Pád

Hledám varianty 'pád' [ pádu (10) pádem (1) pád (14) ]. Nalezeno 25 veršù.
Deuteronomium 32:11...vznáší se nad svými mladými, křídly rozpjatýmipádu chytí je a dál je nese na svých perutích. Hospodin sám...
1. Královská 13:34...byl hřích Jeroboámova domu, který vedl k jeho pádu a k jeho vyhlazení ze země. V době onemocněl...
2. Letopisů 22:7... navštívil. Při návštěvě Bůh přivodil jeho pád. Když Achaziáš dorazil k Joramovi, šel s ním za Jehuem,...
Ester 6:13..."Jestli je ten Mordechaj opravdu Žid, pak tvůj pád teprve začal! Nikdy ho nepřemůžeš; padneš před ním...
Job 8:15... na pavučinu se spolehli. Opřít se o ni znamená pád, kdo se drží, ten nezůstane stát. Jiný však bují na...
Job 18:12... Hladoví po něm pohroma, neštěstí čeká na jeho pád. Jeho kůži sžírá choroba, jeho údy hltá rána smrtelná...
Job 22:19... Myšlenky ničemů míjejí!) Spravedliví jejich pád vidí s radostí, nevinní se smějí nad nimi: ‚Hleďme,...
Žalmy 38:18...nad mým selháním! Vždyť jsem přece na pokraji pádu a stále trpím bolestí, vyznávám svoje provinění,...
Žalmy 92:12...roh buvolí, čerstvým olejem pokropíš. Uvidím pád těch, kdo špehují, o zkáze bídáků, kteří napadají...
Žalmy 112:8... nemá strach, nakonec uvidí svých protivníků pád. Rozděluje štědře, chudým rozdává, jeho spravedlnost...
Žalmy 118:7...udělat! Hospodin je se mnou, je můj pomocníkpád těch, kdo nenávidí, uvidím! Lepší je doufat v...
Přísloví 16:18...svou cestu, svou duši uchrání. Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu. Lepší je sdílet porobu s pokornými...
Přísloví 18:12...zdí je v jeho představách. Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora. Kdo odpovídá dřív, než...
Přísloví 29:16... hříchu přibývá, spravedliví však spatří jejich pád. Vychovávej syna, a ti odpočinutí, potěšením tvou...
Izaiáš 8:14...domům Izraele však bude kamenem úrazu a skálou pádu; obyvatelům Jeruzaléma bude pastí a osidlem. Mnozí se...
Jeremiáš 20:10...ho nahlásit!" Všichni přátelé čekají na můj pád: "Třeba se nechá nachytat - pak se ho zmocníme, pak se...
Jeremiáš 49:21...pastvina se zhrozí nad nimi. Rachot jejich pádu otřese zemí, k Rudému moři se ponese jejich křik....
Pláč 1:9...nestarala se, co bude pak. Neuvěřitelný byl její pád a nikde žádná útěcha. Pohleď, Hospodine, na trápení...
Ezechiel 26:15...Týre, celé pobřeží se bude třást rachotem tvého pádu a sténáním tvých zraněných v tom hrozném vraždění....
Ezechiel 31:16...lesní stromy kvůli němu povadly. Rachotem jeho pádu jsem rozechvěl národy, když jsem ho srazil do podsvětí...
Ezechiel 36:15...urážky národů a nikdy nepřivedeš svůj národpádu, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 40:1...roce našeho vyhnanství a čtrnáctém roce po pádu města, právě toho dne na mně spočinula ruka...
Matouš 7:27...a udeřily na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný." Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy...
Lukáš 2:34...a Marii, jeho matce, řekl: "Hle, on je určenpádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamením,...
Juda 1:24...tělem! Tomu, který moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné - ...

Slova obsahující pád: arpád (2) arpádu (4) každopádně (1) pád (14) pádem (1) pádící (1) pádu (10) vpády (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |