Ovce

Hledám varianty 'ovce' [ ovcím (3) ovcích (1) ovcí (59) ovci (9) ovcemi (12) ovce (117) ]. Nalezen 181 verš.
Genesis 4:2...Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že...
Genesis 4:4...země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v...
Genesis 21:27...o tom do dneška neslyšel." Abraham pak vzal ovce a voly, dal je Abimelechovi a vstoupili spolu do...
Genesis 29:2... spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta studna sloužila k napájení stád. V jejím...
Genesis 29:6... "Podívej, jeho dcera Ráchel právě přicházíovcemi." Na to jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď...
Genesis 29:7...teď přece není čas shánět dobytek. Napojte ovce a jděte ještě pást." "To nejde," odpověděli. "Budeme...
Genesis 29:8..." "To nejde," odpověděli. "Budeme moci napojit ovce, teprve se shromáždí všechna stáda a odvalí se...
Genesis 31:38...rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratily. Berany z tvého stáda jsem...
Genesis 32:15...pro svého bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20 beranů, 30 kojících velbloudic s mláďaty, 40...
Genesis 33:13... že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek...
Genesis 37:2...příběh. Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými bratry, syny manželek svého otce, Bilhy a...
Genesis 37:12...všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli...
Genesis 37:14..."Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratřiovce v pořádku, a přijď mi to povědět." A tak ho vyslal z...
Genesis 38:12...přítelem Chírou na slavnost stříhání svých ovcí do Timny. Támar bylo oznámeno: "Hle, tvůj tchán jde...
Genesis 38:13..."Hle, tvůj tchán jde vzhůru do Timny stříhat své ovce." Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a...
Exodus 2:17... postavil Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich ovce. "Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek...
Exodus 2:19... "Také nám ochotně načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho...
Exodus 3:1...na syny Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou, když...
Exodus 12:5...beránka bez vady, ročního samce; vezmete jejovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe do čtrnáctého dne...
Exodus 21:37... nahradí býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi. Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude...
Leviticus 1:10... Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz - přivede samce bez vady a zabije ho před...
Leviticus 5:6...dopustil, Hospodinu přinese samici z bravuovci nebo kozu, jako oběť za hřích. Kněz pak za něj kvůli...
Leviticus 7:23...jíst žádný tuk - z hovězího dobytka neboovce či kozy. Tuk zdechlého nebo rozsápaného zvířete se smí...
Leviticus 17:3...z domu Izraele by zabil kus hovězího dobytkaovci nebo kozu v táboře nebo venku za táborem, aniž to...
Leviticus 22:19...nebo jako dobrovolný dar, přivede ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady, abyste došli zalíbení....
Leviticus 22:28...ohnivé oběti Hospodinu. Nezabíjejte krávu ani ovci v tentýž den s jejím mládětem. Když budete Hospodinu...
Numeri 27:17...i uváděl, aby Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn...
Numeri 32:24...najde. Postavte si města pro děti a ohrady pro ovce a kozy; splňte však, co jste slíbili." Rubenovi a...
Numeri 32:36...města Bet-nimra a Bet-haran a ohrady pro ovce a kozy. Synové Rubenovi vystavěli Chešbon, Eleale,...
Deuteronomium 14:4...jsou zvířata, která smíte jíst: hovězí dobytekovce, koza, jelen, gazela, daněk, kozorožec, kamzík,...
Deuteronomium 18:4...obilí, vína a oleje a prvotiny z vlny svých ovcí. Jeho si totiž Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech...
Deuteronomium 22:1...za dědictví! Když uvidíš bloudícího býka či ovci svého bratra, nebuď lhostejný, ale poctivě je přiveď...
Deuteronomium 28:31...ti vezmou před nosem a nikdy se ti nevrátí; tvé ovce dají tvým nepřátelům a nebude, kdo by zachránil....
Jozue 6:21...jako proklaté: muže i ženy, mladé i staré, skotovce i osly. Těm dvěma mužům, kteří byli v zemi na...
Jozue 7:24...a také jeho syny a dcery i jeho skot, oslyovce a kozy i jeho stan a všechno, co k němu patřilo, a...
Soudců 6:4...Gaze; nenechali Izraeli žádné živobytí - jedinou ovci, dobytče ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a...
1. Samuel 8:17...dobytek i vaše osly, aby pracovali pro něj. Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho...
1. Samuel 14:32...vyčerpaní. Proto se vrhli na kořist a brali ovce, dobytek i telata, na místě je poráželi a jedli i s...
1. Samuel 14:34...a řekněte jim: Přiveďte každý svého býka nebo ovci ke mně a tady je porážejte a jezte. Nehřešte proti...
1. Samuel 15:14...Vyplnil jsem Hospodinovo slovo." "A co to bečení ovcí, které ke mně doléhá?" řekl mu na to Samuel. "Co to...
1. Samuel 16:11...zbývá nejmladší," odpověděl Jišaj. "Pase někde ovce." "Pošli pro něj a přiveď ho!" řekl mu Samuel....
1. Samuel 16:19..."Pošli ke mně svého syna Davida, který pase ovce." Jišaj vzal osla, chléb, měch vína a jedno kůzle a po...
1. Samuel 17:15...David se musel od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého otce. Filištín zatím po čtyřicet dnů každé ráno...
1. Samuel 17:20...s Filištíny." David tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídači, všechno to vzal a šel, jak mu Jišaj přikázal....
1. Samuel 17:28...sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil těch pár ovcí na poušti? Znám tu tvou drzost a zlomyslnost! Přišel...
1. Samuel 17:34...David mu odpověděl: "Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze...
1. Samuel 22:19...muže i ženy, děti i nemluvňata, dobytek, oslyovce, vše pobil mečem. Jeden ze synů Achimelecha, syna...
1. Samuel 25:2... Byl to zámožný člověk a patřilo mu 3 000 ovcí a 1 000 koz. Právě v Karmelu stříhal své ovce. Tento...
1. Samuel 25:4...se David na poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce, poslal deset mládenců a řekl jim: "Jděte do Karmelu,...
1. Samuel 25:7... pokoj všemu, co máš. Jak slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři byli s námi. Chovali jsme se k...
1. Samuel 25:18...dvě stě chlebů, dva měchy vína, pět připravených ovcí, pět měr praženého zrní, sto sušených hroznů a dvě stě...
2. Samuel 7:8...Hospodin zástupů - jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého lidu Izraele. Byl jsem s tebou...
2. Samuel 12:2...bohatý a jeden chudý. Bohatý měl velikou spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než jednu malou ovečku,...
2. Samuel 12:4...líto vzít a připravit pro hosta jednu ze svých ovcí nebo dobytka, a tak vzal ovečku onoho chudáka a tu...
2. Samuel 13:23...poblíž efraimské hranice slavnost stříhání ovcí, na kterou sezval všechny královské syny. Předtím...
2. Samuel 13:24..."Mám prosbu. Tvůj služebník slaví stříhání ovcí. Chtěl by se král se svou družinou připojit ke svému...
1. Královská 1:9...za Adoniášem nestáli. Adoniáš odešel obětovat ovce, býky a vykrmená telata ke kameni Zochelet nedaleko...
1. Královská 1:19... můj královský pane, o tom ani nevíš. Obětoval ovce, vykrmená telata a množství skotu a sezval tam všechny...
1. Královská 1:25...odešel obětovat skot, vykrmená telata a množství ovcí a sezval všechny královské syny i vojenské velitele a...
1. Královská 8:63...jako pokojnou oběť 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a všichni synové Izraele zasvětili...
1. Královská 22:17...mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře....
2. Královská 3:4...neodvrátil se od nich. Moábský král Méša choval ovce. Odváděl izraelskému králi sto tisíc jehňat a sto...
1. Letopisů 4:39...rozrostly. Proto se vydali hledat pastvu pro své ovce a kozy ke Gedorskému průsmyku na východní straně...
1. Letopisů 4:41...tam místo nich, neboť tam byla pastva pro jejich ovce a kozy. Někteří ze synů Šimeonových došli k hoře...
1. Letopisů 5:21...jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250 000 kozovcí, 2 000 oslů a 100 000 zajatců. Mnoho dalších padlo...
1. Letopisů 17:7...Hospodin zástupů - jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys vedl můj lid Izrael. Byl jsem s tebou všude, kam...
2. Letopisů 5:6...se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik ovcí, koz a býčků, že nešlo počítat ani sledovat, kolik...
2. Letopisů 7:5... Král Šalomoun obětoval 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a všechen lid zasvětili Boží chrám. Kněží...
2. Letopisů 14:14... Napadli tábory pastevců a pobrali spoustu ovcí, koz a velbloudů. Potom se vrátili do Jeruzaléma. ...
2. Letopisů 15:11...z kořisti. Přihnali 700 kusů dobytka a 7 000 ovcí a koz. Zavázali se smlouvou, že budou hledat Hospodina...
2. Letopisů 18:2...ten pro něj a pro jeho doprovod porazil spoustu ovcí, koz a telat. Potom ho začal podněcovat k tažení proti...
2. Letopisů 18:16...mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře....
2. Letopisů 29:33... Jako oběť také zasvětili 600 býčků a 3 000 ovcí. Kněží ale bylo málo, takže to množství zvířat k...
2. Letopisů 30:24...totiž shromáždění věnoval 1 000 býčků a 7 000 ovcí a koz. Hodnostáři pak věnovali 1 000 býčků a 10 000...
2. Letopisů 31:6...v judských městech, totiž přinesli desátekovcí, koz a býčků. Přinášeli také desátky ze své úrody,...
Nehemiáš 5:18...se na můj účet podával jeden býk, šest vybraných ovcí a množství drůbeže. Každých deset dní se podávala...
Job 1:3...sedm synů a tři dcery, jeho stáda čítala 7 000 ovcí, 3 000 velbloudů, 500 párů dobytka a 500 oslic a také...
Job 1:16...dorazil další: "Boží blesk udeřil z nebe, zasáhl ovce i mládence a všichni shořeli. Unikl jsem jenom ,...
Job 31:20...mi takový ze srdce nežehnal, když se vlnou mých ovcí zahříval? Jestli ruka někdy napadla sirotka,...
Job 42:12...požehnal více než na počátku. Měl totiž 14 000 ovcí, 6 000 velbloudů, 1 000 párů dobytka a 1 000 oslic....
Žalmy 8:8...mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil všeOvce a kozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěř, ptáky na...
Žalmy 44:12...nepřáteli, naši protivníci nás obrali! Jak ovce na jatka jsi nás nechal jít, rozehnal jsi nás mezi...
Žalmy 44:23...jsme zabíjeni v kteroukoli chvíli, mají nás za ovce k zabití! Probuď se, Pane, proč ještě spíš? Procitni,...
Žalmy 49:15...jejich výroky. séla Do hrobu zahnáni budou jak ovce, smrt bude nakonec jejich pastýřem! Ráno pak poctiví...
Žalmy 74:1...na nás, Bože, tolik zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez konce? Vzpomeň si na svůj lid, jenž kdysi...
Žalmy 77:21...tvé šlépěje nešlo rozeznat, vedl jsi lid svůjovce své, rukou Mojžíše a Árona. Poučný žalm Asafův....
Žalmy 78:52...stanech Chamových. Svůj lid pak vyvedl tak jako ovce, jako stádo je v poušti provázel. Vodil je bezpečně,...
Žalmy 78:70... Vyvolil svého služebníka Davida, vzal ho od ovcí v ohradách. Povolal ho od ovcí s jehňaty, aby pásl...
Žalmy 78:71... vzal ho od ovcí v ohradách. Povolal ho od ovcí s jehňaty, aby pásl Jákoba, jeho lid, totiž Izrael,...
Žalmy 79:13... jimiž ti, Pane, spílali! My pak, tvůj lidovce, jež paseš, navždy oslavovat budeme. Na věky věků,...
Žalmy 80:2...Izraele, naslouchej, jenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž trůníš na cherubech, zaskvěj se! Před...
Žalmy 95:7...klekněme! On je náš Bůh, my lid, jejž on paseovce, o které on sám pečuje. Dnes, když ho uslyšíte mluvit,...
Žalmy 100:3... on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lidovce na jeho pastvině! Do jeho bran vejděte s děkováním, do...
Žalmy 107:41...Z trápení ale vyzvedl ubožáky, jejich rodinu jak ovce rozmnožil. Poctiví radují se, když to vidí, ústa...
Žalmy 119:176... oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. Jak ovce ztracená jsem zabloudil, hledej - jsem tvůj...
Žalmy 144:13...plné jsou, oplývají veškerou potravou; naše ovce rodí tisíce mladých, desítky tisíc na naše pastviny...
Přísloví 27:23...rozdrtil palicí, nezbavil bys ho hlouposti! Své ovce znej na první pohled, své srdce věnuj svému stádu....
Kazatel 2:7...domácí čeledi. Vlastnil jsem stáda dobytkaovcí, měl jsem jich víc než v Jeruzalémě kdo dřív....
Píseň 4:2...sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí skvoucích, když vycházejí z koupadla: jak párky...
Píseň 6:6...sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí březích, když vycházejí z koupadla: jak párky dvojčat...
Izaiáš 5:17... svatý Bůh se ukáže svatým ve spravedlnostiOvce se budou pást jako na vlastních loukách, v troskách...
Izaiáš 7:21... V ten den člověku zůstane jen kravka a pár ovcí, nadojí mu však tolik mléka, že bude jíst smetanu. Ano...
Izaiáš 7:25... Budou z nich dobytčí pastviny, budou zdupány ovcemi. Hospodin mi řekl: "Vezmi si velikou tabuli a napiš...
Izaiáš 22:13...- radost a veselí, porážení dobytka, zabíjení ovcí, masné hody, vinné pitky: "Jezme a pijme, vždyť zítra...
Izaiáš 53:6...jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin...
Izaiáš 53:7...neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel. Vzali jej, aby...
Izaiáš 60:7...kořením, aby Hospodinovy chvály hlásali. Všechny ovce z Kedaru se k tobě shromáždí, poslouží ti i nabajotští...
Jeremiáš 3:24..."Hanba" hltala od mládí. Přišli jsme o jejich ovce i dobytek stejně jako o syny a o dcery. Proto teď...
Jeremiáš 5:17...chléb, pohltí tvé syny i tvé dcery, pohltí tvé ovce i tvůj dobytek, pohltí tvou révu i tvé fíkoví. Mečem...
Jeremiáš 12:3... zda jsem ti v srdci oddaný. Odvleč je jako ovce na jatka, odděl je pro den porážky! Jak dlouho bude...
Jeremiáš 13:20...táhnou od severu! Kde máte stádo vám svěřenéovce, jež byly vaší chloubou? Co řekneš, ti určí za...
Jeremiáš 23:1...Judou." "Běda pastýřům, kteří hubí a rozhánějí ovce na pastvině! praví Hospodin. Hospodin, Bůh Izraele,...
Jeremiáš 23:2...můj lid: Protože rozháníte a rozptylujete  ovce a nestaráte se o , hle, s vámi zúčtuji za vaše...
Jeremiáš 33:13...i ve městech Judy budou znovu procházet ovce pod rukama počítajícího, praví Hospodin." "Hle,...
Jeremiáš 50:8...Opusťte zemi Chaldejců! Vyrazte jako berani před ovcemi! Hle, probouzím, vedu proti Babylonu srocení...
Jeremiáš 51:23...drtím mládence i panny, tebou drtím pastýřeovcemi, tebou drtím oráče i spřežení, tebou drtím správce i...
Ezechiel 25:5...pastviště a z kraje Amonců pastvinu pro ovce. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Tak praví...
Ezechiel 34:2...sami sebe! Nemají se snad pastýři staratovce? Tvaroh jíte, vlnou se oblékáte, vykrmené kusy...
Ezechiel 34:3...vlnou se oblékáte, vykrmené kusy zabíjíte, aleovce se nestaráte. Nemohoucí neposilujete, nemocné neléčíte...
Ezechiel 34:6...potravou kdejaké divé zvěře. Rozutekly se -  ovce bloudí po všech kopcích, po každém vyšším návrší. ...
Ezechiel 34:8...živ, praví Panovník Hospodin - Protože se  ovce bez pastýře staly kořistí a potravou kdejaké divé...
Ezechiel 34:10...pastýřům! Budu je volat k odpovědnosti za své ovce a je nenechám dělat pastýře, takže se ti pastýři ...
Ezechiel 34:11...Panovník Hospodin: Hle - sám půjdu hledat své ovce a najdu je. Jako pastýř shledává své stádo, když se mu...
Ezechiel 34:12...je. Jako pastýř shledává své stádo, když se mu ovce zatoulaly, tak vyhledám své ovce a vysvobodím je ze...
Ezechiel 34:15...vydatných pastvinách v izraelských horách. Své ovce budu pást sám a nechám je odpočívat, praví Panovník...
Ezechiel 34:17... Budu je pást ve spravedlnosti. Vám, svým ovcím, pak Panovník Hospodin praví: Hle - budu soudit mezi...
Ezechiel 34:19...vodu? Musíte tu zbývající kalit nohama? To se  ovce musí pást na tom, co jste zdupali, a pít, co jste...
Ezechiel 34:20...- sám budu soudit mezi vykrmenými a hubenými ovcemi. Protože se tlačíte boky i rameny a svými rohy...
Ezechiel 34:22...nemohoucí, jste je odehnali pryč, proto své ovce zachráním, aby nebyly za kořist. Budu soudit mezi...
Ezechiel 34:31...můj lid, praví Panovník Hospodin. Vy jste  ovce - lidské ovce na pastvině - a jsem váš Bůh,...
Ezechiel 36:37...pro učiním: Rozmnožím jejich lid jako stádo ovcí. Bude jich jako stád posvěcených ovcí, jako ovcí v...
Ezechiel 36:38...jako stádo ovcí. Bude jich jako stád posvěcených ovcí, jako ovcí v Jeruzalémě o svátcích - tak se ta...
Ezechiel 45:15...tvoří kor). Dále pak jedna z každých dvou set ovcí na svěžích izraelských pastvinách. To vše se použije...
Ozeáš 5:6...potácí a Juda se potácí spolu s ním. Se svými ovcemi a kravami se za Hospodinem vydají; budou ho hledat,...
Joel 1:18...sem a tam, neboť se nemají kde pást; i stáda ovcí jsou hlady zmožená. Volám, Hospodine, k tobě! Širé...
Amos 7:15...dobytek a pěstoval fíky. Hospodin ale vzal od ovcí a řekl mi: ‚Jdi, prorokuj mému lidu, Izraeli.' Proto...
Micheáš 2:12...zbytky Izraele. Umístím je pohromadě jak ovce v ohradě, budou jako stádo na své pastvině - veliká...
Micheáš 5:7...lev mezi lesní zvěří, jak mladý lev mezi stády ovcí; drtí a trhá je, kudy jde, a nikdo mu je nevyrve. Tvá...
Abakuk 3:17...olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, se však v...
Zachariáš 9:16...Bůh, zachrání v onen den svůj lid jak stádo ovcí. Jak drahokamy v čelence pak zazáří v jeho zemi. Jaká...
Zachariáš 10:2...sny a potěšují přeludy. Proto lid bloudí jako ovce, zubožení, bez pastýře. Proti těm pastýřům hněvem...
Zachariáš 11:4...zničeny! Toto mi řekl Hospodin, můj Bůh: "Pas ovce určené na porážku. Ti, kdo je kupují, je zabíjejí bez...
Zachariáš 11:7...na kusy, ale je nevysvobodím." Pásl jsem tedy ovce určené na porážku pro ty, kdo s nimi kupčili. Vzal...
Zachariáš 11:8... Pak mi ale s nimi došla trpělivost a také ovce měly dost. Proto jsem řekl: "Nebudu vás pást. Co...
Zachariáš 11:11...národy. Toho dne byla zrušena. Obchodníciovcemi, kteří pozorovali, tehdy poznali, že to je slovo...
Matouš 9:36...k nim, protože byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je...
Matouš 10:6...města Samaritánů, ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské...
Matouš 10:16...lehčeji než takovému městu. Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako...
Matouš 12:11...snad mezi vámi takový člověk, že kdyby měl jednu ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy, nevzal by ji a...
Matouš 12:12...by ji a nevytáhl? O co cennější je člověk než ovce? A proto se v sobotu smí konat dobro." Tehdy řekl tomu...
Matouš 15:24... tedy: "Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele." Ona však přistoupila a klaněla se mu...
Matouš 18:12...Otce. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenechá těch devadesát...
Matouš 25:32...je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po...
Matouš 25:33...od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlůOvce postaví po své pravici, ale kozly po levici. Král...
Matouš 26:31... Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne.' ale vstanu z mrtvých, předejdu vás...
Marek 6:34... Byl naplněn soucitem k nim, protože byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech. Když...
Marek 14:27...odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýřeovce se rozprchnou.' Ale vstanu z mrtvých, předejdu vás...
Lukáš 15:4...toto podobenství: "Kdyby někdo z vás měl sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá těch devadesát...
Lukáš 15:6...se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci!' Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad...
Jan 2:14...do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače volůovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. Tehdy si z...
Jan 2:15...provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel...
Jan 10:2...a lupič, kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své...
Jan 10:3...dveřmi, to je pastýř ovcí a tomu vrátný otvíráOvce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je....
Jan 10:4...je. Když je všechny vypustí, jde před nimiovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy...
Jan 10:7...promluvil: "Amen, amen, říkám vám: jsem dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a...
Jan 10:8...přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne...
Jan 10:11...v plnosti. jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Nádeník ale není pastýř a ovce mu...
Jan 10:12...pokládá svůj život. Nádeník ale není pastýřovce mu nepatří; když vidí přicházet vlka, opouští ovce a...
Jan 10:13...je, nádeník utíká, protože je nádeník a na ovcích mu nezáleží. jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a...
Jan 10:14...mu nezáleží. jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a ovce znají , jako zná Otec a znám Otce; a...
Jan 10:15...Otec a znám Otce; a pokládám svůj život za ovce. Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince....
Jan 10:16...a pokládám svůj život za ovce. Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést....
Jan 10:26... Vy ale nevěříte, protože nejste z mých ovcí. ovce slyší můj hlas a je znám a následují ...
Jan 10:27...ale nevěříte, protože nejste z mých ovcí.  ovce slyší můj hlas a je znám a následují . jim...
Jan 21:16...že mám rád." Tehdy mu Ježíš řekl: "Pečuj o  ovce." Potom se ho zeptal potřetí: "Šimone Janův, máš ...
Jan 21:17... že mám rád." Ježíš mu na to řekl: "Pas  ovce. Amen, amen, říkám ti: Když jsi byl mladší, oblékal...
Skutky 8:32...němu. Místo, které v Písmu četl, bylo toto: "Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před střihačem...
Římanům 8:36..."Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce na porážku mají nás." V tom všem ale skvěle vítězíme...
Židům 13:20...našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí, kéž vás opatří vším dobrým, abyste konali jeho vůli,...
1. Petr 2:25...vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých...
Zjevení 18:13...i kadidlo; víno, olej, mouku i pšenici; dobytekovce, koně i vozy; a těla i duše lidí. "Sklizeň, po níž jsi...

Slova obsahující ovce: agagovce (4) amalekovce (8) anakovce (3) danovce (1) geršonovce (1) jalovce (2) jalovcem (1) korachovce (1) ovce (117) ovcemi (12) rubenovce (2) stovce (3) synovce (2) tisícovce (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |