Ovšem

Hledám varianty 'ovšem' [ ovšem ]. Nalezeno 128 veršù.
Genesis 14:10...- čtyři králové proti pěti. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a gomorský král do...
Genesis 23:10...ve stříbře jako pohřebiště." Efron Chetejský ovšem seděl mezi ostatními Chetejci. Odpověděl Abrahamovi...
Genesis 29:30...Bilhu.) Jákob tedy spal i s Ráchel. Miloval ji ovšem více než Léu. Sloužil pak u Lábana ještě dalších sedm...
Genesis 34:22...za ženy a své dcery dávejme jim. Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto...
Exodus 19:13...okraje. Každý, kdo se dotkne hory, musí zemřítovšem bez doteku lidské ruky. Bude ukamenován nebo...
Leviticus 11:36...pro vás zůstanou. Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se však dotkne takových...
Leviticus 15:24...seděla, bude nečistý do večera. Jestliže s  ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na něm, bude...
Leviticus 21:22...se nepřiblíží, aby přinesl pokrm svého Boha. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i...
Leviticus 25:6...rok odpočinku. To, co země v odpočinku urodíovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj otrok, tvá děvečka,...
Leviticus 25:32...milosti budou vydány zpět. V levitských městech ovšem bude právo levitů na vykoupení jejich městských domů...
Numeri 9:13...beránka podle všech jeho ustanovení. Kdokoli je ovšem čistý a není na cestách, avšak zanedbá slavení Hodu...
Numeri 11:26... prorokovali, ale pak nikdy. Dva muži ovšem zůstali v táboře; jeden se jmenoval Eldad a druhý...
Numeri 26:55...menší - každému podle jeho velikosti. Země bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle počtu...
Numeri 30:10...slib, jímž se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahou v...
Numeri 31:53...Hospodinu vážilo 16 750 šekelů. (Bojovníci ovšem kořistili každý pro sebe.) Mojžíš a kněz Eleazar od...
Numeri 35:30... Každý vrah, který někoho zabil, bude popravenovšem pouze na základě výpovědi svědků. Jediné svědectví k...
Deuteronomium 2:20...Refajců. Původně tam bydleli Refajci - Amonci je ovšem nazývali Zamzumci - mohutný a početný lid, vysoký...
Deuteronomium 14:27... a raduj se s celou svou rodinou. Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve tvém městě, neboť u tebe nemá...
Deuteronomium 19:9...celou zem, kterou zaslíbil tvým otcům (budeš-li ovšem pečlivě dodržovat všechna přikázání, která vám dnes...
Deuteronomium 23:6...Aramu, aby proklel. (Hospodin, tvůj Bůhovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z lásky k tobě obrátil...
Jozue 8:14...před plání Arava, k bitvě proti Izraeli. Král ovšem nevěděl, že na něj za městem číhá záloha. Jozue s...
Jozue 8:20...a hle - z města stoupal k nebi dým! Nemohli ovšem utéci ani tam, ani tam, protože lid prchající k...
Jozue 9:18... Beerot a Kiriat-jearim. Synové Izraele je ovšem nepobili, poněvadž jim vůdcové obce přísahali při...
Jozue 14:4...vznikla dvě pokolení, Manases a Efraim. Levitům ovšem žádný podíl v zemi nepřipadl, pouze města k bydlení a...
Soudců 6:27... Kvůli strachu z rodiny i kvůli lidem z města to ovšem neudělal ve dne, ale v noci. Ráno lidé ve městě...
Soudců 11:2...jedné nevěstky a jeho otcem byl Gileád. Ten měl ovšem syny také se svou manželkou. Když její synové...
Soudců 14:4...otci, "tahle se mi líbí!" (Jeho otec a matka ovšem nevěděli, že to bylo od Hospodina - že hledá proti...
Soudců 20:3...bojovníků. (To, že se Izraelci sešli v Micpě, se ovšem doslechli také Benjamínci.) Synové Izraele se ptali:...
2. Samuel 9:13... se stali Mefibošetovými služebníky. Mefibošet ovšem zůstával v Jeruzalémě, neboť vždy jídal u královského...
2. Samuel 15:11...Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak šli bezelstně s ním, protože nic...
2. Samuel 21:7...vrchu." "Máte je mít," řekl jim na to. Král ovšem ušetřil Mefibošeta, syna Jonatana, syna Saulova, a to...
1. Královská 3:2... Hospodinův chrám a hradby okolo Jeruzaléma. Lid ovšem v době obětoval na různých výšinách, neboť ještě...
1. Královská 7:1...Šalomoun ho stavěl sedm let. Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct let - tak dlouho mu trvalo dokončit...
1. Královská 7:31...na stojanu, i na ústí byly rytiny. Postranice ovšem nebyly do kruhu, ale do čtverce. Pod postranicemi...
1. Královská 8:8...vidět ze svatyně před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic...
1. Královská 9:22...pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem Šalomoun nebral do otroctví, ale jako vojáky,...
2. Královská 10:19...Kdokoli bude chybět, nezůstane naživu!" (Byla to ovšem Jehuova lest, aby mohl vyhubit Baalovy ctitele.)...
2. Královská 12:17...Stříbro z obětí odškodnění a z obětí za hřích se ovšem na Hospodinův chrám neodevzdávalo; to patřilo kněžím....
1. Letopisů 8:32...Achio, Zecher a Miklot. Miklot zplodil Šimeu. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými...
1. Letopisů 9:38... Zachariáš a Miklot. Miklot zplodil Šimeama. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými...
2. Letopisů 5:9...Truhly bylo vidět před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic...
2. Letopisů 8:9...pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem nebral do otroctví, ale jako vojáky, pobočníky,...
2. Letopisů 30:12...ale pokořili a přišli do Jeruzaléma. Na Judovi ovšem spočinula Boží ruka, aby jednomyslně splnili, co jim...
2. Letopisů 33:17...Judu, slouží Hospodinu, Bohu Izraele. Lid ovšem nadále obětoval na výšinách, i když pouze Hospodinu,...
Ester 8:8...královým jménem a zapečetěný královým prstenem ovšem odvolat nelze. Smíte však Židům napsat, co uznáte za...
Job 34:11...nedělá, Všemohoucímu je křivda vzdálená. Každému ovšem jeho skutky odplácí, chová se k lidem, jak si kdo...
Jeremiáš 31:32...Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v...
Jeremiáš 34:14...potom jej propustíš na svobodu.' Vaši otcové  ovšem neposlechli, vůbec si toho nevšímali. Vy jste ale...
Ezechiel 44:10...všech cizinců žijících uprostřed synů IzraeleOvšem levité, kteří se ode vzdálili, když Izrael bloudil...
Daniel 2:49...pověřil Šadracha, Mešacha a Abednega. Sám Daniel ovšem zůstával na královském dvoře. Král Nabukadnezar...
Daniel 11:4...rozdělena do čtyř světových stran. Nepřipadne ovšem jeho potomkům a nebude mít takovou moc jako za něj...
Ozeáš 1:7...Judy se ale smiluji a zachráním je - nikoli ovšem skrze luk a meč, bitvu, koně či jezdce, ale skrze...
Zachariáš 12:7...zůstane na svém místě netknutý. Hospodin ovšem zachrání nejprve judské příbytky, aby sláva domu...
Matouš 20:23...můj kalich. Dát vám sedět po pravici a levici ovšem nenáleží mně, ale těm, pro které to připravil můj...
Matouš 21:16...se. "Slyšíš, co říkají?" ptali se ho. "Ovšem," odvětil Ježíš. "Copak jste nikdy nečetli: ‚Z úst...
Marek 15:6...neodpovídal; to Piláta udivilo. O svátcích měl ovšem ve zvyku propouštět na jejich žádost jednoho vězně....
Lukáš 5:39...se lít do nových měchů. Nikdo, kdo pil staréovšem nechce nové. Říká totiž: ‚Staré je dobré.'" V sobotu...
Jan 5:13...‚Vezmi si lehátko a choď'?!" ptali se ho. To ovšem ten uzdravený nevěděl; Ježíš se totiž vmísil do...
Jan 5:34...jste k Janovi a ten vydal svědectví pravdě.  ovšem nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám pro...
Jan 6:6...nakoupíme chleby, aby se ti lidé najedli?" (To ovšem řekl, aby ho vyzkoušel, neboť sám věděl, co udělat...
Jan 6:23...učedníky, ale ti odpluli sami. (Od Tiberiady ovšem připluly jiné loďky blízko k tomu místu, kde jedli...
Jan 8:26...mnoho co říci a soudit. Ten, který poslal, je ovšem pravdomluvný a říkám světu, co jsem slyšel od něj...
Jan 18:28...do prokurátorova paláce. Právě svítalo. Sami ovšem do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před Hodem...
Jan 20:30... "Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili." Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků,...
Jan 21:25...a víme, že jeho svědectví je pravdivé. Ježíš ovšem udělal i mnoho jiných věcí. Kdyby měly být všechny...
Skutky 8:4...a zavíral je do vězení. Ti, kdo se rozprchliovšem kázali Slovo, kamkoli přišli. Filip vešel do města...
Skutky 24:26...mu. "Zavolám si , budu mít čas." Přitom ovšem doufal, že mu Pavel nabídne nějaký úplatek. Proto si...
Skutky 24:27...v úřadu vystřídal Porcius Festus. Felix se ovšem chtěl zavděčit Židům, a tak nechal Pavla ve vězení. ...
Skutky 26:9...na tom, že Bůh křísí mrtvé? Sám jsem se ovšem také domníval, že se musím všemožně stavět proti...
Skutky 26:29...slyší, stal ne téměř, ale úplně tím, co ovšem bez těchto pout." Nato král vstal a s ním i...
Skutky 28:19... a tak jsem byl nucen odvolat se k císařiovšem ne proto, abych žaloval na svůj národ. Pozval jsem...
Římanům 2:17...lidská tajemství skrze Krista Ježíše. Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem. Znáš...
Římanům 5:13...lidi, poněvadž všichni zhřešili. Hřích byl ovšem na světě před Zákonem, ale když není Zákon, hřích...
Římanům 5:15...měl teprve přijít. Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrti....
Římanům 5:18...přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak ovšem skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi...
Římanům 7:8...ve mně všemožnou dychtivost. Bez Zákona je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez Zákona, ale...
Římanům 7:12... oklamal a jeho pomocí zabil. Zákon je ovšem svatý, přikázání je svaté, spravedlivé a dobré....
Římanům 8:24...totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidětovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč by v to...
Římanům 8:27...úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdceovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za...
Římanům 11:22... přísnost, ale k tobě Boží laskavost, pokud ovšem v této laskavosti zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty,...
Římanům 15:25...především se ale těším na chvíle s vámi. Teď ovšem cestuji do Jeruzaléma, abych posloužil svatým. Církve...
1. Korintským 2:6...Boží moci. O moudrosti mluvíme mezi dospělýmiovšem není to moudrost současného světa ani jeho pomíjivých...
1. Korintským 2:14...věci duchovními slovy. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou pro něj...
1. Korintským 8:1... víme, že "všichni jsme došli poznání". Poznání ovšem nadýmá, zatímco láska buduje. Kdo si myslí, že něco...
1. Korintským 8:8...choulostiví a mají pak špatné svědomí. Jídlo nás ovšem k Bohu nepřiblíží. Pokud nejíme, nejsme o nic horší,...
1. Korintským 9:20... abych získal ty, kdo jsou pod Zákonem (sám ovšem pod Zákonem nejsem). Pro lidi bez Zákona jsem jako...
1. Korintským 9:21... abych získal ty, kdo jsou bez Zákona (sám ovšem nejsem bez Božího Zákona - podléhám zákonu Kristovu)....
1. Korintským 10:29...toho, kdo vás upozornil, a na svědomí. Nemluvím ovšem o tvém svědomí, ale o svědomí toho druhého. "Proč by...
1. Korintským 11:6...zahalovat, pak se rovnou ostříhá. Pokud se ovšem stydí ostříhat nebo oholit, pak se tedy zahaluje....
1. Korintským 11:11...hlavu na znamení autority kvůli andělům. V Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako je...
1. Korintským 11:31...nemocných, a mnozí dokonce umírají. Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni. Když nás však...
1. Korintským 12:7... ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je...
1. Korintským 12:24...neslušné věnujeme o to větší pozornost, kterou ovšem ty slušné části nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak,...
1. Korintským 15:2... v němž stojíte a jímž jste spaseni (pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal - jinak byste...
1. Korintským 15:27... Vždyť "všechno položil k jeho nohám". (Když ovšem říká, že je mu všechno poddáno, je zřejmé, že je to...
2. Korintským 3:14...konec toho, co mělo pominout. Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. do dnešního dne zůstává při čtení Staré...
2. Korintským 10:12...budeme i v činech, k vám přijdeme. Nemáme ovšem tu drzost přiřadit se anebo se i jen podobat těm, kdo...
2. Korintským 13:5... že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali. Doufám, že poznáte, že my jsme neselhali...
Galatským 3:12...toho, že "Spravedlivý bude žít z víry." V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky: "Ten, kdo je plní, z nich...
Galatským 3:20...pomocí andělů skrze prostředníka; prostředník ovšem není pro jednoho, a Bůh je jeden. Je tedy Zákon proti...
Galatským 5:13... byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si...
Galatským 6:1... vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám...
Efeským 5:33... však mluvím o Kristu a o církvi.  ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám...
Filipským 2:24... jakmile se dozvím, co se mnou bude. Spoléhám ovšem v Pánu na to, že k vám brzy přijdu i sám. Mezitím...
Koloským 1:23...postavil svaté, bez poskvrny a úhony - pokud ovšem zůstáváte pevně ukotveni ve víře a neuchylujete se od...
1. Timoteus 2:15...svedena a padla do hříchu. V jejím mateřství je ovšem záchrana - její i všech těch, kdo vedou rozumný život...
1. Timoteus 6:6...je zdrojem zisku. Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co . Nic...
Židům 1:14...ti tvé nepřátele k nohám položím"? Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž...
Židům 2:8...jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci. Vidíme...
Židům 3:3...jako Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. On si ovšem zaslouží větší slávu než Mojžíš, tak jako větší...
Židům 4:3...Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Jeho dílo je ovšem hotové od stvoření světa. Písmo přece na jednom...
Židům 4:15...do nebe - držme se pevně svého vyznání. Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale...
Židům 6:17...pro potvrzením, o němž nemůže být spor. Bůh ovšem chtěl dědicům zaslíbení přesvědčivě ukázat...
Židům 7:12...jmenován podle Áronova řádu? Se změnou kněžství ovšem nutně nastává i změna Zákona. Ten, o kom se tu mluví,...
Židům 8:1...na věky. To hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to, že máme takového velekněze, který usedl po...
Židům 8:9...novou smlouvu s domem Izraele a s domem Judy. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v...
Židům 9:1...měla svá pravidla bohoslužby a také svatyniovšem pozemskou. Byl vztyčen stánek, v jehož první části,...
Židům 10:39...z víry, odpadlík je mi však z duše protivný." My ovšem neodpadáme k záhubě, ale věříme k záchraně. Víra je...
Židům 13:16...rtů, vyznávajících jeho jméno. Nezapomínejte ovšem na dobročinnost a štědrost, neboť takové oběti jsou...
1. Petr 2:3...slova, abyste jím rostli ke spáse - pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán. Když přicházíte k němu,...
1. Petr 2:16...řeči nevědomých. Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou zastírají vlastní...
1. Petr 2:20... když budete biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné. Vždyť...
1. Petr 3:16... kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti,...
2. Petr 2:16...odměna za špatnost. Za své provinění byl ovšem napomenut: němá oslice promluvila lidským hlasem a...
2. Petr 3:10... ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem...
1. Jan 4:3... je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznáváovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž...
1. Jan 5:16... dostáváme. Když někdo vidí svého bratra hřešitovšem hříchem, který není k smrti, se modlí a Bůh mu ...
Zjevení 2:6...k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitů; i je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |