Ozval

Hledám varianty 'ozval' [ ozve (3) ozvat (1) ozvalo (3) ozvali (1) ozval (18) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 42:22...slyšet. To proto jsme teď v úzkých!" Ruben se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti?...
Jozue 10:21... Nikdo se proti synům Izraele neodvážil ani ozvat. Potom Jozue řekl: "Odkryjte ústí jeskyně a přiveďte...
Soudců 18:14...hor a dorazili k Míkovu domu. Vtom se ozvalo těch pět mužů, kteří propátrali kraj Laiš. "Víte, co...
1. Samuel 14:45...zemřít, Jonatane." Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan že zemřít? Ten, který Izraeli získal to...
1. Samuel 22:9... aby na číhal, tak jako dnes!" Nato se ozval Doeg Edomský, představený Saulových služebníků:...
1. Samuel 30:22...je. Mezi muži, kteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlí a ničemní: "Tihle s námi přece nešli!...
2. Královská 3:11...Jeden ze služebníků izraelského krále se ozval: "Je tu Elíša, syn Šafatův, který líval vodu na ruce...
2. Královská 6:12...izraelskému králi?" Jeden z jeho služebníků se ozval: "Nikdo, pane můj, králi. To Elíša, ten prorok v...
Píseň 2:10... mezerami se dívá, škvírami nahlíží! Můj milý ozval se a ke mně promluvil: Vstaň, lásko , překrásná,...
Ezechiel 1:25... když vtom se nad klenbou nad jejich hlavami ozval hluk. Nahoře nad klenbou nad jejich hlavami bylo cosi...
Ezechiel 37:7...přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, náhle se ozval hluk: kosti se s rachotem začaly připojovat jedna ke...
Sofoniáš 2:14...a výr budou hnízdit na sloupech, z oken se ozve jejich zpěv. Na prahu jen hromady sutin, cedrové trámy...
Matouš 3:17...jako holubice a přichází na něj. Vtom se z nebe ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si...
Matouš 17:5... náhle je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si...
Matouš 19:27... ale u Boha je možné všechno." "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co...
Marek 10:28...u Boha. U Boha je možné všechno." "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli jsme za...
Lukáš 8:45...ptal se Ježíš. Když se nikdo nepřiznávalozval se Petr: "Mistře, davy se na tebe mačkají a tlačí..."...
Lukáš 9:35...ocitli v tom oblaku, dostali strach. Z oblaku se ozval hlas: "Toto je můj Syn, můj Vyvolený. Toho...
Lukáš 11:45...- lidé po nich chodí, ani to nevědí." "Mistře," ozval se jeden ze znalců Zákona, "když takhle mluvíš,...
Lukáš 18:28... je možné u Boha," odpověděl jim. "Pohleď," ozval se tehdy Petr, "my jsme všechno opustili a šli jsme...
Lukáš 22:61...Ten si vzpomněl, jak mu Pán říkal: "Dříve než se ozve kohout, třikrát zapřeš." Vyšel ven a hořce se...
Skutky 2:2...den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý...
Skutky 2:6...zbožní Židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni,...
1. Tesalonickým 4:16...Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuliOzve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice,...
Zjevení 16:7...zaslouží." Tehdy jsem uslyšel, jak se od oltáře ozvalo: "Ano, Pane Bože Všemohoucí, tvé soudy jsou pravdivé...
Zjevení 19:5...na trůnu: "Amen! Haleluja!" A od trůnu se ozvalo: "Chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy,...

Slova obsahující ozval: neozval (3) nepozval (6) nepozvala (1) ozval (18) ozvali (1) ozvalo (3) pozval (18) pozvala (3) pozvali (5) pozvaly (1) rozvalený (1) rozvalin (4) rozvalinách (1) rozvaliny (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |