Pán

Hledám varianty 'pán' [ pány (9) pánům (8) pánů (8) pánu (156) pánovi (11) pánové (5) páni (4) pánem (47) páně (8) pane (288) pána (238) pán (264) ]. Nalezeno 967 veršù.
Genesis 15:2...nesmírná odměna." Abram odpověděl: "HospodinePane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj...
Genesis 15:8...dědictví tuto zem." Abram se zeptal: "HospodinePane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu...
Genesis 18:3...vchodu naproti. Poklonil se k zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého...
Genesis 18:12...sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára...
Genesis 18:27..."Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná, že bude do těch...
Genesis 18:30...to kvůli těm čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham. "Co když...
Genesis 18:31...prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 18:32...kvůli těm dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham....
Genesis 19:2...Poklonil se tváří k zemi a řekl: "Snažně prosímpáni moji, uchylte se do domu svého služebníka! Umyjete si...
Genesis 19:18...nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím nePane můj! Jsi ke svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal...
Genesis 20:4...Abimelech s ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám...
Genesis 23:6...Abrahamovi odpověděli: "Poslyš náspane: Jsi mezi námi Božím knížetem; pochovej svou mrtvou v...
Genesis 23:11...vcházejícími do brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni,...
Genesis 23:15...Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a...
Genesis 24:9..." Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého...
Genesis 24:10...a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu vypravil...
Genesis 24:12...pro vodu) a řekl: "Hospodine, Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes to setkání a prokaž...
Genesis 24:14...služebníka Izáka. Takto poznám, že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství." Vtom, ještě než to dořekl,...
Genesis 24:18...trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napijpane," odpověděla, rychle spustila džbán na ruku a dala mu...
Genesis 24:27...se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a...
Genesis 24:35...Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal mu brav a skot...
Genesis 24:36...otrokyně i velbloudy a osly. Sára, manželka mého pána, pak ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž dal...
Genesis 24:37...mému pánu syna, jemuž dal všechno, co . Můj pán pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému synovi...
Genesis 24:39...vybereš manželku pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?'...
Genesis 24:42...k prameni a řekl jsem: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdar. Hle, stojím u...
Genesis 24:44... je to ta, kterou Hospodin určil pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšla z...
Genesis 24:48...Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro syna...
Genesis 24:49...jeho příbuzného. Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne,...
Genesis 24:51...si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když Abrahamův služebník uslyšel...
Genesis 24:54...Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte k mému pánu." Její bratr a matka však odpověděli: " s námi dívka...
Genesis 24:56... cestě zdar. Propusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to...
Genesis 24:65...muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán," odpověděl služebník. Vzala si tedy závoj a...
Genesis 27:29... lidé slouží ti, se ti klaní národyPánem svých bratří buď, se ti klaní synové matky tvé. ...
Genesis 27:37...Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky....
Genesis 31:35... Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak...
Genesis 32:5...bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník Jákob: Pobýval...
Genesis 32:6...a vypravil jsem posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k...
Genesis 32:19...služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také druhému,...
Genesis 33:8..."Chtěl jsem si příznivě naklonit, můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti...
Genesis 33:13... půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce...
Genesis 33:14...den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu...
Genesis 33:15...lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož...
Genesis 39:2...všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že...
Genesis 39:3...a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby...
Genesis 39:7...muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!"...
Genesis 39:8...se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když můj pán doma, o nic se nestará. Vše, co...
Genesis 39:16...ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k...
Genesis 39:19... nechal své šaty u a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke...
Genesis 39:20...tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo, kde bývají drženi...
Genesis 40:1...a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi Egypta. Farao se rozhněval na oba své dvořany -...
Genesis 40:7...dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho pána: "Proč se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu:...
Genesis 42:10...slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikolipane, tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo! Všichni jsme...
Genesis 42:30... vyprávěli mu všechno, co je potkalo: "Ten mužpán země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za špehy,...
Genesis 42:33...s naším otcem doma v kanaánské zemi.' Ten mužpán země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé!...
Genesis 43:20...Josefova domu a promluvili k němu: "Odpusťpane, opravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když...
Genesis 44:5...dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k věštění! Co jste to provedli za...
Genesis 44:7...opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj pán mluví? Tvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělali!...
Genesis 44:8...navrchu svých vaků. Proč bychom v domě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U koho z tvých služebníků...
Genesis 44:9...služebníků se to najde, zemře a z nás jsou pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen...
Genesis 44:16... dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme řícipane můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh...
Genesis 44:18...Nato k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusťpane můj, dovol prosím svému služebníku promluvit slovo k...
Genesis 44:19...- jsi přece jako sám farao! Když se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?' řekli...
Genesis 44:20...‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil...
Genesis 44:22... ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí...
Genesis 44:24... našemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit...
Genesis 44:32...služebníka, našeho otce, zármutkem do hrobuPane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil...
Genesis 44:33... za to před tebou nesu věčnou vinu!' Prosímpane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho...
Genesis 45:8... ale Bůh! To on učinil faraonovým otcempánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí....
Genesis 45:9...mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně! Budeš bydlet...
Genesis 47:18...němu v dalším roce a řekli: "Nebudeme před svým pánem skrývat, že peníze došly. Také stáda dobytka patří...
Genesis 47:25...děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám životpane! Prokazuješ nám laskavost, že smíme být faraonovými...
Exodus 4:10...krev." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "PromiňPane můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani teď,...
Exodus 4:13...učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "PromiňPane můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj...
Exodus 5:22...nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi ...
Exodus 15:17... učiníš, ve svatyni, kterou tvé ruce, ó Pane, upevní! Hospodin bude kralovat na věky věků...
Exodus 21:4...ženu, odejde s ním i jeho žena. Jestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena...
Exodus 21:5...sám. Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak...
Exodus 21:6...své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k veřeji,...
Exodus 21:8...jako odcházejí otroci. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vybral, nechá ji vykoupit. Nesmí ji však...
Exodus 21:32...potrká otroka nebo děvečku, majitel jejich pánu 30 šekelů stříbra a býk bude ukamenován." "Když někdo...
Exodus 23:17...mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým Pánem. Neobětuj krev oběti s čímkoli kvašeným. Z tuku ...
Exodus 32:22...takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej sepane můj. Sám víš, jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli...
Exodus 34:9...rychle padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán...
Exodus 34:23... kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. před tebou vypudím...
Numeri 11:28...Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl: "Mojžíšipane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli...
Numeri 12:11... že je malomocná, řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak...
Numeri 14:17...zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže tvá sílaPane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně...
Numeri 32:25...odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak jim náš pán přikazuje. Naše děti, naše ženy, náš dobytek a všechna...
Numeri 32:27... aby bojovali před Hospodinem, jak praví náš pán." Mojžíš tedy o nich vydal příkaz knězi Eleazarovi,...
Numeri 36:2...rodovými náčelníky. Řekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na...
Deuteronomium 3:24...jsem Hospodina úpěnlivě prosil: "HospodinePane můj, začal jsi svému služebníkovi ukazovat svou...
Deuteronomium 9:26... A takto jsem se modlil k Hospodinu: "HospodinePane můj, nedopouštěj záhubu na svůj lid, na své dědictví,...
Deuteronomium 10:17... tvrdošíjní. Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohůPán pánů, veliký, mocný a hrozný Bůh, nestranný a neúplatný...
Deuteronomium 23:16...Otroka, jenž k tobě utekl, nevydávej jeho pánu. bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli...
Deuteronomium 32:36...se slituje, uvidí, že je opustily síly, s pánem i kmánem že konec je. Zeptá se: "Kde jsou ti jejich...
Jozue 3:11... Emorejce a Jebusejce. Hle, Truhla smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámi. Proto si z...
Jozue 3:13...jednom. Jakmile kněží nesoucí Truhlu HospodinaPána vší země, stanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se...
Jozue 5:14...tváří k zemi a poklonil se. "Jaké příkazy můj pán pro svého služebníka?" zeptal se. Vůdce Hospodinova...
Jozue 7:7...Izraele a sypali si na hlavu prach. "AchPane můj, Hospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl...
Jozue 7:8...stačit, abychom se usadili za Jordánem! OdpusťPane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými...
Soudců 3:25... Vzali tedy klíč, otevřeli - a hle, jejich pán leží na zemi mrtev! Zatímco čekali, Ehud minul...
Soudců 4:18...Siserovi naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího...
Soudců 6:13... udatný hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiňpane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno...
Soudců 6:15...sám přece posílám!" On však namítl: "PromiňPane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesovi...
Soudců 6:22... že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "AchPane můj, Hospodine! Vždyť jsem tváří v tvář uviděl...
Soudců 13:8...'" Manoach se tedy modlil k Hospodinu: "OdpusťPane můj. nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslal,...
Soudců 16:28... Tehdy Samson volal k Hospodinu: "HospodinePane můj, rozpomeň se na ! Ještě jednou mi prosím dej...
Soudců 19:11...Jebus, bylo dost pozdě. Mládenec proto svému pánu řekl: "Pojď, prosím, odbočme do toho jebusejského...
Soudců 19:12...toho jebusejského města a přenocujme tam." Jeho pán mu odpověděl: "Nepůjdeme do cizího města, které nepatří...
Soudců 19:26...zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil...
Soudců 19:27...ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu, a...
Růt 2:13...ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavýpane," odvětila. "Potěšil jsi a mluvil jsi ke své...
1. Samuel 1:15...se!" Hana mu ale odpověděla: "Tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcená. Nepila jsem víno ani pivo; jen jsem...
1. Samuel 1:26...porazili a chlapce přivedli k Elímu. "Můj pane," řekla Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane,...
1. Samuel 16:16...mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby vyhledali někoho, kdo...
1. Samuel 20:38...chlapec pak ten šíp našel a vrátil se ke svému pánovi. Ten chlapec nic netušil. Jen Jonatan a David věděli...
1. Samuel 22:12..."Poslouchej, synu Achitubův." "Ano, můj pane?" odpověděl kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se...
1. Samuel 24:7...svým mužům řekl: "Chraň Hospodin, abych svému pánu, Hospodinovu pomazanému, provedl něco takového....
1. Samuel 24:9...z jeskyně i David a zavolal za Saulem: "Můj pane! Králi!" Saul se ohlédl. David padl tváří k zemi a...
1. Samuel 24:11... ale mně bylo líto. Řekl jsem si, že na svého pána nevztáhnu ruku - vždyť je to Hospodinův pomazaný....
1. Samuel 25:10...Všude je teď plno sluhů, kteří utíkají od svých pánů. To mám vzít svůj chleba, svou vodu a maso, které jsem...
1. Samuel 25:14...Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu pánovi posly s pozdravem, ale on jim vynadal? Ti muži na...
1. Samuel 25:17...si teď dobře, co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to takový...
1. Samuel 25:24... Padla mu k nohám a zvolala: "Je to jen vinapane můj! Ale dovol, prosím, své služebnici promluvit;...
1. Samuel 25:25...vyslechni laskavě slova. Kéž si můj pán vůbec nevšímá toho ničemy Nábala. Jak se jmenuje,...
1. Samuel 25:26...mládence, které jsi, můj pane, poslal. Teď alepane můj, jakože je živ Hospodin a živ jsi ty - protože ti...
1. Samuel 25:27...tento dárek, který tvá služebnice přinesla svému pánu, se rozdá mládencům, kteří jdou ve šlépějích mého...
1. Samuel 25:28...prosím provinění své služebnice. Hospodin mému pánu jistě zbuduje trvalý dům, neboť můj pán vede...
1. Samuel 25:29...a usilovat ti o život, tvůj život, můj pane, zůstane pevně ve svazku živých, při Hospodinu, tvém...
1. Samuel 25:30...praku odmrští. A potom, Hospodin prokáže mému pánu všechno to dobrodiní, které ti zaslíbil, a přikáže ti...
1. Samuel 25:31... a přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj pane, nebudeš mít v srdci výčitky, že jsi daremně prolil...
1. Samuel 25:41...bude služkou, jež umývá nohy služebníků svého pána." Poté Abigail rychle nasedla na osla a provázena...
1. Samuel 26:15...na Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého králepána? Někdo tvému králi a pánu přišel ublížit! Moc ses...
1. Samuel 26:16...si zemřít, protože jste neochránili svého pána, Hospodinova pomazaného. Jen se podívej, kde je...
1. Samuel 26:17... synu můj?" zavolal na něj. "Ano, můj králipane," odpověděl David. A pokračoval: "Proč můj pán...
1. Samuel 26:18...pane," odpověděl David. A pokračoval: "Proč můj pán pronásleduje svého služebníka? Co jsem provedl? Jaký...
1. Samuel 26:19...jsem spáchal? Vyslechni teď prosím, můj králipane, slova svého služebníka. Pokud proti mně podnítil...
1. Samuel 29:4...v bitvě postavil proti nám! Čím by se mohl svému pánu zalíbit více než hlavami těchto mužů? Vždyť je to...
1. Samuel 29:8...jít bojovat proti nepřátelům svého králepána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro jsi...
1. Samuel 29:10...Proto zítra brzy vstaň - ty i sluhové tvého pána, kteří přišli s tebou - a hned za rozbřesku odejděte."...
1. Samuel 30:13...jednoho Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj pán tu před třemi dny nechal, protože jsem byl nemocný....
1. Samuel 30:15...Bohu, že nezabiješ a nevydáš do rukou mého pána, a k nim dovedu." Dovedl ho tedy k nim a hle -...
2. Samuel 1:7...rozhlédl, a když uviděl, zavolal na . ‚Anopane?' odpověděl jsem a on se zeptal: ‚Kdo jsi?'...
2. Samuel 1:10...a z paže náramek a přinesl jsem ti to sem, můj pane." David vzal své roucho a roztrhl je, stejně jako...
2. Samuel 2:5..."Kéž vám Hospodin požehná za to, že jste svému pánu Saulovi prokázali tuto laskavost a pohřbili ho. Kéž i...
2. Samuel 2:7...jste vykonali. Buďte tedy stateční a silní. Váš pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal...
2. Samuel 3:21..."Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého králepána celý Izrael, aby s tebou uzavřeli smlouvu. Pak budeš...
2. Samuel 4:8...o život," oznámili králi. "Hospodin dnes našemu pánu a králi dopřál pomstu nad Saulem a jeho potomstvem."...
2. Samuel 5:20...nepřátel." To místo pak nazval Baal-peracimPán průlomů. Filištíni tam nechali své modly a David je se...
2. Samuel 7:18...před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , HospodinePane můj, a co je můj dům, žes dovedl sem? A i to se...
2. Samuel 7:19...sem? A i to se ti ještě zdálo málo, HospodinePane můj, takže jsi domu svého služebníka dokonce přislíbil...
2. Samuel 7:20...říci? Ty přece znáš svého služebníka, HospodinePane můj! Pro své slovo a podle svého srdce jsi svému...
2. Samuel 7:22...tyto velkolepé věci. Jak jsi veliký, HospodinePane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak...
2. Samuel 7:28...modlit se k tobě tuto modlitbu. Ano, HospodinePane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil...
2. Samuel 7:29...aby před tebou trval navěky, jak jsi, HospodinePane můj, sám řekl. Kéž je díky tvému požehnání dům tvého...
2. Samuel 9:9...a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty budeš se svými syny a služebníky obdělávat jeho...
2. Samuel 9:10...jeho půdu a sklízet úrodu, aby vnuk tvého pána měl dost potravy. A Mefibošet, vnuk tvého pána, bude...
2. Samuel 9:11...služebníků.) "Tvůj služebník udělá, cokoli můj pán a král přikáže," odpověděl Cíba králi. Mefibošet pak...
2. Samuel 10:3...do země Amonců, amonští vojevůdci řekli svému pánu Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové...
2. Samuel 11:9...ale nešel domů. Ulehl mezi služebníky svého pána u vchodu do královského paláce. Davidovi bylo oznámeno...
2. Samuel 11:11...a Izrael s Judou zůstávají pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými služebníky, pane - a bych...
2. Samuel 11:13...Odešel spát na své lehátko mezi služebníky svého pána. David tedy ráno napsal dopis Joábovi a poslal mu ho...
2. Samuel 12:8...ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do klína. Dal jsem ti...
2. Samuel 13:32...Jonadab, syn Davidova bratra Šimey: " se můj pán a král nedomnívá, že byli zabiti všichni mladí...
2. Samuel 13:33... kdy byla zneuctěna jeho sestra Támar. se můj pán a král vůbec neobává, že by snad zemřeli všichni...
2. Samuel 14:9... Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vinapane králi, padne na a na můj dům. Král a jeho trůn...
2. Samuel 14:18...ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosímpane králi," odpověděla. "Nemá v tom všem prsty Joáb?"...
2. Samuel 14:19...všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živpane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk...
2. Samuel 14:20...Joáb to udělal, aby změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; o všem, co se děje na...
2. Samuel 14:22...poznal, že jsem u tebe došel přízně, můj pane a králi, neboť král vyhověl prosbě svého služebníka."...
2. Samuel 15:15...královi služebníci, "uděláme, cokoli náš pán a král rozhodne." A tak král odešel, následován celým...
2. Samuel 15:21...namítl: "Jakože je živ Hospodin a živ je můj pán a král - kdekoli bude můj královský pán, mrtev nebo...
2. Samuel 16:3...budete na poušti unavení." "A kde je vnuk tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl...
2. Samuel 16:4...tobě," řekl mu na to král. "Klaním se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!"...
2. Samuel 16:9...králi: "Proč tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?" Král však...
2. Samuel 18:28...porazil muže, kteří pozvedli ruce proti mému pánu a králi!" "Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal...
2. Samuel 18:31... Vtom dorazil Habešan: "Dobrá zpráva pro mého pána a krále! Hospodin dnes obhájil přede všemi, kdo...
2. Samuel 18:32...ho král. Habešan odpověděl: " nepřátelé mého pána a krále i všichni, kdo ti chtějí škodit, dopadnou jako...
2. Samuel 19:20...padl před králem k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene, čím se tvůj služebník...
2. Samuel 19:21...služebník . Pohleď ale, přišel jsem dnes svému pánu a králi naproti jako první z celého domu Josefova."...
2. Samuel 19:27...jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj sluha oklamal! Řekl jsem mu:...
2. Samuel 19:28...on , tvého služebníka, u tebe pomluvil. Můj pán a král je ale jako Boží anděl. Udělej tedy, co pokládáš...
2. Samuel 19:36...Proč by tvůj služebník ještě měl být mému pánu a králi břemenem? Tvůj služebník vyprovodí krále jen...
2. Samuel 19:38...svém městě, kde je hrob mého otce a matky. Mého pána a krále ale může doprovodit zde tvůj služebník Kimham....
2. Samuel 20:6...uškodit více než Abšalom. Vezmi služebníky svého pána a pronásleduj ho, než si najde nějaká opevněná města a...
2. Samuel 22:26... za moji čistotu před jeho očima. TyPane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně,...
2. Samuel 24:3... tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále nastokrát! Proč bys ale dělal něco takového?"...
2. Samuel 24:21...z domu a poklonil se králi k zemi. "Proč můj pán a král přichází za svým služebníkem?" zeptal se Aravna....
2. Samuel 24:22..." Aravna mu řekl: "Jen si můj královský pán vezme a obětuje, co se mu zlíbí. Zde je skot k oběti a...
1. Královská 1:11...to slyšela? Chagitin syn Adoniáš kraluje, a náš pán David o tom ani neví! Pojď tedy, poradím ti, jak...
1. Královská 1:13... Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi své služebnici: "Po mně bude...
1. Královská 1:17...poklonila se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal...
1. Královská 1:18...A hle, teď kraluje Adoniáš, a ty, můj královský pane, o tom ani nevíš. Obětoval ovce, vykrmená telata a...
1. Královská 1:20... Oči celého Izraele teď vzhlíží k tobě, můj pane a králi, abys jim oznámil, kdo usedne na královský...
1. Královská 1:21...trůn po mém pánovi. Jinak, můj královský pán ulehne ke svým otcům, i můj syn Šalomoun dopadneme...
1. Královská 1:24...krále, poklonil se mu tváří k zemi a řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat...
1. Královská 1:27... Je to snad nařízení od mého královského pána? Můj pán a král nesdělil svému služebníkovi, kdo...
1. Královská 1:31...se králi tváří k zemi se slovy: "David, můj pán a král, žije navěky!" Král David potom řekl:...
1. Královská 1:33... řekl jim: "Vezměte s sebou služebníky svého pána, posaďte mého syna Šalomouna na moji mulu a dovezte ho...
1. Královská 1:36... syn Jojadův. "Tak promluvil Hospodin, Bůh mého pána a krále. Jako býval Hospodin s mým královským pánem,...
1. Královská 1:37...a krále. Jako býval Hospodin s mým královským pánem, tak je i s Šalomounem. jeho trůn zvelebí ještě...
1. Královská 1:43...zprávy." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pán, král David, ustanovil za krále Šalomouna. Poslal s ním...
1. Královská 1:47...na královský trůn. Královi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh...
1. Královská 2:38...na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl dobře. Tvůj služebník udělá, jak jsi...
1. Královská 3:17...dvě nevěstky a postavily se před ním. "Prosímpane můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena...
1. Královská 3:26...patřil ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosímpane můj! Dejte to živé dítě! Jen ho nezabíjejte!" Srdce...
1. Královská 8:53...volat, vyslýchej. Vždyť ty jsi je, HospodinePane můj, oddělil ze všech národů země jako své vlastní...
1. Královská 11:23...v Rezonovi, synu Eliadovu, který uprchl od svého pána Hadad-ezera, krále Cóby. Když David pobil jejich...
1. Královská 12:27...v Jeruzalémě, obrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému králi Rechoboámovi, vrátí se k němu a ...
1. Královská 14:10...zlé věci: Vyhladím Jeroboámovi v Izraeli pána i kmána do posledního pacholka. Jako se od hnoje...
1. Královská 16:24...město a nazval je Šomron (čili Samaří) podle pána hory Šemera. Omri dělal, co je v Hospodinových...
1. Královská 18:7...poznal, padl před ním na tvář: "Jsi to ty, můj pane, Eliáši?" zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit...
1. Královská 18:8...zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu udělal?" zvolal...
1. Královská 18:10... tvůj Bůh, není národ ani království, kde můj pán nedal hledat. A když řekli: ‚Není tu,' muselo se v tom...
1. Královská 18:11... nenašli. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův...
1. Královská 18:13...od mládí hluboce ctí Hospodina. Neví snad můj pán, co jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy...
1. Královská 18:14...chléb a vodu. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť zabije!" Eliáš mu...
1. Královská 20:4..." Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti i vše, co mám." Potom přišli...
1. Královská 20:9...Ben-hadadovým poslům odpověděl: "Vyřiďte mému pánu a králi: Splním všechno, co jsi svému služebníku...
1. Královská 21:21...že Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraelepána i kmána do posledního pacholka! Naložím s tvým...
1. Královská 22:6...o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Pán je vydá králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu...
1. Královská 22:17... jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl miPány nemají, vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem...
2. Královská 2:3...učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš...
2. Královská 2:5...řekli mu: "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl:...
2. Královská 2:16...mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho Duch Hospodinův vzal a upustil na některou...
2. Královská 2:19...Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleď, prosímpane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda...
2. Královská 4:16...rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi Boží muž, nepodváděj svou služebnici!"...
2. Královská 4:28...mi to ale zatajil a nic mi o tom neřekl." "Pane," řekla pak ta žena, "chtěla jsem snad od tebe syna?...
2. Královská 5:1...Byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého pána, neboť skrze něj Hospodin Aramejcům daroval vítězství....
2. Královská 5:3... Jednou řekla své paní: "Kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samaří. Ten by ho...
2. Královská 5:4...malomocenství zbavil." Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské země říkala....
2. Královská 5:17... si něco vezme, odmítl. "Když jinak nedášpane," řekl potom Náman, "dovol prosím, si tvůj...
2. Královská 5:18...kéž Hospodin tvému služebníku odpustí: Když můj pán vchází do Rimonova chrámu, aby se tam klaněl, opírá se...
2. Královská 5:20...mládenec Božího muže Elíšy, řekl: "Tak vida, můj pán si odmítl vzít, co ten Aramejec Náman přinesl. Jakože...
2. Královská 5:22...se. "Ano, v pořádku," odpověděl Gehazi. "Můj pán jen posílá se vzkazem: Teď právě ke mně přišli dva...
2. Královská 5:25...oni odešli. Také on odešel a vrátil se ke svému pánu. "Kde jsi byl, Gehazi?" zeptal se Elíša. "Tvůj...
2. Královská 6:5...sekera z topůrka a spadla do vody. "Achpane!" vykřikl, "byla vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal se...
2. Královská 6:12...Jeden z jeho služebníků se ozval: "Nikdopane můj, králi. To Elíša, ten prorok v Izraeli, prozradí...
2. Královská 6:15...celého města vojsko, koně a vozy! "Ach, můj pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj se,"...
2. Královská 6:22... se najedí a napijí a pak se vrátí ke svému pánu." Král jim tedy vystrojil velikou hostinu, a když se...
2. Královská 6:23...a napili, propustil je. Vrátili se ke svému pánu a od doby aramejské nájezdy na izraelské území...
2. Královská 6:26...hradby, nějaká žena na něj vykřikla: "Pomozpane můj, králi!" "Když ti nepomáhá Hospodin, jak ti mám...
2. Královská 6:32...pevně je držte. Slyším, jak mu jde v patách jeho pán." Sotva to dořekl, přišel posel se vzkazem: "Za to...
2. Královská 8:5... a domáhala se u krále svého domu a pozemků. "Pane můj, králi!" zvolal Gehazi. "To je ta žena a to je ten...
2. Královská 8:12... Tehdy se Boží muž rozplakal. "Proč pláčešpane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl,...
2. Královská 8:14...mu Elíša. Chazael se pak od něj vrátil za svým pánem. Ten se ho zeptal: "Co ti říkal Elíša?" "Říkal mi, že...
2. Královská 9:7...Hospodinovým lidem Izraelem. Vyhladíš dům svého pána Achaba, a tak pomstím krev svých služebníků proroků i...
2. Královská 9:8... Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraelepána i kmána do posledního pacholka! Naložím s domem...
2. Královská 9:11...a utekl. Jehu se vrátil mezi vojevůdce svého pána. "Všechno v pořádku? Co ti ten blázen chtěl?" vyzvídal...
2. Královská 9:31...do brány. "Přinášíš pokoj, ty Zimri, vrahu svého pána?" zavolala. On se podíval směrem k oknu a vykřikl:...
2. Královská 10:2...Achabových synů. Napsal jim: "Máte syny svého pána, máte vozy a koně, opevněné město a zbraně. Nuže,...
2. Královská 10:3...dostanete tento list, vyberte ze synů svého pána toho nejlepšího a nejschopnějšího, dosaďte ho na trůn...
2. Královská 10:6... poslouchat, vezměte hlavy všech synů svého pána a přijďte zítra touto dobou za mnou do Jizreelu."...
2. Královská 10:9... Ano, jsem zosnoval spiknutí proti svému pánu a zabil jsem ho. Kdo ale povraždil všechny tyhle?!...
2. Královská 14:26...viděl trpké trápení Izraele, že je konecpánem i kmánem a že Izrael nemá, kdo by mu pomohl. A...
2. Královská 18:23...se budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si...
2. Královská 18:24...chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdce z Egypta? A navíc,...
2. Královská 18:27..." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal...
2. Královská 19:4... co všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je...
2. Královská 19:6...Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel,...
2. Královská 19:23...pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých poslů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi...
1. Letopisů 12:20...propustit. Řekli si: "Pokud přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.") Když potom táhl do...
1. Letopisů 14:11...nepřátel." Proto nazvali to místo Baal-peracimPán průlomů. Filištíni tam zanechali své bůžky a David je...
1. Letopisů 21:3..."Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj pane a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to...
1. Letopisů 21:23...ho," odpověděl mu Aravna. "Jen můj královský pán udělá, co se mu zlíbí. Pohleď, přidám býčky k zápalným...
2. Letopisů 2:13... Ten se připojí ke tvým umělcům a k umělcům mého pána, tvého otce Davida. Nuže, nechť můj pán pošle svým...
2. Letopisů 2:14...mého pána, tvého otce Davida. Nuže, nechť můj pán pošle svým služebníkům pšenici a ječmen, olej a víno,...
2. Letopisů 13:6...syna Šalomouna, a vzbouřil se proti svému pánovi. K němu se shromáždila ničemná a zlotřilá cháska a...
2. Letopisů 18:16... jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl miPány nemají, vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem...
Ezdráš 10:3...dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám radíšpane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním našeho Boha....
Nehemiáš 1:11...vykoupil svou velikou mocí a silnou paží! AchPane, nakloň prosím své ucho k modlitbě svého služebníka i...
Nehemiáš 3:5...mezi nimi ale nesklonili šíji k práci pro svého Pána. Ješanskou bránu opravovali Jojada, syn Paseachův, a...
Nehemiáš 4:8...z lidu řekl: "Nebojte se jich! Pamatujte na Pána velikého a hrozného. Bojujte za své bratry, syny a...
Nehemiáš 8:10...kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána. Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla!"...
Nehemiáš 10:30...a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, i jeho zákony a pravidla: "Nebudeme vdávat své dcery...
Ester 1:22...národu jejich jazykem: "Každý muž je doma pánem a se mluví jeho jazykem!" Když bylo po všem a...
Job 3:19... Malí i velcí jsou tam vedle sebe, otrok je bez pána, na svobodě. K čemu je dáno světlo ubohým a život...
Žalmy 8:2... na gitejský nástroj. Žalm Davidův. HospodinePane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi...
Žalmy 8:10...ryby, vše, co putuje napříč oceány. HospodinePane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Pro předního...
Žalmy 12:5...jazyku je naše síla, máme své rty - kdo je náš pán?!" Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků již povstanu,...
Žalmy 16:2..., na tebe spoléhám. Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám! Říkám o zbožných lidech na...
Žalmy 18:26... za čistotu mých rukou před jeho očima. TyPane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně,...
Žalmy 22:31...nemohou! Jejich potomci mu budou sloužit, o Pánu budou vyprávět navěky. Přijdou a jeho spravedlnost...
Žalmy 30:9...jsem vyděšen! K tobě, Hospodine, volám, tebePane můj, prosím o milost. Čemu prospěje prolití krve? K...
Žalmy 35:17... samou zlostí na zuby skřípěli! Jak dlouhoPane, se na to budeš dívat? Ochraň mou duši před jejich...
Žalmy 35:22...to, Hospodine? Nezůstaň mlčet, nevzdaluj se miPane můj! Probuď se, Bože můj, k mojí obhajobě, povstaň,...
Žalmy 35:23...Probuď se, Bože můj, k mojí obhajobě, povstaňPane můj, na soudu! Ve své spravedlnosti právo mi zjednej,...
Žalmy 38:10...zdrcen, úzkostí sténám, křičím ze srdce! TyPane, víš o každé touze, můj nářek před tebou není...
Žalmy 38:16...odmluvy. V tebe, Hospodine, skládám nadějiPane Bože můj, ty jistě odpovíš! nade mnou nejásají,...
Žalmy 38:23... nevzdaluj se mi, Bože můj! Pospěš mi na pomocPane - záchrano! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm...
Žalmy 39:8... nevěda ani, kdo to podědí! Na co bych ještěPane můj, spoléhal? Všechna naděje v tobě spočívá!...
Žalmy 40:18... sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj Pane, pomyslel! pomoc, záchrana jsi přece ty, Bože...
Žalmy 44:24...chvíli, mají nás za ovce k zabití! Probuď sePane, proč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč...
Žalmy 45:12...kráse touží král - před ním se skloň, on je tvůj pán. I město Týr ti přinese dary, velmoži národů se před...
Žalmy 51:17...spásy, jazyk můj zpívá o tvé spravedlnostiPane můj, otevři rty, ústa zvěstují tvé chvály! V...
Žalmy 52:11...totiž spoléhám stále, napořád. Chválit buduPane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím naději,...
Žalmy 54:6...sebe. séla Pohleďte, můj pomocník je Bůh, můj Pán drží naživu! Mým nepřátelům, Pane, odplať zlo, s...
Žalmy 54:7...je Bůh, můj Pán drží naživu! Mým nepřátelůmPane, odplať zlo, s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom...
Žalmy 55:10...bezpečí před touto smrští a vichřicí. Pohlť jePane, jazyk jim spleť, ve městě vládne krutost a rozbroje!...
Žalmy 57:10...a citero, vzbudím ranní zář! Chválit Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů:...
Žalmy 59:12...by zapomněl, mocně však jimi otřes a poniž jePane můj, vždyť jsi náš štít! Za hříchy jejich úst, za...
Žalmy 62:13... že Bohu síla náleží. Tobě náleží také láskaPane, ty přece každému jeho skutky odplatíš! Žalm Davidův,...
Žalmy 66:18... Hanebnost kdybych si v srdci choval, můj Pán by jistě neslyšel. Bůh však vyslyšel a popřál...
Žalmy 68:12... svou hojností jsi, Bože, chudé podělil! Když Pán vyslovil svůj rozkaz, veliký průvod žen to zvěstoval:...
Žalmy 68:18...vozů jsou myriády, jsou jich tisíce a tisícePán ze Sinaje vchází do své svatyně! Vystoupils do výšin,...
Žalmy 68:20...by měl Hospodin Bůh u nás přebývat! Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš...
Žalmy 68:23...lebku, serve kštici těch, kdo žijí ve hříchuPán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z Bášanu, i z mořské...
Žalmy 68:33...se vzdát! Zpívejte Bohu, království země, našemu Pánu žalmy zpívejte, séla onomu Jezdci na dávných nebesích...
Žalmy 69:7...mně, Hospodine, stydět nemusí ti, kteří v tebePane zástupů, doufají. kvůli mně nejsou zahanbeni ti,...
Žalmy 71:5...Vždyť ty, Hospodine, jsi mou nadějí, na tebePane můj, spoléhám od mládí! Od svého narození se o tebe...
Žalmy 71:16...Hospodinova hrdinství, tvou spravedlnostPane, připomínat chci! Učils , Bože, od mládí, dosud...
Žalmy 73:20... hrůzy dočista zničí je! Jako sen po probuzeníPane,zaženeš jejich přelud, procitneš! Když moje srdce...
Žalmy 73:28...však nejlépe v Boží blízkosti; v Hospodinu, svém Pánu, mám svou skrýš - o všech tvých skutcích proto...
Žalmy 77:3...jsem, hlas můj k Bohu zněl, aby vyslyšelPána jsem hledal v den svého soužení, bez přestání jsem...
Žalmy 78:65...padali mečem, jejich vdovy plakat nemohly. Tehdy Pán procitl tak jako ze snu, jako bojovník, jenž byl vínem...
Žalmy 79:12...sousedům sedmkrát naplň klín urážkami, jimiž tiPane, spílali! My pak, tvůj lid, ovce, jež paseš, navždy ...
Žalmy 83:13...jak Zebach a Calmuna, kteří si mysleli: "Budeme pány nad Božími příbytky!" Bože můj, dej, jsou jako...
Žalmy 86:4...Svého služebníka naplň radostí, vždyť k toběPane, svou duši povznáším. Ty přece, Pane, jsi dobrý a...
Žalmy 86:5...k tobě, Pane, svou duši povznáším. Ty přecePane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo ...
Žalmy 86:8...svého soužení, neboť mi odpovíš. Žádný bůh neníPane, jako ty, tvým skutkům není podobných! Všechny národy,...
Žalmy 86:9...učinil, přijdou se tobě poklonit, tvé jménoPane, oslaví! Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky, jediný...
Žalmy 86:12...se soustředí, abych tvé jméno ctil! Chválím Pane Bože, celým srdcem svým, tvé jméno chci slavit navěky!...
Žalmy 86:15...životě - ti, kdo nestavějí před sebe! Ty alePane, jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý,...
Žalmy 89:50...z moci podsvětí? séla Kam se tvá první láskaPane, poděla? Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal!...
Žalmy 89:51...Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal! PamatujPane, jak je tvůj služebník pohrdán! Urážky všech těch...
Žalmy 90:1...Božího muže Mojžíše. Po všechny věky jsiPane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory zrodily,...
Žalmy 90:17... se kochají v tvé nádheře! Vlídnost našeho Pána Boha s námi zůstává, dílo našich rukou mezi námi...
Žalmy 92:5... za doprovodu citery. Svými skutky jsi Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o díle rukou tvých. Jak...
Žalmy 97:5...se! Hory jak vosk před Hospodinem tají, před Pánem země veškeré. Nebesa vyprávějí o jeho spravedlnosti,...
Žalmy 109:21... ty, kteří o mně mluví tolik zle. HospodinePane, ty ale zastaň se pro jméno své! Jsi tak dobrý ve...
Žalmy 110:1...zachránil! Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám...
Žalmy 110:5..."Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Pán bude po tvé pravici; přijde jeho hněv, králové budou...
Žalmy 114:7...dováděly, pahorky? Třes se, země, před tváří Pána, před tváří Boha Jákobova! On obrací skálu v jezero,...
Žalmy 123:2... jenž trůníš v nebesích! Jako služebníci k svým pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží ke své paní, tak...
Žalmy 130:2...píseň. Z hlubin, Hospodine, volám Pane můj, prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň uši své!...
Žalmy 130:3..., k mým prosbám nakloň uši své! Budeš-liPane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí? Ty jsi však...
Žalmy 130:6...celou duší, v jeho slově skládám naději. duše Pána vyhlíží více než strážní svítání, než strážní svítání!...
Žalmy 136:3...Boha bohů - jeho láska trvá navěky! Oslavujte Pána pánů - jeho láska trvá navěky! On jediný veliké divy...
Žalmy 140:8...ty. Vyslyš, Hospodine, moje modlitby! HospodinePane, mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj....
Žalmy 141:8...kosti do chřtánu podsvětí! k tobě, HospodinePane, upírám oči, na tebe spoléhám, nenech zahynout!...
Žalmy 147:5...počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze...
Přísloví 17:2...než dům plný masa a sváru. Chytrý sluha bude pánem nezdárného syna, s jeho bratry se o dědictví podělí....
Přísloví 19:10...nesluší žádný přepych, tím méně otroku vláda nad pány. Prozíravost brání člověku se hněvat, promíjet vinu je...
Přísloví 25:13...je věrný posel těm, kdo jej vyslali; duši svých pánů jistě občerství! Oblaka, vítr - a žádný déšť!...
Přísloví 27:18...pěstuje fíkovník, bude jíst fíky, kdo pečujepána, vyslouží si díky. Hladina zrcadlí lidskou tvář,...
Přísloví 30:10... a Boží jméno netupil. Neosočuj otroka před jeho pánem, aby ti nezlořečil a abys nepykal! Je pokolení, jež...
Izaiáš 1:3...zná svého hospodáře, osel zná jesle, kde ho krmí pán - Izrael ale nechce znát, můj lid si nevšímá! Ach,...
Izaiáš 3:15... že šlapete chudým po tváři? Tak praví HospodinPán zástupů. Hospodin praví: Sionské dcery jsou namyšlené,...
Izaiáš 3:17...cinkají jim na nohách. Sionské dcery proto Pán raní prašivinou na temeni - Hospodin jejich spánky...
Izaiáš 3:18...- Hospodin jejich spánky obnaží! V ten den Pán ty cetky odstraní: řetízky na kotnících, čelenky,...
Izaiáš 4:4...každý, kdo je zapsán k životu v JeruzaléměPán tehdy duchem soudu a duchem ohně smyje špínu sionských...
Izaiáš 6:1... V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu a lem jeho...
Izaiáš 6:11...uzdraveni." Zeptal jsem se: "Na jak dlouhoPane?" a on odpověděl: "Dokud se města nestanou troskami, v...
Izaiáš 7:14...unavovat lidi, že unavujete i mého Boha? Sám Pán vám proto znamení: Hle, panna počne a porodí syna a...
Izaiáš 7:20...průrvy, na všechny houštiny i mokřiny. V ten den Pán vezme břitvu najatou za Eufratem, totiž asyrského krále...
Izaiáš 8:7...a raduje se z Recina a syna Remaliášova, hlePán na proto přivede prudké a mohutné vody Eufratu,...
Izaiáš 9:7...navěky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobíPán poslal slovo proti Jákobovi a dopadlo na Izrael. Dozví...
Izaiáš 9:16... a kdo šli za nimi, se dali oklamat. Proto Pán neušetří jejich mladíky, neslituje se nad jejich...
Izaiáš 10:12...provedu s Jeruzalémem a jeho sochami!" Proto,  Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a...
Izaiáš 10:23...je rozhodnuta, spravedlnost přijde jako záplavaPán, Hospodin zástupů, se rozhodl přivést na celou zemi...
Izaiáš 10:24...přivést na celou zemi záhubu. Nuže, toto praví Pán, Hospodin zástupů: "Můj lide, jenž bydlíš na Sionu,...
Izaiáš 11:11... neboť jeho odpočinutí bude slavné. V ten den Pán podruhé vztáhne ruku, aby vykoupil pozůstatek svého...
Izaiáš 21:6...velitelé! Chystejte štíty do války! Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit, ohlásí, co uvidí! Spatří-li...
Izaiáš 21:8... velmi pozorně!" A strážný zvolal: "Na strážipane, stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce. Hle,...
Izaiáš 21:16...lukem, před ukrutným bojem! Toto mi řekl Pán: "Po roce, jako by ten rok počítal nádeník, všechna...
Izaiáš 22:5... Utěšit se nesnažte - můj lid stihla záhuba!" Pán, Hospodin zástupů, způsobil v Údolí vidění den hrůzy,...
Izaiáš 22:12...nevšímali jste si Toho, kdo je odedávna budovalPán, Hospodin zástupů, vás volal toho dne: "Plačte a...
Izaiáš 22:14...vám nebude odpuštěn do smrti." Tak praví Pán, Hospodin zástupů. Toto praví Pán, Hospodin zástupů:...
Izaiáš 22:15..." Tak praví Pán, Hospodin zástupů. Toto praví Pán, Hospodin zástupů: Jdi říci tomu slouhovi, správci...
Izaiáš 22:18... Tam umřeš i s chloubou svých vozů - domu svého pána jsi dělal ostudu! Z tvého postavení vyženu, budeš...
Izaiáš 24:2... Stejně dopadne kněz i kmán, otrok i jeho pán, děvečka i její paní, ti, kdo kupují i kdo prodávají,...
Izaiáš 28:22...drzostí, vaše okovy neztěžknou ještě vícPán, Hospodin zástupů, mi totiž oznámil, že rozhodl o...
Izaiáš 29:13..."Prosím čti," odpoví: "Neumím číst." Proto Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne...
Izaiáš 30:20... Jakmile uslyší, hned ti odpoví. I když vám Pán dává chléb soužení a vodu poroby, tvůj Učitel však...
Izaiáš 36:8...se budete klanět!' Pojď se teď vsadit s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si...
Izaiáš 36:9...chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdce z Egypta? A navíc,...
Izaiáš 36:12..." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal...
Izaiáš 37:4... slyšel, co řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je...
Izaiáš 37:6...Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel,...
Izaiáš 37:24...pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých sluhů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi...
Izaiáš 38:14...mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím, stůj při mněPane, jsem sevřen úzkostí! Co ale mohu říct? Co o mně řekl,...
Izaiáš 38:16...a s duší plnou hořkosti. Člověk však přestoPane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi ...
Izaiáš 51:22... ty opilá, ne však od vína: Toto praví tvůj Pán a Bůh, obhájce svého lidu, Hospodin: Hle, beru ti z...
Jeremiáš 1:6...učinil jsem prorokem." "Ach ne, HospodinePane můj," zvolal jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě...
Jeremiáš 2:19...a bázeň přede mnou jsi ztratila, praví HospodinPán zástupů. Své jho jsi dávno rozlámala, své postroje...
Jeremiáš 4:10...a proroci hrůzou oněmí." "Ach ne, HospodinePane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lid a Jeruzalém...
Jeremiáš 14:13...a morem s nimi skoncuji." "Ach ne, HospodinePane můj!" zvolal jsem. "Proroci jim přece říkají:...
Jeremiáš 22:18...bratře, ach sestro!' Nebudou ho oplakávat: ‚Ach pane, ach veličenstvo!' Pohřbí ho tak jako osla - vyvlečou...
Jeremiáš 27:4...králi Cidkiášovi. Dej jim vzkaz pro jejich pány a řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele....
Jeremiáš 32:17... modlil jsem se k Hospodinu: "Ach, HospodinePane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil...
Jeremiáš 32:25...to, co jsi řekl - vždyť to sám vidíš! HospodinePane, můj, město padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom...
Jeremiáš 34:5...zažehnou oheň i tobě a budou oplakávat: ‚Ach pane!' Takové slovo jsem promluvil, praví Hospodin." Prorok...
Jeremiáš 37:20...této zemi'? Teď však prosím vyslechni, můj pane a králi. Pokorně žádám o slitování: Neposílej ...
Jeremiáš 38:9...tedy vyšel z paláce a oslovil krále: "Můj pane a králi! Ti muži se k proroku Jeremiášovi zachovali...
Jeremiáš 46:10...vyzbrojenými luky. Bude to den HospodinaPána zástupů, den, kdy na svých nepřátelích vykoná odplatu....
Jeremiáš 49:5...Hle, přivedu na tebe hrůzu, praví HospodinPán zástupů, hrůzu z celého tvého okolí. Budete rozehnáni...
Jeremiáš 50:25...zbrojnici a zbraně svého hněvu vynesl. HospodinPán zástupů, totiž práci v zemi Chaldejců. Přitáhněte na...
Jeremiáš 50:31... jsem proti tobě, nadutče! praví HospodinPán zástupů. totiž nadešel tvůj den, čas, kdy se s tebou...
Pláč 2:19...hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí, jež umírají hladem na každém...
Ezechiel 4:14...mezi pohany, kam je zaženu!" "Ach ne, HospodinePane můj," vykřikl jsem. "V životě jsem se neposkvrnil!...
Ezechiel 9:8... Padl jsem na tvář a úpěl: "Ach ne, HospodinePane můj! To chceš vyhubit celý pozůstatek Izraele, že...
Ezechiel 11:13...na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach ne, HospodinePane můj! To chceš skoncovat s pozůstatkem Izraele?" Dostal...
Ezechiel 21:5..." Tehdy jsem zvolal: "Ach ne, HospodinePane můj! tak o mně říkají: ‚Vykládá jen samé hádanky.'"...
Daniel 1:10... ale ten mu přesto odpověděl: "Bojím se svého pána. Sám král určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že...
Daniel 2:47...řekl Danielovi: "Váš Bůh je opravdu Bůh bohůPán králů a zjevovatel tajemství - vždyť tys mi to...
Daniel 4:16..." Baltazar odpověděl: "Kéž by ten sen, můj pane, byl o tvých nepřátelích a jeho výklad o tvých...
Daniel 4:21...zde je výrok Nejvyššího o mém královském pánu: Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi...
Daniel 5:23...jsi to všechno věděl. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis přinést nádoby z jeho chrámu a...
Daniel 9:3...sedmdesát let. Tehdy jsem se obrátilPánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a prosbách, s...
Daniel 9:4... svému Bohu, a toto jsem vyznával: "Ach Pane Bože veliký a hrozný, zachovávající smlouvu a...
Daniel 9:7... k našim otcům a všem obyvatelům země. ToběPane náš, přísluší spravedlnost, nám je ale dnes hanba -...
Daniel 9:9...našim otcům, neboť jsme zhřešili proti tobě! Náš Pán Bůh však soucit a odpuštění, ačkoli jsme se proti...
Daniel 9:15...skutcích, my jsme ho ale neposlouchali. AnoPane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta...
Daniel 9:16...my jsme však zhřešili a jednali jsme zle! Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj...
Daniel 9:17...a prosby svého služebníka. Kvůli sobě samémuPane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou svatyní....
Daniel 9:19...spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. Ach Pane, slyš! Ach Pane, odpusť! Ach Pane, naslouchej a...
Daniel 10:16... Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil. "Můj pane," řekl jsem postavě přede mnou, "kvůli tomu vidění...
Daniel 10:17...bolestí a nemohu se vzchopit. Copak s teboupane, může mluvit někdo, jako jsem , tvůj služebník?...
Daniel 10:19...mně mluvil, byl jsem posílen a řekl jsem: "Mluvpane, neboť jsi posílil." Tehdy promluvil: "Víš, proč...
Daniel 12:8...jsem se zeptal: "Jak to všechno dopadne, můj pane?" "Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova...
Ozeáš 12:15...a skrze proroka o něj pečoval. Efraim však svého Pána hořce popudil, a tak na něj uvalí jeho zločiny, jeho...
Amos 7:2...veškerou zeleň na zemi, řekl jsem: "HospodinePane můj, prosím odpusť! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak...
Amos 7:7..." řekl Panovník Hospodin. Potom mi ukázal totoPán stál na hradbě s olovnicí, s olovnicí v ruce. "Co vidíš...
Amos 7:8...Hospodin. "Olovnici," odpověděl jsem. Tehdy mi Pán řekl: "Hle, spouštím olovnici doprostřed svého lidu,...
Amos 9:1...- takoví padnou, aby nevstali. Spatřil jsem Pána, jak stojí nad oltářem a říká: "Udeř ty sloupy do...
Micheáš 4:13...mnohé národy, zasvětíš Hospodinu jejich ziskPánu vší země jejich bohatství. Teď se šikuj, Dcero šiků,...
Abakuk 3:19...v Bohu, svém Zachránci. Mou silou je můj Pán, Hospodin, on dává mým nohám hbitost laní, vodí na...
Sofoniáš 1:9... kdo přeskakuje práh a kdo plní chrám svého Pána násilím a lstí. V ten den, praví Hospodin, zazní od...
Zachariáš 1:9...ním koně rudí, zlataví a bílí. "Co to znamenápane?" zeptal jsem se. "Ukážu ti, co to znamená," odpověděl...
Zachariáš 4:4...zeptal anděla mluvícího se mnou: "Co to znamenápane?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi anděl mluvící se...
Zachariáš 4:5...to znamená?" řekl mi anděl mluvící se mnou. "Nepane," odpověděl jsem. Řekl mi: "Toto je slovo Hospodinovo...
Zachariáš 4:13...olej?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi. "Nepane," odpověděl jsem. Tehdy mi řekl: "To jsou ti dva...
Zachariáš 4:14..."To jsou ti dva pomazaní olejem, kteří slouží Pánu vší země." Znovu jsem zvedl oči a hle - jakýsi letící...
Zachariáš 6:4...grošáci - samí statní hřebci. "Co to znamenápane?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To...
Zachariáš 6:5...vyrážejí čtyři nebeští duchové, kteří stáli před Pánem vší země," odpověděl mi anděl. "Ten s vraníky vyráží...
Malachiáš 1:6...Syn v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán,...
Malachiáš 1:12... Vy ho však znesvěcujete, když říkáte: "Stůl Páně je možné poskvrnit; na pokrmu na něm obětovaném...
Malachiáš 1:14...je pokrytec, který ve stádu samce, slíbí ho Pánu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný kus. Vždyť jsem...
Matouš 6:24...bude sama tma?! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat,...
Matouš 7:21...je po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říkáPane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo...
Matouš 7:22...Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali?...
Matouš 8:2...přišel jeden malomocný a klaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš očistit." On vztáhl ruku...
Matouš 8:6... přistoupil k němu římský setník a prosil ho: "Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí...
Matouš 8:8...přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen...
Matouš 8:21...by hlavu složil." Jiný z jeho učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce." Ježíš...
Matouš 8:25... On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!" "Proč se bojíte,...
Matouš 9:28... že to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "AnoPane," odpověděli. Dotkl se tedy jejich očí a řekl: " se...
Matouš 9:38..."Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň." Potom svolal...
Matouš 10:24... Není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána. Pro učedníka je dost na tom, když bude jako jeho...
Matouš 10:25... když bude jako jeho mistr a služebník jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho...
Matouš 11:25...tobě." V době Ježíš řekl: "Chválím , OtčePane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a...
Matouš 12:8...neodsuzovali byste nevinné. Syn člověka je totiž pánem i nad sobotou." Odešel odtud a přišel do jejich...
Matouš 13:27...toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy...
Matouš 14:28...!" promluvil na hned Ježíš. "Nebojte se." "Pane, jestli jsi to ty," odpověděl mu Petr, "přikaž, k...
Matouš 14:30...silný je vítr, dostal strach a začal se topit. "Pane, zachraň !" vykřikl. Ježíš ihned vztáhl ruku a...
Matouš 15:22...žena z toho kraje šla za ním a křičela: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! dcera je hrozně...
Matouš 15:25...Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy: "Pane, pomoz mi." "Není správné vzít chléb dětem a hodit ho...
Matouš 15:27...a hodit ho psům," odvětil. Ona však řekla: "AnoPane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů." "Jak...
Matouš 16:22...vzal stranou a začal ho kárat: "Bůh chraňPane, to se ti nesmí stát!" On se ale odvrátil a řekl...
Matouš 17:4...s ním rozmlouvají. Petr na to Ježíšovi řekl: "Pane, dobře, že jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři...
Matouš 17:15...jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl: "Pane, smiluj se nad mým synem. padoucnici a hrozně tím...
Matouš 18:21...nich." Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a mu mám...
Matouš 18:25...hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl,...
Matouš 18:27...‚Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím!' Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho...
Matouš 18:31...viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy...
Matouš 18:32...pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal. ‚Ty zlý služebníku!' řekl mu....
Matouš 18:34... jako jsem se slitoval nad tebou?!' Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý...
Matouš 20:8...jim tedy: ‚Jděte i vy na mou vinici.' Večer řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim...
Matouš 20:30... Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Zástup je...
Matouš 20:31...napomínal, mlčí, ale oni křičeli tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Ježíš se zastavil,...
Matouš 20:33...je a zeptal se: "Co pro vás mám udělat?" "Pane," odpověděli, " se nám otevřou oči!" Naplněn...
Matouš 21:3...mně. Kdyby vám někdo něco namítal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje' a hned je pošle." To se stalo, aby se...
Matouš 21:30...za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Anopane, půjdu,' ale nešel. Který z těch dvou naplnil otcovu...
Matouš 21:40...se ho, vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedy pán vinice udělá s oněmi vinaři, přijde?" Odpověděli mu:...
Matouš 22:43...řekl: "Jak ho tedy David může v Duchu nazývat Pánem? Říká přece: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po ...
Matouš 22:44...nazývat Pánem? Říká přece: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám...
Matouš 22:45...k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" A nikdo mu nedokázal...
Matouš 24:42...bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte - kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu...
Matouš 24:45... Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v...
Matouš 24:46...pokrm v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám,...
Matouš 24:48...majetkem. Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,' a začal by bít své spoluslužebníky a...
Matouš 24:50...své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou...
Matouš 25:11... Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!' odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám,...
Matouš 25:18...šel, zakopal ji v zemi, a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a...
Matouš 25:19...a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Když...
Matouš 25:20...pět hřiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl: ‚Pane, dal jsi mi pět hřiven a podívej, získal jsem pět...
Matouš 25:21...hřiven a podívej, získal jsem pět dalších.' Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi...
Matouš 25:22...ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚Pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívej, získal jsem další...
Matouš 25:23...hřivny a podívej, získal jsem další dvě.' Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi...
Matouš 25:24...ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi...
Matouš 25:26...se bál. Podívej, zde máš, co ti patří.' Jeho pán mu odpověděl: ‚Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že...
Matouš 25:37...jste za mnou.' Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového a dali ti najíst anebo...
Matouš 25:44... a nenavštívili jste .' Tehdy mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového nebo žíznivého nebo jako...
Matouš 26:22...se jeden po druhém ptali: "Snad to nejsem Pane?" "Zradí ten, kdo se mnou smočil ruku v míse,"...
Matouš 27:63... se vrchní kněží a farizeové sešli u Piláta. "Pane," řekli mu, "vzpomněli jsme si, že když ten bludař...
Marek 1:3..."Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!" Tak přišel Jan, křtil na...
Marek 2:28...člověka, ne člověk pro sobotu. Syn člověka je pánem i nad sobotou." Když znovu přišel do synagogy, byl...
Marek 5:19...a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe udělal Pán a jak se nad tebou slitoval." Odešel tedy a začal v...
Marek 7:28...a hodit ho psům." Ona však odpověděla: "AnoPane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech." "Díky...
Marek 11:3...se vás někdo ptal: ‚Co to děláte?' řekněte: ‚Pán ho potřebuje,' a hned ho sem pošle." Odešli tedy, a...
Marek 12:9...zabili a vyvlekli ho z vinice ven. Co tedy udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici jiným....
Marek 12:36...David řekl v Duchu svatém: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám...
Marek 12:37...nepřátele k nohám položím.' Sám David ho nazývá Pánem - jak tedy může být Mesiáš jeho syn?" A veliký zástup...
Marek 13:35... aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu - zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za...
Marek 16:19...ruce na nemocné a ti se uzdraví." Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po...
Marek 16:20...se po Boží pravici. Oni vyšli a kázali všudePán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je...
Lukáš 1:17...k moudrosti spravedlivých, aby přichystal Pánu připravený lid." "Podle čeho to poznám?" zeptal se...
Lukáš 1:38...nic nemožné." Marie řekla: "Hle, jsem služebnice Páně. se mi stane podle tvého slova!" Tehdy od anděl...
Lukáš 1:43...lůna! Jaká čest, že ke mně přišla matka mého Pána! Hle, jakmile tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v...
Lukáš 1:76...nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty, dát jeho lidu poznat spasení v...
Lukáš 2:11...městě Davidově narodil Spasitel - váš MesiášPán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do...
Lukáš 5:8... padl před Ježíšem na kolena. "Odejdi ode Pane!" zvolal. "Jsem jen hříšný člověk!" Spolu s ostatními...
Lukáš 5:12... Když uviděl Ježíše, padl na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš očistit." Ježíš vztáhl...
Lukáš 6:5...dal i svým mužům?" Potom dodal: "Syn člověka je pánem i nad sobotou." V jinou sobotu pak vešel do synagogy...
Lukáš 6:46... Co na srdci, to na jazyku! Proč mi říkáte: ‚Pane, Pane,' když neděláte, co říkám? Ukážu vám, komu se...
Lukáš 7:6... poslal k němu ten setník přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; nezasloužím si, abys vešel pod mou...
Lukáš 7:13... Doprovázela ji spousta lidí z města. Jakmile Pán uviděl tu vdovu, byl k pohnut soucitem. "Neplač,"...
Lukáš 9:54... Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?" Ježíš se...
Lukáš 9:59..." Jiného vyzval: "Pojď za mnou!" On ale řekl: "Pane, dovol, nejdřív odejdu a pochovám svého otce."...
Lukáš 9:61...rozhlašovat Boží království!" Další mu řekl: "Pane, půjdu za tebou, ale dovol, se napřed rozloučím se...
Lukáš 10:1...zpátky, nehodí se pro Boží království." Potom Pán určil dalších dvaasedmdesát a vyslal je před sebou po...
Lukáš 10:2..."Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň. Jděte. Hle,...
Lukáš 10:17...těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!" Odpověděl...
Lukáš 10:21...v Duchu svatém a řekl: "Chválím , OtčePane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a...
Lukáš 10:40...spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že sestra nechala všechnu práci na...
Lukáš 10:41...práci na mně? Řekni přece, mi pomůže!" Pán odpověděl: "Marto, Marto, staráš se a trápíš se...
Lukáš 11:1... a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky."...
Lukáš 11:39... když uviděl, že se před obědem nejdříve neumylPán mu na to řekl: "Vy farizeové leštíte pohár a mísu...
Lukáš 12:36... Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a...
Lukáš 12:37...jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že...
Lukáš 12:41...Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte." "Pane," zeptal se ho Petr, "říkáš to podobenství jen nám,...
Lukáš 12:42...to podobenství jen nám, nebo i všem ostatním?" Pán odpověděl: "Kdo je ten věrný a moudrý správce, kterého...
Lukáš 12:43...vyměřený pokrm? Blaze služebníku, kterého jeho pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Vpravdě vám říkám,...
Lukáš 12:45... Kdyby si ale ten služebník v srdci řekl: ‚Můj pán dlouho nejde' a začal by bít sluhy a služky a jíst, pít...
Lukáš 12:46...sluhy a služky a jíst, pít a opíjet se, pak jeho pán přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná,...
Lukáš 12:47...mezi nevěrné. Služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle jeho vůle, bude...
Lukáš 13:8...Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu ještě rokpane. Okopám ho a pohnojím, snad začne nést ovoce. Pokud ne...
Lukáš 13:15... ale ne v sobotu!" "Pokrytče!" odpověděl mu Pán. "Neodvazuje snad každý z vás v sobotu svého vola nebo...
Lukáš 13:23...města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: "Pane, bude spasen jen málokdo?" Tehdy jim řekl: "Snažte se...
Lukáš 13:25...dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,' ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím,...
Lukáš 14:21...přijít.' Sluha se tedy vrátil a vyřídil to svému pánovi. Hospodář se rozhněval. ‚Vyjdi rychle do ulic a...
Lukáš 14:22... zmrzačené a slepé.' Sluha se vrátil se slovy: ‚Pane, stalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo.' Pán...
Lukáš 14:23... stalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo.' Pán tehdy sluhovi poručil: ‚Vyjdi na cesty a mezi ploty a...
Lukáš 16:3...' Správce si řekl: ‚Co budu dělat, můj pán propustí? Kopat nemohu, žebrat se stydím... vím, co...
Lukáš 16:5...po druhém si pak zavolal všechny dlužníky svého pána. Prvního se zeptal: ‚Kolik dlužíš mému pánu?' ‚Sto...
Lukáš 16:8...mu: ‚Zde je tvůj úpis - napiš osmdesát.' A jeho pán ocenil, že si ten nepoctivý správce počínal chytře!...
Lukáš 16:13...to, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo...
Lukáš 17:5...‚Je mi to líto,' musíš mu odpustit." Apoštolové Pánu řekli: "Dej nám víc víry." "Kdybyste měli víru jako...
Lukáš 17:6...měli víru jako hořčičné zrnko," odpověděl Pán, "řekli byste této moruši: ‚Vykořeň se a přesaď se do...
Lukáš 17:37...mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána." "KdePane?" zeptali se ho. "Kde je mrtvola, tam se slétnou supi...
Lukáš 18:6...právo, aby mi nakonec nezničila pověst!'" Tehdy Pán řekl: "Slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce?!...
Lukáš 18:41... Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Pane, vidím!" zvolal. "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá...
Lukáš 19:8...hříšníkovi?!" Zacheus potom vstal a řekl Pánu: "Podívej se! Polovinu svého majetku teď dávám chudým,...
Lukáš 19:16... kolik kdo vydělal. Přišel první a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven.' Král odpověděl:...
Lukáš 19:18... vládni deseti městům.' Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven.' Odpověděl mu: ‚Ty...
Lukáš 19:20...vládcem pěti měst.' Potom přišel další a řekl: ‚Pane, zde máš svou hřivnu. Měl jsem ji uloženou v šátku,...
Lukáš 19:25...hřivnu a dejte ji tomu, který deset hřiven.' ‚Pane,' namítli, ‚vždyť deset hřiven.' Říkám vám:...
Lukáš 19:31...vás někdo ptal, proč ho odvazujete, odpovězte: ‚Pán ho potřebuje.'" Poslové odešli a nalezli vše tak, jak...
Lukáš 19:34...se jich ptali: "Proč to oslátko odvazujete?" "Pán ho potřebuje," odpověděli. Odvedli oslátko k Ježíši,...
Lukáš 20:13... ale i toho zranili a vyhnali. Nakonec si pán vinice řekl: ‚Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna...
Lukáš 20:15...z vinice ven a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici jiným."...
Lukáš 20:42...David říká v knize Žalmů: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám...
Lukáš 20:44...k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" Přede všemi lidmi pak...
Lukáš 22:33... se jednou obrátíš, posiluj své bratry." "Pane," zvolal Petr, "s tebou jsem připraven jít i do vězení...
Lukáš 22:38...se totiž, co je o mně psáno." Řekli mu: "Pane, podívej se, máme dva meče!" "To stačí," odpověděl....
Lukáš 22:49...Jeho druhové pochopili, k čemu se schyluje. "Pane," vykřikli, "máme se bít mečem?" Jeden z nich zasáhl...
Lukáš 22:61...A vtom, ještě než to dořekl, zakokrhal kohoutPán se obrátil a podíval se na Petra. Ten si vzpomněl, jak...
Lukáš 24:3...od hrobu, a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána Ježíše. Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom před...
Lukáš 24:34...jedenáct shromážděných s ostatními, jak říkají: "Pán opravdu vstal z mrtvých. Ukázal se Šimonovi!" Vyprávěli...
Jan 4:11...' žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu." "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna...
Jan 4:15...pramenem vody tryskající k věčnému životu." "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, " nežízním a...
Jan 4:19...máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." "Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla žena. "Naši otcové...
Jan 4:49...divy a zázraky, neuvěříte," řekl mu Ježíš. "Pane, pojď, než dítě umře!" naléhal královský úředník....
Jan 5:7...nemocen. "Chceš být uzdraven?" zeptal se ho. "Pane, nemám nikoho, kdo by snesl do rybníka, když se...
Jan 6:23...loďky blízko k tomu místu, kde jedli chléb, když Pán vzdal díky.) Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani...
Jan 6:34... který sestupuje z nebe a dává život světu." "Pane, dávej nám ten chléb vždycky," řekli mu. Ježíš jim...
Jan 6:68...i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti. "Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš...
Jan 8:11...žalobci, ženo? Nikdo neodsoudil?" "NikdoPane," odpověděla. "Ani neodsuzuji," řekl Ježíš....
Jan 9:36... našel ho a zeptal se: "Věříš v Syna člověka?" "Pane," odpověděl, "kdo to je, abych v něj mohl věřit?" "...
Jan 9:38...Ježíš. "Je to ten, který s tebou mluví." "VěřímPane!" zvolal a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl:...
Jan 11:2... onemocněl. To byla ta Marie, která pomazala Pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy; její bratr Lazar...
Jan 11:3...Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly Ježíšovi: "Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný." Když to Ježíš...
Jan 11:12..."Náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit." "Spánek mu prospěje, Pane," řekli mu na to učedníci. Ježíš...
Jan 11:21... vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!" řekla mu Marta...
Jan 11:27...a věří ve , nezemře navěky. Věříš tomu?" "AnoPane," odpověděla. " jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží...
Jan 11:32... a spatřila ho, padla mu k nohám se slovy: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel." Ježíš uviděl,...
Jan 11:34..."Kam jste ho položili?" "Pojď se podívatPane," řekli mu. Ježíš se rozplakal...
Jan 11:39...kamenem. "Odvalte ten kámen," řekl Ježíš. "Pane, zapáchá," namítla Marta, sestra mrtvého. "Vždyť je...
Jan 12:21... který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chtěli bychom vidět Ježíše." Filip o tom šel říci...
Jan 13:6... Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?!" "Teď ještě nechápeš, co dělám...
Jan 13:9...mít se mnou nic společného," odpověděl Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon Petr. "Nemyj mi jen nohy, ale i ruce a...
Jan 13:13... co jsem vám udělal? Nazýváte MistremPánem a máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však , váš...
Jan 13:14...pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však , váš Pán a Mistr, umyl nohy vám, máte i vy mýt nohy jeden...
Jan 13:16... amen, říkám vám: Služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte;...
Jan 13:25... o kom to mluvil. Objal ho tedy a zeptal se: "Pane, kdo to je?" "Ten, komu podám namočené sousto,"...
Jan 13:36...lásku jedni k druhým." Šimon Petr se ho zeptal: "Pane, kam jdeš?" "Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš,"...
Jan 13:37...mu Ježíš, "ale přijdeš za mnou později." "Pane, proč za tebou nemohu teď?" ptal se Petr. "Položím za...
Jan 14:5... kam jdu, a cestu znáte." "Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme...
Jan 14:8... Od nynějška ho znáte a viděli jste ho!" "Pane," řekl mu Filip, "stačí, když nám ukážeš Otce."...
Jan 14:22...mu poznat." Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: "Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu...
Jan 15:15...služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal...
Jan 15:20...na slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali , budou pronásledovat i vás;...
Jan 20:2... kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho dali!" Petr se zvedl a spolu...
Jan 20:13... "Proč pláčeš, ženo?" zeptali se . "Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali," odpověděla. Po těch slovech se...
Jan 20:15...V domnění, že je to zahradník, odpověděla: "Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho dal, ...
Jan 20:18...pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co řekl. Večer téhož dne, onoho prvního dne v...
Jan 20:20...své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána. "Pokoj vám," opakoval Ježíš. "Jako poslal Otec, i...
Jan 20:25...nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou," odpověděl...
Jan 20:28...boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit." "Můj Pán a můj Bůh!" zvolal Tomáš. "Uvěřil jsi, protože jsi ...
Jan 21:7...Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, oblékl si...
Jan 21:12...zeptat: "Kdo jsi?" protože věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a podával jim ho a...
Jan 21:15..."Šimone Janův, miluješ více než oni?" "AnoPane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Ježíš mu na...
Jan 21:16...podruhé: "Šimone Janův, miluješ ?" "AnoPane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Tehdy mu...
Jan 21:17...potřetí zeptal: "Máš rád?" Odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno. Ty víš, že mám rád." Ježíš mu na...
Jan 21:20... který ho tehdy při večeři objal a zeptal se: "Pane, kdo zradí?") Když ho Petr uviděl, zeptal se...
Jan 21:21...zradí?") Když ho Petr uviděl, zeptal se Ježíše: "Pane, a co on?" Ježíš mu řekl: "Jestli ho tu chci nechat,...
Skutky 1:6...svatým." Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: "Pane, obnovíš teď království Izraele?" Odpověděl jim:...
Skutky 1:21...z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu do dne, kdy...
Skutky 1:24...také Justus, a Matěje. Potom se modlili: "TyPane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi...
Skutky 2:34...do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám...
Skutky 2:36... si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!" Ta...
Skutky 2:47... Chválili Boha a všem lidem byli příjemníPán k nim pak denně přidával další zachráněné. Petr a Jan...
Skutky 4:24...bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu: "Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v...
Skutky 4:33... Apoštolové vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a na všech spočívala veliká...
Skutky 5:14...velmi vážil. Množství mužů i žen se přidávaloPánu a věřících stále přibývalo. Dokonce vynášeli nemocné...
Skutky 7:59...mladíka jménem Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha." Klesl na...
Skutky 7:60...a hlasitě zvolal: "Nepočítej jim tento hříchPane!" Po těch slovech zesnul. Saul jeho smrt schvaloval....
Skutky 8:16...ještě nesestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.) Vkládali tedy na ruce a oni přijímali...
Skutky 8:24..." Šimon odpověděl: "Vy se za modletePánu, se mi nestane nic z toho, co jste říkali!" Poté,...
Skutky 9:5... proč pronásleduješ?" Zeptal se: "Kdo jsiPane?" Ten odpověděl: " jsem Ježíš, kterého ty...
Skutky 9:10... V Damašku žil jeden učedník jménem AnaniášPán ho ve vidění oslovil: "Ananiáši!" Odpověděl: "Zde jsem,...
Skutky 9:11..."Ananiáši!" Odpověděl: "Zde jsem, Pane." Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově...
Skutky 9:13...na něj ruku, aby prohlédl." Ananiáš namítl: "Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal...
Skutky 9:15... aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno!" Pán mu však řekl: "Jdi, neboť je to vyvolená nádoba -...
Skutky 9:17... vložil na něj ruce a řekl: "Bratře SaulePán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi šel, ...
Skutky 9:27...a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pána a mluvil s ním a také jak v Damašku směle mluvil v...
Skutky 9:35...Lyddy a Šáronu, kteří ho viděli, se obrátiliPánu. V Joppě pak žila jedna učednice jménem Tabita (což je...
Skutky 9:42... Rozneslo se to po celé Joppě a mnozí uvěřiliPána. Petr pak v Joppě bydlel delší čas u jistého Šimona...
Skutky 10:4...úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se: "Co jePane?" Anděl mu řekl: "Tvé modlitby a almužny vzbudily Boží...
Skutky 10:14... Petře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To nePane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo...
Skutky 10:36...jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech. Sami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo...
Skutky 11:8... Petře, zabíjej a jez!' Odpověděl jsem: ‚To nePane! Nikdy jsem nevzal do úst nic nečistého nebo...
Skutky 11:17...jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřiliPána Ježíše Krista, kdo jsem byl , abych bránil Bohu?" Po...
Skutky 11:20...po příchodu do Antiochie oslovili evangeliemPánu Ježíši také Řeky. Hospodinova ruka byla s nimi a...
Skutky 11:21...a veliké množství jich uvěřilo a obrátilo sePánu. Zpráva o tom se donesla k církvi v Jeruzalémě, a tak...
Skutky 11:23... aby s oddaným srdcem zůstávali věrní Pánu. (Byl to dobrý muž, plný Ducha svatého a víry.) A tak...
Skutky 11:24...muž, plný Ducha svatého a víry.) A tak sePánu přidalo ještě mnoho dalších. Barnabáš proto odešel do...
Skutky 12:11...sobě, řekl si: "Teď vidím, že to bylo doopravdyPán poslal svého anděla a vytrhl z Herodovy ruky a ze...
Skutky 12:17... Pohybem ruky je utišil a vyprávěl jim, jak ho Pán vyvedl z vězení. Potom řekl: "Povězte to Jakubovi a...
Skutky 13:2...Herodem, a Saul. Jednou, když uctívali Pána a postili se, Duch svatý řekl: "Oddělte mi Saula a...
Skutky 14:3...Přesto tam strávili dlouhý čas a směle mluviliPánu, který potvrzoval poselství o své milosti a působil...
Skutky 14:23...s modlitbou a postem vybrali starší a svěřili je Pánu, v něhož uvěřili. Prošli Pisidii a přišli do Pamfylie...
Skutky 15:11...přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše." Celé shromáždění zmlklo a poslouchali...
Skutky 15:26...Barnabášem a Pavlem, kteří pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy. Posíláme k vám Judu...
Skutky 16:14...Lydie, obchodnice s purpurem z města ThyatirPán otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se...
Skutky 16:15... Potom nás prosila: "Pokud máte za věrnou Pánu, buďte hosty v mém domě." A tak nás přemluvila. Jednou...
Skutky 16:16... která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za...
Skutky 16:19... vyjdi z !" V tu chvíli byl pryč. Když její páni uviděli, že jejich naděje na další zisk je pryč,...
Skutky 16:30...Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se: "Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?" Odpověděli: "Věř v...
Skutky 16:31...mám dělat, abych byl spasen?" Odpověděli: "VěřPána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!" Potom přinesli...
Skutky 17:24... Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani...
Skutky 18:8...synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil Pánu. Stejně tak mnozí Korinťané, kteří naslouchali Pavlovi...
Skutky 18:9...Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci Pán řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj se, mluv a nemlč! ...
Skutky 19:5..." Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na Pavel položil ruce, sestoupil...
Skutky 19:13...židovští zaklínači se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy: "Zaklínáme vás...
Skutky 19:17...v Efesu, na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnosti. Mnozí z těch, kdo...
Skutky 19:25...výrobce z příbuzných oborů a promluvil k nim: "Pánové, víte, že z tohoto řemesla pramení náš blahobyt. Jak...
Skutky 20:19...dne, kdy jsem přišel do Asie: Jak jsem sloužil Pánu se vší pokorou, v slzách a uprostřed mnoha zkoušek,...
Skutky 20:21...svědectví o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen Duchem, do Jeruzaléma....
Skutky 20:24...svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o Boží milosti....
Skutky 20:35...pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější je dávat než...
Skutky 21:13...svázán, ale také v Jeruzalémě zemřít pro jméno Pána Ježíše!" Protože se ale nedal přesvědčit, nechali jsme...
Skutky 21:14... nechali jsme toho se slovy: "Děj se vůle Páně!" Po několika dnech jsme byli připraveni, a tak jsme...
Skutky 22:8... pronásleduješ?' Zeptal jsem se: ‚Kdo jsiPane?' a on odpověděl: ‚ jsem Ježíš Nazaretský, kterého...
Skutky 22:10...ke mně mluvil, ale neslyšeli. Zeptal jsem se: ‚Pane, co mám dělat?' a Pán mi řekl: ‚Vstaň a jdi do...
Skutky 22:18...jsem v chrámu upadl do vytržení a viděl jsem Pána. Řekl mi: ‚Pospěš si! Rychle opusť Jeruzalém, neboť...
Skutky 22:19...tvé svědectví o mně tu nepřijmou.' Namítl jsem: ‚Pane, oni vědí, že jsem v synagogách zatýkal a bičoval ty,...
Skutky 22:21...a hlídal pláště těch, kdo ho zabíjeli.' Na to mi Pán řekl: ‚Jen jdi. Pošlu k dalekým národům.'" po to...
Skutky 23:11...ho a odvedou do pevnosti. Tu noc před ním stanul Pán. "Buď statečný," řekl mu. "Jako jsi o mně svědčil v...
Skutky 26:15...kopeš proti bodcům!' Zeptal jsem se: ‚Kdo jsiPane?' a on řekl: ‚ jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ....
Skutky 27:10...by byla nebezpečná. Pavel je proto varoval: "Pánové, podle mého by plavba skončila neštěstím a velikou...
Skutky 27:21...jíst, Pavel se postavil doprostřed a řekl: "Pánové, měli jste poslechnout. Kdybychom nevypluli z...
Skutky 27:25... kdo se plaví s tebou.' Proto se vzchoptepánové! Věřím totiž Bohu, že vše dopadne, jak mi bylo...
Skutky 28:31...přicházeli. Kázal o Božím království a učilPánu Ježíši Kristu se vší smělostí a bez překážek. Pavel...
Římanům 1:4...ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých - o našem Pánu Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám...
Římanům 1:7...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Především za vás všechny děkuji svému...
Římanům 4:24...věříme v Toho, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro...
Římanům 5:1...z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali...
Římanům 5:11...nejen to; chlubíme se samotným Bohem díky našemu Pánu, Ježíši Kristu, který nás s ním usmířil. Hřích přišel...
Římanům 5:21...vládne k věčnému životu skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Co na to řekneme? Budeme pokračovat v...
Římanům 6:14...za nástroje spravedlnosti! Hřích nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. Nuže,...
Římanům 6:23...darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Nevíte snad, bratři (mluvím přece k těm, kdo znají...
Římanům 7:25...Bohu - on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale...
Římanům 8:39...oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu! Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i svědomí v Duchu...
Římanům 10:9...které kážeme). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,...
Římanům 10:12...a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť "Každý, kdo...
Římanům 11:3...o tom, jak si Eliáš Bohu stěžoval na Izrael: "Pane, tvé proroky pobili a tvé oltáře rozbořili; zůstal...
Římanům 12:11...uctivost. V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpěliví, v...
Římanům 13:14... Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista. Přijímejte ty, kdo jsou choulostiví ve...
Římanům 14:4... že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí, či selže. A on obstojí - Pán jej dokáže...
Římanům 14:6...o vlastním názoru. Kdo drží svátek, drží ho Pánu. Kdo , Pánu, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, nejí...
Římanům 14:8...sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu; umíráme-li, umíráme Pánu. tedy žijeme či...
Římanům 14:9...proto Kristus zemřel a znovu ožil - aby byl Pánem živých i mrtvých. Proč tedy soudíš svého bratra?...
Římanům 14:14... jak bratra ničím neurazit a nepohoršit. Vím a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo...
Římanům 15:6...a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte se tedy navzájem, jako...
Římanům 15:30...přijdu s Kristovým plným požehnáním. Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím, abyste mi...
Římanům 16:2...služebnici církve v Kenchrejích. Přivítejte jiPánu, jak se na svaté sluší, a buďte nápomocni, v...
Římanům 16:8...než . Pozdravujte Ampliata, kterého milujiPánu. Pozdravujte našeho spolupracovníka v Kristu, Urbana,...
Římanům 16:11...Herodiona. Pozdravujte všechny, kdo patří Pánu v Narkisově domě. Pozdravujte Tryfénu a Tryfósu, které...
Římanům 16:12...Pozdravujte Tryfénu a Tryfósu, které pracují pro Pána. Pozdravujte milovanou Persidu, která se pro Pána...
Římanům 16:13...napracovala. Pozdravujte Rufa, vyvolenéhoPánu, a jeho i moji matku. Pozdravujte Asynkrita, Flegonta,...
Římanům 16:18...se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými...
Římanům 16:20...rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše s vámi. Pozdravuje vás můj spolupracovník...
Římanům 16:22...Lukios, Jáson a Sozipater. Pozdravuji vásPánu , Tercius, který jsem tento dopis psal. [24]...
1. Korintským 1:2...jakémkoli místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše Krista: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce...
1. Korintským 1:3...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Stále za vás děkuji svému Bohu, totiž...
1. Korintským 1:7...v žádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Ten vás bude posilovat do konce, aby...
1. Korintským 1:8...bude posilovat do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout. Bůh je věrný. On sám...
1. Korintským 1:9...se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem! Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím,...
1. Korintským 1:10...Kristem, naším Pánem! Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu...
1. Korintským 2:8...nepoznal; kdyby ji totiž znali, neukřižovali by Pána slávy. Ale jak je psáno: "Co oko nevidělo, co ucho...
1. Korintským 3:5... skrze něž jste uvěřili, a to každý, jak mu dal Pán. jsem sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh...
1. Korintským 4:4...ještě nejsem ospravedlněn; mým soudcem je přece Pán. Nevynášejte tedy předčasné soudy. přijde Pán,...
1. Korintským 4:5...Pán. Nevynášejte tedy předčasné soudy. přijde Pán, osvětlí, co je skryté ve tmě, zjeví úmysly srdcí a...
1. Korintským 4:17...Timotea, svého milovaného a věrného synaPánu, který vám připomene způsoby v Kristu Ježíši, jak...
1. Korintským 4:19... jako bych k vám neměl přijít. Ale dá-li Pán, přijdu k vám brzy, a poznám ne řeči těch povýšenců,...
1. Korintským 5:4...byl přítomen: se shromáždíte ve jménu našeho Pána Ježíše, budu v duchu s vámi a bude s vámi moc našeho...
1. Korintským 6:11... jste posvěceni a jste ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. "Všechno smím" -...
1. Korintským 6:13...obojí." Budiž, tělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a Pán tělu. Tentýž Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí...
1. Korintským 6:14... ale Pánu a Pán tělu. Tentýž Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Copak nevíte, že vaše těla...
1. Korintským 6:17..."Ti dva budou jedno tělo." Kdo se však spojujePánem, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem! Žádný...
1. Korintským 7:12... neopouští manželku. Ostatním říkám , nikoli Pán: Má-li některý bratr nevěřící manželku a ta je ochotná...
1. Korintským 7:17...zachráníš manželku? tedy každý žije, jak mu Pán určil a jak ho Bůh povolal. Toto pravidlo předkládám...
1. Korintským 7:22...můžeš stát svobodným, určitě toho využij. Koho Pán povolal jako otroka, ten je v Pánu osvobozen. Podobně...
1. Korintským 7:25...byl povolán. Pokud jde o neprovdané, nemám od Pána žádný příkaz, ale dám vám radu jako někdo, komu Pán...
1. Korintským 7:32...starostmi. Svobodný se stará o věci svého Pána, aby se líbil Pánu, ale ženatý se stará o věci světa,...
1. Korintským 7:34...žena a svobodná dívka se stará o věci svého Pána, aby byla svatá tělem i duchem, ale vdaná se stará o...
1. Korintským 7:35...vést počestný život v bezvýhradné oddanosti Pánu. Pokud někdo za to, že vůči své snoubence jedná...
1. Korintským 7:39...svobodná; může si vzít, koho chce, ale pouzePánu. Osobně si ale myslím, že bude šťastnější, když...
1. Korintským 8:5...sice různí takzvaní bohové (a takových "bohů" a "pánů" je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh - Otec,...
1. Korintským 8:6...Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán - Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj...
1. Korintským 9:1...Nejsem snad apoštol? Neviděl jsem snad našeho Pána Ježíše? Nejste snad vy dílo v Pánu? I kdybych pro...
1. Korintským 9:2...jsem pro vás: pečetí mého apoštolství jste vyPánu. Zde je obhajoba před těmi, kdo ...
1. Korintským 9:5...sebou věřící manželku jako ostatní apoštolovéPánovi bratři i Petr? Nebo snad jen a Barnabáš nemáme...
1. Korintským 9:14...oltáře, mají podíl z oltářních obětí? Právě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít z evangelia. ...
1. Korintským 10:21...měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete mít podíl na stolu Páně i na...
1. Korintským 10:22...stolu Páně i na stolu démonů! Nebo snad chceme Pána popouzet k žárlivosti? Jsme snad silnější než on?...
1. Korintským 11:11...hlavu na znamení autority kvůli andělům. V Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako...
1. Korintským 11:20...na vašich shromážděních, není žádná večeře Páně. Každý k jídlu svou vlastní večeři, a pak někdo...
1. Korintským 11:23...Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal...
1. Korintským 11:32...sami, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se...
1. Korintským 12:3... tak jako nikdo nemůže prohlásit "Ježíš je Pán," jedině v Duchu svatém. Jsou různé dary, ale tentýž...
1. Korintským 12:5... ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí...
1. Korintským 15:31... kterou mám ve vás v Kristu Ježíši, našem Pánu, prohlašuji, že denně čelím smrti. K čemu mi to z...
1. Korintským 15:57... Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji milovaní bratři, buďte...
1. Korintským 15:58... buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte sePánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. ...
1. Korintským 16:7...se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas pobudu. do Letnic ale...
1. Korintským 16:19...važte. Pozdravují vás sbory v Asii. Velmi vásPánu pozdravuje Akvila s Priscillou i církev u nich v domě....
1. Korintským 16:22...POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Kdo nemá rád Pána, je proklet. Maranatha! Milost Pána Ježíše s vámi....
1. Korintským 16:23...nemá rád Pána, je proklet. Maranatha! Milost Pána Ježíše s vámi. láska je s vámi všemi v Kristu...
2. Korintským 1:2...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána...
2. Korintským 1:3...Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého...
2. Korintským 1:14...(tak jako nám zatím rozumíte zčásti), že v den Pána Ježíše budeme vaší chloubou právě tak jako vy naší. V...
2. Korintským 2:12...Kristovým evangeliem do Troady, měl jsem tam od Pána otevřené dveře, ale v duchu jsem neměl klid, protože...
2. Korintským 3:16...leží rouška, ale jakmile se člověk obrátíPánu, rouška mizí. Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je...
2. Korintským 3:17...jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizíPán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. My...
2. Korintským 4:5...přece sami sebe, ale Ježíše Krista jakožto Pána, a pokud jde o nás, jsme vaši služebníci pro Ježíše.)...
2. Korintským 4:14...tak mluvíme. Víme totiž, že Ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a spolu s vámi nás...
2. Korintským 5:6... že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme domaPána. Žijeme totiž vírou, a ne viděním...
2. Korintským 5:8...rádi své tělo opustíme, abychom byli domaPána. tedy zůstáváme doma anebo odcházíme, jde nám o...
2. Korintským 6:18...Otec a vy synové a dcery, praví Všemohoucí Pán." Milovaní, když tedy máme taková zaslíbení, očistěme...
2. Korintským 8:5... než jsme doufali - dali sami sebe především Pánu a z Boží vůle také nám. Proto jsme požádali Tita, aby...
2. Korintským 8:9...o horlivosti druhých. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista - kvůli vám zchudl, sám bohatý, abyste...
2. Korintským 8:19...s touto sbírkou, kterou pořádáme k oslavě Pána a jako projev naší ochoty pomáhat. Chráníme se tak,...
2. Korintským 8:21... Snažíme se totiž být bezúhonní nejen před Pánem, ale i před lidmi. Posíláme proto s nimi dalšího...
2. Korintským 10:8...i my. Mohl bych se tou pravomocí, kterou mi Pán dal k vašemu budování, a ne k boření, chlubit ještě...
2. Korintským 10:18...ten, kdo se chválí sám, ale ten, koho chválí Pán! Kéž byste ode snesli trochu pošetilosti - mějte se...
2. Korintským 11:31... pochlubím se svými slabostmi. Bůh a Otec Pána Ježíše je požehnaný navěky - on , že nelžu! Když...
2. Korintským 12:1...prospěšné. Přejdu tedy k viděním a zjevením od Pána: Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety...
2. Korintským 12:8...příliš nemyslel. Třikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode odešlo, ale řekl mi: "Moje milost ti...
2. Korintským 13:10...vás, nemusel přísně užít pravomoci, kterou mi Pán dal k budování, a ne k boření. Závěrem, bratři, buďte...
2. Korintským 13:14...vás všichni svatí. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého...
Galatským 1:3...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby...
Galatským 4:1...nedospělý, ničím se neliší od otroka. Je sice pánem všeho, ale do času určeného otcem zůstává pod...
Galatským 5:10...kvasu prokvasí celé těsto! Jsem si o vásPánu jist, že se nenecháte přesvědčit; ten, kdo se vás ale...
Galatským 6:14...nechci chlubit vůbec ničím - kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a ...
Galatským 6:18...jsou znamením, že patřím Ježíši. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem, bratři. Amen. Pavel, z...
Efeským 1:2...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána...
Efeským 1:3...Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým...
Efeským 1:15...také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší vířePána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, nepřestávám za...
Efeským 1:17...zmíním ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ducha moudrosti a...
Efeským 2:21...se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrámPánu. V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím...
Efeským 3:11...odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu - v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k...
Efeským 4:1...všech dobách na věky věků! Amen. Jako vězeňPánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu...
Efeským 4:5... jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který...
Efeským 4:17...plní úkol, který náleží. Naléhavě vás protoPánu vyzývám, abyste nežili jako pohané podle svých...
Efeským 5:8...společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jstePánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla...
Efeským 5:10... spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je...
Efeským 5:19...písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu...
Efeským 5:20...za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni...
Efeským 5:22...druhým. Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve...
Efeským 6:1...manžela v úctě. Děti, poslouchejte své rodičePánu - tak je to správné. "Cti svého otce i matku," to je...
Efeským 6:5...učení. Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista....
Efeským 6:7...vůli celou duší. Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za...
Efeským 6:8...kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, byl otrok nebo svobodný. Vy, páni, se k nim...
Efeským 6:9...od Pána, byl otrok nebo svobodný. Vypáni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte...
Efeským 6:10...a ten nestraní nikomu. Závěrem, posilněte sePánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj,...
Efeským 6:21...poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebníkPánu. Posílám ho k vám, abyste se dozvěděli, jak se máme, a...
Efeským 6:23...sourozencům a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo...
Efeským 6:24...milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen. Pavel a Timoteus, služebníci...
Filipským 1:2...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli si na vás vzpomenu, musím...
Filipským 1:14...pro Krista. okovy dodaly mnoha sourozencůmPánu jistotu, takže teď káží Slovo mnohem směleji a beze...
Filipským 2:11...ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní,...
Filipským 2:19...tak se radujte i vy - radujte se se mnou. MámPánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea,...
Filipským 2:24...se dozvím, co se mnou bude. Spoléhám ovšemPánu na to, že k vám brzy přijdu i sám. Mezitím však...
Filipským 2:29...ho zase uvidíte, a mně se uleví. Přivítejte hoPánu s patřičnou radostí a takových, jako je on, si važte....
Filipským 3:1...za všechny. Dále pak, bratři moji, radujte sePánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a...
Filipským 3:8...nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj...
Filipským 3:20...občanství v nebi, odkud očekáváme SpasitelePána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby...
Filipským 4:1...Jste mou radostí a korunou! Takto tedy stůjtePánu, milovaní. Prosím Evodii a prosím Syntychu, aby měly...
Filipským 4:2...a prosím Syntychu, aby měly stejné smýšleníPánu. Ano, prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal....
Filipským 4:4... jejichž jména jsou v knize života. Radujte sePánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ...
Filipským 4:5...Radujte se! Všichni lidé znají vaši vlídnostPán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se...
Filipským 4:10...dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Udělalo miPánu velikou radost, že váš zájem o konečně znovu...
Filipským 4:23...svatí, zvláště ti z císařova dvora. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Pavel, z Boží vůle...
Koloským 1:3...se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme se doslechli o vaší víře v...
Koloským 1:10...jeho vůle a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků...
Koloským 2:6...v Krista. Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte...
Koloským 3:13...výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte...
Koloským 3:17...slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. Ženy, poddávejte...
Koloským 3:18...Otci. Ženy, poddávejte se svým mužům, jak sePánu sluší. Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí...
Koloským 3:20... Děti, poslouchejte vždy své rodiče - tak se to Pánu líbí. Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k...
Koloským 3:22... Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem,...
Koloským 3:23...k Pánu. Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od...
Koloským 3:24...lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. Odplata...
Koloským 4:1...jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu.  Páni, chovejte se k služebníkům spravedlivě a slušně....
Koloským 4:7...Tychikos, můj věrný pomocník a spoluslužebníkPánu. Posílám ho k vám proto, abyste se dozvěděli, jak se...
Koloským 4:17..."Hleď, abys naplnil službu, kterou jsiPánu přijal." , PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ...
1. Tesalonickým 1:1...a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vám. Neustále za vás...
1. Tesalonickým 1:3...víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. Víme, milovaní bratři, že vás Bůh...
1. Tesalonickým 2:15...vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se...
1. Tesalonickým 2:19...a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě vy jste naše...
1. Tesalonickým 3:8...Teď znovu žijeme, když pevně stojítePánu! Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu radost,...
1. Tesalonickým 3:11...bude potřeba. Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vám. Kéž Pán bohatě...
1. Tesalonickým 3:12... i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vám. Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem...
1. Tesalonickým 3:13...před ním byli bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Dále vás, bratři,...
1. Tesalonickým 4:1...svatými. Dále vás, bratři, prosíme a vyzývámePánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás...
1. Tesalonickým 4:2... Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše Krista. Boží vůle je toto: vaše posvěcení....
1. Tesalonickým 4:6...bratra. Jak jsme vám dříve zdůrazňovaliPán všechny takové věci přísně trestá. Bůh nás totiž...
1. Tesalonickým 4:15...i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty,...
1. Tesalonickým 4:16...povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v...
1. Tesalonickým 4:17...budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se...
1. Tesalonickým 5:9...pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom - ...
1. Tesalonickým 5:12... mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás starají a napomínají vás. Za to, co dělají,...
1. Tesalonickým 5:23...i tělo zcela bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný; on to...
1. Tesalonickým 5:27...sourozence svatým polibkem. Zapřísahám vásPánu, abyste tento dopis nechali přečíst všem sourozencům. ...
1. Tesalonickým 5:28...nechali přečíst všem sourozencům. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi. Pavel, Silvanus a Timoteus...
2. Tesalonickým 1:1...církvi Tesalonických v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce...
2. Tesalonickým 1:2...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Bratři, musíme za vás stále děkovat...
2. Tesalonickým 1:7...vy ztrápení se spolu s námi dočkáte odpočinutíPán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém...
2. Tesalonickým 1:8...neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení...
2. Tesalonickým 1:9... Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl...
2. Tesalonickým 1:10...od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi...
2. Tesalonickým 1:12...záměr i každý skutek víry. Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky milosti našeho...
2. Tesalonickým 2:1...Ježíše Krista. A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři,...
2. Tesalonickým 2:8...ta překážka. se pak objeví ten bezbožníkPán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého...
2. Tesalonickým 2:13...zálibu v hanebnosti. Za vás, bratři milovaní Pánem, však musíme stále děkovat Bohu. Ten vás od počátku...
2. Tesalonickým 2:14...naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. A proto, bratři, stůjte pevně a držte...
2. Tesalonickým 2:16...jsme vám předali, ústně nebo dopisem. Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a...
2. Tesalonickým 3:3...podivných a zlých lidí; neboť ne všichni věříPán je však věrný - on vás posílí a ochrání od zlého. Jsme...
2. Tesalonickým 3:4...- on vás posílí a ochrání od zlého. Jsme o vásPánu přesvědčeni, že se řídíte našimi pokyny a budete tak...
2. Tesalonickým 3:5...našimi pokyny a budete tak činit i nadále. Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti!...
2. Tesalonickým 3:6...Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru,...
2. Tesalonickým 3:12...se pletou. Takovým přikazujeme a vyzýváme jePánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou...
2. Tesalonickým 3:16... ale napomínejte ho jako sourozence. Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi....
2. Tesalonickým 3:18...KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Pavel, apoštol Krista...
1. Timoteus 1:2...a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Jak jsem prosil cestou do Makedonie, zůstaň v...
1. Timoteus 1:12...Tomu, který zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit....
1. Timoteus 1:14... neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou,...
1. Timoteus 6:1...Všichni, kdo nosí otrocké jho, prokazují svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou...
1. Timoteus 6:2...jméno a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány věřící, je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak,...
1. Timoteus 6:3...odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchou...
1. Timoteus 6:14...poskvrny. Zůstaň bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, který nastane v pravý čas, jenž určí...
1. Timoteus 6:15...požehnaný a jediný Vládce, Král kralujícíchPán panujících, který jediný nesmrtelnost a přebývá v...
2. Timoteus 1:2...a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým...
2. Timoteus 1:8...a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za , jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej...
2. Timoteus 1:16...Fygela a Hermogena se ode odvrátili. Kéž Pán prokáže milosrdenství Onesiforovu domu. Často ...
2. Timoteus 1:18...Říma, usilovně hledal, dokud nenašel. Kéž Pán , aby u něj v onen den došel milosrdenství. A jak moc...
2. Timoteus 2:7... než okusí úrodu. Přemýšlej o mých slovechPán ti , abys to všechno pochopil. Pamatuj, že Ježíš...
2. Timoteus 2:21...nádobou, posvěcenou a velmi užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo. Utíkej tedy od...
2. Timoteus 2:22... lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Hloupé a nesmyslné spory však...
2. Timoteus 3:11...a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestálPán ale ze všech vysvobodil. Právě tak budou...
2. Timoteus 4:8...koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce - a nejen mně, ale všem těm,...
2. Timoteus 4:14...pergameny. Kovář Alexandr mi velmi ublížilPán mu odplatí podle jeho skutků. Dávej si na něj pozor,...
2. Timoteus 4:17... Všichni opustili - kéž jim to není počítánoPán ale stál při mně a posílil , aby kázání bylo...
2. Timoteus 4:18...národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze lví tlamy. A Pán vysvobodí od všeho zlého a zachová pro své...
2. Timoteus 4:22... Pudens, Linus, Klaudia a všichni sourozenci.  Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi. Pavel, Boží...
Titus 2:9...nic zlého. Služebníky , se podřizují svým pánům, jsou vždy příjemní, neodmlouvají a neokrádají,...
Filemon 1:3...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli zmiňuji ve svých modlitbách,...
Filemon 1:5...svému Bohu, neboť se doslýchám o tvé vířePána Ježíše a lásce ke všem svatým. Modlím se, aby se...
Filemon 1:16... a čím spíše tobě, v lidském smyslu neboPánu. Máš-li za společníka, přijmi ho jako mne...
Filemon 1:20...dlužíš i sám sebe. Nuže, bratře, z tebe mámPánu užitek i ; potěš srdce v Pánu. Píšu ti v jistotě...
Filemon 1:25...Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Mnohokrát a mnoha...
Židům 1:10...nad společníky tvé." A dále: "Na počátku jsiPane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona...
Židům 2:3...takovéto spasení? Na počátku je zvěstoval sám Pán a nám je potvrdili ti, kteří jej slýchali, což Bůh...
Židům 7:14...nikdy nikdo u oltáře nesloužil. Jak známo, náš Pán pochází z Judy, a ohledně toho pokolení se Mojžíš o...
Židům 12:14...všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost...
Židům 13:20...pro krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí, kéž vás opatří...
Jakub 1:1...s vámi všemi. Jakub, služebník BohaPána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení v diaspoře....
Jakub 1:7...a hnané sem a tam. nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane - člověk s dvojakou myslí je totiž ve...
Jakub 1:12... se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Když je však někdo...
Jakub 2:1... Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho...
Jakub 3:9...zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží...
Jakub 4:15...se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono." Vy se ale chlubíte...
Jakub 5:11...vytrvalosti a viděli jste, co pro něj nakonec Pán připravil, vždyť "Hospodin je nesmírně milosrdný a...
Jakub 5:15...v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocnéhoPán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu...
1. Petr 1:3...a hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství...
1. Petr 2:3...spáse - pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán. Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému...
1. Petr 2:13... protože viděli vaše dobré skutky. Kvůli Pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, císaři...
1. Petr 2:18... s nejvyšší vážností se podřizujte svým pánům - nejenom dobrým a vlídným, ale i zlým. Když někdo...
1. Petr 3:6...poslouchala Abrahama a mluvila o něm jako o svém pánu. I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte...
1. Petr 3:15... nenechte se tím vylekat." Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo...
2. Petr 1:2...hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám...
2. Petr 1:8...věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a...
2. Petr 1:11...otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tyto věci vám chci i nadále...
2. Petr 1:14...mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus. Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém...
2. Petr 1:16...připomínat. Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se...
2. Petr 2:1...zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapíratPána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou...
2. Petr 2:9...trápily zločiny, které viděl a slyšel páchatPán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale...
2. Petr 2:11... o tolik větší v síle a moci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný rozsudek. Tihle se však chovají...
2. Petr 2:20... to ho zotročí! Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale...
2. Petr 3:2... a na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal Pán a Spasitel. Především vězte, že v posledních dnech...
2. Petr 3:8...lidí. Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den...
2. Petr 3:9...den jako tisíc let a tisíc let jako jeden denPán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale...
2. Petr 3:14... vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné. Trpělivost...
2. Petr 3:15... neposkvrněné a bezúhonné. Trpělivost našeho Pána chápejte jako příležitost ke spáse. (Tak vám to také s...
2. Petr 3:18... Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i...
Juda 1:4... a tak zapírají toho jediného Panovníka, našeho Pána Ježíše Krista. I když to všechno sami víte, chci...
Juda 1:5...všechno sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří...
Juda 1:14...Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl: "HlePán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, aby soudil...
Juda 1:17... pamatujte, že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v posledních časech se...
Juda 1:21...lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi, kdo...
Juda 1:25...Bohu, našemu Spasiteli - jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vláda i moc přede...
Zjevení 1:8... Ano, amen. " jsem Alfa i Omega," praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten...
Zjevení 1:10...o Ježíši ocitl na ostrově zvaném Patmos. V den Páně jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou...
Zjevení 4:8... dnem i nocí, říkaly: "Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který byl, který je a který přichází."...
Zjevení 4:11...hází své koruny před trůn se slovy: "Hoden jsiPane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi...
Zjevení 6:10...se drželi. Hlasitě volali: "Jak dlouho ještěPane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele...
Zjevení 7:14...bílých rouch a odkud přišli?" Odpověděl jsem: "Pane můj, ty víš." Tehdy mi řekl: "To jsou ti, kteří přišli...
Zjevení 11:4...ty dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána vší země. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyjde z...
Zjevení 11:8...Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován náš Pán. Mnoho lidí z různých kmenů, jazyků a národů se bude...
Zjevení 11:15..."Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!"...
Zjevení 11:17...a klanělo se Bohu se slovy: "Děkujeme toběPane Bože Všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil...
Zjevení 14:13...‚Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírajíPánu.' Ano, praví Duch, si odpočinou od své námahy;...
Zjevení 15:3...Beránkovu: "Veliké a předivné jsou tvé skutkyPane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé cesty,...
Zjevení 15:4...jsou tvé cesty, Králi národů! Kdo by nectilPane, kdo by tvé jméno nechválil? Vždyť ty jediný jsi...
Zjevení 16:7...jsem uslyšel, jak se od oltáře ozvalo: "AnoPane Bože Všemohoucí, tvé soudy jsou pravdivé a spravedlivé...
Zjevení 17:14...Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí - neboť je Pán pánů a Král králů - a s ním i jeho povolaní, vyvolení a...
Zjevení 18:8...smrt, nářek a hlad; a bude spálena ohněm, neboť Pán Bůh, který ji soudí, je silný. Králové země, kteří s ...
Zjevení 18:23...v tobě nikdo neuslyší, neboť tví obchodníci byli pány země a tvá kouzla sváděla všechny národy. To město je...
Zjevení 19:6...vod a jako zvuk silných hromů: "HalelujaPán Bůh Všemohoucí se ujal kralování! Radujme se, jásejme a...
Zjevení 19:16...rouchu a na boku napsané jméno: KRÁL KRÁLŮPÁN PÁNŮ. Potom jsem uviděl jednoho anděla, jak stojí ve...
Zjevení 21:22...ale neviděl žádný chrám. Jeho chrámem je totiž Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje slunce...
Zjevení 22:5...lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků. Tehdy mi anděl...
Zjevení 22:6...anděl řekl: "Tato slova jsou věrná a pravdivá." Pán Bůh, který dává Ducha prorokům, poslal svého anděla,...
Zjevení 22:20...těchto věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen, přijďPane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi....
Zjevení 22:21..."Přijdu brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi. ...

Slova obsahující pán: dupán (1) chápání (11) pán (264) pána (238) páně (8) pánem (47) pánev (1) páni (4) pánova (6) pánové (5) pánově (6) pánovi (11) pánovo (14) pánovou (2) pánovu (8) pánovým (5) pánu (156) pánů (8) pánům (8) pánův (11) pánve (2) pánvi (2) pánví (1) pánvice (9) pánvicemi (1) pánvích (1) pány (9) posypáni (1) pošlapání (1) pošlapáno (1) rozsápán (4) rozsápáno (1) spánek (12) spánkem (3) spánku (11) spánky (5) šlapán (1) štěpán (4) štěpána (5) štěpánova (1) štěpánově (1) štěpánovi (1) štěpánovu (1) vloupání (1) vyčerpán (9) vyčerpána (2) vyčerpáni (4) vyčerpání (1) vyčerpáních (1) vyčerpáním (4) vykopána (1) vykopáni (1) vykoupán (1) vytepán (1) vytepáno (2) zacpána (1) zadupána (1) zasypán (1) zašlapána (1) zašlapáno (1) zdupána (1) zdupány (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |