Písku

Hledám varianty 'písku' [ písku (22) pískem (1) písek (7) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 22:17...rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel...
Genesis 32:13... a učiním, že tvého semene bude jako mořského písku, nespočetného pro své množství.'" A když na tom místě...
Genesis 41:49...nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť ho bylo bezpočtu...
Exodus 2:12...nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Když k nim pak přišel druhého dne, hle, dva...
Deuteronomium 28:24... místo deště prach; z nebe bude zasypávat písek, dokud nebudeš vyhlazen. Hospodin nechá tvé nepřátele...
Deuteronomium 33:19... Budou sytit z mořského bohatství, z pokladůpísku ukrytých." O Gádovi řekl: "Požehnán buď Ten, jenž...
Jozue 11:4... Ti vytáhli se všemi svými vojsky - lidí jako písku na mořském břehu a nesmírné množství koní a vozů....
Soudců 7:12...I jejich velbloudů bylo bezpočtu, jako je písku na břehu moře. Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak...
1. Samuel 13:5...Izraelem - 3 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu jako písku na mořském břehu. Vytáhli a utábořili se v Michmasu...
2. Samuel 17:11...Izrael od Danu po Beer-šebu; je jich jako písku v moři a ty osobně je povedeš do boje. Přitáhneme na...
1. Královská 4:20... Judy a Izraele bylo takové množství, jako je písku v moři, a tak jedli, pili a veselili se. Šalomoun...
1. Královská 5:9...a důvtipem a dal mu tolik rozumu, jako je písku na břehu moře. Šalomounova moudrost převyšovala...
Job 6:3...kéž by se vešla bída ! Byla by těžší, než je písek v moři - to proto slovy se téměř zalykám. Šípy...
Job 29:18...‚Umřu v rodinném hnízdě, mých dnů bude jak písku u moře. kořeny budou sahat k vodě, rosa bude...
Job 39:14... Jenže svá vejce na zemi zanechává, aby sepísku zahřála. Nedbá, že je rozšlápne něčí noha, že je divá...
Žalmy 78:27...jak prachem zasypal je, množstvím ptáků, jako je písku u moře. Doprostřed tábora je nechal padat, na jejich...
Žalmy 139:18... že nejdou vypočíst! Kdybych je počítal, než písku je jich víc; budu zas s tebou, se probudím! Kéž...
Přísloví 27:3...to cizí, a ne tvé vlastní rty. Kámen tlačípísek tíží, vydržet s tupcem je těžší než obojí. Zloba je...
Izaiáš 10:22...Bohu. I kdyby tvého lidu, Izraeli, bylo jako písku v moři, jen pozůstatek se navrátí. Záhuba je...
Izaiáš 35:7... pustinou budou proudit potoky, kde byl žhavý písek, bude jezero a suchopár se stane studánkou. Doupata,...
Izaiáš 48:19... jak mořské vlny by byl tvůj blahobyt. Jako písku by bylo tvého semene a tvých potomků jako zrnek v...
Jeremiáš 5:22... Neměli byste se přede mnou chvět? Moři jsem pískem vytyčil hranice nepřekročitelným, věčným zákonem....
Jeremiáš 15:8... Proto jejich vdovy rozmnožím více než písek v mořích. V poledne na přivedu zhoubce, na matky i...
Jeremiáš 33:22...se nedá sečíst nebeský zástup ani změřit mořský písek, tak rozmnožím símě svého služebníka Davida a svých...
Ozeáš 2:1..." Přesto však synů Izraele bude jako mořského písku, který se nedá změřit ani spočítat. Tam, kde slyšeli:...
Abakuk 1:9...násilí, kupředu míří každý z nich, zajatců jak písku sbírají. Králům se jen vysmívají, k smíchu jsou jim...
Matouš 7:26...však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a...
Římanům 9:27...ohledně Izraele: "I kdyby synů Izraele bylo jak písku v moři, jen hrstka z nich se zachrání. Hospodin učiní...
Židům 11:12...vzešlo bezpočet potomků, jako je hvězd na nebipísku na mořském břehu. Tito všichni zemřeli ve víře, aniž...
Zjevení 20:8...je shromáždil k boji - takové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |