Oznámeno

Hledám pøesnì 'oznámeno'. Nalezeno 25 veršù. Další varianty: oznamte (7) oznámit (15) oznámíš (2) oznámím (6) oznámili (15) oznámila (3) oznámil (45) oznámí (12) oznámeno (25) oznámena (1) oznam (3)
Genesis 22:20...v Beer-šebě. Po nějaké době bylo Abrahamovi oznámeno: "Hle, také Milka porodila syny tvému bratru...
Genesis 38:13...stříhání svých ovcí do Timny. Támar bylo oznámeno: "Hle, tvůj tchán jde vzhůru do Timny stříhat své...
Genesis 38:24...ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka!...
Exodus 14:5..." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů se...
Deuteronomium 17:4...(což jsem nikdy nepřikázal). Bude-li ti to oznámeno nebo se o tom doslechneš, důkladně to prošetři....
Jozue 9:24...odpověděli: "Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku...
1. Samuel 14:33...místě je poráželi a jedli i s krví. Saulovi bylo oznámeno: "Hle, vojsko hřeší proti Hospodinu. maso s...
1. Samuel 19:19...Samuelem pryč a bydleli v chýších. Saulovi bylo oznámeno: "David je v chýších v Rámě." Vyslal tedy posly,...
1. Samuel 23:1... u jsi ale v bezpečí." Tehdy bylo Davidovi oznámeno: "Filištíni oblehli Keilu. plení obilí na...
1. Samuel 23:7...do Keily a vzal s sebou efod. Když bylo Saulovi oznámeno, že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho...
1. Samuel 23:13...se z místa na místo. Když Saulovi bylo oznámeno, že David unikl z Keily, ukončil tažení. David pak...
1. Samuel 23:25...muži se pustili do hledání, ale Davidovi to bylo oznámeno, a tak se přesunul do skal na poušti Maon, kde...
1. Samuel 24:2...Saul vrátil z tažení proti Filištínům, bylo mu oznámeno: "David je právě v poušti En-gedi." Saul tedy vzal...
1. Samuel 27:4... vdovu po Nábalovi Karmelském. Když bylo Saulovi oznámeno, že David utekl do Gatu, přestal ho hledat. David...
2. Samuel 2:4...krále nad domem judským.Když pak bylo Davidovi oznámeno: "Obyvatelé Jábeš-gileádu pohřbili Saula," poslal...
2. Samuel 3:23...Joáb se vším svým vojskem dorazil, bylo mu oznámeno: "Za králem přišel Abner, syn Nerův, ale on ho...
2. Samuel 6:12...i celý jeho dům. Králi Davidovi pak bylo oznámeno: "Hospodin kvůli Boží truhle požehnal dům...
2. Samuel 11:10...u vchodu do královského paláce. Davidovi bylo oznámeno, že Uriáš nešel domů. Proto s Uriášem znovu...
2. Samuel 19:2...Synáčku můj, synáčku můj!" Joábovi bylo oznámeno, jak král pláče a naříká pro Abšaloma. Když vojsko...
2. Samuel 21:11...dne ani divokou zvěř v noci. Když bylo Davidovi oznámeno, jak se Saulova družka Ricpa, dcera Ajova,...
1. Královská 1:51...se běžel chytit rohů oltáře. Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš z krále Šalomouna strach. Drží...
1. Královská 2:29...a chytil se rohů oltáře. Králi Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb utekl k Hospodinovu stánku a že je u...
2. Letopisů 20:2...proti Jošafatovi vedli válku. Jošafatovi bylo oznámeno: "Přitáhla proti tobě ohromná spousta z protějšího...
Izaiáš 7:2...ale nedokázal jej dobýt. Když bylo domu Davidovu oznámeno: "Aram se spolčil s Efraimem," královo srdce i...
Římanům 16:26...nařízení věčného Boha je skrze prorocká Písma oznámeno všem národům k poslušnosti víry - jedinému...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |