Otočili

Hledám varianty 'otočili' [ otočili (5) otočila (1) otočil (16) otočí (2) ]. Nalezeny 24 verše.
Exodus 7:23...Hospodin předpověděl, neposlechl je. Farao se otočil a šel domů. Vůbec si to nevzal k srdci. Všichni...
Exodus 32:15... které proti svému lidu zamýšlel. Mojžíš se otočil a sestoupil z hory. Měl v ruce dvě Desky svědectví,...
Numeri 12:10...byla malomocná, bílá jako sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřil, že je malomocná, řekl Mojžíšovi:...
Deuteronomium 9:15...národ mocnější a početnější, než jsou oni." Otočil jsem se tedy a se dvěma deskami smlouvy v obou rukou...
Deuteronomium 10:5...v den shromáždění. A když mi je Hospodin dalotočil jsem se a sestoupil z hory. Desky jsem pak uložil do...
Jozue 8:21... že záloha dobyla město a že z města stoupá dýmotočili se nazpět a udeřili na ajské muže. (Ti se totiž z...
Soudců 18:23... Volali za nimi, se k nim Danovi synové otočili a řekli Míkovi: "Co ti je? Proč jste se tak...
Soudců 18:26... Míka viděl, že jsou silnější než on, a tak se otočil a vrátil se domů. Tak vzali ten Míkův výtvor i jeho...
Soudců 20:39...z města stoupat oblak dýmu, Izraelci se v bitvě otočí." Benjamínci právě začali Izraelce pobíjet (padlo ...
Soudců 20:40...ale začal stoupat oblak dýmu. Benjamínci se otočili a hle - z města stoupá k nebi dým jako ze zápalné...
1. Samuel 10:9...a oznámím ti, co máš dělat." Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešel, Bůh proměnil jeho srdce v...
1. Samuel 25:12...nevím, odkud jsou?" Davidovi mládenci se tedy otočili a vydali se zpátky. Jakmile dorazili k Davidovi,...
1. Královská 8:14... místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele:...
1. Královská 17:11...zavolal na ni. "Chtěl bych se napít." A když otočila, že pro ni půjde, zavolal za : "Přines mi prosím...
1. Královská 21:4...otcovské dědictví ti nedám!" Lehl si do posteleotočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Když za ním přišla za...
2. Královská 2:24...něj: "Táhni, plešoune! Táhni, plešoune!" On se otočil, podíval se na a zlořečil jim v Hospodinově jménu...
2. Královská 5:12...nemohl umýt v nich, abych byl očištěn?" S tím se otočil a rozčilen odjel. Jeho služebníci ale přistoupili a...
2. Letopisů 6:3... místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele:...
Zachariáš 7:11...ublížit.' Oni to ale odmítli vnímat; vzpurně se otočili zády a zacpali si uši, aby neslyšeli. V srdci se...
Matouš 7:6...neházejte své perly prasatům; jinak je zašlapouotočí se a roztrhají vás. Proste a bude vám dáno, hledejte...
Matouš 9:22...dotknu jeho roucha, budu uzdravena." Ježíš se otočil, a když ji uviděl, řekl: "Vzchop se, dcero. Tvá víra...
Marek 5:30...Ježíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla mocOtočil se v davu a zeptal se: "Kdo se dotkl mého roucha?"...
Lukáš 7:44..." odpověděl Šimon. "Správně," řekl JežíšOtočil se k ženě a zeptal se Šimona: "Vidíš tu ženu?...
Jan 21:20...Po těch slovech mu řekl: "Následuj ." Petr se otočil a uviděl za sebou jít učedníka, kterého Ježíš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |