Pět

Hledám varianty 'pět' [ pěti (21) pět (154) pěj (1) ]. Nalezeno 127 veršù.
Genesis 12:4... Když odešel z Cháranu, bylo Abramovi sedmdesát pět let. Abram s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce...
Genesis 14:9...králi Ariochovi - čtyři králové proti pěti. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a...
Genesis 18:28...- možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím,...
Genesis 45:6...dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh poslal před...
Genesis 45:11...máš. Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani...
Genesis 45:22... ale Benjamínovi dal tři sta šekelů stříbrapět svátečních plášťů. Svému otci pak poslal tyto věci:...
Genesis 47:2...se vším, co mají. Hle, jsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte...
Exodus 21:37...beránka a zabije ho nebo prodá, nahradí býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi. Jestliže bude...
Exodus 26:3...široký. Všechny pruhy budou mít stejné rozměryPět pruhů je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět...
Exodus 26:9...houní bude mít stejné rozměry. Spoj zvlášť pět houní a šest houní. Tu šestou houni pak v polovině...
Exodus 26:26...rámem. Dále zhotovíš svlaky z akáciového dřevapět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy...
Exodus 26:27...pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytkupět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy...
Exodus 26:37...látky a ze soukaného kmentu. K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Budou na...
Exodus 27:1...také čtvercový oltář z akáciového dřeva.  pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na výšku...
Exodus 36:10...lokte široký. Všechny pruhy měly stejné rozměryPět pruhů spojili k sobě; rovněž tak druhých pět pruhů....
Exodus 36:16...houní mělo stejné rozměry. Spojili zvlášť pět houní a šest houní. Potom připevnili padesát poutek...
Exodus 36:31...rámem. Dále vyrobili svlaky z akáciového dřevapět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy...
Exodus 36:32...pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytkupět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy...
Exodus 36:38...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu a k němu pět sloupů s háčky. Jejich hlavice a příčky obložili zlatem...
Exodus 38:1...také čtvercový oltář pro zápalné oběti. Měl pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na výšku...
Leviticus 26:8...své nepřátele, takže před vámi padnou mečemPět z vás jich požene sto a sto z vás jich požene deset...
Leviticus 27:5...to žena, její cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu...
Leviticus 27:6...za ženu 10 šekelů. Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude cena za chlapce 5 a za dívku 3 šekely stříbra...
Numeri 3:47... kteří převyšují počet levitů, vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně; šekel...
Numeri 7:17...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:23...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:29...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:35...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:41...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:47...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:53...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:59...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:65...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:71...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:77...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 7:83...kozel k oběti za hřích, dva býcipět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti...
Numeri 11:19...masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dnypět, deset nebo dvacet dní, ale celý měsíc. Poleze vám z...
Numeri 31:8...krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebupět midiánských králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili...
Numeri 31:28...pro Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravu....
Jozue 8:12...Aje. Mezi nimi a Ajem byla rokle. Jozue vzal asi pět tisíc mužů a umístil je jako zálohu mezi Bet-elem a...
Jozue 10:5...s Jozuem a se syny Izraele!" A tak se spojilo pět emorejských králů: král Jeruzaléma, král Hebronu, král...
Jozue 10:16...Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Oněch pět králů ale uteklo a ukrylo se v jeskyni u Makedy. Když...
Jozue 10:17...u Makedy. Když Jozue dostal zprávu, že těch pět králů našli ukryté v jeskyni u Makedy, nařídil:...
Jozue 10:22..."Odkryjte ústí jeskyně a přiveďte z těch pět králů ke mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět...
Jozue 10:23...ke mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále Jeruzaléma, krále Hebronu, krále Jarmutu,...
Jozue 10:26...bojovat." Potom je Jozue dal pobít a pověsit na pěti kůlech. Na těch kůlech pak viseli do večera. Když...
Jozue 14:10... uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když...
Soudců 5:12... Vzhůru, vzhůru, Deboro, vzhůru, vzhůru, píseň pěj! Povstaň, Baráku, synu Abinoamův, chop se zajatců!...
Soudců 18:2...podíl. Synové Danovi proto ze svého rodu vyslali pět udatných mužů z Coreje a Eštaolu, aby prozkoumali a...
Soudců 18:7...kněz. "Nad vaší cestou bdí Hospodin." A tak těch pět mužů šlo dál, přišli do Laiše. Viděli, že tamní lid...
Soudců 18:14...a dorazili k Míkovu domu. Vtom se ozvalo těch pět mužů, kteří propátrali kraj Laiš. "Víte, co je tamhle v...
Soudců 18:17...z Danova kmene zůstalo stát u brány a těch pět, kteří propátrali zem, vešlo dovnitř. Vzali tu modlu,...
Soudců 18:18...u brány s šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu a vzali modlu, efod, bůžky i ten...
Soudců 20:45... ale Izraelci jich na silnicích dostihli ještě pět tisíc. Hnali je ke Gidomu, kde z nich dva tisíce...
1. Samuel 6:4..." "A jaké odškodnění s máme poslat zpět?" otázali se. "Pět zlatých nádorů a pět zlatých krys...
1. Samuel 6:18...podle všech filištínských měst náležejících oněm pěti vladařům od opevněného města po venkovskou obec....
1. Samuel 6:19...Truhly Hospodinovy. Ranil sedmdesát mužů (vždy pět mužů z tisíce). Lid pak držel smutek, protože Hospodin...
1. Samuel 17:40...to ze sebe. Pak si vzal svou hůl, vybral si pět oblázků z potoka, vložil je do kapsy ve své pastýřské...
1. Samuel 21:4... kde se sejdeme. Takže, co máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde." "Obyčejný chléb nemám,"...
1. Samuel 22:18...na vrhl a pobil je. Toho dne zabil osmdesát pět mužů, kteří nosili plátěný efod. Také kněžské město Nob...
1. Samuel 25:18...rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vínapět připravených ovcí, pět měr praženého zrní, sto sušených...
1. Samuel 25:42...Abigail rychle nasedla na osla a provázena svými pěti děvečkami odešla s Davidovými posly a stala se jeho...
2. Samuel 4:4...dorazila zpráva o Saulovi a Jonatanovi, mu bylo pět let. Jeho chůva ho vzala do náruče a dala se na útěk....
2. Samuel 21:8... dcera Ajova, totiž Armoniho a Mefibošeta, a pět synů, které Merab, dcera Saulova, porodila Adrielovi,...
1. Královská 5:12...tři tisíce přísloví a jeho písní bylo tisícpět. Hovořil o rostlinách od cedru v libanonském pohoří po...
1. Královská 7:39...4 lokte a spočívalo na jednom z deseti stojanůPět stojanů postavil po pravé straně chrámu a pět po levé....
1. Královská 7:49...zlatý oltář, zlatý stůl pro chleby předloženípět svícnů z ryzího zlata napravo a pět nalevo před...
1. Královská 22:42...krále Achaba. Jošafat se ujal královstvípětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let....
2. Královská 6:25...šekelů stříbra a čtvrt dížky "holubího trusu" za pět šekelů stříbra. Jednou, když izraelský král obcházel...
2. Královská 7:13...několik mužů na průzkum; si vezmou těch pět koní, co ve městě zbývají. Budou na tom stejně jako...
2. Královská 21:1...dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Jeho matka se jmenovala Chefciba. Páchal, co je v...
2. Královská 25:19... Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a pět členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který...
1. Letopisů 2:4...Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem pět. Synové Peresovi: Checron a Chamul...
1. Letopisů 2:6...Zimri, Etan, Heman, Kalkol a Darda, celkem pět. Syn Karmiho: Achar, který přivedl Izrael do neštěstí,...
1. Letopisů 3:20... Chananiáš a jejich sestra Šelomít a dalších pět: Chašuba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Jušab-chesed....
1. Letopisů 4:32...byly: Etam, Ajin Rimon, Tochen, Ašan, to bylo pět městeček a v okolí těchto městeček byly všechny jejich...
1. Letopisů 4:42...synů Šimeonových došli k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem,...
1. Letopisů 7:3...Michael, Obadiáš, Joel, Jišiáš. Všech pět byli vůdcové. Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský...
1. Letopisů 7:7...Synové Belovi: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iripět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu jich je...
1. Letopisů 11:23...napadl sníh. Srazil také toho egyptského obra pět loktů vysokého. Egypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské...
2. Letopisů 4:6... 3 000 batů. Dále vyrobil deset umyvadelpět umístil napravo, pět nalevo. V nich omývali, co se...
2. Letopisů 4:7...deset zlatých svícnů a umístil je do chrámupět napravo a pět nalevo. Vyrobil rovněž deset stolů a...
2. Letopisů 4:8...rovněž deset stolů a postavil je do chrámupět napravo a pět nalevo. Zlatých mis vyrobil sto. Potom...
2. Letopisů 20:31...ze všech stran. Jošafat se stal judským králempětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let....
2. Letopisů 33:1...dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, a řídil...
Ester 9:6...sídelním městě Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi byli: Paršandata, Dalfon, Aspata...
Ester 9:12...král královně Ester, "Židé pobili a zahubili pět set mužů a deset Hamanových synů. Co asi udělali v...
Izaiáš 17:6...olivy: dvě tři olivky na vrchu koruny, čtyři pět se jich urodí na větvích - tak praví Hospodin, Bůh...
Izaiáš 19:18...Hospodin zástupů učinil. V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při Hospodinu...
Izaiáš 30:17...vás uteče, když vás jeden okřikne, když zakřičí pět, všichni prchnete, nakonec zůstanete sami jak...
Matouš 14:17...dejte najíst." "Nic tu nemáme," namítli, "jen pět chlebů a dvě ryby." "Přineste mi je," řekl jim...
Matouš 14:19...jim. Nechal zástup posadit na trávě, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal a...
Matouš 14:21...dvanáct plných košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom přiměl...
Matouš 16:9...Copak ještě nechápete? Nevzpomínáte si na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik jste nasbírali košů? Ani...
Matouš 25:2...které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichoviPět z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s...
Matouš 25:15...a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu, každému podle jeho...
Matouš 25:16...schopností, a odešel na cestu. Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných...
Matouš 25:20...s nimi. Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl: ‚Pane, dal...
Marek 6:38... "Jděte se podívat." Když to zjistili, řekli: "Pět - a dvě ryby." Tehdy jim dal pokyn, aby všechny...
Marek 6:41...ve skupinách po stu a po padesáti, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty...
Marek 6:44...plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo pět tisíc mužů. Hned potom přiměl své učedníky, nastoupí...
Marek 8:19...neslyšíte? si nevzpomínáte? Když jsem nalámal pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných...
Lukáš 1:24... Jeho manželka Alžběta zanedlouho počala, ale pět měsíců to tajila. Říkala si: "Takto se ke mně zachoval...
Lukáš 7:41... "Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů a druhý padesát. Když ale neměli čím...
Lukáš 9:13...jim: "Vy jim dejte najíst." "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby," namítli. "Ledaže bychom šli a všem...
Lukáš 9:14...lidem jídlo koupili." (Jen mužů tam bylo kolem pěti tisíc.) "Posaďte je ve skupinách asi po padesáti,"...
Lukáš 9:16...to udělali a všechny posadili, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal je, lámal a...
Lukáš 12:6...Ano, říkám vám, Toho se bojte. Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před...
Lukáš 12:52... ne pokoj, ale rozdělení! Od nynějška jich bude pět rozděleno v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti...
Lukáš 14:19... Prosím , omluv .' Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím , omluv .'...
Lukáš 16:28...otče, pošli ho tedy do mého otcovského domu. Mám pět bratrů - je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto...
Lukáš 19:18...Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven.' Odpověděl mu: ‚Ty buď vládcem pěti měst...
Lukáš 19:19...pět hřiven.' Odpověděl mu: ‚Ty buď vládcem pěti měst.' Potom přišel další a řekl: ‚Pane, zde máš svou...
Jan 4:18... že nemáš muže," řekl Ježíš. "Měla jsi totiž pět mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi...
Jan 5:2...rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět sloupořadí. [4] Ležela tam spousta nemocných, slepých,...
Jan 6:9...Petra, mu řekl: "Je tu jeden chlapec, který  pět ječných chlebů a dvě rybky. Ale co je to pro tolik...
Jan 6:10...bylo hodně trávy, a tak se posadili v počtu asi pěti tisíc mužů. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky a...
Jan 6:13...je tedy a naplnili dvanáct košů kousky z těch pěti ječných chlebů, které zbyly po těch, kdo jedli. Když...
Skutky 4:4... však uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi pěti tisíc mužů. Nazítří se v Jeruzalémě sešli židovští...
Skutky 7:14...i celé své příbuzenstvo v počtu sedmdesáti pěti osob. Jákob tedy sestoupil do Egypta, kde zemřel on i...
Skutky 20:6...Svátku nekvašených chlebů vypluli z Filip. Během pěti dnů jsme dorazili k nim do Troady a strávili jsme tam...
Skutky 24:1..." Zatím ho nechal hlídat v Herodově paláci. Po pěti dnech do Cesareje dorazil velekněz Ananiáš s některými...
1. Korintským 14:19...bych ale pro poučení druhých raději promluvil pět slov srozumitelně než tisíce slov v jazycích. Bratři,...
1. Korintským 15:6...Petrovi, potom Dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří zesnuli, ale většina...
Zjevení 9:5...znamení. Nemohly je zabíjet, ale trýznily je po pět měsíců a jejich trýznění bylo jako trýznění od štíra,...
Zjevení 9:10...a v těch ocasech měly moc ubližovat lidem po pět měsíců. Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se...
Zjevení 17:10... na kterých ta žena sedí. Je také sedm králůPět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a ...

Slova obsahující pět: doupěte (2) doupětem (6) doupěti (2) lpět (1) nazpět (4) opět (16) pět (154) pětačtyřicet (1) pětadvacátého (2) pětadvacátém (1) pětadvacet (4) pětadvaceti (10) pětasedmdesát (1) pětašedesát (1) pětatřicátého (1) pětatřiceti (2) pěti (21) pětice (2) pětici (1) pětihranných (1) pětiloktovým (4) pětina (1) pětinu (11) pětkrát (3) prospět (1) přispět (1) rozpětí (2) skrápět (1) skřípět (1) trpět (13) uspět (1) vypětím (1) vytrpět (8) vzápětí (1) zpět (150) zpětného (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |