Pálí

Hledám varianty 'pálí' [ palte (1) pálíte (1) pálit (15) pálilo (2) pálili (15) pálil (14) pálí (11) páleny (1) páleni (1) pálena (1) ]. Nalezeno 60 veršù.
Exodus 30:7... kde se s tebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno, když vyčistí...
Exodus 30:8...pálit každé ráno, když vyčistí kahany, a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před...
Numeri 19:6...a šarlatovou látku a hodí to do ohně, v němž se pálí ta jalovice. Kněz si pak vypere oděv, omyje si tělo...
Deuteronomium 12:31...za ohavnost a co nenávidí. Dokonce pro své bohy pálí své syny a dcery v ohni! Pečlivě dodržujte vše, co...
1. Samuel 2:28...za kněze, aby vystupoval k mému oltáři, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efod. Rodu tvého praotce...
1. Královská 3:3...jeho otec David, na to, že obětovalpálil kadidlo na výšinách. Král chodil obětovat na výšinu v...
1. Královská 13:2...přinášejí oběti. I lidské kosti na tobě budou páleny!" Tehdy také určil znamení: "Toto bude znamení, že...
1. Královská 22:44...nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětovalpálil kadidlo na výšinách. Jošafat uzavřel mír s izraelským...
2. Královská 12:4...nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětovalpálil kadidlo na výšinách. Joaš řekl kněžím: "Shromážděte...
2. Královská 14:4...nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětovalpálil kadidlo na výšinách. Jakmile měl Amaciáš království...
2. Královská 15:4...nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětovalpálil kadidlo na výšinách. Hospodin tohoto krále ranil...
2. Královská 15:35...nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětovalpálil kadidlo na výšinách. To on vystavěl Horní bránu...
2. Královská 16:4...Hospodin vyhnal před syny Izraele. Obětovalpálil kadidlo na posvátných výšinách, návrších a pod...
2. Královská 17:11...sloupy a Ašeřiny kůly. Na všech těch výšinách pálili kadidlo, jako to dělali pohané, které před nimi...
2. Královská 18:4...Mojžíš; do doby mu totiž synové Izraele pálili kadidlo. Říkalo se mu Nechuštan, Bronzovec. Ezechiáš...
2. Královská 22:17... kterou judský král četl. Protože opustilipálili kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem...
2. Královská 23:5... aby po judských městech i v okolí Jeruzaléma pálili kadidlo na výšinách (pálili totiž kadidlo Baalovi,...
2. Královská 23:8...znesvětil obětní výšiny, na nichž kněží pálili kadidlo. Zničil také Výšinu bran, umístěnou u vchodu...
2. Královská 23:20...kněze těch výšin pobil na jejich oltáříchpálil na nich lidské kosti. Teprve pak se vrátil do...
2. Letopisů 25:14...bůžky. Přijal je za své bohy, klaněl se jimpálil jim kadidlo. Hospodin tehdy proti Amaciášovi vzplanul...
2. Letopisů 26:16...Hospodinova chrámu, aby na kadidlovém oltáři pálil kadidlo. Kněz Azariáš a osmdesát statečných...
2. Letopisů 26:18...králi Uziášovi a řekli mu: "Uziáši, nenáleží ti pálit kadidlo Hospodinu. Pouze kněží, synové Áronovi, jsou...
2. Letopisů 28:3...králů. Nechal dokonce odlít sochy baalů, sám pálil kadidlo v údolí Ben-hinom a vlastní syny prováděl...
2. Letopisů 28:4...Hospodin vyhnal před syny Izraele. Obětovalpálil kadidlo na posvátných výšinách, návrších a pod...
2. Letopisů 29:11...a sloužili mu, abyste mu jakožto jeho služebníci pálili kadidlo." Levité tedy začali: ze synů Kehatových...
2. Letopisů 32:12...‚Před jediným oltářem se budete klanět a na něm pálit oběti!' To nevíte, co jsem provedl i moji otcové...
2. Letopisů 34:25...judský král slyšel číst. Protože opustilipálili kadidlo cizím bohům a popouzeli veškerým dílem...
Žalmy 39:4... svou bolest však jen jitřil jsem. Srdce  pálilo v útrobách, oheň mi hořel v myšlenkách, takže můj...
Žalmy 46:10...světa boje zastavuje, láme luky, seká kopí, vozy pálí plamenem. Přestaňte! Vězte, že jsem Bůh, svrchovaný...
Žalmy 69:4... přemáhá! Křikem jsem vyčerpán, hrdlo  pálí, vysychá, vyhlížím Boha, ztrácím zrak! Těch, kdo ...
Izaiáš 65:3...tváří v tvář, když obětují v zahradách, kadidlo pálí na cihlách, vysedávají při hrobkách, kde v noci drží...
Izaiáš 66:3... kdo nese obětní dar, přináší krev prasat, kdo pálí kadidlo, modlu uctívá! Oni si sami zvolili své cesty,...
Jeremiáš 1:16... za to, že opustili, za to, že cizím bohům pálili kadidlo a dílu svých rukou se klaněli. Ty si však...
Jeremiáš 7:9...krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahatpálit kadidlo Baalovi, následovat cizí neznámé bohy a pak...
Jeremiáš 7:31...také obětiště Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam pálili své vlastní syny a dcery v ohni - to jsem jim přece...
Jeremiáš 11:12...obyvatelé Jeruzaléma jdou volat k bohům, kterým pálí kadidlo, jestli by je nespasili v čase neštěstí. Máš...
Jeremiáš 11:17...i dům Judy páchal zlé věci: uráželi , když pálili kadidlo Baalovi." Hospodin poučil a jsem to...
Jeremiáš 18:15...chladné bystřiny? Můj lid však na zapomnělpálí kadidlo marnostem! Na svých cestách klopýtli, na...
Jeremiáš 19:4...proto, že opustili a toto místo mi odciziliPálili zde kadidlo cizím bohům, které neznali sami ani...
Jeremiáš 19:13... Tofet - všechny domy, na jejichž střechách se pálilo kadidlo celému tomu nebeskému zástupu a kde se...
Jeremiáš 32:29... kteří na něj útočí, vtrhnou dovnitř a město vypálí; spálí je i s domy, na jejichž střechách lidé...
Jeremiáš 33:18...kněz, který by přede mnou přinášel zápalypálil moučné oběti a připravoval obětní hody po všechny dny...
Jeremiáš 44:3...zlu, které páchali. Uráželi , když chodili pálit kadidlo a sloužit cizím bohům, které neznali oni ani...
Jeremiáš 44:5... že se mají odvrátit od svých zločinů a přestat pálit kadidlo cizím bohům. Proto se na judská města a na...
Jeremiáš 44:8...Proč urážíte výtvory svých rukou? Proč pálíte kadidlo cizím bohům v Egyptě, kam jste přišli...
Jeremiáš 44:15...Nato všichni muži (kteří věděli, že jejich ženy pálí kadidlo cizím bohům) i všechny přítomné ženy - celé to...
Jeremiáš 44:17...dělat všechno, k čemu jsme se zavázali: budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby, jak jsme...
Jeremiáš 44:18...se nám nedělo. Ale od doby, co jsme přestali pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby, máme...
Jeremiáš 44:19...mečem a hladem." A ženy dodaly: "Jistěže budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby. Copak...
Jeremiáš 44:23... kde se dodnes nebydlí. To proto, že jste pálili kadidlo, že jste hřešili proti Hospodinu a že jste...
Jeremiáš 44:25... Prý: ‚Splníme sliby, jež jsme složili. Budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby.' Nuže,...
Jeremiáš 48:35... kdo vystupují na posvátné výšiny a svým bohům pálí oběti. srdce nad Moábem jak flétna naříká, nad muži...
Ezechiel 39:9...jsem mluvil. Obyvatelé izraelských měst vyjdou pálit jejich zbraně - štíty i pavézy, luky i šípy, kyje i...
Amos 4:5...ráno přinášejte oběti a každé tři dny desátkyPalte kvašené chleby jako oběť vděčnosti a hlučně...
Abakuk 1:16...a jásají, proto své síti obětují a svému čeřeni pálí oběti. Vždyť si díky nim užívají do sytosti ty...
Matouš 3:12...pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm!" Tehdy přišel Ježíš z Galileje...
Skutky 19:19...magií, přinášeli své knihy a přede všemi je pálili. Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály...
Židům 13:11...nejsvětější svatyně jako oběť za hřích, bývají pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku za...
Zjevení 16:8...pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali...
Zjevení 16:9...a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který moc...

Slova obsahující pálí: nerozpálí (1) nespálí (2) nezapálím (1) nezapálíte (1) pálí (11) pálíte (1) přepálíte (1) připálí (1) rozpálí (1) spálí (14) spálím (1) spálíš (7) spálíte (2) upálí (1) upálíme (1) vypálí (10) vypálím (2) vypálíš (1) zapálí (8) zapálím (6) zapálíme (1) zapálíš (1) zapálíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |