Otcovy

Hledám varianty 'otcovy' [ otcových (1) otcovy (3) otcovu (5) otcovou (1) otcovo (4) otcově (2) otcova (4) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 27:14...je a přinesl své matce, která z nich připravila otcovu oblíbenou pochoutku. Potom Rebeka vzala nejlepší...
Genesis 47:12...svého otce i bratry chlebem; staral se o celou otcovu rodinu po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak...
Genesis 48:17...na Efraimovu hlavu, nelíbilo se mu to. Vzal tedy otcovu ruku, aby ji přenesl z Efraimovy hlavy na Manasesovu...
Genesis 50:1...a byl připojen ke svému lidu. Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho. Potom Josef...
Genesis 50:14...Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho...
1. Samuel 2:25...proti Hospodinu, kdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby...
Přísloví 1:8...jen hlupák pohrdá. Poslouchej, synu můjotcovo poučení, od matčiných pokynů se nevzdaluj. Půvabným...
Přísloví 6:20... a rozsévače svárů mezi bratřími. Opatruj, synuotcova přikázání, od matčiných pokynů se nevzdaluj. Navěky...
Přísloví 13:1...cesta vede ke smrti. Moudrý syn přijímá otcovo poučení, drzoun však neslyší ani na hrozby. Ovocem...
Přísloví 27:10...je vítanější než vlastní úsudek. Svého ani otcova přítele neopouštěj. Do domu svého bratra nechoď v...
Ezechiel 18:17...a řídí se mými pravidly. Takový nezemře za otcovy viny - takový jistě bude žít! Jeho otec však zemře...
Ezechiel 18:19...špatnosti. Vy ale říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy viny?' - Jestliže ten syn jednal poctivě a...
Ezechiel 18:20... Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec neponese viny synovy. Spravedlivému se...
Matouš 21:31... půjdu,' ale nešel. Který z těch dvou naplnil otcovu vůli?" "Ten první," řekli. Ježíš jim odpověděl:...
Jan 1:18...nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který jeOtcově náručí, ten jej vylíčil. Toto je Janovo svědectví,...
Jan 14:24...slyšíte, není , ale Toho, který poslalOtcovo. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás...
Skutky 1:4...jim: "Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste slyšeli mluvit. Jan...
Římanům 6:4...- tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou - i my vkročili do nového života. Jsme-li s...
Židům 7:10...i Levi, který desátky přijímá, neboť byl ještěotcových bedrech, když mu Melchisedech vyšel vstříc. Kdyby...
2. Jan 1:3...a pokoj od Boha Otce i od Ježíše KristaOtcova Syna, je s námi v pravdě a lásce. Udělalo mi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |