Otevřela

Hledám varianty 'otevřela' [ otevřu (5) otevřou (6) otevřít (12) otevři (20) otevřete (4) otevřeš (2) otevřeny (4) otevřeno (4) otevřena (1) otevřely (8) otevřelo (1) otevřeli (5) otevřela (17) otevřel (50) otevře (11) ]. Nalezeny 144 verše.
Genesis 3:5...Bůh ale , že jakmile pojíte z toho stromuotevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i...
Genesis 3:7...byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové...
Genesis 4:11...ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou jsi...
Genesis 7:11...prameny veliké propasti a nebeské průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet...
Genesis 8:6...se ukázaly vrcholky hor. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, jež v arše udělal, a vypustil havrana. Ten...
Genesis 21:19...protože z něj učiním veliký národ." Tehdy Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila měch...
Genesis 29:31...let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovanáotevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná. Léa počala a...
Genesis 30:22... Bůh však pamatoval i na Ráchel; vyslyšel jiotevřel její lůno. Počala tedy, a když porodila syna,...
Genesis 41:56...řekne." Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům zrní, neboť...
Genesis 42:27...a odešli. Když měli cestou nocovat, jeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok, a vtom uviděl...
Genesis 43:21...jídlo. Když jsme cestou zpět měli nocovatotevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každého z nás leželo...
Exodus 2:6...uviděla ošatku, poslala děvečku, ji vytáhneOtevřela ji a hle, bylo tam děťátko - plačící chlapec!...
Numeri 16:30...však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže se...
Numeri 16:32...ta slova, země se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny ty,...
Numeri 26:10...při svém odboji proti Hospodinu. Tehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa...
Deuteronomium 11:6...a Abiramovi, synům Eliaba, syna Rubenova - země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny, jejich stany i...
Deuteronomium 20:11...mu nabídni mír. Pokud nabídnutý mír přijmouotevřou ti, pak všechen lid, který tam bude, podrob nuceným...
Deuteronomium 28:12...přísahal tvým otcům, že ti ji . Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal tvé zemi...
Soudců 3:25...pokoje pořád nikdo neotvíral. Vzali tedy klíčotevřeli - a hle, jejich pán leží na zemi mrtev! Zatímco...
Soudců 4:19...mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela tedy měch s mlékem, dala mu napít a přikryla ho....
Soudců 19:27...domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstalotevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu, a hle - jeho...
1. Samuel 3:15...Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy svatyně. Bál se totiž vyprávět to...
2. Královská 4:35...kýchl, pak znovu, celkem sedmkrát a nakonec otevřel oči. Elíša přivolal Gehaziho: "Zavolej Šunemitku!"...
2. Královská 6:17...než s nimi." Pak se Elíša modlil: "Hospodineotevři mu oči, vidí." Hospodin mládenci otevřel oči a...
2. Královská 6:20...Jakmile vešli do Samaří, Elíša řekl: "Hospodineotevři jim oči, vidí." Hospodin jim otevřel oči a hle -...
2. Královská 9:3...Pomazal jsem za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a uteč. Na nic nečekej!" A tak ten mládenec,...
2. Královská 9:10...jizreelského okolí a nikdo ji nepohřbí!" Pak otevřel dveře a utekl. Jehu se vrátil mezi vojevůdce svého...
2. Královská 13:17...udělal, Elíša položil své ruce na ruce královy. "Otevři okno na východ," řekl mu Elíša, a když je otevřel,...
2. Královská 15:16...z Tirsy, přepadl Tipsach, a když mu odmítli otevřít, vybil celé to město i okolí a všechny těhotné tam...
2. Královská 19:16...i zem! Nakloň, Hospodine, své ucho a slyšotevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib,...
2. Letopisů 29:3...David. v prvním měsíci prvního roku své vlády otevřel dveře Hospodinova chrámu a opravil je. Přivedl...
Nehemiáš 8:5... Chašum, Chašbadana, Zachariáš a Mešulam. Ezdráš otevřel knihu před očima všech (stál totiž výše než všechen...
Job 3:1... nikdo mu neřekl ani jediné slovo. Nakonec Job otevřel ústa a proklínal den, kdy se narodil. Job tehdy...
Job 16:10... probodává pohledem. Kdekdo si na ústa otevře, s posměchem bijí do tváře, všichni se srotili...
Job 27:19... Ulehne jako boháč, a je to naposled; když oči otevře, nic mu nezbude. Hrůzy ho postihnou jako povodeň,...
Job 32:20...k prasknutí. Musím promluvit, abych si ulevilotevřu ústa a odpovím! Nikomu jistě nebudu stranit, nikomu...
Žalmy 38:14... ale jak hluchý neslyším, jak němý nechci ústa otevřít. Jsem jako člověk, který neslyší, z jehož úst...
Žalmy 40:7...Oběti a dary sis neoblíbil, ale uši jsi mi otevřel: Nechtěl jsi oběti za hřích ani zápaly! Tehdy jsem...
Žalmy 51:17...jazyk můj zpívá o tvé spravedlnosti! Pane můjotevři rty, ústa zvěstují tvé chvály! V oběti...
Žalmy 78:23...v jeho spasení, přesto dal příkaz oblakům shůryotevřel nebeské průduchy. Skrápěl je manou, aby jedli, dal...
Žalmy 78:50... zlobu a soužení, anděly zkázy na dopustilOtevřel průchod pro svůj hněv, před samou smrtí je nešetřil...
Žalmy 81:11...ze země egyptské - naplním tvá ústa, jen co je otevřeš! Můj lid ale neposlouchal, Izrael se mi nepoddal...
Žalmy 104:28...v čase potřeby. Dáváš jim a oni sbírají, když otevřeš ruku, sytí se hojností. Děsí se ale, když svou tvář...
Žalmy 105:41...jim křepelky, sytil je svým chlebem nebeskýmOtevřel skálu, vody vytryskly, proudem se valily po poušti!...
Žalmy 106:17...Mojžíše a na Hospodinova svatého, Árona. Země se otevřela, Dátana pohltila, Abiramovu hordu pohřbila. Oheň...
Žalmy 118:19... přísně potrestal, smrti ale nevydalOtevřete mi brány spravedlnosti, jimi projdu vzdát...
Žalmy 119:18... abych žil, tvé slovo abych naplnil! oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na zemi...
Přísloví 2:2...opatruj, své ucho k moudrosti nakloň, srdce otevři pro rozumnost! Ano, po rozumnosti volej, přivolej k...
Přísloví 20:13...učinil Hospodin. Nemiluj spánek, nezchudnešotevři oči, se nasytíš. "Špatné, moc špatné," říká, kdo...
Přísloví 31:8...bídu zapomenou, přestanou myslet na své trápeníOtevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech...
Přísloví 31:9... jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocnýchOtevři ústa, suď spravedlivě, zastaň se chudých a ubohých!...
Píseň 5:2... ale srdce bdí. Slyšte - klepe můj milýOtevři, drahá, lásko , holubičko , dokonalá!...
Píseň 5:5...se pro něj zachvěly. Milému svému jsem vstala otevřít, z mých rukou myrha stékala, myrha kanula z prstů...
Píseň 5:6...mých na rukojeť závory. Milému svému jsem otevřela, můj milý však zmizel, odešel - duše opustila...
Izaiáš 19:23...Hospodinu, on je vyslyší a uzdraví. V ten den se otevře cesta z Egypta do Asýrie. Asyřané budou chodit do...
Izaiáš 22:22... Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře....
Izaiáš 24:18... nad tím se sklapne past. Nebeské průduchy se otevřou, zemské základy se otřesou: Země se láme, láme se,...
Izaiáš 26:2...- on sám je jeho spásou, jeho valem a hradbouOtevřete brány, vejde spravedlivý lid, který se drží...
Izaiáš 35:5...Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých se otevřou, chromý tehdy vyskočí jak laň, jazyk němého se...
Izaiáš 37:17...i zem! Nakloň, Hospodine, své ucho a slyšotevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib,...
Izaiáš 42:7... světlem národů učiním, abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedí...
Izaiáš 45:8...shůry rosu, spravedlnost prší z oblakůOtevři se, země, spása vyraší, spravedlnost vzklíčí...
Izaiáš 50:5...slyšel jako učedník. Panovník Hospodin mi uši otevřel a se nevzpouzel, neodvracel jsem se zpět....
Izaiáš 58:7...o chléb podělit, ubohým bezdomovcům svůj dům otevřít? Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít, přestat být...
Izaiáš 60:11...ale nad tebou slituji. Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě...
Jeremiáš 9:19... ženy, slovo Hospodinovo, slovům z jeho úst uši otevřete. Učte své dcery bědování, jedna druhou učte...
Jeremiáš 50:25...ses s Hospodinem pustil do boje. Hospodin otevřel svoji zbrojnici a zbraně svého hněvu vynesl....
Ezechiel 1:1...u průplavu Kebar. Pátého dne čtvrtého měsíce se otevřela nebesa a jsem spatřil vidění Boží. Ano,...
Ezechiel 2:8...ti řeknu. Nevzpírej se jako ta banda vzbouřencůOtevři ústa a sněz, co ti dávám." Podíval jsem se a hle -...
Ezechiel 3:2...tento svitek. Potom jdi a mluv k domu Izraele." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. "Synu...
Ezechiel 3:27...je to banda vzbouřenců. k tobě ale promluvímotevřu ti ústa a řekneš jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.'...
Ezechiel 24:27...ti to oznámil. V den, kdy se s ním setkáš, se ti otevřou ústa a budeš s ním moci hovořit. Promluvíš a...
Ezechiel 26:2...volal, ‚Hohó, brána národů je rozraženaotevřela se mi dokořán, zbohatnu na tom, že je zničena,'...
Ezechiel 33:22...než ke mně ten uprchlík ráno přišel, Hospodin mi otevřel ústa. ústa se otevřela a přestal jsem být němý....
Ezechiel 37:12...řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle,  otevřu vaše hroby; z těch hrobů vás vyvedu, lide můj, a...
Ezechiel 37:13...země. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin -  otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu, lide můj....
Ezechiel 46:1...zavřená, ale v sobotní den a v den novoluní se otevře. Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a...
Ezechiel 46:12...dar - to bude oběť zápalná nebo pokojnáotevře se mu východní brána, aby přinesl svou zápalnou nebo...
Daniel 7:10...ním stojících. Soudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihy. Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké...
Daniel 9:18...svatyní. Nakloň své ucho, Bože můj, a slyšOtevři své oči a pohlédni na naše trosky, na město, jež...
Daniel 10:16... Vtom se kdosi podobný člověku dotkl mých rtůOtevřel jsem tedy ústa, abych promluvil. "Můj pane," řekl...
Micheáš 7:5...bližní, nevěřte ani příteli, chraň se svá ústa otevřít i před ženou, co máš v náručí! Syn pohrdá svým...
Nahum 3:13...- jsou jako ženy! Brány tvé země jsou nepřátelům otevřeny, oheň pohltil tvé závory. Čerpej si vodu pro čas...
Zachariáš 11:1...jménu, praví Hospodin. Své brány, Libanoneotevři - tvé cedry oheň pohltí! Kvílejte, cypřiše - cedry...
Matouš 2:11...matkou Marií, padli na kolena a klaněli se muOtevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a...
Matouš 3:16...byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hleotevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje...
Matouš 7:7...dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá,...
Matouš 7:8...kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu...
Matouš 9:30..." se vám stane podle vaší víry!" Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně napomenul: "Dejte pozor, ...
Matouš 13:35...vůbec nemluvil. Tak se naplnilo slovo proroka: "Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté...
Matouš 20:33...vás mám udělat?" "Pane," odpověděli, " se nám otevřou oči!" Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a...
Matouš 25:11...přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, paneotevři nám!' odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám...
Marek 7:34...nebi, vzdychl a řekl mu: "Efatha!" což znamená: "Otevři se!" Jeho uši se ihned otevřely, pouto jeho jazyka...
Marek 7:35...což znamená: "Otevři se!" Jeho uši se ihned otevřely, pouto jeho jazyka se uvolnilo a začal mluvit...
Lukáš 1:64...se Jan." Všichni se podivili a vtom se mu otevřela ústa, rozvázal se mu jazyk a on dobrořečil Bohu....
Lukáš 3:21...lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlilotevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné...
Lukáš 4:17...četl. Podali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: "Duch Hospodinův...
Lukáš 11:9...dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a...
Lukáš 11:10... kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Který z vás otců podá svému synu hada, když ...
Lukáš 12:36... kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům,...
Lukáš 13:25... zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Paneotevři nám,' ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud...
Lukáš 24:31... požehnal, lámal a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy...
Lukáš 24:45...zákoně, v Prorocích a Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli Písmům. Řekl jim: "Tak je...
Jan 9:10...podobný. On ale říkal: "Jsem to !" "Jak se ti otevřely oči?" ptali se ho. Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš...
Jan 9:14...k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal blátootevřel mu oči, totiž byla sobota. Farizeové ho znovu...
Jan 9:17...znovu zeptali: "Kdo to podle tebe je, že ti otevřel oči?" "Je to prorok," odpověděl. Židovští...
Jan 9:21..."Jak to, že teď vidí, ale nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se jeho, je přece dospělý, může mluvit...
Jan 9:26..." A tak ho vyslýchali dál: "Co ti udělal? Jak ti otevřel oči?" " jsem vám to řekl," odpověděl jim. "Copak...
Jan 9:30...ten člověk. "Vy nevíte, co je zač, a přitom mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen...
Jan 9:32...jeho vůli. Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozeného. Kdyby ten člověk nebyl od...
Jan 11:37...měl rád!" řekli Židé. Někteří ale namítli: "Když otevřel oči slepého, nemohl se postarat, aby tenhle člověk...
Skutky 5:19...do veřejné věznice. Hospodinův anděl ale v noci otevřel dveře vězení a vyvedl je ven. Řekl jim: "Jděte,...
Skutky 9:8...ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze zeměotevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést...
Skutky 9:40...obrátil k jejímu tělu a řekl: "Tabito, vstaň!" Otevřela oči, a když uviděla Petra, posadila se. On ...
Skutky 12:10... která vedla do města, a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a vtom jej anděl...
Skutky 12:13...modlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala Petrův hlas,...
Skutky 12:16..." Petr však nepřestával tlouci. Když konečně otevřeli a spatřili ho, byli ohromeni. Pohybem ruky je...
Skutky 14:27...a vyprávěli, co všechno Bůh skrze učinil a že otevřel dveře víry pohanům. Zůstali tam s učedníky po delší...
Skutky 16:14... obchodnice s purpurem z města Thyatir. Pán  otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s...
Skutky 16:26...otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy. Žalářník se probudil, a když...
2. Korintským 6:13...vám to jako vlastním dětem: Na oplátku se teď otevřete vy. Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být...
Efeským 6:19...se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia (jehož...
Koloským 4:3...vděční. Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově...
Židům 10:20...svatyně tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého...
2. Petr 1:11...dělat, nikdy nepadnete. Takto se vám dokořán otevře přístup do věčného království našeho Pána a...
Zjevení 3:20...u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlasotevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se...
Zjevení 4:1..." Potom jsem se podíval, a hle, v nebi se otevřely dveře. Vtom ke mně jako polnice zazněl ten hlas,...
Zjevení 5:2...anděla, jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečeti?" A nikdo na nebi,...
Zjevení 5:3...na nebi, na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít ani do nahlédnout. Velmi jsem plakal, že se...
Zjevení 5:4...plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden otevřít tu knihu a nahlédnout do . Jeden z těch starců mi...
Zjevení 5:5... zvítězil Lev z pokolení Juda, kořen Davidův! On otevře tu knihu a jejích sedm pečetí." A hle, spatřil jsem,...
Zjevení 5:9...zpívali novou píseň: "Jsi hoden vzít tu knihuotevřít její pečeti, neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu...
Zjevení 6:1...a klaněli se. Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch...
Zjevení 6:3...a on vyjel ve vítězství, a aby zvítězil. Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci:...
Zjevení 6:5...navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč. Když otevřel třetí pečeť, slyšel jsem třetí bytost říci: "Pojď!"...
Zjevení 6:7...za denní mzdu; olej a víno však nech!" Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti:...
Zjevení 6:9...mečem, hladem, morem a divokými šelmami. Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše...
Zjevení 6:12...bratrů, kteří mají být zabiti tak jako oni. Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké...
Zjevení 8:1...a Bůh jim setře každou slzu z očí." Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl...
Zjevení 9:2...od bezedné propasti. Když tu bezednou propast otevřela, vystoupil z propasti dým jako dým z veliké pece a...
Zjevení 11:19... přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem." Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla...
Zjevení 12:16... aby ji strhl proud. Země však ženě pomohlaotevřela ústa a pohltila řeku, kterou ze své tlamy vychrlil...
Zjevení 15:5...byly zjeveny!" Potom jsem spatřil, jak se v nebi otevřel chrám stánku svědectví. Z chrámu vyšlo sedm andělů,...
Zjevení 20:12... malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž...

Slova obsahující otevřela: neotevřela (1) otevřela (17)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |