Otcovské

Hledám varianty 'otcovské' [ otcovským (3) otcovských (86) otcovský (13) otcovskému (3) otcovském (5) otcovského (26) otcovské (5) ]. Nalezeno 137 veršù.
Genesis 12:1...ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe...
Genesis 28:21...k oblékání, takže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen,...
Genesis 31:30...ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po otcovském domě. Proč jsi ale ukradl bohy?!" Jákob...
Genesis 41:51...zapomenout na všechno strádání, na celý můj otcovský dům." Druhému pak dal jméno Efraim, Plodnost,...
Exodus 6:14...Izraelity z Egypta. A toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného:...
Numeri 1:2...celou izraelskou obec podle jejich rodůotcovských domů; pořiďte jmenný seznam všech mužů. Ty a...
Numeri 1:4...bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát...
Numeri 1:16...syn Enanův. To jsou členové sněmu, vůdcové svých otcovských pokolení, náčelníci izraelských tisíců." Mojžíš...
Numeri 1:18...celou obec ke sčítání podle jejich rodůotcovských domů. Všichni od dvaceti let výše byli jeden po...
Numeri 1:20...prvorozeného, podle jejich pokolení, rodůotcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech...
Numeri 1:22... Synové Šimeona podle jejich pokolení, rodůotcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech...
Numeri 1:24...mužů. Synové Gáda podle jejich pokolení, rodůotcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od...
Numeri 1:26...mužů. Synové Judy podle jejich pokolení, rodůotcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od...
Numeri 1:28... Synové Isachara podle jejich pokolení, rodůotcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od...
Numeri 1:30... Synové Zabulona podle jejich pokolení, rodůotcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od...
Numeri 1:32...Synové Efraimovi podle jejich pokolení, rodůotcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od...
Numeri 1:34... Synové Manasesovi podle jejich pokolení, rodůotcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od...
Numeri 1:36...Synové Benjamínovi podle jejich pokolení, rodůotcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od...
Numeri 1:38... Synové Danovi podle jejich pokolení, rodůotcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od...
Numeri 1:40... Synové Ašerovi podle jejich pokolení, rodůotcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od...
Numeri 1:42...Synové Neftalímovi podle jejich pokolení, rodůotcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od...
Numeri 1:44...izraelskými vůdci sečetl, po jednom z každého otcovského domu. Celkový počet všech bojeschopných...
Numeri 1:45...od dvaceti let výše, započtených podle jejich otcovských domů: Úhrnem bylo sečteno 603 550 mužů...
Numeri 1:47...603 550 mužů. Mezi však nebyli podle svých otcovských pokolení započteni levité. Hospodin promluvil k...
Numeri 2:2...každý při svém praporu, pod korouhví svých otcovských domů; táboří vpovzdálí okolo Stanu setkávání...
Numeri 2:32... Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem jich v oddílech všech uskupení bylo...
Numeri 3:15...na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny podle jejich otcovských domů a rodů; sečti všechny muže od stáří jednoho...
Numeri 3:20...a Muši. Toto jsou levitské rody podle svých otcovských domů. Z Geršona vzešel rod libnijský a šimeiský;...
Numeri 3:24...Příbytkem, na západní straně. Vůdcem geršonského otcovského domu byl Eljasaf, syn Laelův. Geršonovi synové...
Numeri 3:30...synů tábořily na jižní straně Příbytku. Vůdcem otcovského domu kehatských rodů byl Elicafan, syn Uzielův....
Numeri 3:35...6 200 mužů starších jednoho měsíce. Vůdcem otcovského domu merarijských rodů byl Curiel, syn...
Numeri 4:2...syny z řad synů Leviho podle jejich rodůotcovských domů. Započti každého ve věku od třiceti do...
Numeri 4:22..."Sečti také Geršonovy syny podle jejich otcovských domů a rodů. Sečti ve věku od třiceti do...
Numeri 4:29..."Syny Merariho rovněž sečti podle jejich rodůotcovských domů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let...
Numeri 4:34...obce sečetl Kehatovy syny podle jejich rodůotcovských domů. Započítal ve věku od třiceti do padesáti...
Numeri 4:38...Geršonovi synové byli sečteni podle svých rodůotcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl...
Numeri 4:40...setkávání. Jejich součet po jejich rodechotcovských domech činil 2 630. Toto je součet geršonských...
Numeri 4:42...merarijské rody byly sečteny podle svých rodůotcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl...
Numeri 4:44...setkávání. Jejich součet po jejich rodechotcovských domech činil 3 200. Toto je součet merarijských...
Numeri 4:46...sečetl všechny levity podle jejich rodůotcovských domů, všech, kdo byli ve věku od třiceti do...
Numeri 7:2...posvětil, přistoupili vůdcové Izraele, náčelníci otcovských rodů, totiž vůdcové pokolení, pověření sčítáním,...
Numeri 13:2...zem, kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení vyšlete po jednom muži. to jsou samí...
Numeri 17:17..."Mluv k synům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí - po jedné holi na každý rod....
Numeri 18:1...Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem ponesete zodpovědnost za přestupky vůči...
Numeri 18:2...sebou rovněž své bratry z pokolení Levi, z tvého otcovského kmene, se připojí k tobě a slouží ti. Budou...
Numeri 25:14...se jmenoval Zimri, syn Salův. Byl to vůdce svého otcovského rodu z pokolení Šimeonova. Ona midiánská žena se...
Numeri 25:15...Kozbi, dcera Curova. Ten byl hlavou svého otcovského kmene v Midiánu. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:2...obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého, kdo je v Izraeli schopen vycházet...
Numeri 26:55...budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém otcovském pokolení. Dědictví jim bude rozděleno losem, ...
Numeri 33:54...čí los, to bude jeho. Rozdělte si zem podle otcovských pokolení. Pokud obyvatele země nevyženete,...
Numeri 36:4... Tak by jejich dědictví ubylo z dědictví našeho otcovského kmene." Mojžíš pak na Hospodinův rozkaz synům...
Numeri 36:6...se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Tak nebude izraelské dědictví...
Numeri 36:7...Izraele budou spjati každý s dědictvím svého otcovského kmene. Každá dcera, která mezi izraelskými...
Numeri 36:8...dostat dědictví, se vdá za někoho ve svém otcovském rodu a kmeni, aby si všichni synové Izraele...
Numeri 36:12...Josefova, a jejich dědictví zůstalo v jejich otcovském kmeni a rodu. To jsou přikázání a zákony, které...
Jozue 14:1...kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení Izraele. Devět a půl pokolení získalo...
Jozue 19:51...kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení přidělovali losem synům Izraele v Šílu...
Jozue 22:14... a s ním deset vůdců, po jednom z každého otcovského domu ze všech izraelských pokolení. Každý byl...
1. Samuel 2:30... Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v službě navěky. Teď ale Hospodin...
1. Samuel 2:31... přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo v tvém domě se nedočká stáří. Uvidíš...
1. Samuel 9:20...upíná touha celého Izraele? Přece k tobě a tvému otcovskému rodu!" "Cože?" opáčil Saul. " jsem přece...
1. Samuel 17:25...spoustou bohatství, dal by mu svou dceru a jeho otcovský rod by v Izraeli osvobodil od daní." David se mužů...
1. Samuel 18:18..."Kdo jsem a jaký mám původ - co je můj otcovský rod v Izraeli, abych se měl stát královým zetěm?"...
1. Samuel 22:1...se to doslechli jeho bratři, vydali se s celým otcovským rodem za ním. Shromáždili se k němu také všichni,...
1. Samuel 22:11...kněze Achimelecha, syna Achitubova, i celý jeho otcovský rod nobských kněží. Když se všichni dostavili ke...
1. Samuel 24:22... tu nebudu, a nevymažeš jméno z mého otcovského rodu." David to Saulovi odpřisáhl. Saul pak...
2. Samuel 3:29...Nerova. padne na hlavu Joába a na celý jeho otcovský rod! v Joábově domě nikdy nechybí muž trpící...
2. Samuel 19:29... Udělej tedy, co pokládáš za dobré. Celý můj otcovský dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale...
1. Královská 21:3...odpověděl: "Hospodin chraň! Nemůžu ti dát své otcovské dědictví." Achab se vrátil domů mrzutý a nevrlý,...
1. Královská 21:4...a nevrlý, protože mu Nábot Jizreelský řekl: "Své otcovské dědictví ti nedám!" Lehl si do postele, otočil se...
1. Letopisů 4:38... Výše jmenovaní byli vůdcové svých rodů a jejich otcovské domy se hojně rozrostly. Proto se vydali hledat...
1. Letopisů 5:13... soudce v Bášanu. Jejich bratři podle svých otcovských rodů: Michael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zia...
1. Letopisů 5:15... syna Jachdoova, syna Búzova. Vůdcem jejich otcovského rodu byl Achi, syn Abdiela, syna Guniho. Bydleli...
1. Letopisů 5:24... Bylo jich totiž mnoho. Toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jirmeáš,...
1. Letopisů 7:2... Jeriel, Jachmaj, Jibsam a Samuel, vůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi potomci...
1. Letopisů 7:4...byli vůdcové. Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani, neboť měli mnoho žen...
1. Letopisů 7:7...Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu jich je zaznamenáno 22...
1. Letopisů 7:9... V jejich rodovém seznamu je kromě vůdců jejich otcovských rodů zaznamenáno 22 200 bojovníků. Syn...
1. Letopisů 7:11...synové Jediaela byli udatní muži, vůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17 200 bojovníků připravených...
1. Letopisů 7:40... Ti všichni jsou synové Ašerovi, náčelníci svých otcovských rodů, vybraní udatní bojovníci, přední vůdcové....
1. Letopisů 8:13...s okolními vesnicemi). Beria a Šema byli vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali obyvatele...
1. Letopisů 8:28...Zichri byli synové Jerochamovi. To byli vůdcové otcovských rodů, vůdcové zaznamenaní v rodopisech. Ti...
1. Letopisů 9:9...jejich rodopisech čítali 956 mužů - samí vůdcové otcovských rodů. Z kněží to byl Jedajáš, Jojarib, Jachin...
1. Letopisů 9:13... syna Imerova. Jejich bratři, vůdcové svých otcovských rodů, čítali 1 760 udatných mužů zodpovědných za...
1. Letopisů 9:19... syna Korachova, a jeho bratři Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako...
1. Letopisů 9:33...sobotu. Další byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v chrámových komůrkách osvobozeni...
1. Letopisů 9:34...službě dnem i nocí. To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleli v...
1. Letopisů 12:29...a mladého válečníka Sádoka s 22 veliteli z jeho otcovského rodu. Z Benjamína 3 000 Saulových bratrů, z...
1. Letopisů 12:31...20 800 udatných hrdinů, proslulých ve svém otcovském rodu. Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří...
1. Letopisů 15:12... Eliela i Aminadaba. "Vy jste vůdcové levitských otcovských rodů," řekl jim. "Posvěťte sebe i své bratry a...
1. Letopisů 23:9...Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Haran, tři vůdcové otcovských rodů Ladanových. Synové Šimeiho: Jachat, Ziza,...
1. Letopisů 23:11...neměli mnoho synů, a proto se počítali za jediný otcovský rod. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a...
1. Letopisů 23:24... celkem tři. Toto jsou synové Leviho podle svých otcovských rodů, rodoví vůdcové, jednotlivě zaznamenaní ve...
1. Letopisů 24:4...než synové Itamarovi, a tak podle počtu jejich otcovských rodů rozdělili syny Eleazarovy do šestnácti...
1. Letopisů 24:6... syna Abiatarova, a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. Jednou vždy vyšla řada na Eleazarův...
1. Letopisů 24:30... Jerimot. To jsou levitští synové podle svých otcovských rodů. Také oni losovali, stejně jako jejich...
1. Letopisů 24:31...a Achimelecha a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. S rody starších bratrů bylo nakládáno...
1. Letopisů 26:6...synu Šemajášovi se narodili synové, kteří vládli otcovskému rodu, neboť to byli udatní bojovníci. Synové...
1. Letopisů 26:13...bratři. Jak mladí, tak staří losovali podle otcovských rodů o každou jednotlivou bránu: Východní bránu...
1. Letopisů 26:21...a pokladnice svatých věcí. Vůdcové geršonských otcovských rodů byli synové Geršonovce Ladana, totiž...
1. Letopisů 26:26...věcí, které zasvětil král David a vůdcové otcovských rodů, velitelé tisíců a stovek i ostatní...
1. Letopisů 26:31...Hospodinu a prací pro krále. Podle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém...
1. Letopisů 26:32... Jeho bratry - 2 700 znamenitých mužů, vůdců otcovských rodů - potom král David ustanovil nad Rubenovým...
1. Letopisů 27:1... Toto je výčet synů Izraele, náčelníků otcovských rodů, vůdců nad tisíci a stovkami i správců,...
1. Letopisů 28:4...' Hospodin, Bůh Izraele, vyvolil z celého mého otcovského rodu , abych byl králem Izraele navěky. Judu...
1. Letopisů 29:6...k zasvěcení Hospodinu?" Nato se nabídli vůdcové otcovských rodů, vůdcové izraelských kmenů i vůdcové tisíců...
2. Letopisů 1:2... soudce i všechny vznešené vůdce izraelských otcovských rodů. Celé to shromáždění se s Šalomounem...
2. Letopisů 17:14...udatných bojovníků. Toto je jejich výčet podle otcovských domů: Velitelé tisíců z Judy: velitel Adna a...
2. Letopisů 23:2...měst shromáždili levity a vůdce izraelských otcovských rodů a vrátili se do Jeruzaléma. Celé to...
2. Letopisů 25:5..." Amaciáš shromáždil Judu, seřadil je podle otcovských rodů a celého Judu i Benjamína přidělil...
2. Letopisů 26:12... jednoho z královských vojevůdců. Vůdců otcovských rodů bylo celkem 2 600 - samí hrdinové. Pod...
2. Letopisů 31:17... kteří byli uvedeni v seznamech podle svých otcovských rodů, a také levitům od dvaceti let výše podle...
2. Letopisů 35:4... a jeho lidu Izraeli. Rozdělte se do oddílů po otcovských rodech, jak to předepsal izraelský král David a...
2. Letopisů 35:5... Postavte se ve svatyni tak, aby každému otcovskému rodu vašich bratří z lidu odpovídal rodový oddíl...
2. Letopisů 35:12...oběti, a rozdávali to lidu rozdělenému podle otcovských rodů, aby obětovali Hospodinu, jak je předepsáno...
Ezdráš 1:5...dům Boha, který je v Jeruzalémě. Představitelé otcovských rodů Judy a Benjamína, stejně jako kněží a...
Ezdráš 2:68...domu v Jeruzalémě, někteří představitelé otcovských rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího...
Ezdráš 4:2... přišli za Zerubábelem a za představiteli otcovských rodů s návrhem: "Budeme stavět s vámi! Ctíme...
Ezdráš 4:3... Jošua a ostatní představitelé izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli: "Nemůžete s námi stavět...
Ezdráš 8:29...kněžím, levitům a představitelům izraelských otcovských rodů do komor Hospodinova chrámu." Tito kněží a...
Ezdráš 10:16... Kněz Ezdráš vybral za každý rod představitele otcovských domů, každého jmenovitě, a prvního dne desátého...
Nehemiáš 1:6... jimiž jsme proti tobě zhřešili; i a můj otcovský dům jsme zhřešili! Zachovali jsme se k tobě hrozně...
Nehemiáš 7:70...velbloudů a 6 720 oslů. Někteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo. Guvernér daroval do...
Nehemiáš 7:71... 50 mis a 530 kněžských suknic. Ostatní vůdcové otcovských rodů darovali do pokladnice díla 20 000 drachem...
Nehemiáš 10:35...i lid je budou přinášet každoročně podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři Hospodina,...
Nehemiáš 11:13... syna Malkiášova, a 242 jeho bratří, vůdců otcovských rodů. Dále Amašsaj, syn Azarela, syna Achzajova,...
Nehemiáš 12:12...zplodil Jaduu. Toto byli vůdcové kněžských otcovských rodů za dnů Joakimových: v Serajášově rodu...
Nehemiáš 12:22...dnů Eliašiba, Jojady, Jochanana a Jaduy v čele otcovských rodů jakož i kněží byli zapsáni během kralování...
Nehemiáš 12:23...kralování Dareia Perského. Vůdcové levitských otcovských rodů jsou zapsáni v Knize letopisů do doby...
Přísloví 4:1...sláva, tupce však čeká potupa. Slyšte, synovéotcovské poučení, dávejte pozor a rozum získáte. Skvělé...
Izaiáš 7:17... zpustošena. Na tebe, na tvůj lid a na tvůj otcovský dům pak Hospodin přivede časy, jaké nebyly ode dne...
Izaiáš 14:21...jatka pro jeho syny, jsou poraženi za otcovské viny, nevstanou, aby ovládali zemi, po...
Izaiáš 22:23...hřeb v pevné zdi a stane se trůnem chlouby svého otcovského domu. Na něm bude viset všechna váha jeho...
Izaiáš 22:24...domu. Na něm bude viset všechna váha jeho otcovského domu, jeho ratolestí a výhonků - všemožné drobné...
Lukáš 16:27...to řekl: ‚Prosím , otče, pošli ho tedy do mého otcovského domu. Mám pět bratrů - je varuje, aby i oni...
Skutky 28:17...se nijak neprovinil proti našemu lidu ani proti otcovským zvykům, byl jsem v Jeruzalémě zatčen a vydán...
Galatským 1:14... patřil jsem k nejhorlivějším stoupencům otcovských tradic. Bůh, který oddělil v matčině lůně...

Slova obsahující otcovské: otcovské (5) otcovského (26) otcovském (5) otcovskému (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |