Oteklo

Hledám varianty 'oteklo' [ oteklo (2) oteče (2) otec (317) ]. Nalezeno 296 veršù.
Genesis 9:22... opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Chamotec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom...
Genesis 11:28...ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než jeho otec Terach. Abram a Náchor se oženili. Abramova žena se...
Genesis 17:5...národů. Nebudeš se jmenovat Abram, Vznešený otec, ale Abraham, Otec množství, neboť jsem učinil...
Genesis 19:31...jeskyni. Prvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom...
Genesis 26:18... a dal jim stejná jména, jako jim kdysi dal jeho otec. Izákovi služebníci v tom údolí kopali a našli...
Genesis 27:12...chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a...
Genesis 27:26...přinesl mu také víno a on pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ."...
Genesis 27:32... abys mi proto s chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn,"...
Genesis 27:39...také, otče!" A Ezau se hlasitě rozplakal. Jeho otec Izák mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytek - daleko od...
Genesis 27:41...jeho jha." Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau...
Genesis 28:8...odešel do Padan-aramu. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel k Izmaelovi a...
Genesis 31:7...jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu...
Genesis 34:6...poli. do jejich příchodu tedy mlčel. Šechemův otec Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi, aby s ním...
Genesis 35:18... dala dítěti jméno Ben-oní, Syn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín, Syn pravice. Ráchel...
Genesis 37:4... Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět. Nebyli s ním...
Genesis 37:10...hvězd!" A když to vyprávěl otci a bratrůmotec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí...
Genesis 37:11...k zemi?" Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást...
Genesis 37:35...svým synem do hrobu v zármutku!" A tak ho jeho otec oplakával. Midiánci zatím Josefa v Egyptě prodali...
Genesis 42:35...ty váčky s penězi, dostali strach - oni i jejich otec. Jejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny!...
Genesis 42:36... dostali strach - oni i jejich otec. Jejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef není,...
Genesis 43:2...zrní, které přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu...
Genesis 43:7...na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě dalšího bratra?' Podle toho jsme mu...
Genesis 43:11... určitě bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát...
Genesis 44:20...bratr je mrtev. Zůstal z dětí své matky sámotec ho velmi miluje.' Tehdy jsi svým služebníkům řekl:...
Genesis 44:22...nemůže opustit svého otce. Když ho opustíotec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl:...
Genesis 44:25... a vyprávěli mu slova mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,'...
Genesis 44:27... nesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka...
Genesis 45:3...Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou, jak se ho lekli. "Pojďte ke...
Genesis 46:31... že za mnou z Kanaánu přišli moji bratřiotec s rodinou. Řeknu mu: ‚Ti lidé jsou pastevci. Chovají...
Genesis 47:1...) Josef tedy přišel a oznámil faraonovi: "Můj otec a bratři přišli z Kanaánu se svým bravem, skotem a se...
Genesis 47:5...pak promluvil s Josefem: "Přišli k tobě tvůj otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před tebou!...
Genesis 48:1... Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou své dva syny, Manasese...
Genesis 48:17...potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se mu to....
Genesis 48:19...- jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím, synu, vím. I z něho vzejde lid,...
Genesis 49:28...dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich otec promluvil, když jim žehnal. Každému z nich udělil...
Genesis 50:5...a předneste faraonovým uším mou prosbu. Můj otec zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, umírám. Pochovej...
Genesis 50:15...Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále nenávidí?...
Genesis 50:16...jsme mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi:...
Exodus 2:18...dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec Reuel, když se vrátily. "Jeden Egypťan nás ochránil...
Exodus 12:3...obci: Desátého dne tohoto měsíce každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina ...
Exodus 22:16...věno a vzít si ji za ženu. Jestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu svůdce odvážit stříbro ve výši...
Numeri 5:21... dopustí, aby tvůj klín zvadl a tvé lůno oteklo! tato hořká voda prokletí vnikne do tvých útrob,...
Numeri 5:22...prokletí vnikne do tvých útrob, aby tvé lůno oteklo a tvůj klín zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak...
Numeri 5:27...nevěry, voda prokletí v zhořkne, její lůno oteče a její klín zvadne, a tak se ta žena stane ve svém...
Numeri 12:14...ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby  otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je...
Numeri 27:3...obec ke vchodu do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k tlupě, která se...
Numeri 27:11...jeho dědictví bratrům jeho otce. Kdyby ani jeho otec neměl bratry, přidělíte jeho dědictví nejbližšímu...
Numeri 30:5...Hospodinu nějakým slibem nebo závazkem a její otec o tom uslyší a nic nenamítne, pak budou všechny sliby...
Numeri 30:6... které na sebe vzala, platit. Pokud to však otec v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný slib ani...
Deuteronomium 21:16... přičemž prvorozený bude synem nemilovanéotec pak nesmí ve své závěti majetkově upřednostnit syna...
Deuteronomium 21:19...a neposlechne je, ani když ho trestají, pak ho otec s matkou vezmou a odvedou k bráně jeho města za...
Deuteronomium 22:15... spojil, zjistil jsem, že není panna", pak  otec s matkou dívky přinesou důkaz jejího panenství ke...
Deuteronomium 22:16...jejího panenství ke stařešinům do městské brányOtec dívky stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za...
Deuteronomium 26:5...před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Můj otec, kočovný Aramejec, sestoupil do Egypta v nepatrném...
Deuteronomium 32:6... lide nerozumný a nemoudrý? Copak on není tvůj Otec a Stvořitel, který učinil a upevnil? Na dávné dny...
Jozue 24:2... Bůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terachotec Abrahamův a Náchorův, bydleli od pradávna za řekou...
Soudců 9:17...Zachovali jste se k němu, jak si zasloužil? Můj otec za vás bojoval, nasadil vlastní život, aby vás...
Soudců 14:3...jednu filištínskou dívku. Teď s ožeňte." Otec a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém...
Soudců 14:4...odpověděl Samson otci, "tahle se mi líbí!" (Jeho otec a matka ovšem nevěděli, že to bylo od Hospodina - že...
Soudců 14:10...ale, že ten med nabral ze lví zdechliny. Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco Samson chystal hostinu...
Soudců 15:1... "Jdu za svou ženou do ložnice," řekl. Její otec ho tam ale nepustil: "Myslel jsem, že se ti znelíbila,...
Soudců 19:3...oslů. Ta dívka ho pozvala dál, a když ho její otec uviděl, radostně ho uvítal. Jeho tchán, dívčin otec,...
Soudců 19:4...uviděl, radostně ho uvítal. Jeho tchán, dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dny. Jedli tam,...
Soudců 19:5...přivstali a zeť se zvedal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Posilni se trochou jídla, než půjdete."...
Soudců 19:6...a oba spolu jedli a pili. Potom mu dívčin otec řekl: "Prosím, laskavě tu ještě přespi a pohov si." On...
Soudců 19:8... Ráno pátého dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Prosím, pořádně se posilni." A než oba...
Soudců 19:9... že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin otec, jeho tchán, mu ale řekl: "Podívej se, den se chýlí...
1. Samuel 9:5...měl s sebou: "Pojďme se vrátit, se můj otec místo o oslice nezačne bát o nás." "Víš co?" odpověděl...
1. Samuel 10:2...‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly. Tvůj otec nemá starost o oslice, ale bojí se o vás. Říká si:...
1. Samuel 14:28...mu rozjasnily. Jeden z mužů mu tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal vojsko přísahou: ‚Zlořečený ten, kdo by dnes...
1. Samuel 14:29...pokrm.' Proto jsou muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí zemi," řekl na to Jonatan. "Jen se podívejte...
1. Samuel 14:51...Abner; byl to syn Saulova strýce Nera. Saulův otec Kíš a Abnerův otec Ner totiž byli synové Abiele. Po...
1. Samuel 19:2...ale Davida velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec Saul chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor....
1. Samuel 20:2...takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřít. Můj otec přece nedělá nic velkého ani malého, aniž by se mi...
1. Samuel 20:3...není." David mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis oblíbil. Proto si říká: ‚Raději...
1. Samuel 20:6...venku na poli do pozítří večer. Pokud si tvůj otec všimne nepřítomnosti, řekneš: ‚David prosil o...
1. Samuel 20:9...zvolal Jonatan. "Pokud zjistím, že se můj otec rozhodl zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví...
1. Samuel 20:10...ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se David Jonatana. "Pojď,"...
1. Samuel 20:12..."Při Hospodinu, Bohu Izraele, zjistím, co můj otec zamýšlí! Pozítří v určenou dobou ti vzkážu, zda je to...
1. Samuel 20:13...ne. Přece bych ti to nezatajil. Pokud ti ale můj otec bude chtít ublížit, pak Hospodin potrestá a...
1. Samuel 20:33... aby ho probodl. Tak Jonatan poznal, že jeho otec je odhodlán Davida zabít. Jonatan vstal od stolu,...
1. Samuel 20:34...se totiž kvůli Davidovi i kvůli tomu, že ho otec tak zostudil. Když přišlo ráno, Jonatan vyšel ven, jak...
1. Samuel 22:3...Micpy a požádal moábského krále: "Mohli by můj otec s mou matkou přijít k vám, dokud nepoznám, jak se mnou...
1. Samuel 23:17...Izraeli a ve mně budeš mít pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře ." Ti dva tehdy spolu před Hospodinem...
2. Samuel 10:2...přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své služebníky,...
2. Samuel 13:5...mu Jonadab. " se na tebe přijde podívat otec, řekneš mu: Kdyby tak mohla přijít sestra Támar a...
2. Samuel 17:8... která v divočině přišla o mladé. A tvůj otec je zkušený válečník; ten nebude nocovat s vojskem....
2. Samuel 17:10...odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní. Proto radím, se...
1. Královská 1:6...a jízdu a běhalo před ním padesát mužů. Jeho otec ho ale nikdy nepokáral, neptal se: "Co to provádíš?"...
1. Královská 2:32...a lepší, než je sám, a zavraždil je mečem. Můj otec David přece o vraždě izraelského vojevůdce Abnera,...
1. Královská 3:3...Hospodina a řídil se vším, co mu přikázal jeho otec David, na to, že obětoval a pálil kadidlo na...
1. Královská 3:14...dbát na zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život." Šalomoun se pak probudil...
1. Královská 5:17...pak Chíramovi poslal zprávu: "Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého...
1. Královská 7:14...Byl to syn jedné vdovy z pokolení Neftalí a jeho otec byl týrský měditepec. Byl nadán moudrostí, znalostí i...
1. Královská 8:17... Vyvolil jsem však Davida, aby vedl Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha...
1. Královská 9:4...mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal, a...
1. Královská 11:6...očích zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako jeho otec David. Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce...
1. Královská 11:33...na ustanovení a pravidla, jako to dělal jeho otec David. Celé království mu ale z ruky nevezmu. Nechám...
1. Královská 12:4...za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby...
1. Královská 12:9...žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli:...
1. Královská 12:10... mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ulev nám od něj,' odpověz...
1. Královská 12:11...mám silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj...
1. Královská 12:14...starci. Odpověděl jim podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj...
1. Královská 15:3...ve všech hříších, které před ním páchal jeho otec. Jeho srdce nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu,...
1. Královská 15:11...v Hospodinových očích správné, tak jako jeho otec David. Vymýtil ze země modlářskou prostituci a...
1. Královská 20:34...mu tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec vzal tvému otci. A v Damašku si můžeš zřídit trhy,...
1. Královská 22:54...Hospodina, Boha Izraele, přesně jako jeho otec. Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli...
2. Královská 3:2...očích zlé, ačkoli ne tolik jako jeho otec a jeho matka - odstranil alespoň Baalův sloup, který...
2. Královská 4:19...hlava! Moje hlava!" "Odnes ho k matce," řekl otec mládenci, a tak ho vzal a přinesl matce. Okolo...
2. Královská 14:3...očích správné, ale ne tak jako jeho otec David. Ve všem se řídil příkladem svého otce Joaše....
2. Královská 15:3...správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak...
2. Královská 15:34...správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid...
2. Královská 16:2...v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů....
2. Královská 18:3...očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. To on odstranil obětní výšiny, rozbil posvátné...
2. Královská 21:3... Znovu vystavěl obětní výšiny, které jeho otec Ezechiáš zničil. Postavil také oltáře Baalovi a...
2. Královská 21:20... co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Ve všem se držel cest svého otce: sloužil...
2. Královská 21:21...sloužil hnusným modlám, kterým sloužil jeho otec, a klaněl se jim. Opustil Hospodina, Boha svých otců,...
2. Královská 24:9...je v Hospodinových očích zlé, přesně jako jeho otec. V době vytáhli na Jeruzalém služebníci...
1. Letopisů 2:17... Joába a Asaele. Abigail porodila Amasu. Amasův otec byl Jeter Izmaelský. Káleb, syn Checronův, se svou...
1. Letopisů 2:42...Jerachmeelova bratra Káleba: prvorozený Mešaotec Zifův, a druhorozený Mareša, otec Hebronu. Synové...
1. Letopisů 2:45...Rekem zplodil Šamaje. Šamajovým synem byl Maonotec Bet-curu. Kálebova družka Efa porodila Chárana, Mocu a...
1. Letopisů 2:50... Synové Efratina prvorozeného Chura: Šobalotec Kiriat-jearimu, Salma, otec Betléma, a Charef, otec...
1. Letopisů 2:51...Chura: Šobal, otec Kiriat-jearimu, Salmaotec Betléma, a Charef, otec Bet-gaderu. K synům Šobala,...
1. Letopisů 4:4...sestře se říkalo Haclelponi), dále Penuelotec Gedorův, a Ezer, otec Chušův. To jsou synové Efratina...
1. Letopisů 4:5...prvorozeného Chura, otce Betléma. Ašchurotec Tekoje, měl dvě manželky: Chelu a Naaru. Naara mu...
1. Letopisů 4:14...a Serajáš. Synové Otnielovi: Chatat a Meonotajotec Ofry. Serajáš zplodil Joába, otce řemeslníků žijících...
1. Letopisů 4:21...a Ben-zochet. Synové Šely, syna Judova: Erotec Lechy; Laada, otec Mareši a rodu tkalců kmentu v...
1. Letopisů 7:22...z Gatu, když jim přišli pobrat dobytek. Jejich otec Efraim je dlouho oplakával a jejich sourozenci ho...
1. Letopisů 7:31...Serach. Synové Beriovi: Cheber a Malkiel, což je otec Birzaitův. Cheber zplodil Jafleta, Šomera, Chotama a...
1. Letopisů 8:29...všichni bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka. Jejich...
1. Letopisů 9:35... kteří bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka, jeho...
1. Letopisů 19:2...přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své vyslance, aby...
1. Letopisů 24:2...a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali Eleazar a Itamar. Spolu se...
1. Letopisů 26:10...vůdce Šimriho (který nebyl prvorozený, ale jeho otec ho učinil vůdcem), druhého Chilkiáše, třetího...
2. Letopisů 2:6...v Judsku a v Jeruzalémě, které shromáždil můj otec David. Pošli prosím také cedrové, cypřišové a...
2. Letopisů 2:13... syna jedné ženy z pokolení Dan. Jeho otec byl z Týru. Umí pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem...
2. Letopisů 2:16...cizince mužského pohlaví, tak jako předtím jeho otec David. Bylo jich napočítáno 153 600. Z nich určil 70...
2. Letopisů 6:7...jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha...
2. Letopisů 7:17...navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ...
2. Letopisů 10:4...za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby...
2. Letopisů 10:9...žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli:...
2. Letopisů 10:10... mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ty nám od něj ulev,' odpověz...
2. Letopisů 10:11...mám silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj...
2. Letopisů 10:14... ale odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj...
2. Letopisů 17:2...zemi i v efraimských městech, která zabral jeho otec Asa, rozmístil posádky. Hospodin byl s Jošafatem,...
2. Letopisů 21:3...byli synové izraelského krále Jošafata. Jejich otec je bohatě obdaroval stříbrem, zlatem a cennostmi....
2. Letopisů 24:22...na oddanost, kterou mu prokazoval Zachariášův otec Jojada, a zavraždil jeho syna. Ten, když umíral, řekl:...
2. Letopisů 26:4...správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Hledal Boha za dnů Zachariáše, který ho učil...
2. Letopisů 27:2...správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš (na rozdíl od něj ale nevstoupil dovnitř...
2. Letopisů 28:1...v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Nechal...
2. Letopisů 29:2...očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. v prvním měsíci prvního roku své vlády...
2. Letopisů 33:3... Znovu vystavěl obětní výšiny, které zbořil jeho otec Ezechiáš. Postavil také oltáře baalům a vztyčil...
2. Letopisů 33:22... co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Amon obětoval všem sochám, které vyrobil jeho...
2. Letopisů 33:23...se však před Hospodinem jako kdysi jeho otec, ale hřešil ještě mnohem víc. Jeho dvořané se proti...
Job 42:15...zemi nebyly tak krásné ženy jako dcery Jobovy. A otec jim dal dědictví mezi jejich bratry. Potom Job žil...
Žalmy 27:10... a neopouštěj, Bože záchrany! Můj otec i matka sice opustili, Hospodin ale k sobě...
Žalmy 68:6...je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdovotec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává...
Žalmy 89:27... na řekách spočine jeho pravice. ‚Ty jsi můj Otec' - tak osloví - ‚ty jsi můj Bůh, skála ...
Žalmy 103:13... tak vzdálil od nás naše přestupky. Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho...
Přísloví 3:12... nezoufej; Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož v oblibě. Blaze člověku, jenž nalezl...
Přísloví 4:4...maličkým jedináčkem u matky své. Když učíval mne otec, říkal: "Moje slova si vezmi k srdci, dbej na ...
Přísloví 17:21... Kdo zplodil tupce, důvod k žalu, hlupákův otec radost nepozná. Radostné srdce - nejlepší lék,...
Přísloví 23:24... rovněž tak moudrost, kázeň, rozumnostOtec spravedlivého je naplněn štěstím, rodič moudrého ...
Přísloví 23:25...štěstím, rodič moudrého důvod k radosti. Tvůj otec i matka tedy mají radost, tvoji rodičku štěstí...
Izaiáš 9:5...a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný BůhOtec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a...
Izaiáš 38:19...živý může velebit tak jako v dnešním dniotec své děti poučí o tvé věrnosti. Hospodin je připraven k...
Izaiáš 63:16...slitování se nám vyhýbá! Vždyť ty jsi přece Otec náš; i kdyby nás neznal Abraham a Izrael se o nás...
Izaiáš 64:7...nás vydal napospas. Ty jsi však, HospodineOtec náš, my hlína jsme a ty Tvůrce náš, tvá ruka nás...
Jeremiáš 22:15...králem, že máš víc cedru než ostatní? Copak tvůj otec neměl co jíst a pít? Jednal však poctivě a spravedlivě...
Jeremiáš 31:9...cestou, na níž neklesnou. Jsem přece Izraelův otec, můj prvorozený je Efraim! Slyšte slovo Hospodinovo,...
Jeremiáš 35:6...se vína." "My víno nepijeme," odpověděli. "Náš otec Jonadab, syn Rechabův, nám totiž přikázal: ‚Nikdy...
Jeremiáš 35:14... protože poslouchají, co jim přikázal jejich otec. k vám ale mluvím znovu a znovu, a vy ...
Jeremiáš 35:16... syna Rechabova, dodržují, co jim jejich otec přikázal. ale tento lid neposlouchá. A proto tak...
Jeremiáš 35:18... Bůh Izraele: Poslouchali jste, co vám váš otec Jonadab přikázal; dodržovali jste všechny jeho příkazy...
Ezechiel 16:3...Jeruzalému - Původem i rodem jsi Kananejka, tvůj otec byl Emorejec a matka Chetejka. A tvoje narození?...
Ezechiel 16:45...své muže i děti. Vaše matka byla Chetejka a váš otec Emorejec. Tvá starší sestra Samaří bydlela se svými...
Ezechiel 18:14...syna, který vidí všechny hříchy, které jeho otec páchá, prohlédne a začne jednat jinak: Nehoduje v...
Ezechiel 18:18...za otcovy viny - takový jistě bude žít! Jeho otec však zemře za své viny, protože působil příkoří,...
Ezechiel 18:20...ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy vinyotec neponese viny synovy. Spravedlivému se bude počítat...
Daniel 5:2... přinesou zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu: "Král z...
Daniel 5:11... jakou mívají bohové. Král Nabukadnezar, tvůj otec, jej proto ustanovil nejvyšším z věštců, kouzelníků,...
Daniel 5:13...z židovských vyhnanců, které můj královský otec přivedl z Judska?" zeptal se ho král. "Slyšel jsem, že...
Amos 2:7...a ponížené krátí na právech. Za nevěstkou chodí otec i syn, aby svaté jméno prznili. Při kdejakém oltáři...
Micheáš 1:14...Izraele. S Morešet-gatem rozluč se, jako když otec dává věno nevěstě. V domech Achzibu, ach, zebe...
Zachariáš 13:3...kdyby pak ještě někdo prorokoval, řekne mu jeho otec i matka, jeho vlastní rodiče: "Teď zemřeš, protože jsi...
Malachiáš 1:6...svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede...
Malachiáš 3:17... a k nim budu laskavý, jako je laskavý otec k synovi, který mu slouží. Tehdy znovu uvidíte rozdíl...
Matouš 5:48...tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." "Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré...
Matouš 6:4... Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, odmění. Také když se modlíte,...
Matouš 6:6...a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, odmění. Když se tedy modlíte,...
Matouš 6:8...pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec , co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte....
Matouš 6:14...lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte,...
Matouš 6:15...jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. A když se postíte, nebuďte...
Matouš 6:18...lidem, ale tvému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, odmění." "Nehromaďte si...
Matouš 6:26... neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo...
Matouš 6:32...ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec , že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží...
Matouš 7:11...umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dobré věci těm, kdo ho prosí? Chovejte...
Matouš 10:21...vašeho Otce, který mluví ve vás. Bratr bratraotec syna tehdy vydá na smrt, děti povstanou proti svým...
Matouš 11:27...mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině Otec, a ani Otce nikdo nezná, jedině Syn a ten, komu by ho...
Matouš 15:13..." odpověděl, "kterou nesázel můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte je, jsou to slepí vůdcové...
Matouš 16:17... "Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A ti říkám, že jsi Petr a na skále...
Matouš 18:35...nezaplatí celý dluh. Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru." ...
Matouš 20:23...mně, ale těm, pro které to připravil můj Otec." A když to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na...
Matouš 24:36...- ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při...
Marek 9:24...možné všechno." " věřím!" zvolal hned chlapcův otec. "Pomoz nevíře!" Když Ježíš uviděl, že se sbíhá...
Marek 11:25... pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám." Tak znovu...
Marek 13:12...vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Bratr bratraotec syna vydá na smrt a děti povstanou proti rodičům a...
Marek 13:32...nikdo nezná - ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas...
Marek 15:21...ho odvedli k ukřižování. Jistý Šimon Kyrénský (otec Alexandra a Rufa) se právě vracel z pole, a když...
Lukáš 1:67...za dítě?" A ruka Hospodinova byla s ním. Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a prorokoval:...
Lukáš 2:48... synu?" řekla mu jeho matka. "Pohleď, tvůj otec a jsme zoufale hledali!" "Proč jste hledali?"...
Lukáš 6:36...a zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete...
Lukáš 10:22...od mého Otce a nikdo neví, kdo je Syn, jedině Otec, a kdo je Otec, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl...
Lukáš 11:13...dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec Ducha svatého těm, kteří ho prosí?" Jednou Ježíš...
Lukáš 12:30...ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec , že je potřebujete. Hledejte raději jeho království...
Lukáš 12:53...v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třemOtec bude proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a...
Lukáš 15:20...nádeníků.' A tak vstal a vydal se ke svému otciOtec ho spatřil z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl,...
Lukáš 15:22... si nezasloužím být považován za tvého syna.' Otec však nařídil svým služebníkům: ‚Přineste nejlepší šaty...
Lukáš 15:27...to být. Ten mu řekl: ‚Přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho zpátky živého a zdravého...
Lukáš 15:28...ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu: ‚Podívej se, kolik let ti...
Lukáš 15:31...jsi pro něj vykrmené tele!' ‚Synku,' řekl otec, ‚ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale...
Lukáš 22:29... a vám odkazuji království, jako je můj Otec odkázal mně. V mém království budete jíst a pít u mého...
Jan 3:35...Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezeníOtec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v...
Jan 4:12...vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z pil, i...
Jan 4:23...uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho...
Jan 4:53..."Horečka ho opustila včera hodinu po poledni." Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj...
Jan 5:17...to udělal v sobotu. Ježíš jim odpověděl: "Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i ." A kvůli tomu ho...
Jan 5:20...Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i SynOtec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže...
Jan 5:21...ještě větší skutky, abyste jen žasli. Neboť jako Otec křísí mrtvé a dává život, tak i Syn dává život těm,...
Jan 5:22...život, tak i Syn dává život těm, kterým chceOtec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu, aby...
Jan 5:26...Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako  Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v...
Jan 5:36...větší svědectví než Janovo: skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Samotné skutky, které dělám, o mně...
Jan 5:37...dělám, o mně svědčí, že poslal Otec. A sám Otec, který poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste ale...
Jan 6:27... který vám Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť." "Co máme dělat, abychom konali...
Jan 6:32...vám: Ten chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Můj Otec vám dává ten pravý chléb z nebe. Boží chléb je ten,...
Jan 6:37...když jste viděli, nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a toho, kdo ke mně přichází,...
Jan 6:44...ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který poslal; ho pak vzkřísím v poslední den. V...
Jan 6:57... zůstává ve mně a v něm. Jako poslal živý Otec a žiji skrze Otce, tak ten, kdo mne, bude žít...
Jan 8:16...je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se mnou Otec, který poslal. Ve vašem Zákoně je psáno, že...
Jan 8:18...lidí je pravé. Svědčím sám o sobě a svědčí o mně Otec, který poslal." Říkali mu tedy: "Kde je ten tvůj...
Jan 8:19... poslal." Říkali mu tedy: "Kde je ten tvůj otec?" Ježíš odpověděl: "Neznáte ani mého Otce. Kdybyste...
Jan 8:28...nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak naučil Otec. Ten, který poslal, je se mnou. On nenechal...
Jan 8:39...děláte, co jste slyšeli od svého otce." "Náš otec je Abraham," odpověděli mu. "Kdybyste byli děti...
Jan 8:44... řeči? Nemůžete slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od...
Jan 8:53... navěky nezakusí smrt.' Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe...
Jan 8:54...chvála nic neznamená. Ten, kdo chválí, je můj Otec, kterého vy nazýváte svým Bohem, ale neznáte ho. ho...
Jan 10:15... Znám své ovce a ovce znají , jako zná Otec a znám Otce; a pokládám svůj život za ovce. Mám...
Jan 10:17...hlas, a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýřOtec miluje, protože pokládám svůj život, abych ho zase...
Jan 10:29...navěky a z ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je...
Jan 10:30...a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Otec jsme jedno." Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho...
Jan 10:36...- a Písmo nemůže být zrušeno - proč , kterého Otec posvětil a poslal na svět, obviňujete z rouhání, když...
Jan 10:38... věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli, že Otec je ve mně a v něm." Chtěli ho tedy opět zatknout,...
Jan 12:26... bude i můj služebník. Kdokoli mi slouží, toho Otec poctí. Jsem teď sevřen úzkostí a co mám říci? ‚Otče,...
Jan 12:49...mluvil. Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který poslal, ten mi dal přikázání, co mám říkat a...
Jan 12:50...život. Co mluvím, tedy mluvím tak, jak mi řekl Otec." Před Velikonočními svátky Ježíš věděl, že přišla...
Jan 13:3... že ho zradit. Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu,...
Jan 14:10...‚Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že jsem v OtciOtec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe....
Jan 14:11...působí ty skutky. Věřte mi, že jsem v OtciOtec ve mně, jen kvůli těm skutkům věřte. Amen, amen,...
Jan 14:13...cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když budete o něco prosit v mém...
Jan 14:23..."Kdo miluje, bude zachovávat slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním....
Jan 14:26...u vás. Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám...
Jan 14:28... byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť můj Otec je větší než . Řekl jsem vám to teď, předtím než se...
Jan 14:31...svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal. Vstaňte, pojďme odsud." " jsem ušlechtilá...
Jan 15:1... pojďme odsud." " jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce,...
Jan 15:8... Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci. Jako Otec miloval , tak jsem...
Jan 15:9...oslaven můj Otec a budete moji učedníci. Jako Otec miloval , tak jsem i miloval vás. Zůstaňte v ...
Jan 15:16...a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu. Toto vám...
Jan 16:15...vám oznámí, co přijme ode . Všechno, co  Otec, je . Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode...
Jan 16:27...jménu a neříkám, že budu prosit Otce za vás. Sám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali a uvěřili...
Jan 16:32... samotného, ale nejsem sám, protože je se mnou Otec. Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli...
Jan 18:11...Petrovi. "Nemám snad pít kalich, který mi dal Otec?" Oddíl s velitelem a s židovskou stráží tehdy Ježíše...
Jan 20:21... "Pokoj vám," opakoval Ježíš. "Jako poslal Otec, i posílám vás." Po těch slovech na dechl a řekl...
Skutky 1:7...jim: "Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha...
Skutky 7:2..."Bratři a otcové, slyšte! Když byl náš otec Abraham ještě v Mezopotámii, předtím než se usadil v...
Skutky 7:4...Chaldejců a usadil se v Cháranu. Když pak jeho otec zemřel, Bůh ho odtud přestěhoval do země, v níž teď...
Skutky 16:3...Židům ho obřezal. (Všichni totiž věděli, že jeho otec byl Řek.) Když pak procházeli města, předávali jim...
Skutky 28:6...nic zlého se mu nestalo. Domorodci očekávali, že oteče anebo náhle padne mrtev. Když ale dlouho čekali a...
Skutky 28:8...a po tři dny nás přátelsky hostil. Publiův otec byl právě na lůžku sužován horečkou a úplavicí. Pavel...
Římanům 4:12...ale také kráčí ve šlépějích víry, kterou měl náš otec Abraham ještě před obřízkou. Když se Abrahamovi a jeho...
1. Korintským 8:6...je celá řada), pro nás je ale jen jediný BůhOtec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán -...
2. Korintským 1:3... a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď BůhOtec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh...
2. Korintským 6:18...ničem nečistém, a přijmu vás." " pak budu váš Otec a vy synové a dcery, praví Všemohoucí Pán." ...
2. Korintským 11:31...chlubit, pochlubím se svými slabostmi. BůhOtec Pána Ježíše je požehnaný navěky - on , že nelžu!...
Efeským 1:3... a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď BůhOtec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal...
Efeským 1:17... Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše KristaOtec slávy, ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali....
Efeským 4:6...Pán, jedna víra, jeden křest, jeden BůhOtec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve...
1. Tesalonickým 2:11... že jsme se k jednomu každému z vás chovali jako otec ke svým dětem; napomínali jsme vás, povzbuzovali a...
1. Tesalonickým 3:11...víru, jakkoli bude potřeba. Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vám. Kéž Pán...
1. Tesalonickým 3:13...lidem stejně jako naši lásku k vám. Kéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli...
2. Tesalonickým 2:16...nebo dopisem. Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám daroval...
Židům 7:4... Považte, jak vznešený musel být, když mu sám otec Abraham dal desátek z kořisti! Synové Leviho, kteří...
Židům 12:7...chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez byste...
Jakub 2:21... že víra bez skutků je jalová? Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl...
1. Petr 1:3...Milost vám a hojný pokoj. Požehnán buď BůhOtec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém...
1. Jan 3:1... se narodil z něj. Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi - a také jimi...
1. Jan 4:14...díl svého Ducha. A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa. Kdokoli vyznává, že...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |