Pít

Hledám varianty 'pít' [ pít (89) pily (2) pilo (1) pili (21) pila (2) pil (16) pijte (5) pijme (2) pijí (3) piji (2) pijete (8) pijeme (2) pije (11) pij (7) ]. Nalezeny 162 verše.
Genesis 24:46...rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona...
Genesis 24:54...a její matce dal vzácné dary. A tak jedlipili, on i muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali tam celou...
Genesis 26:30...požehnaný!" Vystrojil jim tedy hostinu a jedlipili. Časně ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom...
Genesis 27:25...podal pokrm a on jedl; přinesl mu také víno a on pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj,...
Genesis 30:38...do koryt na vodu, k nimž zvířata přicházela pít a kde se pářila. Zvířata, jež se pářila před těmi pruty...
Genesis 44:5...‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k věštění! Co jste to provedli za...
Exodus 7:24...pitnou vodu. Nilskou vodu totiž nebyli s to pít. Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil...
Exodus 15:23... Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká. (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.)...
Exodus 15:24...) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu...
Exodus 17:1...v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, ...
Exodus 17:2...na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč pokoušíte...
Exodus 17:6... Udeř do skály a vyjde z voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů učinil....
Exodus 24:11...Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedlipili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a...
Exodus 32:6...pořádali obětní hody. Lid se posadil, aby jedlpil, a pak vstali, aby se povyrazili. Hospodin promluvil k...
Exodus 32:20...na prach, rozptýlil na hladinu vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento...
Leviticus 10:9...do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápoj, abyste nezemřeli. To je...
Numeri 6:20...darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho...
Numeri 20:8...jim vodu ze skály, aby obec i dobytek měli co pít." Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla...
Numeri 20:17...zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou a neodbočíme...
Numeri 21:22...zemí. Neodbočíme do polí ani do vinic, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou, dokud...
Deuteronomium 21:20...a vzpurný. Neposlouchá nás, jen hodujepije." Všichni muži toho města jej ukamenují k smrti....
Deuteronomium 32:14...nejvybranější; i víno rudých hroznů směl jsi pít! Ješurun ale ztučněl, zbujněl. Ztučněl jsi, ztloustl,...
Deuteronomium 32:38...Kde jsou ti, kdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili víno jejich úliteb? Jen vstanou, aby vám pomohli,...
Soudců 9:27...vinobraní. Přišli do chrámu svého boha, jedlipili a nadávali na Abimelecha. Gaal, syn Ebedův,...
Soudců 19:4...zdržoval, takže u něj zůstal tři dny. Jedli tampili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si přivstali a zeť se...
Soudců 19:6...půjdete." A tak se posadili a oba spolu jedlipili. Potom mu dívčin otec řekl: "Prosím, laskavě tu ještě...
Soudců 19:21...domů, nasypal oslům, umyli si nohy a pak jedlipili. A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili místní...
1. Samuel 30:16...k nim a hle - roztáhli se všude po zemi, jedlipili a slavili, že ve filištínské a judské zemi pobrali...
2. Samuel 11:11...služebníky, pane - a bych měl jít domů jístpít a spát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši,...
2. Samuel 11:13... Nazítří si ho David zavolal a jedl s nímpil, dokud ho neopil. On ale večer přesto nešel domů....
2. Samuel 12:3...neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj s jeho dětmi, z jeho...
2. Samuel 19:36...Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co pije? Slyšel bych ještě hlas zpěváků a zpěvaček? Proč by...
1. Královská 1:25...velitele a také kněze Abiatara. Ti s ním hodujípijí a volají: ‚ žije král Adoniáš!' , tvého služebníka...
1. Královská 4:20...množství, jako je písku v moři, a tak jedlipili a veselili se. Šalomoun vládl nade všemi královstvími...
1. Královská 13:22... tvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl jsi pokrmpil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam...
1. Královská 17:4...na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a havranům jsem přikázal, aby tam živili." Odešel...
1. Královská 17:6...mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi...
1. Královská 18:41...je pobil. Potom řekl Achabovi: "Vzhůru, jezpij! je slyšet hukot deště." Achab se tedy odešel najíst...
2. Královská 18:27...těmi muži na hradbách! Budou žrát svoje lejnapít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil...
2. Královská 18:31...sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné...
1. Letopisů 11:19...oběť Hospodinu. "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili život? Vždyť tu vodu...
1. Letopisů 12:40...králem. Zůstali u Davida a tři dny tam jedlipili, protože jim jejich bratři dali zásoby. Jejich...
1. Letopisů 29:22...a s hojnými oběťmi za celý Izrael. Jedlipili před Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho dne...
Nehemiáš 8:10... vašeho Boha! Jděte," řekl jim, "jeztepijte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo nemají nic...
Nehemiáš 8:12...svátek, netrapte se." A tak šli všichni jístpít a dělit se s ostatními. Nesmírně se radovali, protože...
Ester 1:8...číše za druhou a každá jiná. Dle nařízení se pilo bez omezení; král nařídil všem dvorním služebníkům, ...
Job 1:4...a zvali také své tři sestry, přijdou jístpít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro ...
Job 3:12...klín, jenž přitulil? Proč prsy, z nichž jsem pil? Byl bych teď ležel a mlčel bych, odpočíval bych v...
Job 15:16...člověk zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu pil! Něco ti povím, poslouchej, to, co jsem viděl, ti budu...
Job 34:7...Jobovi někdo podobný? Rouhá se, jako by vodu pil! Dává se do spolku se zločinci, řadí se mezi...
Žalmy 11:6...sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít! Hospodin je spravedlivý, spravedlnost miluje, upřímní...
Žalmy 69:22... K jídlu mi dali okusit žluče, ocet mi dali pít, když žíznil jsem! Jejich stůl se jim stane léčkou,...
Žalmy 78:15...skály v poušti, jak z hlubin bezedných dal jim pít. Ze skály nechal potoky proudit, jež v řeky rozvodnil...
Přísloví 5:15...bídě na očích všem, uprostřed obce své!" Pij vodu z vlastní nádrže, vodu prýštící ze tvé studnice....
Přísloví 23:7...jen počítá - je takový, když říká, "Jezpij," není upřímný. Sousta, jež snědl jsi, vyzvracíš, tvoje...
Přísloví 25:21...nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím žhavé uhlí, sám Hospodin ti...
Přísloví 26:6...aby si přestal moudrý připadat. Uřezává si nohypije utrejch, kdo se zprávou tupce posílá. Chabé jak...
Přísloví 31:4... ó Lemueli, králům, nenáleží králům víno pít, vladařům pivo nesluší. Kdyby pil, mohl by zapomenout...
Přísloví 31:5...králům víno pít, vladařům pivo nesluší. Kdyby pil, mohl by zapomenout na povinnosti, mohl by překroutit...
Přísloví 31:6...právo všech soužených. Umírajícím dejte pít pivo a víno těm, kdo hořkost zakouší. Když se napijí,...
Kazatel 2:24... Je snad pro člověka něco lepšího než jístpít a při svém pachtění se potěšit? Vidím však, že i to...
Kazatel 3:13...se a užívat života. Může-li kdokoli jístpít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar!...
Kazatel 5:17...viděl, v čem spočívá štěstí: Je správné jístpít a užít potěšení při všem tom lopotném pachtění v těch...
Kazatel 8:15...člověk nemá pod sluncem jiné štěstí než jístpít a přitom se radovat. Jen to mu totiž zbývá při jeho...
Kazatel 9:7... Vzhůru! Jez radostně svůj chléb a zvesela pij víno své, vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil! ...
Píseň 5:1... své víno i mléko popíjím. Jen jezte, přátelé, a pijte, milováním se opijte! Spím, ale srdce bdí. Slyšte...
Izaiáš 10:15...se sekera nad toho, kdo s seká? Povyšuje se pila nad svého drvoštěpa? Jako by metla mávala tím, kdo ji...
Izaiáš 22:13...zabíjení ovcí, masné hody, vinné pitky: "Jezmepijme, vždyť zítra zemřeme!" Hospodin zástupů mi řekl do...
Izaiáš 36:12...těmi muži na hradbách! Budou žrát svoje lejnapít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil...
Izaiáš 36:16...sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít ze své studny, než přijdu a vezmu vás do země podobné...
Izaiáš 51:17... který jsi z ruky Hospodinovy kalich jeho hněvu pil, který jsi do dna vyprázdnil pohár závrati!...
Izaiáš 51:22...Z toho poháru, z kalicha mého hněvu nebudeš pít nikdy víc. Dám jej však do ruky tvých trapičů, kteří...
Izaiáš 60:16...všem pokolením budeš radostí. Mléko národů budeš pít, sát budeš z prsů královských a poznáš, že Hospodin...
Izaiáš 62:9...obilí a chválit Hospodina, česáči budou víno pít na mých svatých nádvořích. Projděte, projděte branami,...
Izaiáš 65:13...však budete hladoví. Hle, moji služebníci budou pít, vy však budete žízeň mít. Hle, moji služebníci se...
Jeremiáš 8:14... nás odsoudil k smrti, jedovatou vodu nám dal pít, neboť jsme proti němu zhřešili. Vyhlížíme klid, a nic...
Jeremiáš 22:15...než ostatní? Copak tvůj otec neměl co jístpít? Jednal však poctivě a spravedlivě, a tak se mu vedlo...
Jeremiáš 25:15...z ruky kalich s vínem hněvu a dej z něj pít všem národům, k nimž posílám. se napijí, budou se...
Jeremiáš 25:27...jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraelePijte, opijte se, pozvracejte se a padněte, že ...
Jeremiáš 25:28...A kdyby od tebe odmítali ten kalich vzít a napít se, řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Musíte...
Jeremiáš 35:14... Jonadab, syn Rechabův, svým synům zakázal pít víno a jeho slova se dodržují. dodnes nepijí víno,...
Jeremiáš 49:12...'" Tak praví Hospodin: "Hle, ti, kdo neměli pít kalich hněvu, jej teď musí pít - a ty bys měl uniknout...
Jeremiáš 51:7...Babylon - opíjel celý svět. Národy z něj to víno pily, se pomátly. Babylon ale náhle padne, bude rozdrcen...
Pláč 5:4... z našich matek jsou teď vdovy. Vlastní vodu pijeme za peníze, za své dříví musíme platit. S...
Ezechiel 4:11... K pití si odměříš šestinu hinu vody a budeš ji pít pravidelně ve stejný čas. Jez to jako ječné placky;...
Ezechiel 4:16...a v úzkostech. I vodu budou mít odměřenoupít ji budou v hrůze, protože bude takový nedostatek chleba...
Ezechiel 12:18... když budeš jíst, a chvěj se úzkostí, když budeš pít. Řekni lidu země: Toto praví Panovník Hospodin o...
Ezechiel 12:19...Svůj chléb budou jíst v úzkostech a svoji vodu pít v hrůze, protože jejich země bude oloupena o všechno...
Ezechiel 23:32...praví Panovník Hospodin: Kalich své sestry budeš pít, hluboký a široký. Je plný výsměchu a opovržení, plný...
Ezechiel 34:18...To musíte zbytek pastvin podupat? Nestačí vám pít průzračnou vodu? Musíte tu zbývající kalit nohama? To...
Ezechiel 34:19...se ovce musí pást na tom, co jste zdupali, a pít, co jste nohama zkalili? Nuže, Panovník Hospodin jim...
Ezechiel 39:19... budete žrát tuk, budete plní, a budete pít krev k opití. U mého stolu se nasytíte koni i jezdci...
Ezechiel 44:21...vejít do vnitřního nádvoří, nesmí žádný z kněží pít víno. Nesmějí se oženit s vdovou ani zapuzenou ženou;...
Daniel 1:10...se svého pána. Sám král určil, co máte jístpít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci?...
Daniel 1:16...odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít, a nosil jim zeleninu. A Bůh ty čtyři mládence...
Daniel 5:2...z jeruzalémského chrámu: "Král z nich bude pít se svými velmoži, manželkami a konkubínami!" A tak...
Daniel 5:3...svými velmoži, manželkami a konkubínami z nich pil. Popíjeli víno a oslavovali bohy ze zlata a stříbra, z...
Joel 1:5...zbylo po larvách, sežraly ponravy. Proberte se, opilci, plakejte, kvílejte všichni, kdo víno pijete! O...
Amos 2:8...zabavených pláštích válejí a v chrámě svého boha pijí víno vybrané na pokutách. jsem před nimi Emorejce...
Amos 4:1...chudé drtíte a manželům říkáte: "Přines,  pijeme!" Panovník Hospodin přísahá při své svatosti: Hle,...
Amos 5:11...vinic, co jste sázeli, nebudete moci víno pít. Jen vím, kolik je vašich vin a jak hrozný je váš...
Amos 6:6...David, loudíte tóny na hudebních nástrojíchPijete víno plnými miskami, mažete se nejjemnějšími oleji a...
Amos 9:14...nich znovu žít. Budou sázet vinice a jejich víno pít, zakládat zahrady a ovoce z nich jíst. Zasadím je v...
Abdiáš 1:16...tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili na svaté hoře, tak budou věčně pít všechny národy....
Abakuk 2:15...tak jako vody naplňují moře. Běda tomu, kdo dává pít svému bližnímu, kdo jej opíjí z číše svého hněvu, aby...
Abakuk 2:16...na jeho nahotu! Ne slávou, ale hanbou budeš opilý. Teď pij ty; ukaž, jak jsi neobřezaný! Blíží se k tobě...
Ageus 1:6...mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte sePijete, a máte žízeň. Oblékáte se, a vůbec to nehřeje. Kdo...
Zachariáš 7:6...- ale copak to děláte pro ? A když jítepijete, copak to neděláte jen sami pro sebe? Nevolal snad...
Zachariáš 9:15... takže kamení z praku podupou. Budou jístpít a hlučet jak po víně, budou plní jak miska ke skrápění...
Matouš 6:25...o svůj život ani o své tělo - co budete jístpít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo...
Matouš 6:31...starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?' Všechny ty věci vyhledávají pohané,...
Matouš 11:19...říkají: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, pije - a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel...
Matouš 20:22...o co prosíte," řekl na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který mám pít?" "Můžeme," odvětili. Na to jim...
Matouš 20:23..."Můžeme," odvětili. Na to jim řekl: "Ano, budete pít můj kalich. Dát vám sedět po pravici a levici ovšem...
Matouš 24:38... Stejně jako ve dnech před potopou jedlipili, ženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do...
Matouš 24:49...' a začal by bít své spoluslužebníky a jístpít s opilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v...
Matouš 26:27...kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něj všichni; toto je krev nové smlouvy, která se...
Matouš 26:29...plod vinné révy do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce." A když zazpívali žalm,...
Matouš 27:34...Golgota (což znamená Lebka), dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí. Jakmile to okusil, nechtěl to...
Marek 10:38...co prosíte," řekl jim na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který piji, a podstoupit křest, který...
Marek 10:39..." odvětili. Na to jim Ježíš řekl: "Ano, budete pít kalich, který piji, a podstoupíte křest, který...
Marek 14:23..." Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim hopili z něj všichni. Tehdy jim řekl: "To je krev nové...
Marek 14:25...neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho budu pít nový v Božím království." A když zazpívali žalm, vyšli...
Lukáš 1:15... neboť bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a z lůna své matky bude...
Lukáš 5:30...jeho učedníkům stěžovali: "Jak to, že jítepijete s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš jim odpověděl:...
Lukáš 5:33... stejně jako učedníci farizeů, ale tvoji jedípijí." Odpověděl jim: "Můžete snad nutit ženichovy přátele...
Lukáš 5:39...víno se lít do nových měchů. Nikdo, kdo pil staré, ovšem nechce nové. Říká totiž: ‚Staré je dobré...
Lukáš 7:34...říkáte: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, pije a vy říkáte: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel...
Lukáš 10:7...se k vám. V tom domě zůstávejte a jeztepijte, co nabízejí - dělník si přece zaslouží svou mzdu....
Lukáš 12:19...spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jezpij, užívej!' Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci...
Lukáš 12:29...Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají...
Lukáš 12:45...nejde' a začal by bít sluhy a služky a jístpít a opíjet se, pak jeho pán přijde v den, kdy to nečeká,...
Lukáš 13:26... Nevím, odkud jste.' Budete říkat: ‚Jedli jsmepili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!' On však odpoví:...
Lukáš 17:8... vezmi si zástěru a obsluhuj ; se najím a napiji, můžeš jíst a pít i ty'? Děkuje snad tomu služebníku,...
Lukáš 17:27... tak bude i za dnů Syna člověka: Jedlipili, ženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do...
Lukáš 17:28...zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedlipili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne,...
Lukáš 22:30...Otec odkázal mně. V mém království budete jístpít u mého stolu; budete sedět na trůnech a soudit dvanáct...
Jan 4:12...otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z  pil, i jeho synové a jeho dobytek." "Každý, kdo pije tuto...
Jan 4:13...pil, i jeho synové a jeho dobytek." "Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit," odpověděl Ježíš. "Kdo...
Jan 6:53... říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověkapít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo tělo a pije...
Jan 6:54...jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo tělopije mou krev, věčný život a ho vzkřísím v poslední...
Jan 6:56...a krev je opravdu nápoj. Kdo tělopije mou krev, zůstává ve mně a v něm. Jako poslal...
Jan 7:37...vstal a zvolal: "Kdo žízeň, pojď ke mněpij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody,...
Jan 18:11...meč do pochvy," řekl Ježíš Petrovi. "Nemám snad pít kalich, který mi dal Otec?" Oddíl s velitelem a s...
Skutky 10:41...předem vyvolil - nám, kteří jsme s ním jedlipili po jeho zmrtvýchvstání. Uložil nám, abychom kázali...
Skutky 23:12...se spolčili a zapřísáhli se, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. Těch spiklenců bylo nejméně...
Skutky 23:21...mužů, kteří se zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud ho nezabijí. Jsou připraveni a čekají jen na...
Římanům 12:20...nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí."...
1. Korintským 10:4...jedli tentýž duchovní pokrm a všichni pili tentýž duchovní nápoj (pili totiž z duchovní skály,...
1. Korintským 10:7...nich, jak je psáno: "Lid se posadil, aby jedlpil, a pak vstali, aby se povyrazili." Také nesmilněme,...
1. Korintským 10:21... abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete mít podíl na...
1. Korintským 10:31... za co vzdávám díky?" Nuže - jíte nebo pijete, děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží...
1. Korintským 11:22...hladoví a jiný se opil. Copak nemůžete jístpít doma? To pohrdáte Boží církví natolik, že ponižujete ty...
1. Korintským 11:25...kalich je nová smlouva v krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku." Kdykoli jíte tento chléb...
1. Korintským 11:26...to na mou památku." Kdykoli jíte tento chlébpijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde...
1. Korintským 11:27... dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chlébpil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti...
1. Korintským 11:28...sám sebe prověří, než bude jíst z toho chlebapít z toho kalichu. Kdo totiž a pije, aniž by si...
1. Korintským 11:29...toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový...
1. Korintským 15:32...Jestliže mrtví nebudou vzkříšeni, pak: "Jezmepijme, vždyť zítra zemřeme!" Nepleťte se: "Špatné vztahy...
Zjevení 14:10...její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu...
Zjevení 16:6...prolévali krev svatých a proroků, tys jim dal pít krev, jak si zaslouží." Tehdy jsem uslyšel, jak se od...
Zjevení 18:3...šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s smilnili a kupci...

Slova obsahující pít: napít (30) nastoupíte (1) nepít (1) nepochopíte (2) netrpíte (1) nevstoupíte (1) obklopíte (1) pít (89) podstoupíte (1) pochopíte (1) potrpíte (1) spíte (3) trápíte (2) trpíte (2) vstoupíte (2) vypít (4) zpít (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |