Otevře

Hledám varianty 'otevře' [ otevřu (5) otevřou (6) otevřít (12) otevři (20) otevřete (4) otevřeš (2) otevřeny (4) otevřeno (4) otevřena (1) otevřely (8) otevřelo (1) otevřeli (5) otevřela (17) otevřel (50) otevře (11) ]. Nalezeny 144 verše.
Genesis 3:5...Bůh ale , že jakmile pojíte z toho stromuotevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i...
Genesis 3:7...byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové...
Genesis 4:11...ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou jsi...
Genesis 7:11...prameny veliké propasti a nebeské průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet...
Genesis 8:6...se ukázaly vrcholky hor. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, jež v arše udělal, a vypustil havrana. Ten...
Genesis 21:19...protože z něj učiním veliký národ." Tehdy Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila měch...
Genesis 29:31...let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovanáotevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná. Léa počala a...
Genesis 30:22... Bůh však pamatoval i na Ráchel; vyslyšel jiotevřel její lůno. Počala tedy, a když porodila syna,...
Genesis 41:56...řekne." Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům zrní, neboť...
Genesis 42:27...a odešli. Když měli cestou nocovat, jeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok, a vtom uviděl...
Genesis 43:21...jídlo. Když jsme cestou zpět měli nocovatotevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každého z nás leželo...
Exodus 2:6...uviděla ošatku, poslala děvečku, ji vytáhneOtevřela ji a hle, bylo tam děťátko - plačící chlapec!...
Numeri 16:30...však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže se...
Numeri 16:32...ta slova, země se pod nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny ty,...
Numeri 26:10...při svém odboji proti Hospodinu. Tehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa...
Deuteronomium 11:6...a Abiramovi, synům Eliaba, syna Rubenova - země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny, jejich stany i...
Deuteronomium 20:11...mu nabídni mír. Pokud nabídnutý mír přijmouotevřou ti, pak všechen lid, který tam bude, podrob nuceným...
Deuteronomium 28:12...přísahal tvým otcům, že ti ji . Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal tvé zemi...
Soudců 3:25...pokoje pořád nikdo neotvíral. Vzali tedy klíčotevřeli - a hle, jejich pán leží na zemi mrtev! Zatímco...
Soudců 4:19...mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela tedy měch s mlékem, dala mu napít a přikryla ho....
Soudců 19:27...domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstalotevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu, a hle - jeho...
1. Samuel 3:15...Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy svatyně. Bál se totiž vyprávět to...
2. Královská 4:35...kýchl, pak znovu, celkem sedmkrát a nakonec otevřel oči. Elíša přivolal Gehaziho: "Zavolej Šunemitku!"...
2. Královská 6:17...než s nimi." Pak se Elíša modlil: "Hospodineotevři mu oči, vidí." Hospodin mládenci otevřel oči a...
2. Královská 6:20...Jakmile vešli do Samaří, Elíša řekl: "Hospodineotevři jim oči, vidí." Hospodin jim otevřel oči a hle -...
2. Královská 9:3...Pomazal jsem za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a uteč. Na nic nečekej!" A tak ten mládenec,...
2. Královská 9:10...jizreelského okolí a nikdo ji nepohřbí!" Pak otevřel dveře a utekl. Jehu se vrátil mezi vojevůdce svého...
2. Královská 13:17...udělal, Elíša položil své ruce na ruce královy. "Otevři okno na východ," řekl mu Elíša, a když je otevřel,...
2. Královská 15:16...z Tirsy, přepadl Tipsach, a když mu odmítli otevřít, vybil celé to město i okolí a všechny těhotné tam...
2. Královská 19:16...i zem! Nakloň, Hospodine, své ucho a slyšotevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib,...
2. Letopisů 29:3...David. v prvním měsíci prvního roku své vlády otevřel dveře Hospodinova chrámu a opravil je. Přivedl...
Nehemiáš 8:5... Chašum, Chašbadana, Zachariáš a Mešulam. Ezdráš otevřel knihu před očima všech (stál totiž výše než všechen...
Job 3:1... nikdo mu neřekl ani jediné slovo. Nakonec Job otevřel ústa a proklínal den, kdy se narodil. Job tehdy...
Job 16:10... probodává pohledem. Kdekdo si na ústa otevře, s posměchem bijí do tváře, všichni se srotili...
Job 27:19... Ulehne jako boháč, a je to naposled; když oči otevře, nic mu nezbude. Hrůzy ho postihnou jako povodeň,...
Job 32:20...k prasknutí. Musím promluvit, abych si ulevilotevřu ústa a odpovím! Nikomu jistě nebudu stranit, nikomu...
Žalmy 38:14... ale jak hluchý neslyším, jak němý nechci ústa otevřít. Jsem jako člověk, který neslyší, z jehož úst...
Žalmy 40:7...Oběti a dary sis neoblíbil, ale uši jsi mi otevřel: Nechtěl jsi oběti za hřích ani zápaly! Tehdy jsem...
Žalmy 51:17...jazyk můj zpívá o tvé spravedlnosti! Pane můjotevři rty, ústa zvěstují tvé chvály! V oběti...
Žalmy 78:23...v jeho spasení, přesto dal příkaz oblakům shůryotevřel nebeské průduchy. Skrápěl je manou, aby jedli, dal...
Žalmy 78:50... zlobu a soužení, anděly zkázy na dopustilOtevřel průchod pro svůj hněv, před samou smrtí je nešetřil...
Žalmy 81:11...ze země egyptské - naplním tvá ústa, jen co je otevřeš! Můj lid ale neposlouchal, Izrael se mi nepoddal...
Žalmy 104:28...v čase potřeby. Dáváš jim a oni sbírají, když otevřeš ruku, sytí se hojností. Děsí se ale, když svou tvář...
Žalmy 105:41...jim křepelky, sytil je svým chlebem nebeskýmOtevřel skálu, vody vytryskly, proudem se valily po poušti!...
Žalmy 106:17...Mojžíše a na Hospodinova svatého, Árona. Země se otevřela, Dátana pohltila, Abiramovu hordu pohřbila. Oheň...
Žalmy 118:19... přísně potrestal, smrti ale nevydalOtevřete mi brány spravedlnosti, jimi projdu vzdát...
Žalmy 119:18... abych žil, tvé slovo abych naplnil! oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na zemi...
Přísloví 2:2...opatruj, své ucho k moudrosti nakloň, srdce otevři pro rozumnost! Ano, po rozumnosti volej, přivolej k...
Přísloví 20:13...učinil Hospodin. Nemiluj spánek, nezchudnešotevři oči, se nasytíš. "Špatné, moc špatné," říká, kdo...
Přísloví 31:8...bídu zapomenou, přestanou myslet na své trápeníOtevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech...
Přísloví 31:9... jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocnýchOtevři ústa, suď spravedlivě, zastaň se chudých a ubohých!...
Píseň 5:2... ale srdce bdí. Slyšte - klepe můj milýOtevři, drahá, lásko , holubičko , dokonalá!...
Píseň 5:5...se pro něj zachvěly. Milému svému jsem vstala otevřít, z mých rukou myrha stékala, myrha kanula z prstů...
Píseň 5:6...mých na rukojeť závory. Milému svému jsem otevřela, můj milý však zmizel, odešel - duše opustila...
Izaiáš 19:23...Hospodinu, on je vyslyší a uzdraví. V ten den se otevře cesta z Egypta do Asýrie. Asyřané budou chodit do...
Izaiáš 22:22... Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře....
Izaiáš 24:18... nad tím se sklapne past. Nebeské průduchy se otevřou, zemské základy se otřesou: Země se láme, láme se,...
Izaiáš 26:2...- on sám je jeho spásou, jeho valem a hradbouOtevřete brány, vejde spravedlivý lid, který se drží...
Izaiáš 35:5...Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých se otevřou, chromý tehdy vyskočí jak laň, jazyk němého se...
Izaiáš 37:17...i zem! Nakloň, Hospodine, své ucho a slyšotevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib,...
Izaiáš 42:7... světlem národů učiním, abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedí...
Izaiáš 45:8...shůry rosu, spravedlnost prší z oblakůOtevři se, země, spása vyraší, spravedlnost vzklíčí...
Izaiáš 50:5...slyšel jako učedník. Panovník Hospodin mi uši otevřel a se nevzpouzel, neodvracel jsem se zpět....
Izaiáš 58:7...o chléb podělit, ubohým bezdomovcům svůj dům otevřít? Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít, přestat být...
Izaiáš 60:11...ale nad tebou slituji. Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě...
Jeremiáš 9:19... ženy, slovo Hospodinovo, slovům z jeho úst uši otevřete. Učte své dcery bědování, jedna druhou učte...
Jeremiáš 50:25...ses s Hospodinem pustil do boje. Hospodin otevřel svoji zbrojnici a zbraně svého hněvu vynesl....
Ezechiel 1:1...u průplavu Kebar. Pátého dne čtvrtého měsíce se otevřela nebesa a jsem spatřil vidění Boží. Ano,...
Ezechiel 2:8...ti řeknu. Nevzpírej se jako ta banda vzbouřencůOtevři ústa a sněz, co ti dávám." Podíval jsem se a hle -...
Ezechiel 3:2...tento svitek. Potom jdi a mluv k domu Izraele." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. "Synu...
Ezechiel 3:27...je to banda vzbouřenců. k tobě ale promluvímotevřu ti ústa a řekneš jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.'...
Ezechiel 24:27...ti to oznámil. V den, kdy se s ním setkáš, se ti otevřou ústa a budeš s ním moci hovořit. Promluvíš a...
Ezechiel 26:2...volal, ‚Hohó, brána národů je rozraženaotevřela se mi dokořán, zbohatnu na tom, že je zničena,'...
Ezechiel 33:22...než ke mně ten uprchlík ráno přišel, Hospodin mi otevřel ústa. ústa se otevřela a přestal jsem být němý....
Ezechiel 37:12...řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle,  otevřu vaše hroby; z těch hrobů vás vyvedu, lide můj, a...
Ezechiel 37:13...země. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin -  otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu, lide můj....
Ezechiel 46:1...zavřená, ale v sobotní den a v den novoluní se otevře. Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a...
Ezechiel 46:12...dar - to bude oběť zápalná nebo pokojnáotevře se mu východní brána, aby přinesl svou zápalnou nebo...
Daniel 7:10...ním stojících. Soudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihy. Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké...
Daniel 9:18...svatyní. Nakloň své ucho, Bože můj, a slyšOtevři své oči a pohlédni na naše trosky, na město, jež...
Daniel 10:16... Vtom se kdosi podobný člověku dotkl mých rtůOtevřel jsem tedy ústa, abych promluvil. "Můj pane," řekl...
Micheáš 7:5...bližní, nevěřte ani příteli, chraň se svá ústa otevřít i před ženou, co máš v náručí! Syn pohrdá svým...
Nahum 3:13...- jsou jako ženy! Brány tvé země jsou nepřátelům otevřeny, oheň pohltil tvé závory. Čerpej si vodu pro čas...
Zachariáš 11:1...jménu, praví Hospodin. Své brány, Libanoneotevři - tvé cedry oheň pohltí! Kvílejte, cypřiše - cedry...
Matouš 2:11...matkou Marií, padli na kolena a klaněli se muOtevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a...
Matouš 3:16...byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hleotevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje...
Matouš 7:7...dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá,...
Matouš 7:8...kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu...
Matouš 9:30..." se vám stane podle vaší víry!" Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně napomenul: "Dejte pozor, ...
Matouš 13:35...vůbec nemluvil. Tak se naplnilo slovo proroka: "Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté...
Matouš 20:33...vás mám udělat?" "Pane," odpověděli, " se nám otevřou oči!" Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a...
Matouš 25:11...přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, paneotevři nám!' odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám...
Marek 7:34...nebi, vzdychl a řekl mu: "Efatha!" což znamená: "Otevři se!" Jeho uši se ihned otevřely, pouto jeho jazyka...
Marek 7:35...což znamená: "Otevři se!" Jeho uši se ihned otevřely, pouto jeho jazyka se uvolnilo a začal mluvit...
Lukáš 1:64...se Jan." Všichni se podivili a vtom se mu otevřela ústa, rozvázal se mu jazyk a on dobrořečil Bohu....
Lukáš 3:21...lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlilotevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné...
Lukáš 4:17...četl. Podali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: "Duch Hospodinův...
Lukáš 11:9...dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a...
Lukáš 11:10... kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Který z vás otců podá svému synu hada, když ...
Lukáš 12:36... kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům,...
Lukáš 13:25... zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Paneotevři nám,' ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud...
Lukáš 24:31... požehnal, lámal a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy...
Lukáš 24:45...zákoně, v Prorocích a Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli Písmům. Řekl jim: "Tak je...
Jan 9:10...podobný. On ale říkal: "Jsem to !" "Jak se ti otevřely oči?" ptali se ho. Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš...
Jan 9:14...k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal blátootevřel mu oči, totiž byla sobota. Farizeové ho znovu...
Jan 9:17...znovu zeptali: "Kdo to podle tebe je, že ti otevřel oči?" "Je to prorok," odpověděl. Židovští...
Jan 9:21..."Jak to, že teď vidí, ale nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se jeho, je přece dospělý, může mluvit...
Jan 9:26..." A tak ho vyslýchali dál: "Co ti udělal? Jak ti otevřel oči?" " jsem vám to řekl," odpověděl jim. "Copak...
Jan 9:30...ten člověk. "Vy nevíte, co je zač, a přitom mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen...
Jan 9:32...jeho vůli. Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozeného. Kdyby ten člověk nebyl od...
Jan 11:37...měl rád!" řekli Židé. Někteří ale namítli: "Když otevřel oči slepého, nemohl se postarat, aby tenhle člověk...
Skutky 5:19...do veřejné věznice. Hospodinův anděl ale v noci otevřel dveře vězení a vyvedl je ven. Řekl jim: "Jděte,...
Skutky 9:8...ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze zeměotevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést...
Skutky 9:40...obrátil k jejímu tělu a řekl: "Tabito, vstaň!" Otevřela oči, a když uviděla Petra, posadila se. On ...
Skutky 12:10... která vedla do města, a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a vtom jej anděl...
Skutky 12:13...modlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala Petrův hlas,...
Skutky 12:16..." Petr však nepřestával tlouci. Když konečně otevřeli a spatřili ho, byli ohromeni. Pohybem ruky je...
Skutky 14:27...a vyprávěli, co všechno Bůh skrze učinil a že otevřel dveře víry pohanům. Zůstali tam s učedníky po delší...
Skutky 16:14... obchodnice s purpurem z města Thyatir. Pán  otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s...
Skutky 16:26...otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy. Žalářník se probudil, a když...
2. Korintským 6:13...vám to jako vlastním dětem: Na oplátku se teď otevřete vy. Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být...
Efeským 6:19...se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia (jehož...
Koloským 4:3...vděční. Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově...
Židům 10:20...svatyně tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého...
2. Petr 1:11...dělat, nikdy nepadnete. Takto se vám dokořán otevře přístup do věčného království našeho Pána a...
Zjevení 3:20...u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlasotevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se...
Zjevení 4:1..." Potom jsem se podíval, a hle, v nebi se otevřely dveře. Vtom ke mně jako polnice zazněl ten hlas,...
Zjevení 5:2...anděla, jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečeti?" A nikdo na nebi,...
Zjevení 5:3...na nebi, na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít ani do nahlédnout. Velmi jsem plakal, že se...
Zjevení 5:4...plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden otevřít tu knihu a nahlédnout do . Jeden z těch starců mi...
Zjevení 5:5... zvítězil Lev z pokolení Juda, kořen Davidův! On otevře tu knihu a jejích sedm pečetí." A hle, spatřil jsem,...
Zjevení 5:9...zpívali novou píseň: "Jsi hoden vzít tu knihuotevřít její pečeti, neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu...
Zjevení 6:1...a klaněli se. Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch...
Zjevení 6:3...a on vyjel ve vítězství, a aby zvítězil. Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci:...
Zjevení 6:5...navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč. Když otevřel třetí pečeť, slyšel jsem třetí bytost říci: "Pojď!"...
Zjevení 6:7...za denní mzdu; olej a víno však nech!" Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti:...
Zjevení 6:9...mečem, hladem, morem a divokými šelmami. Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše...
Zjevení 6:12...bratrů, kteří mají být zabiti tak jako oni. Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké...
Zjevení 8:1...a Bůh jim setře každou slzu z očí." Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl...
Zjevení 9:2...od bezedné propasti. Když tu bezednou propast otevřela, vystoupil z propasti dým jako dým z veliké pece a...
Zjevení 11:19... přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem." Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla...
Zjevení 12:16... aby ji strhl proud. Země však ženě pomohlaotevřela ústa a pohltila řeku, kterou ze své tlamy vychrlil...
Zjevení 15:5...byly zjeveny!" Potom jsem spatřil, jak se v nebi otevřel chrám stánku svědectví. Z chrámu vyšlo sedm andělů,...
Zjevení 20:12... malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž...

Slova obsahující otevře: neotevře (2) neotevřel (4) neotevřela (1) neotevřeš (1) otevře (11) otevřel (50) otevřela (17) otevřeli (5) otevřelo (1) otevřely (8) otevřena (1) otevřená (4) otevřené (14) otevřeně (10) otevření (1) otevřeno (4) otevřenou (3) otevřeny (4) otevřený (2) otevřenýma (1) otevřenými (1) otevřeš (2) otevřete (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |