Oznámili

Hledám varianty 'oznámili' [ oznamte (7) oznámit (15) oznámíš (2) oznámím (6) oznámili (15) oznámila (3) oznámil (45) oznámí (12) oznámeno (25) oznámena (1) oznam (3) ]. Nalezeny 133 verše.
Genesis 22:20...v Beer-šebě. Po nějaké době bylo Abrahamovi oznámeno: "Hle, také Milka porodila syny tvému bratru...
Genesis 27:42...svého bratra Jákoba zabiji!" A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si...
Genesis 38:13...stříhání svých ovcí do Timny. Támar bylo oznámeno: "Hle, tvůj tchán jde vzhůru do Timny stříhat své...
Genesis 38:24...ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka!...
Genesis 41:25..."Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit: Sedm pěkných krav je sedm let...
Genesis 45:26...a přišli ke svému otci Jákobovi do KanaánuOznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého...
Genesis 47:1...ke všem pastevcům odpor.) Josef tedy přišeloznámil faraonovi: "Můj otec a bratři přišli z Kanaánu se...
Genesis 49:1...tenkrát svolal své syny: "Sejděte se, vám oznámím, co vás potká ve dnech budoucích. Shromážděte se a...
Exodus 14:5..." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů se...
Exodus 16:22...na osobu. Všichni vůdcové obce tedy přišlioznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem...
Exodus 19:3...hory zavolal: "Toto promluvíš k domu Jákobovuoznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil...
Exodus 32:5...Áron uviděl, postavil před sochou oltář. Potom oznámil: "Zítra bude Hospodinova slavnost!" Nazítří pak...
Leviticus 14:35...ránu malomocenství, přijde majitel domuoznámí knězi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.'...
Leviticus 23:44...ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele. Hospodin...
Numeri 11:27...prorokovali v táboře. Jeden mládenec přiběhloznámil Mojžíšovi: "Eldad a Medad prorokují v táboře."...
Numeri 15:22...některé z těchto přikázání, která Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše...
Numeri 23:3...se Hospodin se mnou setká; co mi ukáže, to ti oznámím." A tak odešel sám. Bůh se s ním setkal a Balaám mu...
Numeri 23:23... není zaklínání proti Izraeli. Vše se včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozví, co chystá Bůh. Hle, ten...
Numeri 36:5..." Mojžíš pak na Hospodinův rozkaz synům Izraele oznámil: "Kmen Josefových synů mluví správně. Hospodin...
Deuteronomium 1:3... Prvního dne jedenáctého měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš synům Izraele všechno, co mu Hospodin pro ...
Deuteronomium 5:5...tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se báli toho ohně a...
Deuteronomium 17:4...(což jsem nikdy nepřikázal). Bude-li ti to oznámeno nebo se o tom doslechneš, důkladně to prošetři....
Deuteronomium 17:9...soudce, který tam v oněch dnech bude, a oni ti oznámí soudní výrok. Zachovej se pak podle výroku, který ti...
Deuteronomium 17:10...výrok. Zachovej se pak podle výroku, který ti oznámí z místa, které si Hospodin vyvolil. Pečlivě dodrž...
Deuteronomium 17:11...rozsudku, který ti řeknou. Od výroku, který ti oznámí, se neuchyluj napravo ani nalevo. Kdyby se někdo...
Deuteronomium 30:12...nás vystoupí na nebe, aby nám je odtud přinesloznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Není za mořem,...
Deuteronomium 30:13...nás se vydá za moře, aby nám je odtud přinesloznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Naopak, to slovo...
Jozue 9:24...odpověděli: "Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku...
Soudců 13:7... odkud je. Neřekl mi ani své jméno, ale oznámil mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna. Proto teď nepij...
Soudců 13:10...nebyl, a tak se dala rychle do běhu, aby mu to oznámila. "Honem," řekla mu, "ukázal se mi ten muž, který...
Soudců 14:2...dívkami si tam vyhlédl ženu. Když se vrátiloznámil svému otci a matce: "Vyhlédl jsem si v Timně jednu...
1. Samuel 3:13...proti jeho domu, od začátku do konceOznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli...
1. Samuel 4:14...ten hlasitý křik.Onen muž přispěchal, aby mu to oznámil. (Elímu bylo devadesát osm let a oči mu...
1. Samuel 6:2...máme dělat s Hospodinovou truhlou?" ptali se. "Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam patří." Ti odpověděli:...
1. Samuel 8:21...Samuel tedy vyslechl všechna slova liduoznámil je Hospodinu. "Poslechni je," odpověděl mu...
1. Samuel 10:8...ale muset čekat sedm dní, než za tebou přijduoznámím ti, co máš dělat." Když se pak Saul otočil, aby od...
1. Samuel 11:9...vám přijde záchrana." Poslové se tedy vrátilioznámili to obyvatelům Jábeše. Ti se zaradovali a vzkázali...
1. Samuel 14:33...místě je poráželi a jedli i s krví. Saulovi bylo oznámeno: "Hle, vojsko hřeší proti Hospodinu. maso s...
1. Samuel 19:19...Samuelem pryč a bydleli v chýších. Saulovi bylo oznámeno: "David je v chýších v Rámě." Vyslal tedy posly,...
1. Samuel 22:21... jménem Abiatar ale unikl. Uprchl k Davidovioznámil mu, že Saul povraždil Hospodinovy kněze. David na...
1. Samuel 23:1... u jsi ale v bezpečí." Tehdy bylo Davidovi oznámeno: "Filištíni oblehli Keilu. plení obilí na...
1. Samuel 23:7...do Keily a vzal s sebou efod. Když bylo Saulovi oznámeno, že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho...
1. Samuel 23:11...tvůj služebník slyšel? Hospodine, Bože Izraeleoznam to prosím svému služebníkovi." "Ano, přitáhne,"...
1. Samuel 23:13...se z místa na místo. Když Saulovi bylo oznámeno, že David unikl z Keily, ukončil tažení. David pak...
1. Samuel 23:25...muži se pustili do hledání, ale Davidovi to bylo oznámeno, a tak se přesunul do skal na poušti Maon, kde...
1. Samuel 24:2...Saul vrátil z tažení proti Filištínům, bylo mu oznámeno: "David je právě v poušti En-gedi." Saul tedy vzal...
1. Samuel 27:4... vdovu po Nábalovi Karmelském. Když bylo Saulovi oznámeno, že David utekl do Gatu, přestal ho hledat. David...
1. Samuel 28:1...svá vojska do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tím, že se mnou do války...
2. Samuel 2:4...krále nad domem judským.Když pak bylo Davidovi oznámeno: "Obyvatelé Jábeš-gileádu pohřbili Saula," poslal...
2. Samuel 3:23...Joáb se vším svým vojskem dorazil, bylo mu oznámeno: "Za králem přišel Abner, syn Nerův, ale on ho...
2. Samuel 4:8... tvého nepřítele, který ti usiloval o život," oznámili králi. "Hospodin dnes našemu pánu a králi dopřál...
2. Samuel 6:12...i celý jeho dům. Králi Davidovi pak bylo oznámeno: "Hospodin kvůli Boží truhle požehnal dům...
2. Samuel 11:10...u vchodu do královského paláce. Davidovi bylo oznámeno, že Uriáš nešel domů. Proto s Uriášem znovu...
2. Samuel 12:18... Davidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si, "domlouvali...
2. Samuel 15:35... Cokoli tedy na královském dvoře uslyšíš, to oznámíš kněžím Sádokovi a Abiatarovi. Jsou tam s nimi i...
2. Samuel 17:15... aby na Abšaloma přivedl neštěstí.) Chušaj pak oznámil kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Achitofel radil...
2. Samuel 17:17... Chodívala tam služebná a říkala jim, co mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se totiž prozradit chozením...
2. Samuel 18:10...viset mezi nebem a zemí. Jeden z mužů to viděloznámil Joábovi: "Právě jsem viděl Abšaloma, jak visí na...
2. Samuel 18:21...syn." Joáb tedy poručil jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králi, co jsi viděl." Habešan se Joábovi poklonil a...
2. Samuel 19:2...Synáčku můj, synáčku můj!" Joábovi bylo oznámeno, jak král pláče a naříká pro Abšaloma. Když vojsko...
2. Samuel 21:11...dne ani divokou zvěř v noci. Když bylo Davidovi oznámeno, jak se Saulova družka Ricpa, dcera Ajova,...
1. Královská 1:20...teď vzhlíží k tobě, můj pane a králi, abys jim oznámil, kdo usedne na královský trůn po mém pánovi. Jinak,...
1. Královská 1:51...se běžel chytit rohů oltáře. Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš z krále Šalomouna strach. Drží...
1. Královská 2:29...a chytil se rohů oltáře. Králi Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb utekl k Hospodinovu stánku a že je u...
1. Královská 14:3...chlebů, koláče a džbán medu a jdi za ním. On ti oznámí, co bude s chlapcem." Jeroboámova žena udělala, jak...
1. Královská 18:8...pane, Eliáši?" zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu...
1. Královská 18:11...přísahat, že nenašli. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu...
1. Královská 18:14...jim chléb a vodu. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť zabije!"...
1. Královská 18:16..." Obadiáš se tedy vydal za Achabem, aby mu to oznámil. Achab ihned vyrazil Eliášovi naproti. "To jsi ty,...
2. Královská 7:9...čekat do rána. Pojďme to raději hned oznámit v královském paláci." Když dorazili k městské bráně...
2. Královská 8:7...král Ben-hadad byl totiž nemocen. Když mu oznámili, že přichází Boží muž, poručil král Chazaelovi:...
2. Královská 9:36... jen lebku, nohy a ruce. Když se vrátilioznámili mu to, odpověděl: "Tak znělo slovo Hospodinovo...
2. Letopisů 12:5...stáhli do Jeruzaléma, navštívil prorok Šemajášoznámil jim: "Tak praví Hospodin: Vy jste zanechali , i...
2. Letopisů 20:2...proti Jošafatovi vedli válku. Jošafatovi bylo oznámeno: "Přitáhla proti tobě ohromná spousta z protějšího...
2. Letopisů 29:18...byli hotovi. Šli tedy za králem Ezechiášemoznámili mu: "Vyčistili jsme celý Hospodinův chrám, zápalný...
Ezdráš 5:10...Ptali jsme se jich také na jména, abychom ti je oznámili a mohli připsat jména mužů, kteří jim stojí v čele...
Ester 2:22...to královně Ester, která to Mordechajovým jménem oznámila králi. Věc se vyšetřila a potvrdila. Oba pachatele...
Ester 4:4...Ester přišla její děvčata a eunuchové, aby to oznámili. Královna se zděsila. Poslala Mordechajovi šaty,...
Job 37:20...- pro tmu si neumíme ani řeč připravit! se mu oznámit, že chci promluvit? Chce si někdo říkat o vlastní...
Žalmy 52:2... Poté, co Doeg Edomský přišel za Saulemoznámil mu: "David vešel do Achimelechova domu." Chlubíš se...
Přísloví 1:23...na vás vylít chci, právě vám chci svá slova oznámit! Dosud jsem volala, však nechtěli jste slyšet, ruku...
Izaiáš 5:5...urodí, proč její plody zplaněly? Nyní vám tedy oznámím, co udělám se svou vinicí: Odstraním její plot a...
Izaiáš 7:2...ale nedokázal jej dobýt. Když bylo domu Davidovu oznámeno: "Aram se spolčil s Efraimem," královo srdce i...
Izaiáš 28:22...ještě víc. Pán, Hospodin zástupů, mi totiž oznámil, že rozhodl o záhubě všude na zemi. Nastavte uši,...
Izaiáš 41:22...říká: Předložte důkazy! Pojďte nám, vy modlyoznámit, co všechno se přihodit. Povězte nám aspoň věci...
Izaiáš 43:9...se společně sejdou národy. Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo minulé věci ohlásil? přivedou své svědky,...
Izaiáš 43:12...Hospodin a není spasitele kromě mne. jsem oznámil, zachránil a ohlásil, když jste žádné cizí bohy...
Izaiáš 44:7...Bůh. Kdo je jako ? to ohlásí! mi to oznámí a vyloží! Odedávna, kdy jsem ustavil svůj lid, kdo...
Izaiáš 48:5...a že máš čelo bronzové. Proto jsem ti ty věci oznámil předem, předtím než přišly, ohlásil jsem je, abys...
Jeremiáš 4:5...vašimi zločiny, takže by nešel uhasit." "Oznamte to v Judsku, rozhlaste v Jeruzalémě, po celé zemi...
Jeremiáš 4:16... je slyšet, z pohoří Efraim jde zlá zvěstOznamte národům: ‚ jsou tu!' Ohlaste Jeruzalému: ‚Zdaleka...
Jeremiáš 5:20... proto budete v jiné zemi sloužit cizákům.' Oznamte to v domě Jákobově, v Judsku to rozhlaste:...
Jeremiáš 18:2..."Vstaň a jdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova." Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a...
Jeremiáš 20:15...požehnán! je zlořečený ten, kdo mému otci oznámil: "Narodil se ti chlapec," a naplnil ho radostí. ...
Jeremiáš 34:6...jsem promluvil, praví Hospodin." Prorok Jeremiáš oznámil všechna tato slova judskému králi Cidkiášovi v...
Jeremiáš 36:13...a všichni ostatní velmoži. Michajáš jim oznámil všechno, co slyšel, když Baruch předčítal lidu z...
Jeremiáš 36:16...na druhého a řekli Baruchovi: "Musíme to všechno oznámit králi. Pověz nám, jak jsi všechna ta slova sepsal,"...
Jeremiáš 36:20... vstoupili do dvorany před krále a všechno mu to oznámili. Král poslal Jehudiho pro svitek. Jehudi jej...
Jeremiáš 42:3...množství zbyla. Kéž nám Hospodin, tvůj Bůhoznámí, kam máme jít a co máme dělat." "Dobrá," odpověděl...
Jeremiáš 42:4... jak žádáte. Cokoli vám Hospodin odpoví, to vám oznámím a nic vám nezamlčím." Na to Jeremiášovi řekli:...
Jeremiáš 42:20...‚Modli se za nás k Hospodinu, našemu BohuOznam nám, cokoli Hospodin, náš Bůh, řekne, a my to splníme...
Jeremiáš 42:21... a my to splníme.' Nuže, dnes jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste Hospodina, svého Boha, neposlechli v...
Jeremiáš 46:14...Nabukadnezar přitáhl, aby zaútočil na Egypt: "Oznamte v Egyptě, v Migdolu ohlaste, zvěstujte v Memfisu, v...
Jeremiáš 50:2...proroka Jeremiáše o Babylonu, o zemi Chaldejců: "Oznamte národům, ohlaste tu zvěst, zvedněte korouhev a...
Ezechiel 20:11...přivedl je na poušť. Dal jsem jim svá pravidlaoznámil jim své zákony (které kdo plní, díky nim bude žít)....
Ezechiel 24:26... V ten den za tebou přijde uprchlík, aby ti to oznámil. V den, kdy se s ním setkáš, se ti otevřou ústa a...
Ezechiel 40:4...proto jsi sem byl přiveden. Všechno, co vidíšoznam domu Izraele." Spatřil jsem chrámový okrsek obehnaný...
Daniel 2:23... Bože otců mých - moudrost a sílu dal jsi miOznámil jsi mi, zač jsme prosili, oznámil jsi nám sen...
Daniel 10:21...potom přijde ještě kníže Řecka.) Nuže, musím ti oznámit, co je zapsáno v Knize pravdy. (Nikdo však se mnou...
Micheáš 3:8...a smělostí, abych Jákobovi jeho vzpouru oznámil a Izraeli jeho hřích. Slyšte to, vy přední v domě...
Micheáš 6:8...přestupek, vlastního potomka za hřích duše svéOznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe žádá...
Matouš 2:8...pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdeteoznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i ." Jakmile...
Matouš 12:18...jsem si oblíbil. Na něj položím svého Ducha, on oznámí spravedlnost národům. Nebude se hádat ani křičet,...
Matouš 28:8...radostí tedy pospíchaly od hrobu a běžely to oznámit jeho učedníkům. Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš...
Matouš 28:11...odcházely, někteří ze stráže dorazili do městaoznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo. Ti se...
Marek 6:30...ho. Potom se apoštolové sešli k Ježíšovioznámili mu všechno, co dělali a co učili. Tehdy jim řekl:...
Marek 16:10... z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ta šlaoznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a...
Marek 16:13...na cestě, když šli na venkov. Šli tedyoznámili to ostatním. Ani těm neuvěřili. Nakonec se ukázal...
Lukáš 1:19...tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě promluviloznámil ti tu radostnou novinu. Protože jsi neuvěřil mým...
Lukáš 2:15...Podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil." Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marii,...
Lukáš 8:20... ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostatOznámili mu: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí...
Jan 5:15...nepřihodí něco horšího." Ten člověk pak odešeloznámil židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš....
Jan 11:57... že pokud se někdo dozví, kde je, musí to oznámit, aby ho mohli zatknout. Šest dní před Velikonocemi...
Jan 16:13...mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyšíoznámí vám i věci budoucí. On oslaví, neboť vám oznámí,...
Jan 16:14...vám i věci budoucí. On oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode . Všechno, co Otec, je . Proto...
Jan 16:15... co Otec, je . Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode . Za okamžik neuvidíte a za...
Skutky 2:14... kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou...
Skutky 2:28...svatého nevydáš rozkladu. Cesty života jsi mi oznámil, ve své přítomnosti sytíš radostí!' Bratři, o...
Skutky 20:27...od krve všech, neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil vám veškerou Boží vůli. Dbejte tedy na sebe i na...
Skutky 25:2...Jeruzaléma. Vrchní kněží a přední Židé mu tehdy oznámili žalobu proti Pavlovi. Prosili ho a dožadovali se...
Římanům 16:26...nařízení věčného Boha je skrze prorocká Písma oznámeno všem národům k poslušnosti víry - jedinému...
2. Petr 1:14...vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus. Vynasnažím se tedy, abyste...
Zjevení 10:7...troubit, bude dokonáno Boží tajemství, jak to oznámil svým služebníkům prorokům. Ten hlas, který jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |