Ovládali

Hledám varianty 'ovládali' [ ovládáte (1) ovládat (6) ovládáš (1) ovládám (1) ovládaly (1) ovládali (3) ovládal (5) ovládají (2) ovládá (1) ]. Nalezen 21 verš.
Exodus 31:5...a osazoval drahokamy, opracovával dřevoovládal každé řemeslo. Hle, přidal jsem mu také Oholiaba,...
Exodus 35:33...a osazoval drahokamy, opracovával dřevoovládal každé řemeslo. Dal mu také schopnost vyučovat, jemu...
Exodus 35:35...a šarlatových látek i kmentu po tkaníOvládají každé řemeslo a umí vymýšlet plány. tedy...
Deuteronomium 15:6...mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnou. Bude-li u tebe...
Jozue 12:2...Emorejský král Sichon se sídlem v Chešbonu. Ten ovládal území od Aroeru na břehu potoka Arnon, totiž od...
Jozue 12:5...Refajců. Ten sídlil v Aštarotu a v Edreiovládal horu Hermon, Salchu i celý Bášan po gešurské a...
Soudců 14:4...Filištínům záminku. Filištíni totiž v době ovládali Izrael.) Samson tedy šel se svým otcem a matkou...
1. Letopisů 4:22... obyvatelé Kozeby, dále Joaš a Saraf, kteří ovládali Moáb, a Jašubi-lechem. (Jsou to pradávné záznamy.)...
Job 38:33...vyjít planetám, vedeš Medvědici a její mláďataOvládáš nebeská pravidla? Zařídíš, aby se jimi země řídila?...
Přísloví 16:32...lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat. Člověk si může házet losem do...
Přísloví 17:27...poznání, ten šetří slova, rozumný člověk se umí ovládat. I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně...
Izaiáš 14:21...poraženi za otcovské viny, nevstanou, aby ovládali zemi, po světě svá města nešíří! Povstanu...
Izaiáš 28:14...slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, vy, kdo ovládáte jeruzalémský lid! Říkáte: "Uzavřeli jsme smlouvu...
Izaiáš 45:12...svýma rukama roztáhl nebesa a celý jejich zástup ovládám. ve své spravedlnosti vzbudím Kýra a všechny...
Jeremiáš 34:1...vojskem a se všemi královstvími a národy, které ovládal, zaútočil na Jeruzalém a na všechna jeho města:...
Lukáš 22:25..."Králové národů nad nimi panují a ti, kdo je ovládají, si nechají říkat dobrodinci. Vy to tak ale...
1. Korintským 14:32...poučení a povzbuzení. Proroci mohou své puzení ovládat; Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje - tak je...
Efeským 2:2...světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech....
Jakub 3:2...ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu. Když dáme koním do huby udidlo,...
Jakub 3:3...do huby udidlo, abychom je zkrotili, můžeme pak ovládat celé jejich tělo. I mohutné lodě hnané prudkým...
1. Petr 1:14...jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |