Ozdoba

Hledám varianty 'ozdoba' [ ozdoby (1) ozdobu (3) ozdobou (6) ozdobě (2) ozdoba (3) ozdob (4) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 28:2...svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávěozdobě. Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal...
Exodus 28:40...a pokrývky hlavy; zhotovíš jim je ke slávěozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny,...
Exodus 33:4...zprávu, truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům...
Exodus 33:5...chvíli, musel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte ozdob, potom se rozhodnu, co s vámi učiním." Od hory Oréb...
Exodus 33:6..." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za táborem...
2. Samuel 1:19...je zapsána v Knize Upřímného: Ach, Izraeli, tvá ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak padli hrdinové!...
2. Letopisů 4:3...Pod okrajem ji po celém obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve tvaru býků (vždy deset na loket), jednolitých s...
Přísloví 11:22...trestu, símě spravedlivých však vyvázne. Zlatá ozdoba na sviňském rypáku je krásná žena bez špetky rozumu....
Přísloví 14:28...osidel smrti pomáhá uniknout. Mohutné vojsko je ozdobou krále, úbytek lidu je vládci záhubou. Trpělivý...
Přísloví 17:6...trestu neujde. Korunou starců jsou jejich vnuciozdobou synů otcové. Hlupáku nesluší vznešená slova, tím...
Přísloví 19:11...brání člověku se hněvat, promíjet vinu je jeho ozdoba. Králova zlost - to je lví řev, jeho přízeň - rosa...
Přísloví 20:29...laskavost. Chloubou mládenců je jejich sílaozdobou starců šediny. Modřiny a boule vydrhnou špatnost,...
Izaiáš 3:24...účesu bude lysina, místo roucha pytel a místo ozdob - cejch! Tví muži, Sione, padnou mečem, tví hrdinové...
Izaiáš 4:2...nádherný a slavný a plod země bude chloubouozdobou pro ty z Izraele, kteří vyváznou. Kdo zůstane na...
Izaiáš 49:18...živ, praví Hospodin, všechny si je připneš jako ozdoby, jako nevěsta se jimi okrášlíš. Ano, tvé trosky a...
Jeremiáš 13:11... aby byli mým lidem, mým věhlasem, chválouozdobou, oni však neposlouchali." "Vyřiď jim tato slova....
Římanům 9:21...Ze stejné hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobu a druhou na smetí. A co když Bůh, ačkoli chtěl...
2. Timoteus 2:20... ale také dřevěné a hliněné; některé jsou na ozdobu a jiné na smetí. Kdo si zachová čistotu od věcí,...
Titus 2:10...jsou věrní a naprosto spolehliví. Tak budou vždy ozdobou učení našeho Spasitele Boha. Boží spásná milost se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |