Páté

Hledám varianty 'páté' [ pátým (1) pátý (15) pátou (1) pátém (6) pátého (19) páté (2) ]. Nalezeny 42 verše.
Genesis 1:23...rozmnožují na zemi." Byl večer a bylo ráno, den pátý. Bůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů: různé...
Genesis 30:17... A Bůh Léu vyslyšel: počala a porodila Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem...
Leviticus 19:25...Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin, váš Bůh....
Numeri 7:36...vůdce Rubenových synů Elicura, syna ŠedeurovaPátého dne předstoupil vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn...
Numeri 29:26...zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Pátý den: 9 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady....
Numeri 33:38...se u hory Hór na kraji edomské země. Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z...
Jozue 19:24...pro jejich rody - tato města a jejich osadyPátý los připadl na pokolení Ašer pro jejich rody. Jejich...
Soudců 19:8...něj naléhal, takže tam znovu zůstal na noc. Ráno pátého dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl:...
2. Samuel 3:4...krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn Chagitypátý Šefatiáš, syn Abitaly; šestý Jitream, syn Davidovy...
1. Královská 14:25...národů, které Hospodin před Izraelem vyhnalPátého roku Rechoboámova kralování přitáhl k Jeruzalému...
2. Královská 8:16...nezemřel. Tak se Chazael stal králem místo nějPátého roku vlády izraelského krále Jorama, syna Achabova,...
2. Královská 25:8...řetězy a odvlekli do Babylonu. Sedmého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále...
1. Letopisů 2:14...Abinadaba, třetího Šimeu, čtvrtého Natanaelapátého Radaje, šestého Ocema a sedmého Davida...
1. Letopisů 3:3...krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn Chagitypátý Šefatiáš, syn Abitaly; šestý Jitream, syn jeho ženy...
1. Letopisů 8:2...Ašbela, třetího Achirama, čtvrtého Nochapátého Rafu. Bela měl syny Adara, Geru, otce Ehudova...
1. Letopisů 12:11... druhý Obadiáš, třetí Eliab, čtvrtý Mišmanapátý Jirmeáš, šestý Ataj, sedmý Eliel...
1. Letopisů 24:9...Charim, čtvrtý: Seorimpátý: Malkiáš, šestý: Mijamin, sedmý: Hakoc, osmý: Abiáš...
1. Letopisů 25:12...Jicri a jeho bratři a synové 12 pátý: Netaniáš a jeho bratři a synové 12 šestý: Bukiáš a...
1. Letopisů 26:3... druhý Jediael, třetí Zebadiáš, čtvrtý Jatnielpátý Elam, šestý Jochanan a sedmý Eljoenaj. Synové...
1. Letopisů 26:4... druhý Jozabad, třetí Joach, čtvrtý Sacharpátý Natanael, šestý Amiel, sedmý Isachar, osmý Peuletaj....
1. Letopisů 27:8...syn Zebadiáš). Jeho oddíl čítal 24 000 mužůPátý měsíc byl pátým velitelem Šamhut Izrašský. Jeho oddíl...
2. Letopisů 12:2...ho následoval. Protože zradili Hospodina, v pátém roce Rechoboámova kralování vytáhl proti Jeruzalému...
Ezdráš 7:8...a chrámoví sluhové. Do Jeruzaléma dorazilpátém měsíci králova sedmého roku. Z Babylonu vyšel prvního...
Ezdráš 7:9...měsíce a do Jeruzaléma dorazil prvního dne pátého měsíce, neboť jeho Bůh nad ním držel svou laskavou...
Jeremiáš 1:3...Jošiášova, totiž do vystěhování Jeruzalémapátém měsíci. Dostal jsem slovo...
Jeremiáš 28:1...dám přinést a navrátím je zpět na toto místo."  Pátého měsíce téhož roku, totiž čtvrtého roku na počátku...
Jeremiáš 36:9...z oné knihy slova Hospodinova. V devátém měsíci pátého roku vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova,...
Jeremiáš 52:12...ho pak věznil do dne jeho smrti. Desátého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále...
Ezechiel 1:1...letech jsem byl mezi vyhnanci u průplavu KebarPátého dne čtvrtého měsíce se otevřela nebesa a jsem...
Ezechiel 1:2...a jsem spatřil vidění Boží. Ano, čtvrtého dne pátého měsíce toho roku (totiž pátého roku vyhnanství krále...
Ezechiel 8:1...sami soudili, a poznají, že jsem Hospodin."  Pátého dne šestého měsíce šestého roku, když jsem seděl...
Ezechiel 20:1...žalozpěv a je určen k truchlení." Desátého dne pátého měsíce sedmého roku se někteří ze stařešinů Izraele...
Ezechiel 33:21... dome Izraele, každého podle jeho jednání!" Pátého dne desátého měsíce dvanáctého roku našeho...
Zachariáš 7:3...Hospodina zástupů a rovněž proroků: "Mámepátém měsíci truchlit a postit se, jak to děláme tolik...
Zachariáš 7:5...této země i kněžím: sedmdesát let se vždypátém a sedmém měsíci postíte a naříkáte - ale copak to...
Zachariáš 8:19..."Tak praví Hospodin zástupů: Půst ve čtvrtémpátém, sedmém i desátém měsíci se pro dům Judy stanou...
Matouš 20:6...vyšel znovu a udělal totéž. Když pak vyšel kolem páté odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim...
Matouš 20:9... po první.' Přišli tedy ti najatí kolem páté odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když...
Zjevení 6:9... hladem, morem a divokými šelmami. Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro...
Zjevení 9:1...mají zatroubit na své polnice!" Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a...
Zjevení 16:10... avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávuPátý pak vylil svou číši na trůn šelmy a její království...
Zjevení 21:20... druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragdpátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl,...

Slova obsahující páté: páté (2) pátého (19) pátém (6) popáté (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |