Oznámil

Hledám pøesnì 'oznámil'. Nalezeny 44 verše. Další varianty: oznamte (7) oznámit (15) oznámíš (2) oznámím (6) oznámili (15) oznámila (3) oznámil (45) oznámí (12) oznámeno (25) oznámena (1) oznam (3)
Genesis 41:25..."Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit: Sedm pěkných krav je sedm let...
Genesis 47:1...ke všem pastevcům odpor.) Josef tedy přišeloznámil faraonovi: "Můj otec a bratři přišli z Kanaánu se...
Exodus 32:5...Áron uviděl, postavil před sochou oltář. Potom oznámil: "Zítra bude Hospodinova slavnost!" Nazítří pak...
Leviticus 23:44...ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele. Hospodin...
Numeri 11:27...prorokovali v táboře. Jeden mládenec přiběhloznámil Mojžíšovi: "Eldad a Medad prorokují v táboře."...
Numeri 15:22...některé z těchto přikázání, která Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše...
Numeri 36:5..." Mojžíš pak na Hospodinův rozkaz synům Izraele oznámil: "Kmen Josefových synů mluví správně. Hospodin...
Deuteronomium 1:3... Prvního dne jedenáctého měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš synům Izraele všechno, co mu Hospodin pro ...
Deuteronomium 5:5...tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se báli toho ohně a...
Deuteronomium 30:12...nás vystoupí na nebe, aby nám je odtud přinesloznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Není za mořem,...
Deuteronomium 30:13...nás se vydá za moře, aby nám je odtud přinesloznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Naopak, to slovo...
Soudců 13:7... odkud je. Neřekl mi ani své jméno, ale oznámil mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna. Proto teď nepij...
Soudců 14:2...dívkami si tam vyhlédl ženu. Když se vrátiloznámil svému otci a matce: "Vyhlédl jsem si v Timně jednu...
1. Samuel 3:13...proti jeho domu, od začátku do konceOznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli...
1. Samuel 4:14...ten hlasitý křik.Onen muž přispěchal, aby mu to oznámil. (Elímu bylo devadesát osm let a oči mu...
1. Samuel 8:21...Samuel tedy vyslechl všechna slova liduoznámil je Hospodinu. "Poslechni je," odpověděl mu...
1. Samuel 22:21... jménem Abiatar ale unikl. Uprchl k Davidovioznámil mu, že Saul povraždil Hospodinovy kněze. David na...
1. Samuel 28:1...svá vojska do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tím, že se mnou do války...
2. Samuel 17:15... aby na Abšaloma přivedl neštěstí.) Chušaj pak oznámil kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Achitofel radil...
2. Samuel 18:10...viset mezi nebem a zemí. Jeden z mužů to viděloznámil Joábovi: "Právě jsem viděl Abšaloma, jak visí na...
1. Královská 1:20...teď vzhlíží k tobě, můj pane a králi, abys jim oznámil, kdo usedne na královský trůn po mém pánovi. Jinak,...
1. Královská 18:16..." Obadiáš se tedy vydal za Achabem, aby mu to oznámil. Achab ihned vyrazil Eliášovi naproti. "To jsi ty,...
2. Letopisů 12:5...stáhli do Jeruzaléma, navštívil prorok Šemajášoznámil jim: "Tak praví Hospodin: Vy jste zanechali , i...
Žalmy 52:2... Poté, co Doeg Edomský přišel za Saulemoznámil mu: "David vešel do Achimelechova domu." Chlubíš se...
Izaiáš 28:22...ještě víc. Pán, Hospodin zástupů, mi totiž oznámil, že rozhodl o záhubě všude na zemi. Nastavte uši,...
Izaiáš 43:9...se společně sejdou národy. Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo minulé věci ohlásil? přivedou své svědky,...
Izaiáš 43:12...Hospodin a není spasitele kromě mne. jsem oznámil, zachránil a ohlásil, když jste žádné cizí bohy...
Izaiáš 48:5...a že máš čelo bronzové. Proto jsem ti ty věci oznámil předem, předtím než přišly, ohlásil jsem je, abys...
Jeremiáš 20:15...požehnán! je zlořečený ten, kdo mému otci oznámil: "Narodil se ti chlapec," a naplnil ho radostí. ...
Jeremiáš 34:6...jsem promluvil, praví Hospodin." Prorok Jeremiáš oznámil všechna tato slova judskému králi Cidkiášovi v...
Jeremiáš 36:13...a všichni ostatní velmoži. Michajáš jim oznámil všechno, co slyšel, když Baruch předčítal lidu z...
Jeremiáš 42:21... a my to splníme.' Nuže, dnes jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste Hospodina, svého Boha, neposlechli v...
Ezechiel 20:11...přivedl je na poušť. Dal jsem jim svá pravidlaoznámil jim své zákony (které kdo plní, díky nim bude žít)....
Ezechiel 24:26... V ten den za tebou přijde uprchlík, aby ti to oznámil. V den, kdy se s ním setkáš, se ti otevřou ústa a...
Daniel 2:23... Bože otců mých - moudrost a sílu dal jsi miOznámil jsi mi, zač jsme prosili, oznámil jsi nám sen...
Micheáš 3:8...a smělostí, abych Jákobovi jeho vzpouru oznámil a Izraeli jeho hřích. Slyšte to, vy přední v domě...
Micheáš 6:8...přestupek, vlastního potomka za hřích duše svéOznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe žádá...
Lukáš 1:19...tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě promluviloznámil ti tu radostnou novinu. Protože jsi neuvěřil mým...
Lukáš 2:15...Podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil." Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marii,...
Jan 5:15...nepřihodí něco horšího." Ten člověk pak odešeloznámil židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš....
Skutky 2:28...svatého nevydáš rozkladu. Cesty života jsi mi oznámil, ve své přítomnosti sytíš radostí!' Bratři, o...
Skutky 20:27...od krve všech, neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil vám veškerou Boží vůli. Dbejte tedy na sebe i na...
2. Petr 1:14...vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus. Vynasnažím se tedy, abyste...
Zjevení 10:7...troubit, bude dokonáno Boží tajemství, jak to oznámil svým služebníkům prorokům. Ten hlas, který jsem...

Slova obsahující oznámil: neoznámil (4) oznámil (45) oznámila (3) oznámili (15)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |