Otrokyní

Hledám varianty 'otrokyní' [ otrokyní (3) otrokyni (11) otrokyně (29) otrokyň (3) ]. Nalezeno 45 veršù.
Genesis 12:16...velmi dobře - měl brav, skot i osly, otrokyotrokyně, oslice a velbloudy. Hospodin však kvůli Abramově...
Genesis 16:1...manželka, mu nerodila děti; měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. Proto Saraj Abramovi řekla: "Pohleď,...
Genesis 16:2...mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otrokyní - snad získám syny skrze ni." A Abram ji poslechl....
Genesis 16:3...zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za...
Genesis 16:5..."Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala...
Genesis 16:6...Abram Saraj odpověděl: "Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co chceš." Saraj ji...
Genesis 16:8...našel Hospodinův anděl. Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám...
Genesis 20:14...'" Abimelech tedy vzal brav, skot, otrokyotrokyně, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru....
Genesis 24:35...- dal mu brav a skot, stříbro a zlato, otrokyotrokyně i velbloudy a osly. Sára, manželka mého pána, pak...
Genesis 25:12...syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila Sářina otrokyně, Egypťanka Hagar. Toto jsou jména Izmaelových synů...
Genesis 29:24... (A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a hle - byla to...
Genesis 29:29...Ráchel. (Také Lában daroval děvečku - svou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy spal i s Ráchel. Miloval ji...
Genesis 30:4... Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a Bilha počala a...
Genesis 30:7...Proto mu dala jméno Dan, Soudce. Ráchelina otrokyně Bilha pak počala znovu a porodila Jákobovi druhého...
Genesis 30:9... Když Léa viděla, že přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. Její otrokyně...
Genesis 30:10...otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. Její otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila syna. Léa řekla:...
Genesis 30:12...a dala mu jméno Gád, Štěstí. A když Léina otrokyně Zilpa porodila Jákobovi druhého syna, Léa řekla:...
Genesis 30:18... odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar, Odměna. Potom Léa...
Genesis 30:43...muž nesmírně rozmohl, takže měl množství stádotrokyň, otroků, velbloudů i oslů. Jednou Jákob zaslechl,...
Genesis 32:6...dosud zdržoval. Mám voly, osly, brav, otrokyotrokyně a vypravil jsem posly, abych se ohlásil svému pánu...
Genesis 32:23... V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých jedenáct synů a přebrodil potok Jabok....
Genesis 33:1... Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně a postavil otrokyně s jejich dětmi dopředu, Léu s...
Genesis 33:2...mezi Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně a postavil otrokyně s jejich dětmi dopředu, Léu s jejími dětmi za a...
Genesis 33:6...tvého služebníka." Mezitím se přiblížily otrokyně se svými dětmi a poklonily se. Potom se přiblížila...
Genesis 35:25...Josef a Benjamín. Synové Bilhy, Rácheliny otrokyně: Dan a Neftalí. Synové Zilpy, Léiny otrokyně: Gád...
Genesis 35:26...otrokyně: Dan a Neftalí. Synové Zilpy, Léiny otrokyně: Gád a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu...
Exodus 11:5...měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, jež mele ručním mlýnkem. I všechen prvorozený...
Leviticus 19:20...z dvojího druhu tkaniny. Kdyby někdo spalotrokyní určenou pro jiného muže, která však dosud nebyla...
Deuteronomium 21:14...ji prodat za peníze ani s zacházet jakootrokyní, neboť jsi ji zneuctil. Když někdo bude mít dvě...
Deuteronomium 28:68...se budete prodávat svým nepřátelům za otrokyotrokyně, ale nikdo vás ani nebude chtít koupit. Toto jsou...
Ezdráš 2:65...42 360 osob. Bylo s nimi také 7 337 otrokůotrokyň a 200 zpěváků a zpěvaček. Měli 736 koní, 245 mezků,...
Nehemiáš 7:67...42 360 osob. Bylo s nimi také 7 337 otrokůotrokyň a 245 zpěváků a zpěvaček. Měli 736 koní, 245 mezků,...
Kazatel 2:7...z nich háje se stromky. Pořídil jsem si otrokyně a otroky, měl jsem dostatek domácí čeledi....
Izaiáš 14:2...Izraele si je v Hospodinově zemi podrobí jako otrokyně a otroky; vezmou do zajetí ty, kdo je zajali, a...
Jeremiáš 34:9...svého hebrejského otroka i svou hebrejskou otrokyni na svobodu; nikdo neměl zotročovat svého...
Jeremiáš 34:10...přijali, souhlasili, že propustí své otrokyotrokyně na svobodu a že je nebudou zotročovat....
Jeremiáš 34:11...je. Potom si to ale rozmysleli a své otrokyotrokyně, které předtím propustili na svobodu, přivedli...
Jeremiáš 34:16...jste tak jméno. Svého otroka i svou otrokyni, které jste propustili na svobodu, jak toužili,...
Joel 3:2...a vaši mladíci vídat vidění. Ano, i na otrokyotrokyně vyliji svého Ducha v oněch dnech. Ukážu zázraky na...
Nahum 2:8...Město obnaženo, do vyhnanství je odvlečou. Jeho otrokyně jak holubice pláčou, bijí se do prsou. Ninive...
Skutky 16:16... když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým...
Galatským 4:22...Je psáno, že Abraham měl dva syny, jednohootrokyně a druhého ze svobodné. Ten z otrokyně se ale...
Galatským 4:23... jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. Tenotrokyně se ale narodil jen podle těla, kdežto ten ze...
Galatským 4:30...podle Ducha. Co ale říká Písmo? "Vyžeň otrokyni i jejího syna. Syn otrokyně nebude dědit se synem...
Galatským 4:31...se synem svobodné!" A tak, bratři, nejsme dětmi otrokyně, ale svobodné. V této svobodě, do níž nás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |