Ozdob

Hledám varianty 'ozdob' [ ozdoby (1) ozdobu (3) ozdobte (1) ozdobou (6) ozdobit (2) ozdobíš (1) ozdobím (1) ozdobily (1) ozdobil (4) ozdobeny (2) ozdoben (1) ozdobě (2) ozdoba (3) ozdob (4) ]. Nalezeny 32 verše.
Exodus 28:2...svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávěozdobě. Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal...
Exodus 28:40...a pokrývky hlavy; zhotovíš jim je ke slávěozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny,...
Exodus 33:4...zprávu, truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům...
Exodus 33:5...chvíli, musel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte ozdob, potom se rozhodnu, co s vámi učiním." Od hory Oréb...
Exodus 33:6..." Od hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za táborem...
2. Samuel 1:19...je zapsána v Knize Upřímného: Ach, Izraeli, tvá ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak padli hrdinové!...
1. Královská 7:17...vysoká 5 loktů. Hlavice na vrchu sloupů byly ozdobeny proplétaným mřížováním a věnci z řetězů. Na jedné...
2. Letopisů 3:5...cypřišovým dřevem, pokryl ryzím zlatem a povrch ozdobil palmami a řetízky. Chrám ozdobil drahokamy a ke...
2. Letopisů 3:6...zlatem a povrch ozdobil palmami a řetízky. Chrám ozdobil drahokamy a ke zlacení použil parvaimské zlato....
2. Letopisů 4:3...Pod okrajem ji po celém obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve tvaru býků (vždy deset na loket), jednolitých s...
Job 31:36...spis! Rád ho budu nosit na vlastních ramenouozdobím se jím jako korunou! Všechny své kroky před ním rád...
Job 39:19...to ty, kdo dává sílu koni? Umíš mu hřívou šíji ozdobit? Necháš ho skákat jako luční kobylky? Jeho hrdé...
Job 40:10...rameni? Zahřímáš hlasem jemu podobným? Zkus se ozdobit velebnou vznešeností, obleč se do slavné nádhery!...
Přísloví 11:22...trestu, símě spravedlivých však vyvázne. Zlatá ozdoba na sviňském rypáku je krásná žena bez špetky rozumu....
Přísloví 14:28...osidel smrti pomáhá uniknout. Mohutné vojsko je ozdobou krále, úbytek lidu je vládci záhubou. Trpělivý...
Přísloví 17:6...trestu neujde. Korunou starců jsou jejich vnuciozdobou synů otcové. Hlupáku nesluší vznešená slova, tím...
Přísloví 19:11...brání člověku se hněvat, promíjet vinu je jeho ozdoba. Králova zlost - to je lví řev, jeho přízeň - rosa...
Přísloví 20:29...laskavost. Chloubou mládenců je jejich sílaozdobou starců šediny. Modřiny a boule vydrhnou špatnost,...
Izaiáš 3:24...účesu bude lysina, místo roucha pytel a místo ozdob - cejch! Tví muži, Sione, padnou mečem, tví hrdinové...
Izaiáš 4:2...nádherný a slavný a plod země bude chloubouozdobou pro ty z Izraele, kteří vyváznou. Kdo zůstane na...
Izaiáš 49:18...živ, praví Hospodin, všechny si je připneš jako ozdoby, jako nevěsta se jimi okrášlíš. Ano, tvé trosky a...
Izaiáš 60:13...zamíří, cypřiše a jilmy spolu s jedlemi, aby ozdobily moji svatyni, podnož svých nohou abych oslavil....
Jeremiáš 4:30...ty? Vezmeš si šarlatové šaty? Zlatými šperky se ozdobíš? Budeš si řasenkou líčit oči? Zbytečné krášlení!...
Jeremiáš 13:11... aby byli mým lidem, mým věhlasem, chválouozdobou, oni však neposlouchali." "Vyřiď jim tato slova....
Ezechiel 16:11...jsem kmentem a zahalil vzácným závojemOzdobil jsem šperky, na ruce ti dal náramky a náhrdelník...
Ezechiel 16:14...mezi národy díky nádheře, kterou jsem  ozdobil, praví Panovník Hospodin. Ty ses však na tu svou...
Ezechiel 28:13... Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben - rubínem, topasem a jaspisem, chrysolitem, onyxem...
Římanům 9:21...Ze stejné hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobu a druhou na smetí. A co když Bůh, ačkoli chtěl...
2. Timoteus 2:20... ale také dřevěné a hliněné; některé jsou na ozdobu a jiné na smetí. Kdo si zachová čistotu od věcí,...
Titus 2:10...jsou věrní a naprosto spolehliví. Tak budou vždy ozdobou učení našeho Spasitele Boha. Boží spásná milost se...
1. Petr 3:4...a nádherných šatech - ale ve vašem srdciOzdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného...
Zjevení 21:19...čistému sklu. Základy městské hradby byly ozdobeny všemi drahokamy: první základ byl jaspis, druhý...

Slova obsahující ozdob: ozdob (4) ozdoba (3) ozdobě (2) ozdoben (1) ozdobená (1) ozdobeny (2) ozdobený (3) ozdobil (4) ozdobily (1) ozdobím (1) ozdobíš (1) ozdobit (2) ozdobné (3) ozdobnou (1) ozdobných (1) ozdobným (1) ozdobou (6) ozdobte (1) ozdobu (3) ozdoby (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |