Otevřený

Hledám varianty 'otevřený' [ otevřenými (1) otevřenýma (1) otevřený (2) otevřenou (3) otevřené (14) otevřená (4) ]. Nalezeno 25 veršù.
Numeri 13:19... nebo špatná? Jaká jsou města, v nichž sídlíOtevřená, nebo opevněná? Jaká je to země? Úrodná, nebo...
Numeri 19:15...v něm je, bude nečistý po sedm dní. Rovněž každá otevřená nádoba v tom stanu, která není uzavřena poklicí,...
Jozue 8:17... kdo by nevyrazil za Izraelem. Nechali město otevřené a pronásledovali Izrael. Tehdy Hospodin řekl...
Soudců 18:10...přijdete, najdete bezstarostný lid a doširoka otevřenou zem. Tomu místu neschází vůbec nic, co země...
2. Letopisů 7:15...hřích a uzdravím jejich zem. Ano, oči budou otevřené a uši nakloněné k modlitbě z tohoto místa. Nyní...
Nehemiáš 4:7...jdou na vás." Proto jsem dole za hradbami a na otevřená místa rozestavil lid podle jejich rodů s meči,...
Nehemiáš 6:5...takový vzkaz popáté, jeho služebník měl s sebou otevřený dopis. V něm stálo: "Mezi národy se proslýchá a...
Nehemiáš 7:3...brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti, kdo konají službu, vrata zavřou a zajistí....
Žalmy 119:131...přináší, prostým dodává moudrosti. S ústy otevřenými vzdychám dychtivě, protože toužím po tvých...
Přísloví 27:5...prudký, kdo však obstojí před závistí? Lepší otevřené pokárání nežli tajené milování. Bezpečnější jsou...
Kazatel 2:14...jako je světlo lepší než temnota. "Moudrý oči otevřené, hlupák však bloudí v tmách." Nyní ale sám...
Izaiáš 42:20...Tolik jsi viděl, ale nedbal jsi, uši máš otevřené, ale neslyšíš! Hospodin toužil ve své...
Ezechiel 41:9...stěna postranních komor byla 5 loktů silnáOtevřené prostranství mezi postranními komorami chrámu a...
Daniel 6:11... šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát denně tam poklekal,...
Zachariáš 12:4... že se splaší, a jezdce na něm tak, že zešílí. S otevřenýma očima budu bdít nad domem Judy, ale všechny koně...
Jan 1:51...věci." A dodal: "Amen, amen, říkám vám: Uvidíte otevřené nebe a Boží anděly, jak vystupují a sestupují na...
Skutky 7:56...stojícího po Boží pravici a zvolal: "Hle, vidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží pravici!"...
Skutky 10:11...však připravili jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři...
Skutky 16:27...Žalářník se probudil, a když uviděl dveře vězení otevřené, vytáhl meč a chtěl se zabít v domnění, že vězňové...
2. Korintským 2:12...evangeliem do Troady, měl jsem tam od Pána otevřené dveře, ale v duchu jsem neměl klid, protože jsem...
2. Korintským 7:4...spojeni v životě i ve smrti. Jsem k vám velmi otevřený, velmi se vámi chlubím. Jsem naplněn potěšením,...
Zjevení 3:8...Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice...
Zjevení 10:2...a jeho nohy jako ohnivé sloupy. V ruce měl otevřenou knížku a postavil se pravou nohou na moře a levou...
Zjevení 10:8...z ruky anděla stojícího na moři a na zemi tu otevřenou knížku." Šel jsem tedy k tomu andělu a řekl mu:...
Zjevení 19:11...svědectví je duchem proroctví. Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl,...

Slova obsahující otevřený: otevřený (2) otevřenýma (1) otevřenými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |