Písaři

Hledám varianty 'písaři' [ písaři (12) písařem (3) písaře (12) písař (14) ]. Nalezen 41 verš.
2. Samuel 8:17... syn Abiatarův, byli kněžími, Serajáš byl písařem a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a...
2. Samuel 20:25... Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem, Šeja písařem a Sádok a Abiatar kněžími. Ira Jairský pak byl...
1. Královská 4:3...knězem; Elichoref a Achiáš, synové Šišovi, byli písaři; Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem; Benajáš, syn...
2. Královská 12:11...je v truhlici hodně stříbra, přišel královský písař s nejvyšším knězem a stříbro přinesené do Hospodinova...
2. Královská 18:18...k nim správce paláce Eliakim, syn Chilkiášůvpísař Šebna a kancléř Joach, syn Asafův. Nejvyšší komoří k...
2. Královská 18:37...mu!" Správce paláce Eliakim, syn Chilkiášůvpísař Šebna a kancléř Joach, syn Asafův, pak přišli k...
2. Královská 19:2...do Hospodinova chrámu. Správce paláce Eliakimapísaře Šebnu a starší kněze, zahalené pytlovinou, poslal k...
2. Královská 22:3...nalevo. V osmnáctém roce své vlády poslal Jošiáš písaře Šafana, syna Acaliášova, syna Mešulamova, do...
2. Královská 22:8...svědomitě." Velekněz Chilkiáš tehdy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu...
2. Královská 22:9..." Předal knihu Šafanovi a ten si v četlPísař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví...
2. Královská 22:10...odpovědným za práci na Hospodinově chrámu." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Velekněz Chilkiáš mi dal jistou...
2. Královská 22:12... synu Šafanovu, Achborovi, synu Michajášovupísaři Šafanovi a královskému služebníku Asajášovi: "Jděte...
2. Královská 25:19... a pět členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který velel při odvodech mužstva a šedesát prostých...
1. Letopisů 18:16... syn Abiatarův, byli kněžími, Šavša byl písařem a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a...
1. Letopisů 24:6...hodnostáři svatyně, hodnostáři Boží. Levitský písař Šemajáš, syn Natanaelův, pořídil jejich seznam v...
1. Letopisů 27:32... Davidův strýc Jonatan jakožto znalý člověkpísař byl rádcem. Spolu s Jechielem, synem Chakmoniho, měl...
2. Letopisů 24:11...odnášeli do královského úřadu, kde královský písař se zástupcem nejvyššího kněze zjistili množství...
2. Letopisů 34:13...veškeré dělníky všech řemesel (další levité byli písaři, další úředníci a další tvořili chrámovou stráž)....
2. Letopisů 34:15...vydaného skrze Mojžíše. Chilkiáš tedy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu knihu...
2. Letopisů 34:18...vyplaceno mistrům i dělníkům na stavbě." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Kněz Chilkiáš mi dal jistou...
2. Letopisů 34:20... synu Šafanovu, Achborovi, synu Michajášovupísaři Šafanovi a královskému služebníku Asajášovi: "Jděte...
Ezdráš 4:8...písmem a je uveden aramejsky. Kancléř Rechumpísař Šimšaj pak ohledně Jeruzaléma napsali králi...
Ezdráš 4:9...Artaxerxovi následující dopis: Kancléř Rechumpísař Šimšaj a jejich druhové soudci, zmocněnci a další...
Ezdráš 4:17...území za Eufratem. Král pak kancléři Rechumovipísaři Šimšajovi a jejich společníkům v Samaří i jinde za...
Ezdráš 4:23...byl dopis krále Artaxerxe přečten Rechumovipísaři Šimšajovi a jejich druhům, vyrazili rychle do...
Nehemiáš 13:13...oleje. Pokladnice jsem svěřil knězi Šelemiášovipísaři Sádokovi a levitovi Pedajášovi a k ruce jsem jim dal...
Ester 3:12...dne prvního měsíce byli svoláni královští písaři. Přesně podle Hamanových pokynů se napsalo královým...
Ester 8:9...měsíce zvaného sivan, byli svoláni královští písaři. Přesně podle Mordechajových pokynů se napsalo jak...
Žalmy 45:2...předkládám verše své jazykem hbitým jak pero písaře: Ze všech lidí jsi nejkrásnější, milostí kanou tvoje...
Izaiáš 36:3...k němu správce paláce Eliakim, syn Chilkiášůvpísař Šebna a kancléř Joach, syn Asafův. Nejvyšší komoří k...
Izaiáš 36:22...mu!" Správce paláce Eliakim, syn Chilkiášůvpísař Šebna a kancléř Joach, syn Asafův, pak přišli k...
Izaiáš 37:2...do Hospodinova domu. Správce paláce Eliakimapísaře Šebnu a starší kněze, zahalené pytlovinou, poslal k...
Jeremiáš 36:10... Tehdy šel Baruch do Hospodinova chrámu, do síně písaře Gemariáše, syna Šafanova, jež stála na horním...
Jeremiáš 36:12...z knihy, odešel do královského paláce, do písařské síně, kde právě zasedali všichni velmoži: písař...
Jeremiáš 36:20...neví, kde jste." Schovali tedy svitek v síni písaře Elišamy, vstoupili do dvorany před krále a všechno...
Jeremiáš 36:21...Jehudiho pro svitek. Jehudi jej přinesl ze síně písaře Elišamy a začal z něj předčítat králi i všem...
Jeremiáš 36:26...Azrielovu, a Šelemiášovi, synu Abdeelovu, aby písaře Barucha i proroka Jeremiáše zatkli. Hospodin je ale...
Jeremiáš 36:32..." Jeremiáš tedy vzal jiný svitek a dal ho písaři Baruchovi, synu Neriášovu. Ten do něj zapsal, jak mu...
Jeremiáš 37:15...rozzuřili. Nechali ho zbít a uvěznili ho v domě písaře Jonatana, ve kterém zřídili vězení. Tak se Jeremiáš...
Jeremiáš 37:20...žádám o slitování: Neposílej zpátky do domu písaře Jonatana, tam neumřu." Král Cidkiáš tedy přikázal...
Jeremiáš 52:25...a sedm členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který velel při odvodech mužstva, a šedesát...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |