Písněmi

Hledám varianty 'písněmi' [ písních (1) písní (15) písni (1) písněmi (6) písně (16) píseň (57) ]. Nalezeny 92 verše.
Genesis 31:27...jsi mi neřekl! Vyprovodil bych s veselímpísněmi, s tamburínou a citerou. Nenechal jsi ani...
Exodus 15:1... Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu: "Zazpívám Hospodinu, slavně se vyvýšil:...
Exodus 15:2...Koně i s jezdcem smetl do moře! síla,  píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj...
Numeri 21:17...lid a dám jim vodu." Tehdy Izrael zpíval tuto píseň: "Tryskej, studnice! Prozpěvujte o : Vůdcové kopali...
Deuteronomium 31:19...obrátili k cizím bohům! Proto teď napište tuto píseň. Nauč ji syny Izraele a vlož jim ji do úst, aby mi ta...
Deuteronomium 31:21...pak potkají hrozné pohromy a soužení, bude tato píseň vypovídat jako svědek proti nim (nebude totiž...
Deuteronomium 31:22... kterou jsem jim s přísahou zaslíbil." Mojžíš tu píseň napsal ještě téhož dne a syny Izraele ji naučil. Nato...
Deuteronomium 31:30...izraelskému shromáždění přednesl slova této písně od začátku do konce: Naslouchejte, nebesa, neboť...
Deuteronomium 32:44...i lid. Mojžíš šel a přednesl všechna slova této písně lidu. Byl s ním také Hošea, syn Nunův. A když Mojžíš...
Soudců 5:1...dne zpívala Debora a Barák, syn Abinoamův, tuto píseň: Vůdcové když vedou v Izraeli, když jeho lid je...
Soudců 5:12... Vzhůru, vzhůru, Deboro, vzhůru, vzhůrupíseň pěj! Povstaň, Baráku, synu Abinoamův, chop se...
2. Samuel 1:18...a přikázal, aby se synové Judy učili tuto Píseň luku. Takto je zapsána v Knize Upřímného: Ach,...
2. Samuel 22:1...i z ruky Saulovy, zpíval David Hospodinu tuto píseň: Hospodin je skála, tvrz a...
2. Samuel 22:50...budu chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodinepísní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému...
1. Královská 5:12...národech. Složil tři tisíce přísloví a jeho písní bylo tisíc a pět. Hovořil o rostlinách od cedru v...
1. Letopisů 16:41...jmenovitě vybrané, aby chválili Hospodina písní: "Jeho láska trvá navěky." Heman a Jedutun měli na...
2. Letopisů 5:13... zpěváci začali hlasitě chválit Hospodina písní: "Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" V tu chvíli...
2. Letopisů 7:6...král David, a oslavovali Hospodina Davidovou písní: "Jeho láska trvá na věky!" Kněží troubili naproti...
2. Letopisů 29:30...uložili levitům, oslavují Hospodina písněmi Davida a vidoucího Asafa. Oslavovali ho s velikou...
Nehemiáš 12:8...Juda, Mataniáš. Ten se svými bratry odpovídal za písně díkuvzdání. Jejich bratři Bakbukiáš a Uni během...
Job 35:10...však neptá se: ‚Co Bůh, můj Stvořitel, který písněmi rozeznívá noc, který nás vyučuje i skrze dobytek a...
Job 36:24...jeho dílo musíš velebit; lidé je oslavují svými písněmi. Všichni smrtelníci to dílo spatřují, člověk je...
Žalmy 7:1... ustoupí, jsou zahanbeni ve chvíli!  Píseň nářků, kterou David zpíval Hospodinu kvůli slovům...
Žalmy 9:1...jméno máš! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Zemřel syn". Žalm Davidův. Chválím , Hospodine,...
Žalmy 13:6... nad tvou spásou srdce zajásá, Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak dobrotivě se ke mně zachoval! Pro...
Žalmy 18:1... Žalm Hospodinova služebníka Davida, který tuto píseň zpíval Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil...
Žalmy 18:50...budu chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodinepísní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému...
Žalmy 22:1...tvém hrdinství! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Jitřní laň". Žalm Davidův. Bože můj, Bože můj, proč...
Žalmy 28:7...spoléhám. Pomoc jsem dostal, srdce jásá, svou písní chci mu děkovat! Svému lidu je Hospodin silou, svému...
Žalmy 30:1...svému lidu žehná pokojem. Žalm DavidůvPíseň k posvěcení chrámu. Vyvyšovat budu, Hospodine, tys...
Žalmy 33:3...loutně mu zahrajte. Zazpívejte mu novou píseň, hrajte krásně a hlasitě! Hospodinovo slovo je přímé,...
Žalmy 40:4...skále, kroky upevnil. Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv Bohu našemu; mnozí to spatří a budou ho...
Žalmy 42:5...domu se s nimi ubíral se zvučným jásotempísní chval, když o svátku se zástup radoval. Proč jsi...
Žalmy 42:9...kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane - tak zní modlitba k Bohu mého...
Žalmy 45:1... na nápěv "Lilie". Poučný žalm synů KorachovýchPíseň o lásce. Půvabná píseň mi ze srdce plyne, králi...
Žalmy 45:2...žalm synů Korachových. Píseň o lásce. Půvabná píseň mi ze srdce plyne, králi předkládám verše své jazykem...
Žalmy 46:1...národy! Pro předního zpěváka, vysokým hlasemPíseň synů Korachových. Bůh je naše útočiště i síla, pomoc...
Žalmy 49:5... srdce přemýšlí, své ucho nakláním k moudré písni, za zvuků citery tajemství odhalím: Proč bych se bát...
Žalmy 57:1... mezi živými! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když utekl před...
Žalmy 58:1...celou zem! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův. Opravdu, mocní,...
Žalmy 59:1...soudí zem!" Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když Saul nechal...
Žalmy 63:6... Mou duši nasytí lahodná hostina, hlasitou písní slaví ústa ! Když ležím na lůžku, na tebe...
Žalmy 65:1...mají srdce upřímné! Žalm pro předního zpěvákaPíseň Davidova. Na Sionu ti, Bože, náležejí chvály, sliby...
Žalmy 69:31...spása však, Bože, mi bezpečí! Boží jméno pak písní oslavím, vyvyšovat je budu s vděčností. Ta oběť...
Žalmy 75:1...stále vzmáhá se! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zpívaný žalm Asafův. Oslavujeme ,...
Žalmy 77:7...si dávné dny, časy, jež dávno minuly. Na své písně vzpomínám po nocích, v srdci přemítám a v duchu...
Žalmy 78:63...mladíky pohltil oheň, jejich pannám nezazněly písně svatební. Jejich kněží tehdy padali mečem, jejich...
Žalmy 88:1... Pro předního zpěváka, k tanci.Poučná píseň Hemana Ezrachejského. Hospodine, Bože spásy, ve...
Žalmy 96:1...nikdy nevkročí!" Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinu, celá zem! Zpívejte Hospodinu, jeho...
Žalmy 98:1...jeho svatosti! Žalm. Zpívejte Hospodinu novou píseň, vždyť přece činí zázraky! Svojí pravicí, paží své...
Žalmy 118:14...pad, Hospodin je však pomoc . síla,  píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením! Ze stanů...
Žalmy 118:15...se stal mým spasením! Ze stanů spravedlivých zní píseň vítězná: "Hospodinova pravice mocně zasáhla,...
Žalmy 119:54... kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji. Na tvé jméno vzpomínám po nocích,...
Žalmy 120:1...služebník, nezapomínám na tvé příkazy! Poutní píseň. K Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpoví....
Žalmy 121:1...pokoj, když ale promluvím, chtějí boj! Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci? ...
Žalmy 122:1...jak nyní, tak i navěky! Davidova poutní píseň. Raduji se, když slýchávám: "Pojďme do domu...
Žalmy 123:1... našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat! Poutní píseň. K tobě své oči obracím, k tobě, jenž trůníš v...
Žalmy 124:1... a posměchem těch nadutců! Davidova poutní píseň. Kdyby s námi nebyl Hospodin - jen řekni, Izraeli:...
Žalmy 125:1...Hospodin - nebe i zemi on sám učinil! Poutní píseň. Ti, kdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní...
Žalmy 126:1...zapudí se zločinci! Pokoj Izraeli! Poutní píseň. Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám...
Žalmy 127:1... aby své snopy shromáždil. Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej...
Žalmy 128:1... bude s protivníky jednat před soudem! Poutní píseň. Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí...
Žalmy 129:1...uvidíš i děti dětí svých! Pokoj Izraeli! Poutní píseň. Tolik týrali od dětství - jen řekni, Izraeli:...
Žalmy 130:1...dej! V Hospodinově jménu vám žehnáme!" Poutní píseň. Z hlubin, Hospodine, volám , Pane můj, prosím...
Žalmy 131:1...vykoupí ze všech jeho vin! Davidova poutní píseň. Nemám, Hospodine, srdce naduté, povýšeným zrakem...
Žalmy 132:1... skládej naději jak nyní, tak i navěky! Poutní píseň. Pamatuj, Hospodine, na Davida i na všechno, co...
Žalmy 133:1...jeho hlavě však zazáří koruna." Davidova poutní píseň. Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí...
Žalmy 134:1...požehnání udílí - život navěky! Poutní píseň. Pojďte Hospodina velebit, každý, kdo je Hospodinův...
Žalmy 137:3...veselí: "Co kdybyste nám zpívali některoupísní sionských?!" Jak bychom ale byli zpívali Hospodinovu...
Žalmy 137:4...Jak bychom ale byli zpívali Hospodinovu píseň mezi cizinci? Pokud zapomenu, Jeruzaléme, na tebe,...
Žalmy 144:9...plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Novou píseň ti pak, Bože, zazpívám, na desetistrunné loutně...
Žalmy 149:1...Haleluja! Haleluja! Zpívejte Hospodinu novou píseň, shromáždění věrných chválí jej! Raduj se, Izraeli...
Kazatel 12:4... budeš se probouzet šveholením ptáků, všechny písně však budou zastřené. Tehdy se člověk začne bát výšek...
Píseň 1:1... to bylo dobré anebo zlé. Šalomounova píseň písní Kéž by mne zlíbal polibky svých úst - nad víno...
Izaiáš 5:1...a deštěm. Svému milému zpívat chci milostnou píseň o jeho vinici: Můj milý míval vinicina úrodném úbočí....
Izaiáš 12:2... zachránil - doufám a se nebojím. sílapíseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!" Budete...
Izaiáš 24:9... umlkly radostné zvuky citery. nepijí vínopísněmi, pijákům zhořkl nápoj opojný. Rozbořeno je město...
Izaiáš 25:5...přerušil, jako když oblak výheň zastíní - umlkla píseň ukrutných! Hospodin zástupů na této hoře vystrojí...
Izaiáš 26:1... V ten den se v judské zemi bude zpívat tato píseň: Máme pevné město - on sám je jeho spásou, jeho valem...
Izaiáš 42:10...vyraší, vám je ohlásím. Zpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě chvalte jej - námořníci, moře i...
Ezechiel 26:13... dříví i sutiny naházejí do vody. Tvé zvučné písně umlčím a hlas tvé citery nikdy nezazní. Nechám z...
Ezechiel 33:32...zisk. Nejsi pro víc než zpěvák milostných písní, co umí krásně zpívat a pěkně hrát; vyslechnou si tvá...
Amos 5:23...dobytčat se nechci ani podívat. S rámusem svých písní nechte být, nechci poslouchat vaše hraní na...
Amos 8:10...slavnosti obrátím v truchlení a všechny vaše písně v kvílení. Všechny vás obleču do pytloviny a všechny...
Abakuk 3:1...celá zem! Modlitba proroka Abakuka. Na nápěv písně nářků. Slyšel jsem, Hospodine, tvoji zvěst, před tvým...
Římanům 15:9...psáno: "Budu vyznávat mezi národy, tvé jméno písní oslavím." A jinde Písmo říká: "Jásejte, národy, tak...
1. Korintským 14:26...Když se scházíte, každý něco přináší - někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo...
Efeským 5:19...navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za...
Koloským 3:16...zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli děláte, ve slovech či skutcích, všechno...
Zjevení 5:9... což jsou modlitby svatých a zpívali novou píseň: "Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti,...
Zjevení 14:3...hudebníci hrají na loutny. Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi...
Zjevení 15:3...tom skleněném moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: "Veliké...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |