Otroka

Hledám varianty 'otroka' [ otroky (27) otrokům (1) otroků (8) otroku (4) otrokem (19) otroka (20) otrok (26) otroci (15) ]. Nalezeno 110 veršù.
Genesis 9:25..."Zlořečený buď Kanaán; je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď Hospodin,...
Genesis 12:16... vedlo velmi dobře - měl brav, skot i oslyotroky, otrokyně, oslice a velbloudy. Hospodin však kvůli...
Genesis 20:14...je můj bratr.'" Abimelech tedy vzal brav, skototroky a otrokyně, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho...
Genesis 24:35...rozmohl - dal mu brav a skot, stříbro a zlatootroky a otrokyně i velbloudy a osly. Sára, manželka mého...
Genesis 30:43...muž nesmírně rozmohl, takže měl množství stádotrokyň, otroků, velbloudů i oslů. Jednou Jákob zaslechl,...
Genesis 32:6...jsem se dosud zdržoval. Mám voly, osly, bravotroky i otrokyně a vypravil jsem posly, abych se ohlásil...
Genesis 39:17...jeho pán. Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se...
Genesis 39:19... a když řekla: "Takto se ke mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do...
Genesis 41:12... A byl tam s námi jeden hebrejský mladíkotrok velitele stráže. Vyprávěli jsme mu své sny a on nám...
Genesis 44:9...se to najde, zemře a z nás jsou pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u...
Genesis 44:10...nás jsou pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní...
Genesis 44:16...Sám Bůh odhalil vinu tvých služebníků. Hle, jsme otroci svého pána - my i ten, u něhož se našel ten pohár!"...
Genesis 44:17...On však řekl: "To bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého se našel ten pohár. Vy ostatní...
Genesis 44:33...Prosím, pane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce, a chlapec prosím odejde se...
Genesis 47:19...i s naší půdou za chléb, a budeme faraonovými otroky! Dej nám osivo, zůstaneme naživu a nezemřeme a...
Genesis 47:25...nám laskavost, že smíme být faraonovými otroky!" Josef tedy vydal o egyptské půdě ustanovení platné...
Genesis 49:15...sehne, aby břímě nosil, stane se nevolníkemotrokem! Dan soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů...
Exodus 9:20...tedy bral Hospodinova slova vážně, zahnal své otroky a dobytek pod střechu. Kdo si ale Hospodinovo slovo...
Exodus 9:21...ale Hospodinovo slovo nevzal k srdci, nechal své otroky i dobytek na poli. Potom Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 12:44...Hodu beránka: Nesmí ho jíst žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí...
Exodus 20:10...žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve...
Exodus 20:17...dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla - nezáviď svému...
Exodus 21:2... které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského otroka, u tebe slouží šest let, ale sedmého roku ...
Exodus 21:5...dětmi u svého pána a on odejde sám. Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny,...
Exodus 21:6...probodne mu ucho šídlem a on zůstane navždy jeho otrokem. Když někdo prodá svou dceru jako děvečku, ta pak...
Exodus 21:7... ta pak neodejde na svobodu, jako odcházejí otroci. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vybral,...
Exodus 21:20...zisk a náklady na léčení. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou, musí...
Exodus 21:26... podlitinu za podlitinu. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko poškodí, propustí je...
Exodus 21:27...je za to oko na svobodu. Jestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub, propustí je na svobodu za ten zub....
Exodus 21:32...naloženo podle téhož zákona. Jestliže býk potrká otroka nebo děvečku, majitel jejich pánu 30 šekelů...
Exodus 23:12...přestaň, aby si tvůj býk i osel odpočinul a tvůj otrok i námezdník nabrali dech. Dbejte na všechno, co jsem...
Leviticus 22:11...nesmí jíst nic svatého. Když si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst smí; rovněž otroci narození v jeho...
Leviticus 25:6...urodí, ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj nádeník i tvůj host, kteří jsou s...
Leviticus 25:42...jsem vyvedl z Egypta: nebudou na prodej jako otroci!) Nebudeš nad ním krutě panovat - boj se svého...
Leviticus 25:44...nad ním krutě panovat - boj se svého Boha! Tvůj otrok i tvá děvečka, které budeš vlastnit, budou z národů...
Leviticus 25:46...vlastnictví. Je smíte trvale vlastnit jako otroky, ale své izraelské bratry nikoli. Nad svým bratrem...
Leviticus 26:13...vás vyvedl z Egypta, abyste nebyli jejich otroky. Rozlámal jsem vaše jho, abyste mohli chodit...
Deuteronomium 5:14...žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z...
Deuteronomium 5:15...děvečkou. Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl mocnou rukou...
Deuteronomium 5:21... Nezáviď svému bližnímu jeho dům, jeho poleotroka, děvečku, býka ani osla - nezáviď svému bližnímu...
Deuteronomium 6:21...odpovíš mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. Před...
Deuteronomium 12:12...Bohem, radujte se svými syny a dcerami, se svými otroky a děvečkami a také s levitou, který je ve tvém městě...
Deuteronomium 12:18... vyvolí, a to se svým synem a dcerou, se svým otrokem a děvečkou i s levitou, který je ve tvém městě....
Deuteronomium 15:15... Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. Proto ti to...
Deuteronomium 16:11...Bohem, raduj se svým synem a dcerou, se svým otrokem a děvečkou, s levitou, který je ve tvém městě, a s...
Deuteronomium 16:12...ve tvém středu. Pamatuj, že jsi sám byl v Egyptě otrokem. Proto pečlivě dodržuj tato ustanovení. ...
Deuteronomium 16:14...se raduj se svým synem a dcerou, se svým otrokem a děvečkou, s levitou i s přistěhovalcem, sirotkem...
Deuteronomium 23:16...svatý! u tebe nevidí žádnou nepatřičnostOtroka, jenž k tobě utekl, nevydávej jeho pánu. bydlí u...
Deuteronomium 24:18...roucho vdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyptě otrokem a že odtud Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. To...
Deuteronomium 24:22... sirotku a vdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyptě otrokem. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když...
Deuteronomium 28:68... Tam se budete prodávat svým nepřátelům za otroky a otrokyně, ale nikdo vás ani nebude chtít koupit....
1. Samuel 2:27...se neukázal rodu tvého praotce, když ještě byli otroci faraonova domu v Egyptě? Právě jeho jsem si ze všech...
1. Samuel 8:17...zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli...
1. Samuel 17:9... přemůžu a zabiju jeho, budete jako naši otroci sloužit vy nám." Potom ten Filištín dodal: "Vyzývám...
1. Samuel 30:13...ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťanotrok jednoho Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj pán tu...
2. Samuel 9:2...chtěl projevit přízeň." V Saulově domě sloužíval otrok jménem Cíba, a tak ho zavolali k Davidovi. "Ty jsi...
1. Královská 2:39...v Jeruzalémě. Po třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi, synu Maaky. Šimei dostal...
1. Královská 2:40...osla a vydal se do Gatu k Achišovi hledat své otroky. Když odcházel z Gatu, vedl si otroky s sebou. Když...
2. Královská 4:1...věřitel a chce si oba chlapce odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?" ptal se Elíša....
1. Letopisů 2:34...Šešan neměl syny, ale dcery. Měl však egyptského otroka jménem Jarcha a tomu dal Šešan svou dceru za ženu....
Ezdráš 2:65...čítalo 42 360 osob. Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 200 zpěváků a zpěvaček. Měli 736 koní,...
Ezdráš 9:9...zotročení maličko pookřát. I když jsme byli otroci, náš Bůh nás v otroctví neopustil. Milostivě nám...
Nehemiáš 7:67...čítalo 42 360 osob. Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 245 zpěváků a zpěvaček. Měli 736 koní,...
Nehemiáš 9:36...skutků se nechtěli odvrátit. A hle, dnes jsme otroci v zemi, kterou jsi daroval našim otcům, aby jedli...
Job 3:19...pokřik biřiců. Malí i velcí jsou tam vedle sebeotrok je bez pána, na svobodě. K čemu je dáno světlo ubohým...
Job 7:2...robotu? Den za dnem jak nádeník žije tu. Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká odměnu. I mně byly...
Žalmy 105:17...před nimi jistého Josefa, jehož prodali jako otroka. Nohy měl sevřené v okovech, hrdlo uvězněné v...
Přísloví 19:10...zahyne. Tupci nesluší žádný přepych, tím méně otroku vláda nad pány. Prozíravost brání člověku se hněvat,...
Přísloví 22:7...Boháč panuje nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokem. Kdo seje bezpráví, sklidí neštěstí; jeho...
Přísloví 29:19... kdo ale plní Zákon, ten je blažený. Netrestej otroka pouhými slovy; rozumí sice, ale neodpoví! Viděl jsi...
Přísloví 29:21...Více se čekat od hlupáka! Když někdo otroka odmalička hýčká, bude mít z něho nevděčníka. Hněvivý...
Přísloví 30:10... jsa v nouzi, a Boží jméno netupil. Neosočuj otroka před jeho pánem, aby ti nezlořečil a abys nepykal!...
Kazatel 2:7...z nich háje se stromky. Pořídil jsem si otroky a otroky, měl jsem dostatek domácí čeledi....
Kazatel 7:21... co se kde říká, abys neslyšel kletby svého otroka. Ve vlastním srdci přece dobře víš, že i tys druhé...
Kazatel 10:7... ušlechtilí však vězí kdesi hluboko. Viděl jsem otroky sedět na koních a velmože jít pěšky jako otroky. Kdo...
Izaiáš 14:2...Izraele si je v Hospodinově zemi podrobí jako otroky a otroky; vezmou do zajetí ty, kdo je zajali, a...
Izaiáš 24:2...obyvatele rozptýlí. Stejně dopadne kněz i kmánotrok i jeho pán, děvečka i její paní, ti, kdo kupují i kdo...
Jeremiáš 2:14...nádrže, ze kterých voda vyteče. Copak je Izrael otrok? Copak se narodil jako čeledín? Proč se tedy stal...
Jeremiáš 34:8...veškerým lidem v Jeruzalémě smlouvu o propuštění otroků. Každý měl propustit svého hebrejského otroka i svou...
Jeremiáš 34:9...otroků. Každý měl propustit svého hebrejského otroka i svou hebrejskou otrokyni na svobodu; nikdo ...
Jeremiáš 34:10...tu smlouvu přijali, souhlasili, že propustí své otroky a otrokyně na svobodu a že je nebudou zotročovat....
Jeremiáš 34:11...propustili je. Potom si to ale rozmysleli a své otroky a otrokyně, které předtím propustili na svobodu,...
Jeremiáš 34:16...rozmysleli a znesvětili jste tak jméno. Svého otroka i svou otrokyni, které jste propustili na svobodu,...
Pláč 5:8...pryč a my neseme jejich trest. Panují nad námi otroci a nikdo neuvolní jejich pěst. Jde nám o život, když...
Ezechiel 27:13...i Mešek s tebou obchodují; za tvé zboží platí otroky a bronzovými nástroji. Bet-togarma nabízí za tvé...
Joel 3:2...mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Ducha v oněch dnech. Ukážu...
Zachariáš 2:13... mávnu po nich rukou a stanou se kořistí svých otroků." Tehdy poznáte, že poslal Hospodin zástupů....
Matouš 8:9...řeknu jinémuPřijď,' přijde; když řeknu svému otrokuUdělej to,' udělá to." Ježíš, překvapen tím, co...
Matouš 20:27... Kdo by mezi vámi chtěl být první, je vaším otrokem. Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo...
Marek 10:44... Kdo by mezi vámi chtěl být první, je otrokem všech. Ani Syn člověka přece nepřišel, aby se mu...
Lukáš 7:8...řeknu jinémuPřijď,' přijde; když řeknu svému otrokuUdělej to,' udělá to." Když to Ježíš uslyšel, užasl...
Jan 8:34..."Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy...
Jan 8:35...vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás...
Jan 18:18..."Nepatřím," řekl. Protože bylo chladnootroci a strážní rozdělali oheň. Stáli okolo a ohřívali se....
Skutky 6:9...takzvané synagogy Libertinů (totiž osvobozených otroků z Kyrény, Alexandrie, Kilikie a Asie) a začali...
1. Korintským 7:21... ve kterém byl povolán. Byl jsi povolán jako otrok? Nedělej si s tím starosti. Pokud se ale můžeš stát...
1. Korintským 7:22... určitě toho využij. Koho Pán povolal jako otroka, ten je v Pánu osvobozen. Podobně koho Kristus...
1. Korintským 7:23...jste draze vykoupeni; nestávejte se lidskými otroky. Bratři, každý před Bohem zůstává tak, jak byl...
1. Korintským 9:19...všech jsem svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrok, abych jich co nejvíce získal. Pro Židy jsem jako Žid...
1. Korintským 12:13...to s Kristem. jsme totiž Židé či Řekovéotroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni...
Galatským 3:28...oblékli. Nejde o to, kdo je Žid nebo Řekotrok nebo svobodný, muž nebo žena - všichni jste jedno v...
Galatským 4:1... že dokud je dědic nedospělý, ničím se neliší od otroka. Je sice pánem všeho, ale do času určeného otcem...
Galatským 4:7..."Abba, Otče!" A tak díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic. Dokud jste...
Efeským 6:8... za to dostane odplatu od Pána, byl otrok nebo svobodný. Vy, páni, se k nim chovejte také tak....
Koloským 3:11...a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divochotrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus! Proto se...
Filemon 1:16...vzdálen, abys ho přijal navždy - ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice...
2. Petr 2:19...v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy - čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí! Když...
Zjevení 6:15...země a velmoži, boháči, vojevůdci i mocní, každý otrok i každý svobodný se ukryli do jeskyní a do horských...
Zjevení 13:16...malým i velkým, bohatým i chudým, svobodnýmotrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo,...
Zjevení 19:18...na nich sedí, a těla všech lidí, svobodnýchotroků, malých i velkých!" A uviděl jsem šelmu a krále země...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |