Ovoce

Hledám varianty 'ovoce' [ ovoci (5) ovocem (14) ovoce (102) ]. Nalezeno 110 veršù.
Genesis 1:11...semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!" - a stalo se. Země...
Genesis 1:12...nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré...
Genesis 1:29...na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také veškeré...
Genesis 3:2...Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" "Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi....
Genesis 3:3...jíst smíme," odpověděla žena hadovi. "Aleovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj,...
Genesis 3:6... strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s , a také on...
Exodus 10:15...Sežraly všechno, co zbylo po krupobití, bylinyovoce na stromech. V celém Egyptě nezůstalo nic zeleného,...
Leviticus 19:23...jakýkoli ovocný strom, nechte na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude nepřijatelné...
Leviticus 19:24...nesmí se jíst. Čtvrtého roku je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho...
Leviticus 19:25...rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte maso s krví....
Leviticus 23:40...dne bude den odpočinku. Prvního dne si vezmete ovoce citrusových stromů, palmové ratolesti, větve...
Leviticus 26:4...země vydá svou úrodu a stromy v sadu vydají své ovoce. Vaše mlácení potrvá do vinobraní a vinobraní ...
Leviticus 26:20...nevydá svou úrodu a stromoví v zemi nevydá své ovoce. Jestliže se budete nadále stavět proti mně a...
Leviticus 27:30... Veškeré desátky země, z obilí země neboovoce stromů, patří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu....
Numeri 13:20... nebo ne? Osmělte se a přineste z země něco ovoce!" (Byl totiž právě čas prvních hroznů.) A tak...
Numeri 13:26...poušti. Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce země. Vyprávěli: "Přišli jsme do země, do níž jsi...
Numeri 13:27... Skutečně oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenže lid, který v zemi bydlí, je silný, města...
Deuteronomium 1:25...prozkoumali zem, vzali s sebou něco z jejího ovoce a přinesli je nám. Poté nám podali zprávu: "Země,...
Deuteronomium 20:6...jiný. Kdo vysázel vinici a ještě neokusil její ovoce? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a její...
Deuteronomium 20:20...zničit jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoce. Takové smíš kácet a stavět z nich obléhací zařízení,...
Deuteronomium 26:10...a medem. Proto teď přináším prvotiny, první ovoce země, kterou jsi mi, Hospodine, dal." Když to položíš...
Deuteronomium 28:30...v něm bydlet; vysázíš vinici, a neokusíš její ovoce. Tvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj...
2. Samuel 16:1...chlebů, sto sušených hroznů, sto kusů letního ovoce a měch vína. "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli...
2. Samuel 16:2...pro královský dům," odpověděl Cíba, "chlebaovocem je k jídlu pro mládence a víno je k pití, budete...
2. Královská 19:30...Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo...
Nehemiáš 10:36...domu své prvotiny z půdy a z veškerého ovoce všech stromů. Jak je psáno v Zákoně, budeme přinášet...
Nehemiáš 10:38...ze svého těsta a ze svých obětních příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím...
Žalmy 1:3...Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí -...
Žalmy 92:15...jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétajíOvoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil....
Žalmy 104:13... Ze svých paláců hory napájíš, země se sytí ovocem skutků tvých! Trávě pro dobytek dáváš růst a také...
Přísloví 11:30... ten zdědí vítr, hlupák bude sloužit moudrému. Z ovoce spravedlivého je strom života, a kdo je moudrý, ten...
Přísloví 12:14...zlosynovi pastí, spravedlivý však ujde trápeníOvoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k...
Přísloví 13:2...poučení, drzoun však neslyší ani na hrozbyOvocem svých úst se každý hojně nají a duši proradných...
Přísloví 18:20...jak město, rozepře působí jako hradní závoryOvocem svých úst si každý naplní břicho, úrodou vlastních...
Přísloví 18:21...nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. Kdo našel manželku, ten našel štěstí, Hospodin jej...
Kazatel 2:5...parky a zahrady, plnil je stromy s rozličným ovocem. Zbudoval jsem si vodní nádrže, zavlažoval z nich...
Píseň 2:3...mládenci. V jeho stínu sedím s rozkoší, jeho ovoce mým ústům lahodí. Kéž uvede do síně hodovní,...
Píseň 4:13...údy jsou sadem jabloní granátových s rozkošným ovocem, s henou a nardem, s nardem a šafránem, s puškvorcem...
Píseň 4:16...Můj milý přijde do své zahrady, její rozkošné ovoce okusí! Do zahrady své vcházím, drahá nevěsto,...
Píseň 7:9...datlovým. Dovol mi prosím na palmu šplhat, její ovoce vzít do dlaní. Tvé prsy kéž jsou mi hrozny vína, tvůj...
Izaiáš 3:10...neštěstí. Řekněte spravedlivému: Bude dobřeOvoce svých skutků užije. Běda však ničemovi: Bude zle!...
Izaiáš 11:1...vyrazí proutek, výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. Duch Hospodinův na něm spočine - Duch moudrosti a...
Izaiáš 27:6...Izrael vypučí a rozkvete, naplní svět svým ovocem. Bil snad Bůh Izrael tak jako ty, kdo bili jej?...
Izaiáš 27:9...Jákobovy viny a odstranění jeho hříchu přinese ovoce: všechny kamenné oltáře budou roztlučeny, jako se na...
Izaiáš 32:17...právo přebývat a domovem spravedlnosti bude sadOvocem spravedlnosti bude mír, dílem spravedlnosti bude...
Izaiáš 37:31...Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce. Z Jeruzaléma vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo...
Izaiáš 57:19...uzdravím, znovu je povedu a útěchu jim navrátímovoce chvály stvořím pro jejich rty. Pokoj! Pokoj vzdáleným...
Jeremiáš 6:19...Slyš, země: Hle, přivádím na tento lid neštěstíovoce toho, jak smýšleli, neboť slova neposlouchali a...
Jeremiáš 11:16...olivou nazval Hospodin, krásnou a s pěkným ovocem. Za hřmění hrozné bouře ji ale zapálí, její...
Jeremiáš 11:19... jaké úklady na chystají: "Porazme strom i s ovocem, ze země živých ho vytněme, si na jeho jméno ...
Jeremiáš 40:10... kteří k nám přišli. Vy ale jděte sklízet vínoovoce a olivy na olej, skladujte je ve džbánech a bydlete...
Jeremiáš 40:12...Micpy v judské zemi, kde sklidili spoustu vínaovoce. Jochanan, syn Kareachův, a také ostatní polní...
Ezechiel 34:27...bude pršet jako průtrže! Stromy v sadu vydají ovoce, země vydá úrodu a budou žít ve své vlasti v bezpečí....
Ezechiel 36:8...hory, se však budete jen zelenat a ponesete ovoce mému lidu, Izraeli, jenž se brzy vrátí. Vždyť ...
Ezechiel 36:30...je. Nedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovoce na stromech i polní úrodu, abyste mezi národy...
Ezechiel 47:12... Jejich listí nikdy nezvadne a nepřestanou nést ovoce. Každý měsíc přinesou čerstvé plody, protože k nim...
Daniel 4:9...ze všech konců světa. Měl krásné listí a hojné ovoce, kterým se všichni sytili. Zvěř odpočívala v jeho...
Daniel 4:11...osekejte mu větve, zbavte ho listí a rozházejte ovoce! uteče zvěř, jež byla pod ním, tak jako ptáci z...
Daniel 4:18...z celého světa, který měl krásné listí a hojné ovoce, jímž se všichni sytili, strom, v jehož stínu...
Ozeáš 9:10...vaše otce uviděl, byli jak na fíkovníku první ovoce. Potom však odešli za Baal-peorem a zasvětili se ...
Ozeáš 10:1... která své hrozny plodila. Čím víc však míval ovoce, tím víc si stavěl oltáře. Čím lepší byla jeho zem,...
Ozeáš 14:3...a laskavě nás přijmi, ti přineseme jako býčky ovoce svých rtů. Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních...
Joel 2:22...pastviny zas budou zelené, stromy ponesou své ovoce a fíkovník s révou vydají užitek. Synové Sionu,...
Amos 6:12...Vy jste však dokázali obrátit právo v jedovoce spravedlnosti v pelyněk - vy, kdo jásáte radostí nad...
Amos 8:1...Hospodin mi ukázal toto: Hle - koš zralého ovoce! "Co vidíš, Amosi?" zeptal se . "Koš zralého ovoce...
Amos 8:2..."Co vidíš, Amosi?" zeptal se . "Koš zralého ovoce," odpověděl jsem. Tehdy mi Hospodin řekl: "Můj lid...
Amos 9:14...vinice a jejich víno pít, zakládat zahradyovoce z nich jíst. Zasadím je v jejich zemi, kterou jsem...
Micheáš 7:13...stane pustinou kvůli svým obyvatelům; to bude ovoce jejich skutků. Svou holí pas svůj lid, stádo, jež je...
Zachariáš 8:12...zástupů. Setbě se bude dařit, réva vydá své ovoce, země vydá úrodu a nebe vydá rosu. To všechno dám...
Matouš 3:8...utéct před přicházejícím hněvem? Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání. A nemyslete, že si můžete...
Matouš 3:10...kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. Jistě, vás křtím...
Matouš 7:16...uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak...
Matouš 7:17...z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže...
Matouš 7:18...nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce....
Matouš 7:19...dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je...
Matouš 7:20...vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říkáPane, Pane', vejde do...
Matouš 12:33...věku, ani v budoucím. Šlechtěte strom, a jeho ovoce bude dobré. Nechte strom zplanět, a jeho ovoce bude...
Matouš 21:19... Řekl mu tedy: " se z tebe navěky nerodí ovoce!" A ten fíkovník hned uschl. Když to viděli učedníci,...
Matouš 21:41...jiným vinařům, kteří mu budou odevzdávat ovoce v čas sklizně." Ježíš jim řekl: "Nikdy jste nečetli v...
Matouš 21:43...bude vzato a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce. Kdo upadne na ten kámen, ten se roztříští, a na koho...
Marek 11:14...fíků. Řekl mu: " z tebe nikdy nikdo nejí ovoce!" A jeho učedníci to slyšeli. Tak přišli do...
Lukáš 3:8...utéci před přicházejícím hněvem? Raději neste ovoce odpovídající vašemu pokání, než abyste říkali: ‚Máme...
Lukáš 3:9...dopadá sekera. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a vhozen do ohně!" "Co máme dělat?"...
Lukáš 6:43...z oka svého bratra. Strom, který nese špatné ovoce, není dobrý a strom, který nese dobré ovoce, není...
Lukáš 6:44...špatný. Každý strom se přece pozná po vlastním ovoci: z trní se nesbírají fíky a z bodláčí se nesklízejí...
Lukáš 8:14...tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce. Zrno v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší Slovo,...
Lukáš 13:6...na své vinici fíkovník. Přišel a hledal na něm ovoce, ale marně. Řekl tedy vinaři: ‚Podívej se, tři...
Lukáš 13:7... tři roky přicházím a hledám na tom fíkovníku ovoce, ale marně. Poraz ho. Proč tu zabírat místo?'...
Lukáš 13:9...rok, pane. Okopám ho a pohnojím, snad začne nést ovoce. Pokud ne, porazíš ho pak.'" V sobotu pak učil v...
Jan 15:2...je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby...
Jan 15:4...ve mně a ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy,...
Jan 15:5... Kdo zůstává ve mně a v něm, ten nese mnoho ovoce; beze nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve...
Jan 15:8...chcete, a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci....
Jan 15:16...ne vy . Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli...
Římanům 7:4...byl vzkříšen z mrtvých. Konečně tedy můžeme nést ovoce Bohu. Dokud jsme žili tělesně, Zákon v nás probouzel...
Římanům 7:5...které působily v našich údech tak, že jsme nesli ovoce smrti. Teď však, když jsme zemřeli tomu, co nás...
Římanům 8:23... A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme...
Římanům 16:5...milovaného Epeneta, který je prvním Kristovým ovocem v Asii. Pozdravujte Marii, která se pro vás tolik...
1. Korintským 16:15... Bratři, víte, že Štěpánova rodina je prvním ovocem Řecka a že se vydali službě svatým. Prosím vás tedy,...
Galatským 5:22...dělají, nebudou mít podíl na Božím královstvíOvocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost,...
Efeským 5:9...v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě...
Filipským 1:11...Kristova dne a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží. Chtěl bych,...
Koloským 1:6...pravdy, totiž evangelium, přišlo k vám. To nese ovoce a rozrůstá se po celém světě a stejně tak je tomu u...
Koloským 1:10...dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha, byli všemožně...
Židům 12:11...krušná, později však těm, kdo prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Proto "dodejte síly...
Židům 13:15...něj neustále přinášejme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno. Nezapomínejte ovšem na...
Jakub 3:17... vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká. Ti, kdo rozsévají pokoj,...
Jakub 3:18...a nepokrytecká. Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti. Odkud pocházejí boje a sváry mezi...
Juda 1:12...bez vody unášené větry, podzimní stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné, divoké mořské vlny...
Zjevení 22:2...řeky je strom života, jenž nese dvanáctero ovoce. Ten strom vydává ovoce každý měsíc a jeho listí je k...

Slova obsahující ovoce: ovoce (102) ovocem (14)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |