Otroctví

Hledám varianty 'otroctví' [ otroctví (31) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 43:18... Teď se na nás vrhne, napadne nás a vezme nás do otroctví i s našimi osly!" Ještě na nádvoří tedy...
Exodus 6:5...jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví a připomněl jsem si svou smlouvu. Proto řekni...
Exodus 6:6...vás z egyptských robot, vysvobodím vás z jejich otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velikými soudy....
Exodus 13:3...na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky....
Exodus 13:14...mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou své ruky. Když nás farao neústupně odmítal...
Exodus 14:5...jsme to udělali? Proč jsme Izrael propustiliotroctví?" zvolali. Farao dal zapřáhnout do svého vozu a...
Exodus 20:2... tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne...
Deuteronomium 5:6... tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne...
Deuteronomium 6:12...na Hospodina, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Hospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu budeš...
Deuteronomium 7:8...vás Hospodin mocnou rukou a vykoupil z domu otroctví, z ruky egyptského krále faraona. Věz tedy, že...
Deuteronomium 8:14... svého Boha. To on vyvedl z Egypta, z domu otroctví! To on provedl velikou a hroznou pouští plnou...
Deuteronomium 13:6... který vás vyvedl z Egypta a vykoupil vás z domu otroctví. Odstraň ze svého středu zlo - vždyť ten bludař...
Deuteronomium 13:11... tvého Boha, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví! o tom uslyší všechen Izrael, přijde na ...
Deuteronomium 15:12...ti tvůj bratr, Hebrej či Hebrejka, prodá do otroctví, odslouží u tebe šest let, ale sedmého roku jej...
Jozue 24:17...To on nás a naše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví. On před našima očima konal ta veliká znamení a...
Soudců 6:8...jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z domu otroctví. Vytrhl jsem vás z ruky Egypťanů i z rukou všech,...
1. Královská 9:22...dodnes. Syny Izraele ovšem Šalomoun nebral do otroctví, ale jako vojáky, úředníky, velitele, pobočníky,...
2. Letopisů 8:9...tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem nebral do otroctví, ale jako vojáky, pobočníky, vozataje a jezdce....
Ezdráš 9:9...pookřát. I když jsme byli otroci, náš Bůh násotroctví neopustil. Milostivě nám naklonil krále Persie a...
Nehemiáš 5:5...Vždyť budeme muset prodat své syny a dcery do otroctví! Některé z našich dcer jsou v porobě a my jsme...
Ester 7:4...a vyhlazení! Kdybychom byli jen prodáni do otroctví, mlčela bych, neboť ten padouch nestojí za to, aby...
Jeremiáš 34:13...den, kdy jsem vaše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví, uzavřel jsem s nimi tuto smlouvu: ‚Sedmého roku...
Jeremiáš 34:14...svého hebrejského bratra, který se ti prodal do otroctví. Odslouží u tebe šest let, ale potom jej propustíš...
Pláč 1:1...národy! Bývalo kněžnou mezi zeměmi, a teď jeotroctví. Hořce naříká celou noc, po tvářích kanou slzy. Z...
Ezechiel 34:27...a vysvobodím je z moci těch, kdo je drželiotroctví. nebudou kořistí pro pohany, nebudou potravou...
Micheáš 6:4...mi! Vyvedl jsem z Egypta, vykoupil z domu otroctví a postavil jsem ti do čela Mojžíše, Árona a Miriam...
Římanům 8:15...totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha...
Římanům 8:21... Chová však naději, že jednou bude vysvobozenootroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí. Víme přece,...
Galatským 4:24...z hory Sinaj a tak jako Hagar rodí své děti do otroctví. Tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a...
Galatským 4:25...nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmiotroctví. Nebeský Jeruzalém je ale svobodný a ten je naší...
Židům 2:15...ty, které strach ze smrti po celý život drželotroctví. Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova semene se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |