Otvírá

Hledám varianty 'otvírá' [ otvírat (2) otvírám (1) otvíraly (1) otvírala (1) otvíral (3) otvírají (8) otvírá (12) ]. Nalezeno 28 veršù.
Exodus 13:2...mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je ." Mojžíš tedy...
Exodus 13:12...tvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá lůno, pro Hospodina. Samci z každého prvního vrhu...
Exodus 34:19...neboť v měsíci avivu jsi vyšel z Egypta. Vše, co otvírá lůno, je , včetně všech prvorozených samců ze...
Numeri 3:12...namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele levity. Levité...
Numeri 8:16...odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají lůno, namísto všech prvorozených synů Izraele,...
Numeri 18:15...propadlo Hospodinu, připadne tobě. Vše, co otvírá kterékoli lůno, jak z lidí, tak ze zvířat, se...
2. Samuel 22:33... ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silouotvírá dokonale cestu mou, Mým nohám udílí hbitost laní,...
Job 31:32...nemusel venku nocovat, své dveře jsem pocestnému otvíral dokořán. Copak jsem jako Adam skrýval své...
Job 33:2... co říkám, dobře naslouchej. Pozor, ústa otvírám, slova mi začínají proudit z jazyka. Z upřímného...
Žalmy 22:14... obstupují tuři bášanští. Své tlamy na  otvírají jak draví řvoucí lvi! Jak voda se roztékám,...
Žalmy 35:21...proti mírumilovným vymýšlejí lsti. Ústa si na  otvírají, volají: "Hohó! Co jsme to viděli!" Vidíš to,...
Žalmy 109:2... chloubo, přeruš své mlčení! Ústa si na  otvírají zrádci zlí, pomlouvají lživými jazyky!...
Žalmy 146:8... Hospodin vězně propouští, Hospodin slepým oči otvírá, Hospodin zvedá sklíčené, Hospodin miluje poctivé,...
Přísloví 15:31...novina do morku osvěží. Kdo zdravým domluvám otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrými. Kdo odmítá...
Přísloví 17:19...záruku. Kdo se rád hádá, ten rád hřeší, kdo si otvírá ústa, říká si o potíž. Kdo falešné srdce, nenajde...
Přísloví 18:16...poznání, moudré uši prahnou po vědění. Dar otvírá člověku dveře, i před velikány jej přivede. První,...
Přísloví 31:20...bere do rukou, prsty přidržuje vřeteno. Štědře otvírá svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí. Nemá...
Píseň 7:13...réva, se půjdem podívat, révové květy zda se již otvírají, zda kvete granátový sad - tam ti své milování...
Jeremiáš 13:19...v Negevu budou zavřena, nikdo je nebude moci otvírat. Celý Juda bude vystěhován, vystěhován bude docela...
Pláč 2:16... Potěcha vší země?" Všichni tví nepřátelé si otvírají ústa na tebe. Pohvizdují a cení zuby se slovy:...
Pláč 3:46...smetím učinil jsi nás mezi národyOtvírají si na nás ústa všichni, kdo jsou proti nám. Zbývá...
Matouš 27:52... dolů, země se třásla, skály pukaly, hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. Ti pak po...
Lukáš 24:32...nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvilotvíral nám Písma?" Ihned vstali a vrátili se do Jeruzaléma...
Jan 10:3...vchází dveřmi, to je pastýř ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a...
Jan 10:21..."Posedlý člověk takhle nemluví. Může snad démon otvírat oči slepým?" Přišla zima a v Jeruzalémě se konal...
Skutky 26:18...lidu i od pohanů, ke kterým posílám, abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od...
Zjevení 3:7...ten Svatý a Pravý, který klíč Davidův, který otvírá, a nikdo nezavře, a zavírá, a nikdo neotevře: Znám...
Zjevení 13:6... dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho...

Slova obsahující otvírá: nezotvírám (1) otvírá (12) otvírám (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |