Oznamoval

Hledám varianty 'oznamoval' [ oznamujte (1) oznamuji (8) oznamujeme (4) oznamuje (5) oznamuj (1) oznamovat (2) oznamovali (1) oznamoval (5) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 18:16... přijdou ke mně a soudím mezi stranamioznamuji Boží ustanovení a pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl:...
Exodus 18:20...věci. Vysvětluj lidu ustanovení a pokynyoznamuj jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si...
Deuteronomium 30:18...klaněl cizím bohům a sloužil jim, pak vám dnes oznamuji, že zcela vyhynete; v zemi za Jordánem, kterou...
2. Samuel 1:5...Jonatan?" zeptal se David mladíka, který mu to oznamoval. Mladík odpověděl: "Náhodou jsem byl v pohoří...
2. Samuel 7:11...odpočinout ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on zbuduje dům tobě. se naplní tvé dny a...
2. Královská 10:8...odeslali do Jizreelu. K Jehuovi přišel poseloznamoval: "Přinesli hlavy královských synů." "Složte je u...
1. Letopisů 17:10...ustanovil soudce. Všechny tvé nepřátele pokořímOznamuji ti, že Hospodin postaví dům tobě. se naplní tvé...
Ezdráš 4:12...Artaxerxovi od tvých služebníků za EufratemOznamujeme králi, že Židé, kteří od tebe dorazili k nám, se...
Ezdráš 4:13... Začali budovat hradby a opravili základyOznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho...
Ezdráš 4:16...a vzpoury. Právě proto bylo to město zbořenoOznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho...
Ezdráš 5:8...následující hlášení: Králi Dareiovi hojný pokojOznamujeme králi, že jsme přišli do judské provincie k domu...
Ezdráš 7:24...ani jeho syny nestihl jeho hněv. Dále se vám oznamuje, že od kněží, levitů, zpěváků, strážných,...
Izaiáš 44:7...Odedávna, kdy jsem ustavil svůj lid, kdo jim oznamuje věci příští a budoucí? Neděste se, nezoufejte -...
Izaiáš 46:10... jsem Bůh a není žádný kromě mne. od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám: "...
Izaiáš 48:3... jehož jméno je Hospodin zástupů: Předem jsem oznamoval věci minulé, vlastními ústy ohlásil jsem je,...
Jeremiáš 48:20...je rozdrcen. Naříkejte a kvílejte! Podél Arnonu oznamujte: Moáb je zahuben! Na náhorní rovinu přišel soud -...
Jeremiáš 51:31... posel posla potkává - babylonskému králi se oznamuje, že město padlo ze všech stran! Byly obsazeny...
Ozeáš 5:9...v ten soudný den. Pro všechny kmeny Izraele oznamuji, co jisté je. Vůdcové Judy jsou jako ti, kdo...
Amos 4:13...svým! Hle - tvůrce hor a stvořitel větru, jenž oznamuje člověku své myšlenky, ten, který tvoří svítání i...
Zachariáš 9:12... Zpátky do bezpečí! Vězňové, máte naději! Dnes oznamuji: Všechno ti dvakrát nahradím! napnu Judu jako...
Matouš 16:21... že on je Mesiáš. Od doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho...
Jan 4:51...šel. Na cestě se s ním setkali jeho služebnícioznamovali mu: "Tvůj syn žije!" Vyptal se jich tedy, odkdy...
Skutky 4:10... Proto vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu...
Skutky 11:28... Jeden z nich jménem Agabos vstal a skrze Ducha oznamoval, že po celé říši bude veliký hlad. (Což se také...
Skutky 13:38...Bůh vzkřísil, však rozklad nepoznal. Bratřioznamuji vám, že skrze něj se vám zvěstuje odpuštění hříchů...
Skutky 15:18...Hospodin, který činí tyto věci,' věci, které oznamoval před věky. Proto soudím, abychom pohanům,...
Efeským 6:19...bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia (jehož vyslancem jsem v...

Slova obsahující oznamoval: oznamoval (5) oznamovali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |