Pěstí

Hledám varianty 'pěstí' [ pěstmi (2) pěstí (4) pěst (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 21:18...při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem nebo pěstí a ten nezemře, ale klesne na lůžko a potom vstane a...
Numeri 35:21...dotyčný zemře, anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře, pak musí ten, kdo ho udeřil,...
Izaiáš 10:32...ještě dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí jeruzalémské výšině. Avšak hle, Panovník,...
Izaiáš 28:2...ničivý, jak vodní průtrž a mocné záplavy svou pěstí to město k zemi porazí! Koruna chlouby efraimských...
Izaiáš 58:4...půsty působí jen sváry a rozbroje, vaše krutá pěst dopadá na druhé. Nemůžete se postit tak jako dnes,...
Jeremiáš 5:31...prorokují lživě, kněží vládnou na vlastní pěst a můj lid to takhle miluje! Co si však počnete...
Pláč 5:8... Panují nad námi otroci a nikdo neuvolní jejich pěst. Jde nám o život, když přinášíme chléb ohroženi mečem...
Sofoniáš 2:15...tu peleší! Každý kolemjdoucí nad ním zasyčípěstí zahrozí. Běda tomu zatvrzelému městu plnému špíny a...
Matouš 26:67... Pak mu začali mu plivat do tváře a bít ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemi a říkali: "Prorokuj nám,...
Marek 14:65...po něm začali plivat. Zahalili mu tvář, bili ho pěstmi a říkali: "Prorokuj!" A sluhové ho tloukli holemi....

Slova obsahující pěstí: pěstí (4) zápěstí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |