Pálili

Hledám varianty 'pálili' [ palte (1) pálíte (1) pálit (15) pálilo (2) pálili (15) pálil (14) pálí (11) páleny (1) páleni (1) pálena (1) ]. Nalezeno 60 veršù.
Exodus 30:7... kde se s tebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno, když vyčistí...
Exodus 30:8...pálit každé ráno, když vyčistí kahany, a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před...
Numeri 19:6...a šarlatovou látku a hodí to do ohně, v němž se pálí ta jalovice. Kněz si pak vypere oděv, omyje si tělo...
Deuteronomium 12:31...za ohavnost a co nenávidí. Dokonce pro své bohy pálí své syny a dcery v ohni! Pečlivě dodržujte vše, co...
1. Samuel 2:28...za kněze, aby vystupoval k mému oltáři, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efod. Rodu tvého praotce...
1. Královská 3:3...jeho otec David, na to, že obětovalpálil kadidlo na výšinách. Král chodil obětovat na výšinu v...
1. Královská 13:2...přinášejí oběti. I lidské kosti na tobě budou páleny!" Tehdy také určil znamení: "Toto bude znamení, že...
1. Královská 22:44...nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětovalpálil kadidlo na výšinách. Jošafat uzavřel mír s izraelským...
2. Královská 12:4...nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětovalpálil kadidlo na výšinách. Joaš řekl kněžím: "Shromážděte...
2. Královská 14:4...nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětovalpálil kadidlo na výšinách. Jakmile měl Amaciáš království...
2. Královská 15:4...nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětovalpálil kadidlo na výšinách. Hospodin tohoto krále ranil...
2. Královská 15:35...nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětovalpálil kadidlo na výšinách. To on vystavěl Horní bránu...
2. Královská 16:4...Hospodin vyhnal před syny Izraele. Obětovalpálil kadidlo na posvátných výšinách, návrších a pod...
2. Královská 17:11...sloupy a Ašeřiny kůly. Na všech těch výšinách pálili kadidlo, jako to dělali pohané, které před nimi...
2. Královská 18:4...Mojžíš; do doby mu totiž synové Izraele pálili kadidlo. Říkalo se mu Nechuštan, Bronzovec. Ezechiáš...
2. Královská 22:17... kterou judský král četl. Protože opustilipálili kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem...
2. Královská 23:5... aby po judských městech i v okolí Jeruzaléma pálili kadidlo na výšinách (pálili totiž kadidlo Baalovi,...
2. Královská 23:8...znesvětil obětní výšiny, na nichž kněží pálili kadidlo. Zničil také Výšinu bran, umístěnou u vchodu...
2. Královská 23:20...kněze těch výšin pobil na jejich oltáříchpálil na nich lidské kosti. Teprve pak se vrátil do...
2. Letopisů 25:14...bůžky. Přijal je za své bohy, klaněl se jimpálil jim kadidlo. Hospodin tehdy proti Amaciášovi vzplanul...
2. Letopisů 26:16...Hospodinova chrámu, aby na kadidlovém oltáři pálil kadidlo. Kněz Azariáš a osmdesát statečných...
2. Letopisů 26:18...králi Uziášovi a řekli mu: "Uziáši, nenáleží ti pálit kadidlo Hospodinu. Pouze kněží, synové Áronovi, jsou...
2. Letopisů 28:3...králů. Nechal dokonce odlít sochy baalů, sám pálil kadidlo v údolí Ben-hinom a vlastní syny prováděl...
2. Letopisů 28:4...Hospodin vyhnal před syny Izraele. Obětovalpálil kadidlo na posvátných výšinách, návrších a pod...
2. Letopisů 29:11...a sloužili mu, abyste mu jakožto jeho služebníci pálili kadidlo." Levité tedy začali: ze synů Kehatových...
2. Letopisů 32:12...‚Před jediným oltářem se budete klanět a na něm pálit oběti!' To nevíte, co jsem provedl i moji otcové...
2. Letopisů 34:25...judský král slyšel číst. Protože opustilipálili kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem...
Žalmy 39:4... svou bolest však jen jitřil jsem. Srdce  pálilo v útrobách, oheň mi hořel v myšlenkách, takže můj...
Žalmy 46:10...světa boje zastavuje, láme luky, seká kopí, vozy pálí plamenem. Přestaňte! Vězte, že jsem Bůh, svrchovaný...
Žalmy 69:4... přemáhá! Křikem jsem vyčerpán, hrdlo  pálí, vysychá, vyhlížím Boha, ztrácím zrak! Těch, kdo ...
Izaiáš 65:3...tváří v tvář, když obětují v zahradách, kadidlo pálí na cihlách, vysedávají při hrobkách, kde v noci drží...
Izaiáš 66:3... kdo nese obětní dar, přináší krev prasat, kdo pálí kadidlo, modlu uctívá! Oni si sami zvolili své cesty,...
Jeremiáš 1:16... za to, že opustili, za to, že cizím bohům pálili kadidlo a dílu svých rukou se klaněli. Ty si však...
Jeremiáš 7:9...krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahatpálit kadidlo Baalovi, následovat cizí neznámé bohy a pak...
Jeremiáš 7:31...také obětiště Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam pálili své vlastní syny a dcery v ohni - to jsem jim přece...
Jeremiáš 11:12...obyvatelé Jeruzaléma jdou volat k bohům, kterým pálí kadidlo, jestli by je nespasili v čase neštěstí. Máš...
Jeremiáš 11:17...i dům Judy páchal zlé věci: uráželi , když pálili kadidlo Baalovi." Hospodin poučil a jsem to...
Jeremiáš 18:15...chladné bystřiny? Můj lid však na zapomnělpálí kadidlo marnostem! Na svých cestách klopýtli, na...
Jeremiáš 19:4...proto, že opustili a toto místo mi odciziliPálili zde kadidlo cizím bohům, které neznali sami ani...
Jeremiáš 19:13... Tofet - všechny domy, na jejichž střechách se pálilo kadidlo celému tomu nebeskému zástupu a kde se...
Jeremiáš 32:29... kteří na něj útočí, vtrhnou dovnitř a město vypálí; spálí je i s domy, na jejichž střechách lidé...
Jeremiáš 33:18...kněz, který by přede mnou přinášel zápalypálil moučné oběti a připravoval obětní hody po všechny dny...
Jeremiáš 44:3...zlu, které páchali. Uráželi , když chodili pálit kadidlo a sloužit cizím bohům, které neznali oni ani...
Jeremiáš 44:5... že se mají odvrátit od svých zločinů a přestat pálit kadidlo cizím bohům. Proto se na judská města a na...
Jeremiáš 44:8...Proč urážíte výtvory svých rukou? Proč pálíte kadidlo cizím bohům v Egyptě, kam jste přišli...
Jeremiáš 44:15...Nato všichni muži (kteří věděli, že jejich ženy pálí kadidlo cizím bohům) i všechny přítomné ženy - celé to...
Jeremiáš 44:17...dělat všechno, k čemu jsme se zavázali: budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby, jak jsme...
Jeremiáš 44:18...se nám nedělo. Ale od doby, co jsme přestali pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby, máme...
Jeremiáš 44:19...mečem a hladem." A ženy dodaly: "Jistěže budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby. Copak...
Jeremiáš 44:23... kde se dodnes nebydlí. To proto, že jste pálili kadidlo, že jste hřešili proti Hospodinu a že jste...
Jeremiáš 44:25... Prý: ‚Splníme sliby, jež jsme složili. Budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby.' Nuže,...
Jeremiáš 48:35... kdo vystupují na posvátné výšiny a svým bohům pálí oběti. srdce nad Moábem jak flétna naříká, nad muži...
Ezechiel 39:9...jsem mluvil. Obyvatelé izraelských měst vyjdou pálit jejich zbraně - štíty i pavézy, luky i šípy, kyje i...
Amos 4:5...ráno přinášejte oběti a každé tři dny desátkyPalte kvašené chleby jako oběť vděčnosti a hlučně...
Abakuk 1:16...a jásají, proto své síti obětují a svému čeřeni pálí oběti. Vždyť si díky nim užívají do sytosti ty...
Matouš 3:12...pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm!" Tehdy přišel Ježíš z Galileje...
Skutky 19:19...magií, přinášeli své knihy a přede všemi je pálili. Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály...
Židům 13:11...nejsvětější svatyně jako oběť za hřích, bývají pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku za...
Zjevení 16:8...pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali...
Zjevení 16:9...a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který moc...

Slova obsahující pálili: pálili (15) rozpálili (1) spálili (5) upálili (1) vypálili (14) zapálili (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |