje. Mezi nimi a Ajem byla rokle. Jozue vzal asi pět tisíc mužů a umístil je jako zálohu mezi Bet-elem a...
Jozue 10:5...s Jozuem a se syny Izraele!" A tak se spojilo pět emorejských králů: král Jeruzaléma, král Hebronu, král...
Jozue 10:16...Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Oněch pět králů ale uteklo a ukrylo se v jeskyni u Makedy. Když...
Jozue 10:17...u Makedy. Když Jozue dostal zprávu, že těch pět králů našli ukryté v jeskyni u Makedy, nařídil:...
Jozue 10:22..."Odkryjte ústí jeskyně a přiveďte z těch pět králů ke mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět...
Jozue 10:23...ke mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále Jeruzaléma, krále Hebronu, krále Jarmutu,...
Jozue 10:26...bojovat." Potom je Jozue dal pobít a pověsit na pěti kůlech. Na těch kůlech pak viseli do večera. Když...
Jozue 14:10... uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když...
Soudců 5:12... Vzhůru, vzhůru, Deboro, vzhůru, vzhůru, píseň pěj! Povstaň, Baráku, synu Abinoamův, chop se zajatců!...
Soudců 18:2...podíl. Synové Danovi proto ze svého rodu vyslali pět udatných mužů z Coreje a Eštaolu, aby prozkoumali a...
Soudců 18:7...kněz. "Nad vaší cestou bdí Hospodin." A tak těch pět mužů šlo dál, přišli do Laiše. Viděli, že tamní lid...
Soudců 18:14...a dorazili k Míkovu domu. Vtom se ozvalo těch pět mužů, kteří propátrali kraj Laiš. "Víte, co je tamhle v...
Soudců 18:17...z Danova kmene zůstalo stát u brány a těch pět, kteří propátrali zem, vešlo dovnitř. Vzali tu modlu,...
Soudců 18:18...u brány s šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu a vzali modlu, efod, bůžky i ten...
Soudců 20:45... ale Izraelci jich na silnicích dostihli ještě pět tisíc. Hnali je ke Gidomu, kde z nich dva tisíce...
1. Samuel 6:4..." "A jaké odškodnění s máme poslat zpět?" otázali se. "Pět zlatých nádorů a pět zlatých krys...
1. Samuel 6:18...podle všech filištínských měst náležejících oněm pěti vladařům od opevněného města po venkovskou obec....
1. Samuel 6:19...Truhly Hospodinovy. Ranil sedmdesát mužů (vždy pět mužů z tisíce). Lid pak držel smutek, protože Hospodin...
1. Samuel 17:40...to ze sebe. Pak si vzal svou hůl, vybral si pět oblázků z potoka, vložil je do kapsy ve své pastýřské...
1. Samuel 21:4... kde se sejdeme. Takže, co máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde." "Obyčejný chléb nemám,"...
1. Samuel 22:18...na vrhl a pobil je. Toho dne zabil osmdesát pět mužů, kteří nosili plátěný efod. Také kněžské město Nob...
1. Samuel 25:18...rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vínapět připravených ovcí, pět měr praženého zrní, sto sušených...
1. Samuel 25:42...Abigail rychle nasedla na osla a provázena svými pěti děvečkami odešla s Davidovými posly a stala se jeho...
2. Samuel 4:4...dorazila zpráva o Saulovi a Jonatanovi, mu bylo pět let. Jeho chůva ho vzala do náruče a dala se na útěk....
2. Samuel 21:8... dcera Ajova, totiž Armoniho a Mefibošeta, a pět synů, které Merab, dcera Saulova, porodila Adrielovi,...
1. Královská 5:12...tři tisíce přísloví a jeho písní bylo tisícpět. Hovořil o rostlinách od cedru v libanonském pohoří po...
1. Královská 7:39...4 lokte a spočívalo na jednom z deseti stojanůPět stojanů postavil po pravé straně chrámu a pět po levé....
1. Královská 7:49...zlatý oltář, zlatý stůl pro chleby předloženípět svícnů z ryzího zlata napravo a pět nalevo před...
1. Královská 22:42...krále Achaba. Jošafat se ujal královstvípětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let....
2. Královská 6:25...šekelů stříbra a čtvrt dížky "holubího trusu" za pět šekelů stříbra. Jednou, když izraelský král obcházel...
2. Královská 7:13...několik mužů na průzkum; si vezmou těch pět koní, co ve městě zbývají. Budou na tom stejně jako...
2. Královská 21:1...dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Jeho matka se jmenovala Chefciba. Páchal, co je v...
2. Královská 25:19... Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a pět členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který...
1. Letopisů 2:4...Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem pět. Synové Peresovi: Checron a Chamul...
1. Letopisů 2:6...Zimri, Etan, Heman, Kalkol a Darda, celkem pět. Syn Karmiho: Achar, který přivedl Izrael do neštěstí,...
1. Letopisů 3:20... Chananiáš a jejich sestra Šelomít a dalších pět: Chašuba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Jušab-chesed....
1. Letopisů 4:32...byly: Etam, Ajin Rimon, Tochen, Ašan, to bylo pět městeček a v okolí těchto městeček byly všechny jejich...
1. Letopisů 4:42...synů Šimeonových došli k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem,...
1. Letopisů 7:3...Michael, Obadiáš, Joel, Jišiáš. Všech pět byli vůdcové. Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský...
1. Letopisů 7:7...Synové Belovi: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iripět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu jich je...
1. Letopisů 11:23...napadl sníh. Srazil také toho egyptského obra pět loktů vysokého. Egypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské...
2. Letopisů 4:6... 3 000 batů. Dále vyrobil deset umyvadelpět umístil napravo, pět nalevo. V nich omývali, co se...
2. Letopisů 4:7...deset zlatých svícnů a umístil je do chrámupět napravo a pět nalevo. Vyrobil rovněž deset stolů a...
2. Letopisů 4:8...rovněž deset stolů a postavil je do chrámupět napravo a pět nalevo. Zlatých mis vyrobil sto. Potom...
2. Letopisů 20:31...ze všech stran. Jošafat se stal judským králempětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let....
2. Letopisů 33:1...dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a řídil...
Ester 9:6...sídelním městě Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi byli: Paršandata, Dalfon, Aspata...
Ester 9:12...král královně Ester, "Židé pobili a zahubili pět set mužů a deset Hamanových synů. Co asi udělali v...
Izaiáš 17:6...olivy: dvě tři olivky na vrchu koruny, čtyři pět se jich urodí na větvích - tak praví Hospodin, Bůh...
Izaiáš 19:18...Hospodin zástupů učinil. V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při Hospodinu...
Izaiáš 30:17...vás uteče, když vás jeden okřikne, když zakřičí pět, všichni prchnete, nakonec zůstanete sami jak...
Matouš 14:17...dejte najíst." "Nic tu nemáme," namítli, "jen pět chlebů a dvě ryby." "Přineste mi je," řekl jim...
Matouš 14:19...jim. Nechal zástup posadit na trávě, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal a...
Matouš 14:21...dvanáct plných košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom přiměl...
Matouš 16:9...Copak ještě nechápete? Nevzpomínáte si na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik jste nasbírali košů? Ani...
Matouš 25:2...které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichoviPět z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s...
Matouš 25:15...a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu, každému podle jeho...
Matouš 25:16...schopností, a odešel na cestu. Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných...
Matouš 25:20...s nimi. Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl: ‚Pane, dal...
Marek 6:38... "Jděte se podívat." Když to zjistili, řekli: "Pět - a dvě ryby." Tehdy jim dal pokyn, aby všechny...
Marek 6:41...ve skupinách po stu a po padesáti, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty...
Marek 6:44...plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo pět tisíc mužů. Hned potom přiměl své učedníky, nastoupí...
Marek 8:19...neslyšíte? si nevzpomínáte? Když jsem nalámal pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných...
Lukáš 1:24... Jeho manželka Alžběta zanedlouho počala, ale pět měsíců to tajila. Říkala si: "Takto se ke mně zachoval...
Lukáš 7:41... "Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů a druhý padesát. Když ale neměli čím...
Lukáš 9:13...jim: "Vy jim dejte najíst." "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby," namítli. "Ledaže bychom šli a všem...
Lukáš 9:14...lidem jídlo koupili." (Jen mužů tam bylo kolem pěti tisíc.) "Posaďte je ve skupinách asi po padesáti,"...
Lukáš 9:16...to udělali a všechny posadili, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal je, lámal a...
Lukáš 12:6...Ano, říkám vám, Toho se bojte. Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před...
Lukáš 12:52... ne pokoj, ale rozdělení! Od nynějška jich bude pět rozděleno v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti...
Lukáš 14:19... Prosím , omluv .' Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím , omluv .'...
Lukáš 16:28...otče, pošli ho tedy do mého otcovského domu. Mám pět bratrů - je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto...
Lukáš 19:18...Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven.' Odpověděl mu: ‚Ty buď vládcem pěti měst...
Lukáš 19:19...pět hřiven.' Odpověděl mu: ‚Ty buď vládcem pěti měst.' Potom přišel další a řekl: ‚Pane, zde máš svou...
Jan 4:18... že nemáš muže," řekl Ježíš. "Měla jsi totiž pět mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi...
Jan 5:2...rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět sloupořadí. [4] Ležela tam spousta nemocných, slepých,...
Jan 6:9...Petra, mu řekl: "Je tu jeden chlapec, který  pět ječných chlebů a dvě rybky. Ale co je to pro tolik...
Jan 6:10...bylo hodně trávy, a tak se posadili v počtu asi pěti tisíc mužů. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky a...
Jan 6:13...je tedy a naplnili dvanáct košů kousky z těch pěti ječných chlebů, které zbyly po těch, kdo jedli. Když...
Skutky 4:4... však uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi pěti tisíc mužů. Nazítří se v Jeruzalémě sešli židovští...
Skutky 7:14...i celé své příbuzenstvo v počtu sedmdesáti pěti osob. Jákob tedy sestoupil do Egypta, kde zemřel on i...
Skutky 20:6...Svátku nekvašených chlebů vypluli z Filip. Během pěti dnů jsme dorazili k nim do Troady a strávili jsme tam...
Skutky 24:1..." Zatím ho nechal hlídat v Herodově paláci. Po pěti dnech do Cesareje dorazil velekněz Ananiáš s některými...
1. Korintským 14:19...bych ale pro poučení druhých raději promluvil pět slov srozumitelně než tisíce slov v jazycích. Bratři,...
1. Korintským 15:6...Petrovi, potom Dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří zesnuli, ale většina...
Zjevení 9:5...znamení. Nemohly je zabíjet, ale trýznily je po pět měsíců a jejich trýznění bylo jako trýznění od štíra,...
Zjevení 9:10...a v těch ocasech měly moc ubližovat lidem po pět měsíců. Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se...
Zjevení 17:10... na kterých ta žena sedí. Je také sedm králůPět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a ...

Slova obsahující pěti: doupěti (2) pěti (21) pětice (2) pětici (1) pětihranných (1) pětiloktovým (4) pětina (1) pětinu (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |