Otců

Hledám varianty 'otců' [ otec (317) otče (47) otcům (119) otců (100) otcové (114) otcích (2) otci (171) otcem (64) otce (438) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 2:24... neboť je vzata z manžela!" To proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce a stali se...
Genesis 4:20... druhá Cila. Ada porodila Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho bratr...
Genesis 4:21...a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citery a píšťaly. Cila také...
Genesis 9:18...z archy, byli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se...
Genesis 9:22... opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Chamotec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom...
Genesis 9:23...ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého otce. Byli obráceni čelem nazpátek, a tak nahotu svého otce...
Genesis 10:21...svých rodů, jazyků, zemí a národností. Semoviotci všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta, se také...
Genesis 11:28...ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než jeho otec Terach. Abram a Náchor se oženili. Abramova žena se...
Genesis 11:29...Saraj a Náchorova žena Milka, dcera Háranaotce Milky a Jisky. Saraj však byla neplodná, neměla děti...
Genesis 15:15...s velikým jměním. Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáří. Sem se...
Genesis 17:4..."Hle, sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů. Nebudeš se jmenovat Abram,...
Genesis 17:5...národů. Nebudeš se jmenovat Abram, Vznešený otec, ale Abraham, Otec množství, neboť jsem učinil...
Genesis 19:31...jeskyni. Prvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom...
Genesis 19:32...otěhotnět běžným způsobem. Pojďme, opijme svého otce vínem a spěme s ním, abychom zachovaly símě našeho...
Genesis 19:33...símě našeho otce." A tak noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem, který nic...
Genesis 19:34... mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc. Potom jdi a spi s...
Genesis 19:35...símě svého otce." I noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic nevěděl,...
Genesis 19:36...vstala. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z...
Genesis 19:37...pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských do dnešního dne. I...
Genesis 19:38...mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců do dnešního dne. Abraham se pak odtud...
Genesis 20:12...toho, je to opravdu sestra. Je dcerou mého otce, ale ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne...
Genesis 20:13...Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všude, kam...
Genesis 22:7...nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj synu?"...
Genesis 22:21...prvorozeného Úce, jeho bratra Búze a Kemuele (otce Aramova), Keseda, Chazoa, Pildaše, Jidlafa a Betuela...
Genesis 24:7... "Hospodin, Bůh nebes, který vzal z domu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil a který mi...
Genesis 24:23... čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování?" "Jsem dcera Betuele, syna Milky...
Genesis 24:38... v jejichž zemi bydlím, ale půjdeš do domu mého otce, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna...
Genesis 24:40...vybral manželku z mého příbuzenstva, z domu mého otce. Budeš zproštěn přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným...
Genesis 26:3... Tak splním přísahu, kterou jsem složil tvému otci Abrahamovi: ‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi....
Genesis 26:15...závidět. Všechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho otce Abrahama, Filištíni zasypali...
Genesis 26:18...znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni zasypali...
Genesis 26:24...mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s tebou. Požehnám ti a...
Genesis 27:6...synu Jákobovi: "Pohleď, vyslechla jsem tvého otce, jak říká tvému bratru Ezauovi: ‚Přines mi zvěřinu a...
Genesis 27:9...mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím jeho oblíbenou pochoutku. Tu přineseš svému...
Genesis 27:10...jeho oblíbenou pochoutku. Tu přineseš svému otci, aby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře." Jákob...
Genesis 27:12...chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a...
Genesis 27:18...do rukou svému synu Jákobovi. Přišel ke svému otci a řekl: "Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj...
Genesis 27:19...Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci. "Udělal jsem, co jsi mi přikázal. Vstaň, prosím,...
Genesis 27:22...Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův, ale...
Genesis 27:26...přinesl mu také víno a on pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ."...
Genesis 27:30...požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Také on...
Genesis 27:31... Také on připravil pochoutku a přinesl ji svému otci se slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna,...
Genesis 27:32... abys mi proto s chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn,"...
Genesis 27:34...bude požehnán!" Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného křiku a s nesmírnou hořkostí žádal...
Genesis 27:38...mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen jedno požehnání, otče? Požehnej...
Genesis 27:39...také, otče!" A Ezau se hlasitě rozplakal. Jeho otec Izák mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytek - daleko od...
Genesis 27:41...jeho jha." Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau...
Genesis 28:2... Vstaň a jdi do Padan-aramu, do domu Betuelaotce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce...
Genesis 28:3... kéž rozplodí a rozmnoží, aby ses stal otcem svazku národů. Kéž ti požehnání Abrahamovo, tobě a...
Genesis 28:7...z kanaánských dcer," a že Jákob poslechl svého otce a matku a odešel do Padan-aramu. Ezau také viděl, že...
Genesis 28:8...odešel do Padan-aramu. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel k Izmaelovi a...
Genesis 28:13...Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a...
Genesis 29:9...s nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel, dceru...
Genesis 29:12...rozplakal. A když řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn, běžela to povědět svému otci....
Genesis 31:1... jak Lábanovi synové říkají: "Jákob obral našeho otce o všechno! Všechno to bohatství si pořídil na úkor...
Genesis 31:3...Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu, a budu s tebou." Jákob si...
Genesis 31:5...pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však...
Genesis 31:6...otce však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec šidil. Desetkrát...
Genesis 31:7...jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu...
Genesis 31:9...pruhovaná mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem ve...
Genesis 31:14...a Léa mu odpověděly: "Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Copak nás nemá za...
Genesis 31:16...bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh...
Genesis 31:18... který získal v Padan-aramu, se vydal ke svému otci Izákovi do kanaánské země. (Když předtím Lában odešel...
Genesis 31:19...Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky.) Jákob opustil Aramejce...
Genesis 31:29...Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl: ‚Neodvažuj se...
Genesis 31:35...celý stan, ale nic nenašel. Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu...
Genesis 31:42...jsi mou odměnu desetkrát změnil. Kdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou, určitě...
Genesis 31:53... Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je naším soudcem!" Jákob tedy přísahal při...
Genesis 32:10...tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine, který jsi...
Genesis 33:19...němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho...
Genesis 34:4...s laskavě. Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za ženu!" Když Jákob...
Genesis 34:6...poli. do jejich příchodu tedy mlčel. Šechemův otec Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi, aby s ním...
Genesis 34:11...a mějte ji za svou!" Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám, cokoli...
Genesis 34:19...velmi toužil. (Šechem byl z celé rodiny svého otce ten nejváženější.) Chamor a jeho syn Šechem tedy...
Genesis 35:18... dala dítěti jméno Ben-oní, Syn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín, Syn pravice. Ráchel...
Genesis 35:22...se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou svého otce, a Izrael se o tom doslechl. Jákob měl dvanáct synů....
Genesis 35:27...v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde...
Genesis 36:9...Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezauaotce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména Ezauových synů:...
Genesis 36:24...na poušti horké prameny, když pásl osly svého otce Cibeona). Děti Anovy: Dišon a Oholíbama, Anova dcera...
Genesis 36:43...v jejich vlastní zemi. Tak tomu bylo s Ezauemotcem Edomců. Jákob však bydlel v zemi putování svého otce...
Genesis 37:1...Edomců. Jákob však bydlel v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh. Josef byl...
Genesis 37:2... Pásal ovce se svými bratry, syny manželek svého otce, Bilhy a Zilpy. A Josef na svému otci chodil...
Genesis 37:4... Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět. Nebyli s ním...
Genesis 37:10... měsíc a jedenáct hvězd!" A když to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se...
Genesis 37:11...k zemi?" Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást...
Genesis 37:12... Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři...
Genesis 37:22... aby ho před nimi zachránil a vrátil ho jeho otci.) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům...
Genesis 37:32...do krve. Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli....
Genesis 37:35...svým synem do hrobu v zármutku!" A tak ho jeho otec oplakával. Midiánci zatím Josefa v Egyptě prodali...
Genesis 38:11...své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž: "Aby...
Genesis 42:13...kanaánské zemi; nejmladší je právě doma s naším otcem a jeden - ten není." Josef pokračoval: "Jak jsem...
Genesis 42:29..."Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu všechno, co...
Genesis 42:32...špehové! Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden není a nejmladší je právě s naším otcem doma...
Genesis 42:35...ty váčky s penězi, dostali strach - oni i jejich otec. Jejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny!...
Genesis 42:36... dostali strach - oni i jejich otec. Jejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef není,...
Genesis 42:37...Benjamína?! To je pro příliš!" Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva...
Genesis 43:2...zrní, které přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu...
Genesis 43:7...na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě dalšího bratra?' Podle toho jsme mu...
Genesis 43:8...‚Přiveďte svého bratra sem'?" Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech...
Genesis 43:11... určitě bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se musí stát...
Genesis 43:23... Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše stříbro jsem dostal v pořádku." Načež k nim...
Genesis 43:27...se jim daří, a řekl: "Jak se daří vašemu starému otci, o němž jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli:...
Genesis 43:28...jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije." Tehdy...
Genesis 44:17...pohár. Vy ostatní se v pokoji vraťte ke svému otci!" Nato k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane...
Genesis 44:19...Když se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a...
Genesis 44:20...nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří. Jeho...
Genesis 44:22...jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým...
Genesis 44:24...tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána. Když potom náš otec...
Genesis 44:25... a vyprávěli mu slova mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,'...
Genesis 44:27... nesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka...
Genesis 44:30...Což teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci, bez chlapce, na němž on lpí celou duší? uvidí, že...
Genesis 44:31... Tak přivedeme šediny tvého služebníka, našeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho...
Genesis 44:32... Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li ho k tobě, za to...
Genesis 44:34...se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl dívat na neštěstí...
Genesis 45:3...Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou, jak se ho lekli. "Pojďte ke...
Genesis 45:8...sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou...
Genesis 45:9...zemí. Pospěšte si tedy, vraťte se k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh ...
Genesis 45:13...to vidí - že s vámi mluvím sám. Povězte mému otci o vší slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli....
Genesis 45:18... dorazíte do kanaánské země, vezměte svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepší z...
Genesis 45:19...pro své děti a ženy, přijďte a přivezte i svého otce. A neohlížejte se s lítostí za svým majetkem - vždyť...
Genesis 45:23...šekelů stříbra a pět svátečních plášťů. Svému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší...
Genesis 45:25...A tak odešli z Egypta a přišli ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce...
Genesis 45:27...Josef poslal, aby ho přivezli, tehdy duch jejich otce Jákoba okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef...
Genesis 46:1...přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal:...
Genesis 46:3..."Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do Egypta, neboť tam z...
Genesis 46:5...Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i své děti a ženy na povozy, které farao poslal...
Genesis 46:29...do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci Izraelovi. Jakmile se před ním objevil, padl mu kolem...
Genesis 46:31...Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu...
Genesis 46:34...odjakživa chovateli dobytka - jak my, tak naši otcové.' To proto, aby vás nechal bydlet v kraji Gošen."...
Genesis 47:1...) Josef tedy přišel a oznámil faraonovi: "Můj otec a bratři přišli z Kanaánu se svým bravem, skotem a se...
Genesis 47:3...jsou pastevci," odpověděli mu. "Jak my, tak naši otcové." Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do této země...
Genesis 47:5...pak promluvil s Josefem: "Přišli k tobě tvůj otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před tebou!...
Genesis 47:6... Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země; bydlí v kraji...
Genesis 47:7...mých vlastních stád." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před faraona, Jákob faraonovi...
Genesis 47:9...těžký život. Zdaleka se nevyrovnal putování mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj...
Genesis 47:11...něj. Josef podle faraonova rozkazu usadil svého otce a bratry na pozemcích, které jim věnoval v nejlepší...
Genesis 47:12...země, v kraji Rameses. Tam Josef opatřoval svého otce i bratry chlebem; staral se o celou otcovu rodinu ...
Genesis 47:30... nepohřbívej v Egyptě! ulehnu ke svým otcům, vynes z Egypta a pochovej v jejich hrobě."...
Genesis 48:1... Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou své dva syny, Manasese...
Genesis 48:9...synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh...
Genesis 48:15...požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili  otcové Abraham a Izák, Bůh, jenž byl mým pastýřem po celý...
Genesis 48:16... jméno díky nim dál zní, tak jako jméno mých otců Abrahama a Izáka, a nechť se na zemi jak potěr...
Genesis 48:17...potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se mu to....
Genesis 48:18...z Efraimovy hlavy na Manasesovu, a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož na...
Genesis 48:19...- jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím, synu, vím. I z něho vzejde lid,...
Genesis 48:21...bude s vámi a přivede vás zpět do země vašich otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým...
Genesis 49:2...se a slyšte, synové Jákobovi, naslouchejte svému otci Izraelovi: Rubene, tys můj prvorozený, síly a mého...
Genesis 49:4...jsi - ztratil jsi prvenství! Do ložnice svého otce vstoupil jsi, lože odvážil ses poskvrnit. Šimeon a...
Genesis 49:8... tvá ruka na šíji tvých nepřátel! Synové tvého otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou...
Genesis 49:25... Odtud je Pastýř, Kámen Izraelův - od Boha tvého otce, jenž ti pomůže. Všemohoucí kéž požehná požehnáním...
Genesis 49:26... požehnáním prsou jakož i lůna! Požehnání tvého otce překonala požehnání mých rodičů k vrcholům věčných...
Genesis 49:28...dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich otec promluvil, když jim žehnal. Každému z nich udělil...
Genesis 49:29...budu připojen ke svému lidu, pochovejte k mým otcům do jeskyně na poli Efrona Chetejského, do jeskyně na...
Genesis 50:2...přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby jeho otce nabalzamovali. Lékaři balzamovali Izraele plných...
Genesis 50:5...a předneste faraonovým uším mou prosbu. Můj otec zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, umírám. Pochovej...
Genesis 50:6...se zpět." Farao odpověděl: "Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy, jíž zavázal." Josef se tedy vydal...
Genesis 50:7... zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé faraonovo služebnictvo, jeho...
Genesis 50:8...celá Josefova rodina, jeho bratři a rodina jeho otce - jen své děti, svůj brav a skot zanechali v gošenském...
Genesis 50:10...dní tam Josef pořádal smuteční slavnost za svého otce. Když kananejští obyvatelé země viděli tu smuteční...
Genesis 50:12...Abel-micrajim, Smutek Egypta. Jákobovi synovéotcem naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské...
Genesis 50:14...bratři a všichni, kdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec...
Genesis 50:15...Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále nenávidí?...
Genesis 50:16...jsme mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi:...
Genesis 50:17... tedy, odpusť nám, služebníkům Boha tvého otce, naše provinění." Josef se při těch slovech rozplakal....
Genesis 50:22...Josef tedy bydlel v Egyptě spolu s rodinou svého otce a dožil se věku 110 let. Viděl Efraimovy syny do...
Exodus 2:16...naplnily žlaby vodou, aby napojily stádo svého otce, přicházeli pastýři a odháněli je. Tentokrát se však...
Exodus 2:18...dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec Reuel, když se vrátily. "Jeden Egypťan nás ochránil...
Exodus 3:6... je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Mojžíš si...
Exodus 3:13...Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké ...
Exodus 3:15...Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' To je...
Exodus 3:16...a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův - a řekl: Obrátil...
Exodus 4:5...uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Poté...
Exodus 10:6...všech tvých dvořanů i domy všech Egypťanů. Tví otcové ani otcové tvých otců neviděli nic takového ode dne,...
Exodus 12:3...obci: Desátého dne tohoto měsíce každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina ...
Exodus 13:5... Hivejců a Jebusejců, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji , do země oplývající mlékem a medem,...
Exodus 13:11... kterou s přísahou zaslíbil tobě a tvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá lůno,...
Exodus 15:2... Toto je můj Bůh a ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebit. Hospodin je udatný bojovník, jeho...
Exodus 18:4...Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil před faraonovým...
Exodus 20:5... jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo ...
Exodus 20:12...požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává...
Exodus 21:15...i od mého oltáře, aby zemřel. Kdo udeří svého otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověka, musí...
Exodus 21:17...nalezen v jeho držení. Kdo by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít." "Když při potyčce jeden muž...
Exodus 22:16...věno a vzít si ji za ženu. Jestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu svůdce odvážit stříbro ve výši...
Exodus 34:7...hřích. Nezapomíná však trestat, ale za nepravost otců volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetího i čtvrtého...
Exodus 40:15...suknice a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou službu. Toto pomazání je i...
Leviticus 16:32...pomazán a pověřen ke kněžské službě místo svého otce: oblékne si svatá plátěná roucha, očistí nejsvětější...
Leviticus 18:7...příbuznou. jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matka,...
Leviticus 18:8... obcovat! Neobcuj ani s jinou manželkou svého otce. Zostudil bys tím svého otce! Neobcuj se svou sestrou....
Leviticus 18:9...Neobcuj se svou sestrou. je to dcera tvého otce nebo tvé matky, je zplozená ve tvé rodině nebo mimo...
Leviticus 18:11...bys sám sebe! Neobcuj s dcerou manželky svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou, nesmíš...
Leviticus 18:12... nesmíš s obcovat! Neobcuj se sestrou svého otce. Je pokrevní příbuznou tvého otce! Neobcuj se sestrou...
Leviticus 18:14...příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá teta!...
Leviticus 19:3...svatý! Každý mějte v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte soboty. jsem Hospodin, váš Bůh....
Leviticus 20:9... váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci a matce -...
Leviticus 20:11...cizoložnice. Kdokoli by spal s manželkou svého otce, zostudil svého otce. Oba musejí zemřít - jejich krev...
Leviticus 20:17...Kdokoli by vzal svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s a ona s ním, je to...
Leviticus 20:19...ze svého lidu. Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní příbuznou - oba ponesou...
Leviticus 21:2...příbuznému. Smí se poskvrnit jen kvůli matceotci, synu, dceři a bratru, také kvůli své vlastní sestře,...
Leviticus 21:9...kněze znesvětí smilstvem, znesvětí tak svého otce; je upálena. Kněz, který je mezi svými bratry...
Leviticus 21:11...k žádnému mrtvému, nesmí se poskvrnit ani kvůli otci nebo matce. Nesmí vyjít ze svatyně, a znesvětit tak...
Leviticus 22:13...muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otce, smí jíst z pokrmu svého otce jako za svého mládí....
Leviticus 25:41...se ke své rodině, vrátí se k vlastnictví svých otců. (Jsou to přece moji služebníci, které jsem vyvedl z...
Leviticus 26:39...svých nepřátel. Svou vlastní vinou i vinou svých otců tam budou skomírat. Potom však vyznají svou vinu i...
Leviticus 26:40... Potom však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a že se postavili proti mně, takže...
Numeri 2:34...tak táhli, každý podle svých rodů při domě svých otců. Toto je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin...
Numeri 3:4...obětovali nepatřičný oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar....
Numeri 6:7...nepřiblíží k mrtvému. Neposkvrní se ani při svém otci, matce, bratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť na...
Numeri 11:12...do země, kterou jsi s přísahou slíbil jejich otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na ...
Numeri 12:14...ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby  otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je...
Numeri 14:18...provinění. Nezapomíná však trestat; za nepravost otců volá k odpovědnosti jejich syny do třetího i čtvrtého...
Numeri 14:23...zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům. Nikdo z těch, kdo mnou pohrdli, ji nespatří! Můj...
Numeri 20:15...víš o všech útrapách, které nás potkaly. Naši otcové sestoupili do Egypta a v zemi jsme dlouho bydleli...
Numeri 27:3...obec ke vchodu do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k tlupě, která se...
Numeri 27:4...vlastní hřích, aniž měl syny. jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl syna? Přiděl...
Numeri 27:7...přiděl dědičné vlastnictví mezi bratry jejich otce; dědictví jejich otce převeď na . K synům Izraele...
Numeri 27:10...ani bratry, přidělíte jeho dědictví bratrům jeho otce. Kdyby ani jeho otec neměl bratry, přidělíte jeho...
Numeri 27:11...jeho dědictví bratrům jeho otce. Kdyby ani jeho otec neměl bratry, přidělíte jeho dědictví nejbližšímu...
Numeri 30:4... Když se mladá žena, dosud žijící v domě svého otce, zaváže Hospodinu nějakým slibem nebo závazkem a její...
Numeri 30:5...Hospodinu nějakým slibem nebo závazkem a její otec o tom uslyší a nic nenamítne, pak budou všechny sliby...
Numeri 30:6... které na sebe vzala, platit. Pokud to však otec v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný slib ani...
Numeri 30:17...Mojžíšovi ohledně muže a jeho ženy a ohledně otce a jeho mladé dcery, která ještě žije v jeho domě. ...
Numeri 32:8... kterou jim Hospodin dal? Totéž udělali vaši otcové, když jsem je vyslal z Kádeš-barné, aby prohlédli...
Numeri 32:14... Hle, nyní jste nastoupili na místo svých otců, vy plemeno hříšníků, abyste ještě více roznítili...
Numeri 36:3... pak jejich dědictví ubude z dědictví našich otců a bude přidáno k dědictví kmene, do něhož se vdají....
Numeri 36:8...si všichni synové Izraele udrželi dědictví svých otců. Tak nebude dědictví přecházet z kmene na kmen. Každý...
Deuteronomium 1:8...a obsaďte zem, o níž Hospodin přísahal vašim otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ji jim a po...
Deuteronomium 1:11...jako hvězd na nebi! Kéž vás Hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát více a kéž vám žehná, jak...
Deuteronomium 1:21...vytáhni a obsaď ji, jak ti Hospodin, Bůh tvých otců, řekl. Neboj se a nestrachuj." Vy všichni jste však ke...
Deuteronomium 1:35...zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Jedině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu a...
Deuteronomium 4:1...do země, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců, a obsadili ji. Ke slovům, která vám udílím, nic...
Deuteronomium 4:31...tvou záhubu; nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim potvrdil přísahou. Vyptávej se na staré...
Deuteronomium 4:37...z prostředku ohně. To proto, že miloval tvé otce, vyvolil jejich budoucí símě. Tebe pak osobně vyvedl...
Deuteronomium 5:3... Tuto smlouvu Hospodin neuzavřel s našimi otci, ale s námi, kteří tu dnes jsme, s námi všemi, kteří...
Deuteronomium 5:9... jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo ...
Deuteronomium 5:16... přikázal, abys dodržoval sobotní den. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, jsi...
Deuteronomium 6:3...rozmnožíte, jak ti to řekl Hospodin, Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je...
Deuteronomium 6:10...přivede do země, kterou s přísahou zaslíbil tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. ti v veliká a...
Deuteronomium 6:18...země, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům, obsadíš ji a zaženeš všechny své nepřátele, jak ti...
Deuteronomium 6:23...a dal nám zemi, kterou s přísahou zaslíbil našim otcům. Tehdy nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi...
Deuteronomium 7:8...proto, že chtěl splnit přísahu, kterou dal tvým otcům, vyvedl vás Hospodin mocnou rukou a vykoupil z...
Deuteronomium 7:12...svou smlouvu oddané lásky, jak přísahal tvým otcům. Bude milovat, bude ti žehnat a rozmnoží ....
Deuteronomium 7:13...mláďatům tvého bravu v zemi, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji . Budeš požehnaný nade všechny národy....
Deuteronomium 8:1...zem, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 8:3...krmil manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ...
Deuteronomium 8:16... To on na poušti krmil manou, kterou tví otcové neznali, aby pokořil a vyzkoušel, aby se ti v...
Deuteronomium 8:18...tak potvrdil svou smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům a která platí dodnes. Pokud bys však skutečně...
Deuteronomium 9:5...a proto, aby splnil slovo, které odpřisáhl tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Věz tedy, že...
Deuteronomium 10:11...a obsadí tu zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od tebe...
Deuteronomium 10:15...nebes, země i vše, co je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech národů...
Deuteronomium 10:22...jak veliké a hrozné věci pro tebe vykonal. Tvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osob, ale...
Deuteronomium 11:9...života v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že ji jim a jejich semeni - zem oplývající mlékem...
Deuteronomium 11:21...žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji - tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí....
Deuteronomium 12:1...dodržovat v zemi, kterou ti Hospodin, Bůh tvých otců, dal za dědictví. Naprosto zničte všechna místa, kde...
Deuteronomium 13:7...cizím bohům" (které jsi nepoznal ty ani tví otcové, totiž některému z bohů okolních národů, blízkých či...
Deuteronomium 13:18... rozmnoží, jak s přísahou zaslíbil tvým otcům. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, zachovávej...
Deuteronomium 18:8...stejný podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích. vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 19:8... Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a ti celou zem, kterou zaslíbil...
Deuteronomium 21:13...ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku. Teprve poté se s spojíš a staneš se jejím...
Deuteronomium 21:16... přičemž prvorozený bude synem nemilovanéotec pak nesmí ve své závěti majetkově upřednostnit syna...
Deuteronomium 21:18...svéhlavého a vzpurného syna, který neposlouchá otce ani matku a neposlechne je, ani když ho trestají, pak...
Deuteronomium 21:19...a neposlechne je, ani když ho trestají, pak ho otec s matkou vezmou a odvedou k bráně jeho města za...
Deuteronomium 22:15... spojil, zjistil jsem, že není panna", pak  otec s matkou dívky přinesou důkaz jejího panenství ke...
Deuteronomium 22:16...jejího panenství ke stařešinům do městské brányOtec dívky stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za...
Deuteronomium 22:19... mu uloží pokutu sto šekelů stříbra a dají je otci dívky. Ta zůstane jeho manželkou a on ji po celý...
Deuteronomium 22:21... ji vyvedou ke vchodu do domu jejího otce a muži toho města ji ukamenují k smrti za to, že...
Deuteronomium 22:29..., pak, budou-li přistiženi, ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane jeho...
Deuteronomium 23:1...propustit. Nikdo si nesmí vzít manželku svého otce - tím by zneuctil svého otce. Do Hospodinova...
Deuteronomium 26:3... že jsem vstoupil do země, o níž přísahal našim otcům, že nám ji ." Kněz od tebe nůši přijme a postaví ji...
Deuteronomium 26:5...před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Můj otec, kočovný Aramejec, sestoupil do Egypta v nepatrném...
Deuteronomium 26:7... Volali jsme tedy k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel. Viděl naše utrpení, dřinu a...
Deuteronomium 26:15...jsi nám dal, jak jsi s přísahou slíbil našim otcům - tu zemi oplývající mlékem a medem!" Dnešního dne ti...
Deuteronomium 27:3...a medem, kterou ti zaslíbil Hospodin, Bůh tvých otců. Dnes vám přikazuji: přejdete Jordán, vztyčte tyto...
Deuteronomium 27:16...odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený,...
Deuteronomium 27:20..."Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s manželkou svého otce - takový zneuctil svého otce!" A všechen lid odpoví:...
Deuteronomium 27:22... kdo obcuje se svojí sestrou - dcerou svého otce nebo své matky!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 28:11...i plodů tvé země, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, že ti ji . Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad...
Deuteronomium 28:36...ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty ani tví otcové. Tam budete sloužit cizím bohům ze dřeva a kamene....
Deuteronomium 28:64...cizím bohům, které jsi nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze dřeva a z kamene. Mezi těmi národy si však...
Deuteronomium 29:12...tvým Bohem, jak ti slíbil a jak to přísahal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Tuto přísežnou...
Deuteronomium 29:24..."Protože opustili smlouvu Hospodina, Boha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z Egypta....
Deuteronomium 30:5...tvůj Bůh, přivede do země, kterou získali tví otcové, a znovu ji získáš. Způsobí, aby se ti vedlo šťastně...
Deuteronomium 30:9...tvého blahobytu, jako se těšil z blahobytu tvých otců, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 30:20...moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji . Když...
Deuteronomium 31:7...lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji . Právě ty jim ji předáš do dědictví....
Deuteronomium 31:16...Mojžíšovi řekl: "Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy,...
Deuteronomium 31:20...a medem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům, budou jíst do sytosti, k otylosti. Tehdy se...
Deuteronomium 32:6... lide nerozumný a nemoudrý? Copak on není tvůj Otec a Stvořitel, který učinil a upevnil? Na dávné dny...
Deuteronomium 32:7...vzpomeň, na léta všech pokolení myslete. Svého otce ptej se, poučí , svých stařešinů a poví ti: Když...
Deuteronomium 32:17...neznali, těm, co nedávno se objevili - vaši otcové je neměli! Zbavil ses Skály, která zplodila , na...
Deuteronomium 33:9...v Masse, přel ses s ním u vod sváru v Meribě. O otci i matce řekl: ‚Nehledím na !' Na vlastní bratry...
Jozue 1:6...lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď silný a velmi statečný, abys...
Jozue 2:12... i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu mého otce a...
Jozue 2:13... Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu mého otce a matku, bratry a sestry i všechny, kdo k nim patří...
Jozue 2:18...nás spustila, a neshromáždíš k sobě domů svého otce, matku, sourozence a celou rodinu svého otce. Kdyby...
Jozue 4:21..." se vaše děti v budoucnu zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?' poučíte je: ‚Izrael tu...
Jozue 5:6...spatřit tu zem, o níž Hospodin přísahal jejich otcům, že nám ji , totiž zem oplývající mlékem a medem....
Jozue 6:23...ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachab, jejího otce i matku, její sourozence i všechny, kdo k patřili;...
Jozue 6:25...domu. Nevěstku Rachab s rodinou jejího otce a se všemi, kdo k patřili, ale Jozue nechal naživu....
Jozue 15:13...- Kiriat-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl otcem Anaka.) Káleb odsud vyhnal trojici Anakových synů:...
Jozue 15:18... Jednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se zeptal:...
Jozue 17:1... připadly Machirovi, Manasesovu prvorozenémuotci Gileáda, protože to byl takový bojovník.) Dostalo se i...
Jozue 17:4...A tak jim Jozue dal dědictví mezi bratry jejich otce, jak přikázal Hospodin. Manasesovi tedy připadlo deset...
Jozue 18:3...zem, kterou vám dal Hospodin, Bůh vašich otců? Z každého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu, aby...
Jozue 21:11...(to jest Hebron) s okolními pastvinami (Arba byl otcem Anaka). Pole a osady patřící k tomu městu ale dostal...
Jozue 21:43...dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim ji . Zmocnili se a usadili se v ....
Jozue 21:44...ze všech stran, přesně tak, jak odpřisáhl jejich otcům. Ze všech jejich nepřátel před nimi žádný neobstál,...
Jozue 22:28...zpodobení Hospodinova oltáře, jež vytvořili naši otcové - ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi...
Jozue 24:2... Bůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terachotec Abrahamův a Náchorův, bydleli od pradávna za řekou...
Jozue 24:3...řekou Eufrat, kde sloužili cizím bohům. Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza řeky a provedl jsem ho...
Jozue 24:6...konal. Potom jsem vás vyvedl. Když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, přišli jste k Rudému moři, kde vaše...
Jozue 24:14...a věrně. Odvrhněte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v Egyptě, a služte Hospodinu....
Jozue 24:15...sloužit - bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi...
Jozue 24:17...Nikdy! Hospodin je náš Bůh! To on nás a naše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví. On před našima očima...
Jozue 24:32...Jákob koupil za sto mincí od synů Šechemova otce Chamora. Spočinuly tedy v dědictví Josefových synů. ...
Soudců 1:14... Jednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se zeptal:...
Soudců 2:1...do země, kterou jsem s přísahou zaslíbil vašim otcům. Řekl jsem: ‚Svou smlouvu s vámi nikdy nezruším....
Soudců 2:10...celé to pokolení zemřelo a připojilo se ke svým otcům, nastoupilo po nich další pokolení, které neznalo...
Soudců 2:12...sloužili baalům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z Egypta, a následovali cizí bohy...
Soudců 2:17...bohy a klaněli se jim. Brzy sešli z cesty svých otců, kteří poslouchali Hospodinova přikázání. Oni však...
Soudců 2:19...se ale znovu zkazili, ještě hůře než jejich otcové, a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili a...
Soudců 2:20...porušil mou smlouvu, kterou jsem vydal jejich otcům. Neposlouchali , a proto před nimi nevyženu...
Soudců 2:22...po Hospodinově cestě, jako usilovali jejich otcové, anebo ne." Hospodin tam tedy ony národy nechal:...
Soudců 3:4...přikázání, která skrze Mojžíše vydal jejich otcům. Synové Izraele bydleli uprostřed Kananejců, Chetejců...
Soudců 6:13...ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý: ‚Hospodin nás přece vyvedl z Egypta' - jenže...
Soudců 6:25...mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze stáda svého otce, toho druhého býka, sedm let starého. Zboř Baalův...
Soudců 8:32...v utěšeném stáří a byl pohřben v hrobě svého otce Joaše v abiezerské Ofře. Po Gedeonově smrti Izraelci...
Soudců 9:5...mu dělali doprovod. Pak odešel do domu svého otce v Ofře a na jednom kameni tam povraždil svých...
Soudců 9:17...Zachovali jste se k němu, jak si zasloužil? Můj otec za vás bojoval, nasadil vlastní život, aby vás...
Soudců 9:28...tu jako zástupce! Služte mužům Šechemova otce Chamora. Proč bychom sloužili Abimelechovi? Kdybych...
Soudců 9:56...odplatil zločin, který spáchal na svém otci, když povraždil svých sedmdesát bratrů. Také všechny...
Soudců 11:1...Gileádský. Byl to syn jedné nevěstky a jeho otcem byl Gileád. Ten měl ovšem syny také se svou manželkou...
Soudců 11:2...vyrostli, Jiftacha vyhnali: "V domě našeho otce nemáš co dědit!" řekli mu. "Jsi přece syn cizí ženy!"...
Soudců 11:7..."Copak jste z nenávisti nevyhnali z domu mého otce? Proč teď jdete za mnou?! Protože jste v úzkých?"...
Soudců 11:36...dal slovo Hospodinu a nemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu?...
Soudců 11:37...pomstu nad tvými nepřáteli Amonci." Potom svého otce požádala: "Prosím jen o jedno: Pusť na dva měsíce,...
Soudců 11:39...panenství. Po dvou měsících se vrátila ke svému otci a ten s udělal, co slíbil. Nikdy nepoznala muže....
Soudců 14:2...tam vyhlédl ženu. Když se vrátil, oznámil svému otci a matce: "Vyhlédl jsem si v Timně jednu filištínskou...
Soudců 14:3...jednu filištínskou dívku. Teď s ožeňte." Otec a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém...
Soudců 14:4...odpověděl Samson otci, "tahle se mi líbí!" (Jeho otec a matka ovšem nevěděli, že to bylo od Hospodina - že...
Soudců 14:5...době ovládali Izrael.) Samson tedy šel se svým otcem a matkou dolů do Timny. Když přišli k městským...
Soudců 14:6...holýma rukama, jako by trhal kůzle. Svému otci ani matce ale neřekl, co udělal. Samson šel dál do...
Soudců 14:9...si ho do hrsti a šel a jedl. Když se vrátilotci a matce, dal jim ho jíst také. Neřekl jim ale, že ten...
Soudců 14:10...ale, že ten med nabral ze lví zdechliny. Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco Samson chystal hostinu...
Soudců 14:15...muže řešení hádanky. Jinak i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste nás obrali?"...
Soudců 14:16...ji neprozradil." "Neprozradil jsem ji ani svému otci a matce," řekl na to, "a tobě ji mám prozradit?"...
Soudců 14:19... Rozpálen hněvem se pak vrátil do domu svého otce. Samsonovu ženu pak dostal jeden z jeho družbů, který...
Soudců 15:1... "Jdu za svou ženou do ložnice," řekl. Její otec ho tam ale nepustil: "Myslel jsem, že se ti znelíbila,...
Soudců 15:6..." A tak Filištíni šli a tu ženu i s jejím otcem upálili. "Tak vy takhle?" řekl na to Samson. "Teď...
Soudců 16:31...a pohřbili mezi Coreou a Eštaolem v hrobě jeho otce Manoacha. Soudil Izrael dvacet let. V Efraimských...
Soudců 17:10...on na to. "Zůstaň u ," řekl mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset šekelů stříbra ročně a k tomu ošacení...
Soudců 18:19...řekli mu. "Zavři pusu a pojď s námi. Budeš dělat otce a kněze nám. Je lepší dělat domácího kněze pro jednoho...
Soudců 19:2...se s ním pohádala a odešla od něj do domu svého otce v judském Betlémě. Když tam byla nějaké čtyři...
Soudců 19:3...oslů. Ta dívka ho pozvala dál, a když ho její otec uviděl, radostně ho uvítal. Jeho tchán, dívčin otec,...
Soudců 19:4...uviděl, radostně ho uvítal. Jeho tchán, dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dny. Jedli tam,...
Soudců 19:5...přivstali a zeť se zvedal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Posilni se trochou jídla, než půjdete."...
Soudců 19:6...a oba spolu jedli a pili. Potom mu dívčin otec řekl: "Prosím, laskavě tu ještě přespi a pohov si." On...
Soudců 19:8... Ráno pátého dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Prosím, pořádně se posilni." A než oba...
Soudců 19:9... že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin otec, jeho tchán, mu ale řekl: "Podívej se, den se chýlí...
Soudců 21:22...se do benjamínského kraje. Kdyby si k nám jejich otcové nebo bratři přišli stěžovat, řekneme jim: Mějte s...
Růt 2:11...udělala pro svou tchyni a že jsi opustila svého otce, matku i rodnou zem a odešla k lidu, který jsi předtím...
Růt 4:17...- pojmenovaly ho Obéd, Služebník. Ten se stal otcem Davidova otce Jišaje. A toto jsou Peresova pokolení:...
1. Samuel 8:3...v Beer-šebě. Nechodili však po cestách svého otce. Šlo jim o zisk, brali úplatky a překrucovali právo....
1. Samuel 9:3... O hlavu převyšoval všechny ostatní. Saulovu otci Kíšovi se jednou zatoulaly oslice. Kíš proto řekl...
1. Samuel 9:5...měl s sebou: "Pojďme se vrátit, se můj otec místo o oslice nezačne bát o nás." "Víš co?" odpověděl...
1. Samuel 10:2...‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly. Tvůj otec nemá starost o oslice, ale bojí se o vás. Říká si:...
1. Samuel 10:12...Jeden místní k tomu řekl: "A koho mají za otce?" Tak vzniklo přísloví: To i Saul patří k prorokům?...
1. Samuel 12:6...ustanovil Mojžíše a Árona a který vyvedl vaše otce z Egypta," řekl na to Samuel lidu. "Teď předstupte,...
1. Samuel 12:7...spravedlivým skutkům, které pro vás a vaše otce vykonal: Poté, co Jákob odešel do Egypta, vaši otcové...
1. Samuel 12:8...vykonal: Poté, co Jákob odešel do Egypta, vaši otcové volali k Hospodinu a on jim poslal Mojžíše a Árona....
1. Samuel 12:15...ruka proti vám, tak jako byla proti vašim otcům. Předstupte znovu a pohleďte, jak velikou věc...
1. Samuel 14:1...k filištínské hlídce tamhle naproti." Svému otci to ale neřekl. (Saul se zatím zdržoval na okraji...
1. Samuel 14:27... protože se báli přísahy. Jonatan ale svého otce neslyšel, když zavázal lid tou přísahou, a tak vztáhl...
1. Samuel 14:28...mu rozjasnily. Jeden z mužů mu tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal vojsko přísahou: ‚Zlořečený ten, kdo by dnes...
1. Samuel 14:29...pokrm.' Proto jsou muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí zemi," řekl na to Jonatan. "Jen se podívejte...
1. Samuel 14:51...Abner; byl to syn Saulova strýce Nera. Saulův otec Kíš a Abnerův otec Ner totiž byli synové Abiele. Po...
1. Samuel 17:15...musel od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého otce. Filištín zatím po čtyřicet dnů každé ráno i večer...
1. Samuel 17:34..."Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci,...
1. Samuel 18:2...Davida k sobě do služby a ho nepouštěl domůotci. Jonatan s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval...
1. Samuel 19:2...ale Davida velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec Saul chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor....
1. Samuel 19:3... Schovej se a zůstaň v úkrytu. půjdu se svým otcem na pole, kde budeš, a promluvím s ním o tobě. Potom...
1. Samuel 20:1...provedl? Čím jsem se provinil? Jak jsem tvému otci ublížil, že mi chce vzít život?" "Nic takového!"...
1. Samuel 20:2...takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřít. Můj otec přece nedělá nic velkého ani malého, aniž by se mi...
1. Samuel 20:3...není." David mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis oblíbil. Proto si říká: ‚Raději...
1. Samuel 20:6...venku na poli do pozítří večer. Pokud si tvůj otec všimne nepřítomnosti, řekneš: ‚David prosil o...
1. Samuel 20:8...vinen, zabij sám. Proč bys vodil ke svému otci?" "To nikdy!" zvolal Jonatan. "Pokud zjistím, že se ...
1. Samuel 20:9...zvolal Jonatan. "Pokud zjistím, že se můj otec rozhodl zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví...
1. Samuel 20:10...ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se David Jonatana. "Pojď,"...
1. Samuel 20:12..."Při Hospodinu, Bohu Izraele, zjistím, co můj otec zamýšlí! Pozítří v určenou dobou ti vzkážu, zda je to...
1. Samuel 20:13...ne. Přece bych ti to nezatajil. Pokud ti ale můj otec bude chtít ublížit, pak Hospodin potrestá a...
1. Samuel 20:32..."A proč zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce Saula. "Co provedl?" Vtom po něm Saul mrštil kopím,...
1. Samuel 20:33... aby ho probodl. Tak Jonatan poznal, že jeho otec je odhodlán Davida zabít. Jonatan vstal od stolu,...
1. Samuel 20:34...se totiž kvůli Davidovi i kvůli tomu, že ho otec tak zostudil. Když přišlo ráno, Jonatan vyšel ven, jak...
1. Samuel 22:3...Micpy a požádal moábského krále: "Mohli by můj otec s mou matkou přijít k vám, dokud nepoznám, jak se mnou...
1. Samuel 23:17...sílu v Bohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně...
1. Samuel 24:12...- vždyť je to Hospodinův pomazaný. Podívej seotče, jen se podívej: Mám v ruce cíp tvého pláště. Odřízl...
2. Samuel 2:32...) Potom vzali Asaela a pohřbili ho v hrobě jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou noc, za...
2. Samuel 3:7...Abnerovi: "Jak to, že jsi spal s konkubínou mého otce?" Ta slova Abnera rozzuřila. "Copak jsem nějaká judská...
2. Samuel 3:8...psí hlava?" odpověděl. "Doteď jsem domu tvého otce Saula, jeho bratrům i přátelům prokazoval oddanost a...
2. Samuel 6:21... "Před Hospodinem, který vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby postavil za vůdce...
2. Samuel 7:14...navěky upevním trůn jeho království. mu budu otcem a on mi bude synem. Když pochybí, potrestám jej holí...
2. Samuel 9:7... "Neboj se," řekl mu David. "Kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci projevit přízeň. Vrátím ti všechny...
2. Samuel 10:2...přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své služebníky,...
2. Samuel 10:3...pánu Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za...
2. Samuel 13:5...mu Jonadab. " se na tebe přijde podívat otec, řekneš mu: Kdyby tak mohla přijít sestra Támar a...
2. Samuel 15:34...ti k službám, králi; dříve jsem sloužil tvému otci, teď ale budu sloužit tobě,' pak pro budeš moci...
2. Samuel 16:19...sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otci, tak budu sloužit tobě." Abšalom se obrátil na...
2. Samuel 16:21...Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami svého otce, které tu nechal, aby se staraly o dům. Když celý...
2. Samuel 16:22...zraky všeho Izraele spal s konkubínami svého otce. Radit se s Achitofelem, který byl tenkrát rádcem,...
2. Samuel 17:8...rada tentokrát není dobrá. Znáš přece svého otce i jeho muže, jak jsou udatní," pokračoval Chušaj....
2. Samuel 17:10...odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní. Proto radím, se...
2. Samuel 17:23...a oběsil se. Zemřel a byl pochován v hrobě svého otce. David vstupoval do Machanajim, když Abšalom se...
2. Samuel 19:38...vrátil. zemřu ve svém městě, kde je hrob mého otce a matky. Mého pána a krále ale může doprovodit zde...
2. Samuel 21:14...a jeho syna Jonatana pak pochovali do hrobu jeho otce Kíše v Céle v benjamínském kraji. Vykonali všechno, co...
1. Královská 1:6...a jízdu a běhalo před ním padesát mužů. Jeho otec ho ale nikdy nepokáral, neptal se: "Co to provádíš?"...
1. Královská 1:21... Jinak, můj královský pán ulehne ke svým otcům, i můj syn Šalomoun dopadneme jako zločinci."...
1. Královská 2:12...let kraloval v Jeruzalémě. Na trůn svého otce Davida usedl Šalomoun a vzal královskou vládu pevně do...
1. Královská 2:24...Hospodin, který pevně usadil na trůnu mého otce Davida a který mi podle svého slova vybudoval dům -...
1. Královská 2:26...dnes nenechám zemřít, protože jsi před mým otcem Davidem nosil Truhlu Panovníka Hospodina a snášel jsi...
1. Královská 2:31... Pak ho pohřbíš a sejmeš tak ze i z domu mého otce krev, kterou Joáb bezdůvodně prolil. Hospodin obrátí...
1. Královská 2:32...a lepší, než je sám, a zavraždil je mečem. Můj otec David přece o vraždě izraelského vojevůdce Abnera,...
1. Královská 2:44...řekl: "Sám v srdci dobře víš, jak zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou...
1. Královská 3:3...Hospodina a řídil se vším, co mu přikázal jeho otec David, na to, že obětoval a pálil kadidlo na...
1. Královská 3:6...ve snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně a...
1. Královská 3:7... ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. jsem ale velmi mladý a nezkušený ve...
1. Královská 3:14...dbát na zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život." Šalomoun se pak probudil...
1. Královská 5:15...jakmile uslyšel, že byl pomazán za krále po svém otci. Chíram byl totiž vždy Davidovým přítelem. Šalomoun...
1. Královská 5:17...pak Chíramovi poslal zprávu: "Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého...
1. Královská 5:19... svého Boha, jak to Hospodin pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj syn, jehož dosadím na tvůj trůn po...
1. Královská 6:12...příkazy, potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj...
1. Královská 7:14...Byl to syn jedné vdovy z pokolení Neftalí a jeho otec byl týrský měditepec. Byl nadán moudrostí, znalostí i...
1. Královská 7:51... Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a další předměty, a...
1. Královská 8:15... Bůh Izraele, který vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne,...
1. Královská 8:17... Vyvolil jsem však Davida, aby vedl Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha...
1. Královská 8:20...dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl...
1. Královská 8:21...je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel s našimi otci, když je vyvedl z Egypta." Poté se Šalomoun postavil...
1. Královská 8:24...oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a...
1. Královská 8:25...slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy...
1. Královská 8:26... které jsi dal svému služebníku Davidovi, mému otci. Bude snad Bůh opravdu přebývat na zemi? Nebesa, ba...
1. Královská 8:34...přiveď je zpátky do země, kterou jsi dal jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto...
1. Královská 8:40...dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu...
1. Královská 8:48...k tobě směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem...
1. Královská 8:53...skrze svého služebníka Mojžíše, když jsi naše otce vyvedl z Egypta." Jakmile Šalomoun dokončil tuto...
1. Královská 8:57...je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí, kéž nás nezanechá, kéž naklání naše...
1. Královská 8:58... ustanovení i pravidla, která dal našim otcům. A tato slova, jimiž jsem Hospodina prosil o...
1. Královská 9:4...mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal, a...
1. Královská 9:5...nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Na izraelském trůnu nikdy nebude chybět...
1. Královská 9:9...Hospodina, svého Boha, který vyvedl jejich otce z Egypta, a chytili se cizích bohů, jimž se klaněli a...
1. Královská 11:4...tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Šalomoun chodil za sidonskou bohyní Aštartou a...
1. Královská 11:6...očích zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako jeho otec David. Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce...
1. Královská 11:12...a dám ho tvému služebníkovi! Kvůli tvému otci Davidovi to ale neudělám za tvého života. Odtrhnu...
1. Královská 11:17... tenkrát s několika edomskými služebníky svého otce uprchl do Egypta. Přes Midián pokračovali do Paranu,...
1. Královská 11:21...Hadad v Egyptě uslyšel, že David ulehl ke svým otcům a že zemřel i jeho vojevůdce Joáb. "Propusť zpět...
1. Královská 11:27...Milo a uzavřel mezeru v hradbách města svého otce Davida. Jeroboám byl schopný mladík, a když si...
1. Královská 11:33...na ustanovení a pravidla, jako to dělal jeho otec David. Celé království mu ale z ruky nevezmu. Nechám...
1. Královská 11:43...celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho...
1. Královská 12:4...za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby...
1. Královská 12:6...radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil: "Co mi radíte? Jak mám...
1. Královská 12:9...žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli:...
1. Královská 12:10... mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ulev nám od něj,' odpověz...
1. Královská 12:11...mám silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj...
1. Královská 12:14...starci. Odpověděl jim podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj...
1. Královská 13:11...ten Boží muž a co řekl králi. Když to svému otci vylíčili, zeptal se jich: "Kterou cestou šel?" Synové...
1. Královská 13:22...' Proto tvé tělo nebude pochováno v hrobě tvých otců!" Když Boží muž dojedl a dopil, osedlal mu ten prorok,...
1. Královská 14:15...Izrael z této krásné země, kterou dal jejich otcům, a rozptýlí je za Eufrat, protože si nadělali...
1. Královská 14:20...kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat jeho syn Nádab. V Judsku...
1. Královská 14:22... ho popouzeli k žárlivosti víc než jejich otcové. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým košatým...
1. Královská 14:31...dobu trvala válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve Městě Davidově....
1. Královská 15:3...ve všech hříších, které před ním páchal jeho otec. Jeho srdce nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu,...
1. Královská 15:8...a Jeroboámem trvala válka. Abiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě Davidově. Místo něj začal...
1. Královská 15:11...v Hospodinových očích správné, tak jako jeho otec David. Vymýtil ze země modlářskou prostituci a...
1. Královská 15:12...všechny hnusné modly, které si vyrobili jeho otcové. Dokonce svou babičku Maaku zbavil postavení...
1. Královská 15:15... Vnesl do Hospodinova chrámu svaté dary svého otce i vlastní svaté dary, stříbro, zlato a různé předměty....
1. Královská 15:19...mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti darem stříbro a zlato. Zruš svou...
1. Královská 15:24...byl ale nemocný na nohy. Potom Asa ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve městě svého otce...
1. Královská 15:26...v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty svého otce a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. Baaša, syn...
1. Královská 16:6...izraelských králů. Když Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili ho v Tirse a místo něj začal kralovat jeho...
1. Královská 16:28...izraelských králů. Omri pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben v Samaří. Místo něj kraloval jeho syn...
1. Královská 18:18..." odpověděl mu Eliáš. "To děláš ty a dům tvého otce, protože opouštíte Hospodinovy příkazy a ty následuješ...
1. Královská 19:4...Vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové." Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho...
1. Královská 19:20...dobytek a běžel za Eliášem. "Jenom políbím otce a matku," volal za ním, "a hned půjdu za tebou!" Eliáš...
1. Královská 20:34...mu tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec vzal tvému otci. A v Damašku si můžeš zřídit trhy,...
1. Královská 22:40...izraelských králů. Tak Achab ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat Achaziáš. Jošafat, syn...
1. Královská 22:43...Azuba, dcera Šilchiho. Plně se držel cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových očích...
1. Královská 22:47...modlářské prostituce, které přetrvaly vládu jeho otce Asy. V Edomu tehdy neměli krále, vládl tam...
1. Královská 22:51...Jošafat ale nechtěl. Potom Jošafat ulehl ke svým otcům a byl pochován ke svým předkům ve městě svého otce...
1. Královská 22:53...Hospodinových očích zlé, a držel se cesty svého otce a své matky i cesty Jeroboáma, syna Nebatova, který...
1. Královská 22:54...Hospodina, Boha Izraele, přesně jako jeho otec. Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli...
2. Královská 2:12...do nebe! Když to Elíša uviděl, vykřikl: "Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" A víckrát ho...
2. Královská 3:2...očích zlé, ačkoli ne tolik jako jeho otec a jeho matka - odstranil alespoň Baalův sloup, který...
2. Královská 3:13...řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce nebo své matky!" "To ne," odpověděl mu izraelský král....
2. Královská 4:18...chlapec povyrostl, jednoho dne o žních šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje hlava! Moje...
2. Královská 4:19...hlava! Moje hlava!" "Odnes ho k matce," řekl otec mládenci, a tak ho vzal a přinesl matce. Okolo...
2. Královská 5:13... Jeho služebníci ale přistoupili a řekli mu: "Otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to?...
2. Královská 6:21...Vtom je spatřil izraelský král. "Mám je pobítotče? Mám je pobít?" ptal se Elíši. "Ne!" odpověděl....
2. Královská 8:24...judských králů. Jehoram pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově....
2. Královská 9:25...vzpomeň, jak jsme spolu jeli na vozech za jeho otcem Achabem, když nad ním Hospodin vynesl ortel: ‚Za krev...
2. Královská 9:28...ho převezli do Jeruzaléma a pochovali ho k jeho otcům do jeho hrobu ve Městě Davidově. Achaziáš kraloval...
2. Královská 10:3...a nejschopnějšího, dosaďte ho na trůn jeho otce a bojujte za dům svého pána!" Oni ale dostali hrozný...
2. Královská 10:35...izraelských králů. Jehu pak ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě se stal králem...
2. Královská 12:22... syn Šomerův. Joaš byl pochován ke svým otcům ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho...
2. Královská 13:9...izraelských králů. Potom Joachaz ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě pak kraloval...
2. Královská 13:13...izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a na jeho trůn dosedl Jeroboám. Jehoaš byl pochován v...
2. Královská 13:14...Jehoaš ho navštívil, plakal nad ním a volal: "Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" Elíša mu řekl:...
2. Královská 13:25...dobyl města, která Chazael ve válce vzal jeho otci Joachazovi. Jehoaš ho třikrát porazil a dobyl ta...
2. Královská 14:3...očích správné, ale ne tak jako jeho otec David. Ve všem se řídil příkladem svého otce Joaše....
2. Královská 14:5...ty své dvořany, kteří zabili jeho královského otce. Syny těch vrahů ale nepopravil, neboť v knize...
2. Královská 14:16...izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Na...
2. Královská 14:21...let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi...
2. Královská 14:22...ho Judovi poté, co král Amaciáš ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku judského krále Amaciáše, syna...
2. Královská 14:29...izraelských králů. Potom Jeroboám ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi izraelskými králi. Na jeho místě...
2. Královská 15:3...správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak...
2. Královská 15:7...judských králů. Když Azariáš ulehl ke svým otcům, pochovali ho mezi jeho předky ve Městě Davidově. Na...
2. Královská 15:9... co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otcové. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova,...
2. Královská 15:22...izraelských králů. Když Menachem ulehl ke svým otcům, na jeho místě začal kralovat jeho syn Pekachiáš....
2. Královská 15:34...správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid...
2. Královská 15:38... syna Remaliášova.) Jotam pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve městě svého otce...
2. Královská 16:2...v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů....
2. Královská 16:20...v Kronice judských králů. Achaz ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově....
2. Královská 17:13...to stojí v celém Zákoně, který jsem svěřil vašim otcům a který jsem vám předal skrze své služebníky proroky...
2. Královská 17:14...zatvrdili se. Byli tvrdošíjní stejně jako jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina, svého Boha. Zavrhli...
2. Královská 17:15...pravidla, jeho smlouvu, kterou uzavřel s jejich otci, i jeho výstrahy, jimiž je varoval. Marnost...
2. Královská 17:41...synů dodnes jednají tak jako předtím jejich otcové. Třetího roku izraelského krále Hošey, syna Elova,...
2. Královská 18:3...očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. To on odstranil obětní výšiny, rozbil posvátné...
2. Královská 20:5... vůdci mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé...
2. Královská 20:21...judských králů. Ezechiáš pak ulehl ke svým otcům a na jeho místě začal kralovat jeho syn Menaše. ...
2. Královská 21:3... Znovu vystavěl obětní výšiny, které jeho otec Ezechiáš zničil. Postavil také oltáře Baalovi a...
2. Královská 21:15...mých očích zlé, a uráželi ode dne, kdy jejich otcové vyšli z Egypta, dodnes." Menaše prolil tolik...
2. Královská 21:18...Kronice judských králů. Pak Menaše ulehl ke svým otcům a byl pochován v Uzově zahradě svého paláce. Na jeho...
2. Královská 21:20... co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Ve všem se držel cest svého otce: sloužil...
2. Královská 21:21...jeho otec Menaše. Ve všem se držel cest svého otce: sloužil hnusným modlám, kterým sloužil jeho otec, a...
2. Královská 21:22... a klaněl se jim. Opustil Hospodina, Boha svých otců, a nedržel se Hospodinových cest. Amonovi dvořané se...
2. Královská 22:2...očích správné. Ve všem se držel cest svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmnáctém...
2. Královská 22:13...proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otcové neposlouchali slova této knihy a neřídili se vším,...
2. Královská 23:30...ho a prohlásili ho za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a...
2. Královská 23:32...očích zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Farao Nekó ho uvěznil v Rible v chamátské zemi, aby...
2. Královská 23:34...sto talentů stříbra a talent zlata. Namísto jeho otce Jošiáše pak farao Nekó jmenoval králem Jošiášova syna...
2. Královská 23:37... jeho Boha, zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Za jeho dnů přitáhl babylonský král Nabukadnezar a...
2. Královská 24:6...Kronice judských králů. Joakim pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal králem jeho syn Joakin. Egyptský...
2. Královská 24:9...je v Hospodinových očích zlé, přesně jako jeho otec. V době vytáhli na Jeruzalém služebníci...
1. Letopisů 2:17... Joába a Asaele. Abigail porodila Amasu. Amasův otec byl Jeter Izmaelský. Káleb, syn Checronův, se svou...
1. Letopisů 2:21...ve svých šedesáti letech vzal dceru Machiraotce Gileádova. Miloval se s a ona mu porodila Seguba....
1. Letopisů 2:23...šedesát městeček.) To vše byli synové Machiraotce Gileádova. Po Checronově smrti se Káleb spojil se...
1. Letopisů 2:24...Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a ta mu porodila Ašchura, otce Tekoy. Synové...
1. Letopisů 2:42...Jerachmeelova bratra Káleba: prvorozený Mešaotec Zifův, a druhorozený Mareša, otec Hebronu. Synové...
1. Letopisů 2:44... Tapuach, Rekem a Šema. Šema zplodil Rachamaotce Jorkoamova, a Rekem zplodil Šamaje. Šamajovým synem...
1. Letopisů 2:45...Rekem zplodil Šamaje. Šamajovým synem byl Maonotec Bet-curu. Kálebova družka Efa porodila Chárana, Mocu a...
1. Letopisů 2:49...porodila Šebera a Tirchanu. Dále porodila Šaafaotce Madmany, a Ševu, otce Makbeny a Gibeje, a také...
1. Letopisů 2:50... Synové Efratina prvorozeného Chura: Šobalotec Kiriat-jearimu, Salma, otec Betléma, a Charef, otec...
1. Letopisů 2:51...Chura: Šobal, otec Kiriat-jearimu, Salmaotec Betléma, a Charef, otec Bet-gaderu. K synům Šobala,...
1. Letopisů 2:52... a Charef, otec Bet-gaderu. K synům Šobalaotce Kiriat-jearimu, patří Roe, tedy polovina Manachatských...
1. Letopisů 2:55... Jsou to Kenijci pocházející z Bet-rechabova otce Chamáta. Toto jsou synové Davidovi, kteří se mu...
1. Letopisů 4:3...Lahada. To jsou corejské rody. Toto jsou synové otce Etama: Jizreel, Jišma a Jidbaš (jejich sestře se...
1. Letopisů 4:4...sestře se říkalo Haclelponi), dále Penuelotec Gedorův, a Ezer, otec Chušův. To jsou synové Efratina...
1. Letopisů 4:5...prvorozeného Chura, otce Betléma. Ašchurotec Tekoje, měl dvě manželky: Chelu a Naaru. Naara mu...
1. Letopisů 4:11... Kelub, bratr Šuchův, zplodil Mechira, který je otcem Eštona. Ešton zplodil Bet-rafu, Paseacha a Techinu,...
1. Letopisů 4:12... Ešton zplodil Bet-rafu, Paseacha a Techinuotce Ir-nachaše. To jsou muži Rechabovi. Synové Kenazovi:...
1. Letopisů 4:14...a Serajáš. Synové Otnielovi: Chatat a Meonotajotec Ofry. Serajáš zplodil Joába, otce řemeslníků žijících...
1. Letopisů 4:17...Bitja mu porodila Mirjama, Šamaje a Jišbachaotce Eštemoy. (Jeho judská žena porodila Jereda, otce...
1. Letopisů 4:18...otce Eštemoy. (Jeho judská žena porodila Jeredaotce Gedoru, Hebera, otce Socha, a Jekutiela, otce Zanoachu...
1. Letopisů 4:19... Synové Hodiášovy ženy, sestry Nachama, byli otcové garmijské Keíly a maachatské Eštemoy. Synové...
1. Letopisů 4:21...a Ben-zochet. Synové Šely, syna Judova: Erotec Lechy; Laada, otec Mareši a rodu tkalců kmentu v...
1. Letopisů 5:1...prvorozený, ale protože poskvrnil lože svého otce, prvorozenství bylo dáno synům Izraelova syna Josefa;...
1. Letopisů 5:25...vůdcové otcovských rodů. Zradili však Boha svých otců a odešli smilnit za bohy národů země, které před...
1. Letopisů 6:4...a Muši. To jsou levitské rody podle jejich otců. Geršomovi patří jeho syn Libni, jeho syn Jachat, jeho...
1. Letopisů 7:14...jeho aramejská družka. Porodila také Machiraotce Gileádova. Machir si vzal ženu jménem Maaka, sestru...
1. Letopisů 7:22...z Gatu, když jim přišli pobrat dobytek. Jejich otec Efraim je dlouho oplakával a jejich sourozenci ho...
1. Letopisů 7:31...Serach. Synové Beriovi: Cheber a Malkiel, což je otec Birzaitův. Cheber zplodil Jafleta, Šomera, Chotama a...
1. Letopisů 8:3...Nocha, pátého Rafu. Bela měl syny Adara, Geruotce Ehudova, Abišuu, Naamana, Achoacha...
1. Letopisů 8:29...všichni bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka. Jejich...
1. Letopisů 9:19...za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora Hospodinova. Jejich...
1. Letopisů 9:35... kteří bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka, jeho...
1. Letopisů 12:18... ačkoli jsem nevinný, to Bůh našich otců vidí a soudí!" Tenkrát sestoupil Duch na velitele...
1. Letopisů 17:13...dům a navěky upevním jeho trůn. mu budu otcem a on mi bude synem. Svou laskavost od něj neodvrátím,...
1. Letopisů 19:2...přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své vyslance, aby...
1. Letopisů 19:3...řekli Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za...
1. Letopisů 22:10...dům mému jménu. Bude mi synem a mu budu otcem. Trůn jeho království nad Izraelem upevním navěky.'...
1. Letopisů 24:2...a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali Eleazar a Itamar. Spolu se...
1. Letopisů 24:19... aby v něm konali službu podle nařízení svého otce Árona, jak mu je vydal Hospodin, Bůh Izraele. K...
1. Letopisů 25:3...a Matitiáš - těchto šest pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery prorokoval ke chvále a...
1. Letopisů 25:6...všichni se v Hospodinově domě pod vedením svého otce věnovali hudbě na činely, lyry a citery; to byla...
1. Letopisů 26:10...vůdce Šimriho (který nebyl prvorozený, ale jeho otec ho učinil vůdcem), druhého Chilkiáše, třetího...
1. Letopisů 28:4...judském rodu pak můj otcovský dům a ze synů mého otce ráčil vybrat za krále nad celým Izraelem právě . Ze...
1. Letopisů 28:6... Jeho jsem si vyvolil za syna a mu budu otcem. Jeho království upevním navěky, bude-li...
1. Letopisů 28:9... A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin...
1. Letopisů 29:10...dobrořečil Hospodinu: "Hospodine, Bože našeho otce Izraele, požehnaný jsi od věků na věky! Tvá je,...
1. Letopisů 29:15...jsme jen poutníci a hosté tak jako všichni naši otcové; naše dny na zemi jsou prchavý stín. Hospodine, Bože...
1. Letopisů 29:18...své dary s radostí. Hospodine, Bože našich otců Abrahama, Izáka a Izraele, zachovej navěky tu touhu v...
1. Letopisů 29:20...shromáždění dobrořečilo Hospodinu, Bohu jejich otců, padli na kolena a klaněli se před Hospodinem a před...
1. Letopisů 29:23...na Hospodinův královský trůn namísto svého otce Davida. Vše se mu dařilo a celý Izrael ho poslouchal....
2. Letopisů 1:8...to." Šalomoun Bohu odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň a jsi učinil králem po něm....
2. Letopisů 1:9...Bože, kéž se potvrdí slovo, které jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi učinil králem lidu početného...
2. Letopisů 2:2...králi Chíramovi: "Kdysi jsi posílal mému otci Davidovi cedrové dřevo na stavbu jeho paláce, když si...
2. Letopisů 2:6...v Judsku a v Jeruzalémě, které shromáždil můj otec David. Pošli prosím také cedrové, cypřišové a...
2. Letopisů 2:13... syna jedné ženy z pokolení Dan. Jeho otec byl z Týru. Umí pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem...
2. Letopisů 2:16...cizince mužského pohlaví, tak jako předtím jeho otec David. Bylo jich napočítáno 153 600. Z nich určil 70...
2. Letopisů 3:1...chrám na hoře Moria, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi - na místě, které David připravil, na mlatu...
2. Letopisů 5:1... Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a další předměty, a...
2. Letopisů 6:4... Bůh Izraele, jenž vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne,...
2. Letopisů 6:7...jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha...
2. Letopisů 6:10...dodržel slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl...
2. Letopisů 6:15...oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a...
2. Letopisů 6:16...slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy...
2. Letopisů 6:25...je zpět do země, kterou jsi dal jim a jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto...
2. Letopisů 6:31...dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu...
2. Letopisů 6:38...by se směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem...
2. Letopisů 7:17...navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ...
2. Letopisů 7:18...trůn tvého království, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Izrael nikdy nebude bez vlády tvého potomka...
2. Letopisů 8:14...týdnů a Svátek stánků. Podle pořádku svého otce Davida ustanovil oddíly kněží, aby sloužili, a levitů,...
2. Letopisů 9:31...celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho...
2. Letopisů 10:4...za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás vložil těžké jho. Ulev nám teď od tvrdé služby...
2. Letopisů 10:6...radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil. "Co mi radíte? Jak mám...
2. Letopisů 10:9...žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli:...
2. Letopisů 10:10... mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho, ty nám od něj ulev,' odpověz...
2. Letopisů 10:11...mám silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj...
2. Letopisů 10:14... ale odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj...
2. Letopisů 11:16...do Jeruzaléma a obětovali Hospodinu, Bohu svých otců. Tím upevňovali judské království a po tři roky...
2. Letopisů 12:16...neustálá válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal...
2. Letopisů 13:12...Izraele! Nebojujte s Hospodinem, Bohem našich otců! Neuspějete!" Jeroboám ale mezitím vyslal obchvatem...
2. Letopisů 13:18... protože se spolehli na Hospodina, Boha svých otců. Abiáš pronásledoval Jeroboáma a dobyl města Bet-el,...
2. Letopisů 13:23...ve Výkladu proroka Ida. Abiáš pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal...
2. Letopisů 14:3...Judovi, aby hledal Hospodina, Boha svých otců, a dodržoval jeho Zákon i přikázání. Ze všech judských...
2. Letopisů 15:12...smlouvou, že budou hledat Hospodina, Boha svých otců, celým srdcem a celou duší. Kdokoli by nehledal...
2. Letopisů 15:18... Vnesl do Božího chrámu zasvěcenou kořist svého otce i svou vlastní, stříbro a zlato a další předměty. ...
2. Letopisů 16:3...mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti stříbro a zlato. Zruš svou smlouvu...
2. Letopisů 16:13...svého kralování pak Asa zemřel a ulehl ke svým otcům. Pochovali ho v jeho hrobce, kterou si nechal vytesat...
2. Letopisů 17:2...zemi i v efraimských městech, která zabral jeho otec Asa, rozmístil posádky. Hospodin byl s Jošafatem,...
2. Letopisů 17:3...Jošafatem, neboť chodil po starých cestách svého otce Davida a nevyhledával baaly. Namísto toho hledal Boha...
2. Letopisů 17:4...baaly. Namísto toho hledal Boha svého otce a narozdíl od Izraele se řídil jeho příkazy. Hospodin...
2. Letopisů 19:4...hory a navracel je k Hospodinu, Bohu jejich otců. Po celé zemi ustanovil v každém opevněném městě...
2. Letopisů 20:6...chrámu a promluvil: "Hospodine, Bože našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích! To ty vládneš...
2. Letopisů 20:10... Moábci a obyvatelé pohoří Seír! Když naši otcové vycházeli z Egypta, nenechal jsi tudy Izrael ani...
2. Letopisů 20:32...Azuba, dcera Šilchiho. Držel se cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v Hospodinových očích...
2. Letopisů 20:33...stále neodhodlal odevzdat své srdce Bohu svých otců. Ostatní Jošafatovy skutky jsou od počátku do konce...
2. Letopisů 21:1...do zámoří sešlo. Potom Jošafat ulehl ke svým otcům, a když byl pochován ke svým předkům ve Městě...
2. Letopisů 21:3...byli synové izraelského krále Jošafata. Jejich otec je bohatě obdaroval stříbrem, zlatem a cennostmi....
2. Letopisů 21:4... Jehoram se tedy ujal království svého otce. Jakmile upevnil svou moc, povraždil mečem všechny své...
2. Letopisů 21:10... Jehoram totiž opustil Hospodina, Boha svých otců, a nadělal na judských horách obětní výšiny. Tak svedl...
2. Letopisů 21:12...přišel dopis: "Tak praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Nekráčel jsi cestami svého otce Jošafata ani...
2. Letopisů 21:19...ani nezažehl pohřební oheň, jako to udělal jeho otci. Stal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v...
2. Letopisů 22:4...očích zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti svého otce si totiž k vlastní záhubě pozval rádce z Achabova domu...
2. Letopisů 24:18... Tehdy opustili dům Hospodina, Boha svých otců, a začali sloužit Ašeřiným kůlům a modlám. Tímto...
2. Letopisů 24:22...na oddanost, kterou mu prokazoval Zachariášův otec Jojada, a zavraždil jeho syna. Ten, když umíral, řekl:...
2. Letopisů 24:24... protože Juda opustil Hospodina, Boha svých otců. Když Joaše jaksepatří potrestali, odtáhli pryč a...
2. Letopisů 25:3...ty své dvořany, kteří zabili jeho královského otce. Jejich syny ale nepopravil, neboť v Knize Mojžíšově,...
2. Letopisů 26:1...let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi...
2. Letopisů 26:4...správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Hledal Boha za dnů Zachariáše, který ho učil...
2. Letopisů 26:23...u svých předků, pochovali ho poblíž jeho otců na poli u královské hrobky. Řekli si totiž: "Byl přece...
2. Letopisů 27:2...správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš (na rozdíl od něj ale nevstoupil dovnitř...
2. Letopisů 28:1...v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Nechal...
2. Letopisů 28:6... protože opustili Hospodina, Boha svých otců. Efraimský bojovník Zichri zabil králova syna...
2. Letopisů 28:9... "Hleďte," řekl jim. "Hospodin, Bůh vašich otců, se hněval na Judu, a tak vám je vydal do rukou....
2. Letopisů 28:25...cizím bohům. Tak popouzel Hospodina, Boha svých otců. Ostatní jeho skutky i všechny jeho způsoby jsou od...
2. Letopisů 29:2...očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. v prvním měsíci prvního roku své vlády...
2. Letopisů 29:5...se a posvěťte chrám Hospodina, Boha svých otců. Vyneste ze svatyně všechno nečisté! Naši otcové...
2. Letopisů 29:6...otců. Vyneste ze svatyně všechno nečisté! Naši otcové zradili Hospodina, našeho Boha, a páchali, co je v...
2. Letopisů 29:9...to sami na vlastní oči vidíte. Hle, proto naši otcové padli mečem a naši synové, dcery a ženy jsou v...
2. Letopisů 30:7...z moci asyrských králů. Nebuďte jako vaši otcové a bratři, kteří zradili Hospodina, Boha vašich otců,...
2. Letopisů 30:8...jak sami vidíte. Nebuďte tvrdošíjní jako vaši otcové. Poddejte se Hospodinu a pojďte do jeho svatyně,...
2. Letopisů 30:19...rozhodl hledat Boha - Hospodina, Boha svých otců - ačkoli nejsou čistí podle předpisů svatyně."...
2. Letopisů 30:22...pokojné oběti a děkovali Hospodinu, Bohu svých otců. Celé shromáždění se pak shodlo, že budou pokračovat...
2. Letopisů 32:13...oběti!' To nevíte, co jsem provedl i moji otcové všem okolním národům? Dokázali snad jejich bohové...
2. Letopisů 32:14...z mých rukou? Kdo z bohů těch národů, které moji otcové vyhladili, dokázal vysvobodit svůj lid z mých rukou?...
2. Letopisů 32:15...vysvobodit svůj lid z ruky ani z rukou mých otců. Ani váš bůh nemůže z ruky vysvobodit vás!" Jeho...
2. Letopisů 33:3... Znovu vystavěl obětní výšiny, které zbořil jeho otec Ezechiáš. Postavil také oltáře baalům a vztyčil...
2. Letopisů 33:8...museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich otcům." Menaše ale Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, aby...
2. Letopisů 33:12... o milost. Velice se pokořil před Bohem svých otců a modlil se k němu, takže se Hospodin nechal pohnout a...
2. Letopisů 33:22... co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Amon obětoval všem sochám, které vyrobil jeho...
2. Letopisů 33:23...se však před Hospodinem jako kdysi jeho otec, ale hřešil ještě mnohem víc. Jeho dvořané se proti...
2. Letopisů 34:2...očích správné. Chodil po cestách svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmém roce...
2. Letopisů 34:3... ještě jako mladík, začal hledat Boha svého otce Davida.Ve dvanáctém roce začal očišťovat Judsko a...
2. Letopisů 34:21...hněv! Ten vzplál proti nám, protože naši otcové neposlouchali Hospodinovo slovo a neřídili se vším,...
2. Letopisů 34:32...podle Boží smlouvy, kterou jim vydal Bůh jejich otců. Jošiáš vymýtil všechny ohavnosti ze všech izraelských...
2. Letopisů 34:33...nepřestávali následovat Hospodina, Boha svých otců. Jošiáš pak v Jeruzalémě slavil Hod beránka Hospodinu...
2. Letopisů 35:24...pak zemřel a byl pochován na pohřebišti svých otců a všichni v Judsku a v Jeruzalémě ho oplakávali....
2. Letopisů 36:1...prohlásili ho v Jeruzalémě za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a...
2. Letopisů 36:15... který on posvětil. Hospodin, Bůh jejich otců, k nim stále posílal své posly. Posílal je zas a znovu...
Ezdráš 4:15...toto oznámení. Nechť se hledá v archivech tvých otců. Mezi záznamy nalezneš a zvíš, že to město se bouřilo...
Ezdráš 5:12...veliký izraelský král. Když ale potom naši otcové rozhněvali Boha nebes, vydal je do rukou...
Ezdráš 7:27...nebo žalářem. Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že položil králi na srdce, aby zvelebil Hospodinův...
Ezdráš 8:28...stříbro je dobrovolný dar Hospodinu, Bohu vašich otců. Pečlivě je střežte, dokud je v Jeruzalémě neodvážíte...
Ezdráš 10:11...vinu Izraele. Proto teď Hospodinu, Bohu svých otců, přiznejte pravdu. Splňte jeho vůli a oddělte se od...
Nehemiáš 9:9... neboť jsi spravedlivý. Viděl jsi trápení našich otců v Egyptě, u Rudého moře jsi slyšel jejich křik. Seslal...
Nehemiáš 9:16...jsi přísahal, že jim ji dáš. Oni však se svými otci pyšně zatvrdili šíji a odmítli poslouchat tvé příkazy....
Nehemiáš 9:23...a uvedl jsi je do země, o níž jsi řekl jejich otcům, ji obsadí. Synové pak do země vešli a obsadili...
Nehemiáš 9:32...krále i hodnostáře, naše kněze i proroky, naše otce i všechen lid. Od doby asyrských králů dodnes jsi...
Nehemiáš 9:34...se provinili i naši králové, hodnostáři, kněžíotcové. Tvůj Zákon neplnili, nedbali na tvé příkazy ani na...
Nehemiáš 9:36...jsme otroci v zemi, kterou jsi daroval našim otcům, aby jedli její plody a užívali její dobroty - v ...
Nehemiáš 13:18...znesvěcujete sobotu! Právě tohle dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil...
Ester 2:7...svého strýce Hadasu zvanou Ester, protože neměla otce ani matku. Byla to velmi krásná, překrásná dívka. Po...
Ester 4:14...spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ? Snad jsi dosáhla království právě pro...
Job 8:8.... Předchozích pokolení zeptej se, na jejich otce dej. My jsme jen včerejší, nevíme nic, naše dny na...
Job 15:10...my ne? Na naší straně jsou kmeti šediví, i tvého otce předčí věkem svým. To ti nestačí ta Boží útěcha,...
Job 17:14...si ustlat lože v temnotě, mám-li nazývat jámu otcem svým a červy svou matkou a sestrami - kde potom bude...
Job 29:16...jsem očima pro slepé a nohama pro chroméotcem jsem býval pro chudé, zasazoval se o právo cizince....
Job 30:1...ti, kdo jsou mladší nežli - ti, jejichž otcům bych býval nesvěřil ani ovčáckého psa! Síla jejich...
Job 31:18...sirotkům z něj nedával? Od mého mládí u jakotce vyrůstal, od svého dětství jsem vdovám pomáhal. Copak...
Job 38:28...a novou trávu nechal vyrašit? snad déšť otce? Kdo počal rosné krůpěje? Z kterého lůna vyšel led?...
Job 42:15...zemi nebyly tak krásné ženy jako dcery Jobovy. A otec jim dal dědictví mezi jejich bratry. Potom Job žil...
Žalmy 2:7... Řekl mi: "Jsi můj syn, jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej a učiním národy země tvým...
Žalmy 22:5...svatý, trůníš uprostřed izraelských chval. Naši otcové v tebe doufali, doufali a tys je vysvobozoval. K...
Žalmy 27:10... a neopouštěj, Bože záchrany! Můj otec i matka sice opustili, Hospodin ale k sobě...
Žalmy 39:13...a host jsem přece u tebe tak jako všichni moji otcové! Odvrať svůj pohled, se zotavím, dříve než odejdu...
Žalmy 44:2...uši jsme, Bože, slyšeli, co nám vyprávěli naši otcové - o tom, cos konal v jejich dnech, v těch...
Žalmy 45:11... dcero, hleď a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král - před ním se...
Žalmy 45:17...provází, do králova paláce vstupují. Místo svých otců budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé zemi! Tvé...
Žalmy 68:6...je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdovotec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává...
Žalmy 78:3... Slyšeli jsme a sami víme, co nám vyprávěli naši otcové. Jejich dětem to nezatajíme, dalšímu pokolení budem...
Žalmy 78:5... Izraeli svěřil učení, o kterém přikázal otcům našim, aby je předávali synům svým, aby je poznalo...
Žalmy 78:8... a dodržují jeho příkazy! nejsou jako jejich otcové, pokolení vzpurné a svéhlavé, pokolení se srdcem...
Žalmy 78:12...činy, na zázraky, jež jim projevil. Před jejich otci konal zázraky, v Egyptě, na poli soanském. Rozdělil...
Žalmy 78:57...Nejvyššího nedbali. Zrádně se odvrátili jako otcové jejich, tak jako křivý luk minuli cíl. Popouzeli ho...
Žalmy 89:27... na řekách spočine jeho pravice. ‚Ty jsi můj Otec' - tak osloví - ‚ty jsi můj Bůh, skála ...
Žalmy 95:9...pokušení tehdy na poušti, když pokoušeli vaši otcové. Zkusili a viděli, co umím, to pokolení jsem si...
Žalmy 103:13... tak vzdálil od nás naše přestupky. Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho...
Žalmy 106:6...těmi, kdo ti náleží! Zhřešili jsme jako naši otcové, zkazili jsme se a jednali jsme zle. Naši otcové v...
Žalmy 106:7...otcové, zkazili jsme se a jednali jsme zle. Naši otcové v Egyptě nepochopili divy tvé! Na velikost tvé lásky...
Přísloví 3:12... nezoufej; Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož v oblibě. Blaze člověku, jenž nalezl...
Přísloví 4:3... učení. Sám jsem byl synem u svého otce, maličkým jedináčkem u matky své. Když učíval mne otec...
Přísloví 4:4...maličkým jedináčkem u matky své. Když učíval mne otec, říkal: "Moje slova si vezmi k srdci, dbej na ...
Přísloví 10:1... Zde jsou přísloví Šalomounova: Moudrý syn dělá otci radost, tupec přivádí matku k zoufalství. Nekalé...
Přísloví 15:5...pokřivený, ducha podlomí. Hlupák pohrdá poučením otce, chytrý je ten, kdo na domluvy. Dům spravedlivého...
Přísloví 15:20...poctivých je ale dlážděná. Moudrý syn dělá otci radost, tupec i vlastní matkou pohrdá. Nerozumného...
Přísloví 17:6... Korunou starců jsou jejich vnuci, ozdobou synů otcové. Hlupáku nesluší vznešená slova, tím méně urozeným...
Přísloví 17:21... Kdo zplodil tupce, důvod k žalu, hlupákův otec radost nepozná. Radostné srdce - nejlepší lék,...
Přísloví 17:25...ji v celém světě nenajdou. K mrzutosti je otci tupý syn, svou matku naplňuje hořkostí. Pokutovat...
Přísloví 19:13...- rosa na trávě. Tupý syn je neštěstím svého otce, hašteřivá žena pak crčení bez konce! Dům a majetek...
Přísloví 19:26... pokárej rozumného, a dojde poznání. Napadá otce, vyhání matku syn hanebný a nestoudný. Přestaň, synu,...
Přísloví 20:20...s tlučhubou neměj co do činění. Kdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce zhasne v temnotě. Rychlé...
Přísloví 22:28...čím zaplatit? Neposunuj dávné mezníky, které tví otcové vztyčili. Hleď - kdo je mistrem svého díla, v...
Přísloví 23:22... ospalost člověka do hadrů obléká! Poslouchej otce, který zplodil, nepohrdej svou matkou, zestárne....
Přísloví 23:24... rovněž tak moudrost, kázeň, rozumnostOtec spravedlivého je naplněn štěstím, rodič moudrého ...
Přísloví 23:25...štěstím, rodič moudrého důvod k radosti. Tvůj otec i matka tedy mají radost, tvoji rodičku štěstí...
Přísloví 28:7...syn pečlivě plní Zákon, přítel hodovníků je otci k ostudě. Kdo bohatne lichvou a ceny nadsazuje,...
Přísloví 29:3... národ běduje. Kdo miluje moudrost, působí otci radost, přítel nevěstek však mrhá majetek....
Přísloví 30:11...a abys nepykal! Je pokolení, jež zlořečí otci a svojí matce nežehná. Je pokolení, jež se sobě zdá...
Přísloví 30:17...země a nezkrotitelný oheň. Tomu, kdo vysmívá se otci a poslušností k matce pohrdá, havrani od potoka...
Izaiáš 9:5...a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný BůhOtec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a...
Izaiáš 22:21... Do jeho rukou předám tvou pravomoc a stane se otcem obyvatel Jeruzaléma a domu Judova. Na jeho rámě...
Izaiáš 38:5...Ezechiášovi: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé...
Izaiáš 38:19...živý může velebit tak jako v dnešním dniotec své děti poučí o tvé věrnosti. Hospodin je připraven k...
Izaiáš 45:10...tvé dílo: "On je bezruký"? Běda tomu, kdo říká otci: "Cos to zplodil?" A ženě: "Na cos měla bolesti?" Toto...
Izaiáš 51:2...jámu, z níž vykopáni jste. Pohleďte na svého otce Abrahama a na Sáru, jež vás rodila: Když jsem ho...
Izaiáš 58:14...na výšiny země, abys užíval dědictví svého otce Jákoba. Tak promluvila ústa Hospodinova. Hle - ruka...
Izaiáš 63:16...slitování se nám vyhýbá! Vždyť ty jsi přece Otec náš; i kdyby nás neznal Abraham a Izrael se o nás...
Izaiáš 64:7...nás vydal napospas. Ty jsi však, HospodineOtec náš, my hlína jsme a ty Tvůrce náš, tvá ruka nás...
Izaiáš 64:10...svatém a slavném chrámě kdysi chválili naši otcové - teď je z něj ale jen spáleniště, vše, co nám bylo...
Izaiáš 65:7...klín - za to, jak jste se provinili i s vašimi otci, praví Hospodin. Protože na horách kadidlo obětovali,...
Jeremiáš 2:5...domu! Tak praví Hospodin: "Co na mně vaši otcové našli špatného, že ode odešli tak daleko? Marnost...
Jeremiáš 2:27...velmoži i s kněžími a proroky. Dřevo oslovují: ‚Otče náš,' kameni říkají: ‚Jsi rodička.' Ukazují mi záda...
Jeremiáš 3:4... odmítala ses zastydět. A teď mi ještě říkáš: ‚Otče, od mládí jsi provázel! Snad se nebudeš hněvat...
Jeremiáš 3:18...do země, kterou jsem dal za dědictví vašim otcům. Říkal jsem si: Jak rád bych počítal za svůj lid a...
Jeremiáš 3:19...mezi národy! Říkal jsem si, že budeš nazývatOtče' a neodvrátíš se ode . Vy jste mi ale, dome Izraele,...
Jeremiáš 3:24... je pro Izrael záchrana! Co těžce vydobyli naši otcové, to nám "Hanba" hltala od mládí. Přišli jsme o...
Jeremiáš 3:25... svému Bohu, jsme hřešili jak my, tak naši otcové, od mládí do dnešního dne a Hospodina, svého Boha...
Jeremiáš 7:7...tu nechám žít, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům od věků na věky. Jen se podívejte! Vždyť na ty...
Jeremiáš 7:14... s tímto místem, které jsem dal vám i vašim otcům, proto udělám totéž, co jsem udělal se Šílem. Vás pak...
Jeremiáš 7:18...a na jeruzalémských ulicích? Děti sbírají dřívíotcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro...
Jeremiáš 7:22... jen si to maso snězte! Tehdy, když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, nemluvil jsem s nimi proto, abych jim...
Jeremiáš 7:25...ukazovali mi záda, a ne tvář. Ode dne, kdy vaši otcové vyšli z Egypta, dodneška jsem jim dennodenně...
Jeremiáš 7:26... Zatvrdili své šíje a zkazili se hůř než jejich otcové. I když jim řekneš všechna tato slova, nebudou ...
Jeremiáš 9:13...a následovali baaly, jak je to naučili jejich otcové. Proto Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví: Hle,...
Jeremiáš 9:15...je mezi národy, které neznali oni ani jejich otcové, a pošlu za nimi meč, abych je vyhladil." Tak praví...
Jeremiáš 11:4...slova této smlouvy, kterou jsem svěřil vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedl z Egypta, z tavicí pece....
Jeremiáš 11:5... Tehdy splním přísahu, kterou jsem složil vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlékem a medem' - zemi, v...
Jeremiáš 11:7...a plňte je. Ode dne, kdy jsem vyvedl vaše otce z Egypta, dodnes jsem je naléhavě nabádal. Znovu a...
Jeremiáš 11:10...mou smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci. A proto tak praví Hospodin: Hle, přivedu na ...
Jeremiáš 14:20...zděšení! Uznáváme, Hospodine, jak jsme zlí; naši otcové se provinili a i my jsme proti tobě hřešili. Kvůli...
Jeremiáš 16:3...narozených a o matkách, které je porodily, a o otcích, kteří je v této zemi zplodili: Zemřou strašlivou...
Jeremiáš 16:7...těch, kdo truchlí nad mrtvým; ti, kdo ztratili otce či matku, nedostanou napít z poháru útěchy. Nevcházej...
Jeremiáš 16:11... spáchali nějaký hřích?' Odpověz jim: ‚ vaši otcové opustili, praví Hospodin. Následovali cizí bohy,...
Jeremiáš 16:12...nedodržovali. A vy jste ještě horší než vaši otcové. Hle, každý se řídíte svým zarputilým a zlým srdcem,...
Jeremiáš 16:13...odvrhnu do země, kterou jste neznali vy ani vaši otcové. Tam budete sloužit cizím bohům dnem i nocí, neboť...
Jeremiáš 16:15...totiž zpátky do vlasti, kterou jsem dal jejich otcům. Hle, pošlu mnoho rybářů, praví Hospodin, aby je...
Jeremiáš 16:19...konců světa k tobě přijdou národy se slovy: Naši otcové zdědili samé lži, marnost a holé nesmysly. Copak si...
Jeremiáš 17:22...svěťte sobotní den, jak jsem to přikázal vašim otcům. Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali; tvrdošíjně...
Jeremiáš 19:4...cizím bohům, které neznali sami ani jejich otcové, ba ani judští králové, a naplnili toto místo krví...
Jeremiáš 20:15... není požehnán! je zlořečený ten, kdo mému otci oznámil: "Narodil se ti chlapec," a naplnil ho radostí...
Jeremiáš 22:11...Jošiášovu, jenž se stal judským králem po svém otci Jošiášovi, ale musel odsud odejít: " se sem nevrátí....
Jeremiáš 22:15...králem, že máš víc cedru než ostatní? Copak tvůj otec neměl co jíst a pít? Jednal však poctivě a spravedlivě...
Jeremiáš 23:27... jméno, tak jako na jméno zapomněli jejich otcové kvůli Baalovi. Prorok, jemuž se zdál sen, si ten...
Jeremiáš 23:39...i s tím městem, které jsem dal vám a vašim otcům. Uvalím na vás věčnou pohanu a věčnou potupu, jaká se...
Jeremiáš 24:10...vyhlazeni ze země, kterou jsem dal jim a jejich otcům." Slovo, které Jeremiáš dostal o veškerém judském...
Jeremiáš 25:5...žít v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků navěky. Nenásledujte cizí bohy, neslužte...
Jeremiáš 30:3...a navrátím je do země, kterou jsem dal jejich otcům, aby ji obsadili." Toto jsou slova, která Hospodin...
Jeremiáš 31:9...cestou, na níž neklesnou. Jsem přece Izraelův otec, můj prvorozený je Efraim! Slyšte slovo Hospodinovo,...
Jeremiáš 31:32...takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta -...
Jeremiáš 32:18...milosrdenství tisícům pokolení, ale vinu otců splácíš i jejich potomkům. Jsi veliký a mocný Bůh; máš...
Jeremiáš 32:22...Dal jsi jim tuto zemi, o níž jsi přísahal jejich otcům, že jim ji dáš - zemi oplývající mlékem a medem. Když...
Jeremiáš 34:13...Hospodin, Bůh Izraele. V den, kdy jsem vaše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví, uzavřel jsem s nimi...
Jeremiáš 34:14...let, ale potom jej propustíš na svobodu.' Vaši otcové ovšem neposlechli, vůbec si toho nevšímali. Vy...
Jeremiáš 35:6...se vína." "My víno nepijeme," odpověděli. "Náš otec Jonadab, syn Rechabův, nám totiž přikázal: ‚Nikdy...
Jeremiáš 35:8...zemi, na níž jste poutníky.' Posloucháme svého otce Jonadaba, syna Rechabova, ve všem, co nám přikázal,...
Jeremiáš 35:10...setí a bydlíme ve stanech. Jsme poslušní našemu otci Jonadabovi a chováme se přesně tak, jak nám přikázal....
Jeremiáš 35:14... protože poslouchají, co jim přikázal jejich otec. k vám ale mluvím znovu a znovu, a vy ...
Jeremiáš 35:15...můžete žít v zemi, kterou jsem dal vám i vašim otcům.' Vy ale vůbec nevnímáte, vůbec neposloucháte. Ano...
Jeremiáš 35:16... syna Rechabova, dodržují, co jim jejich otec přikázal. ale tento lid neposlouchá. A proto tak...
Jeremiáš 35:18... Bůh Izraele: Poslouchali jste, co vám váš otec Jonadab přikázal; dodržovali jste všechny jeho příkazy...
Jeremiáš 44:3...cizím bohům, které neznali oni ani vy ani vaši otcové. Znovu a znovu jsem k vám posílal všechny své...
Jeremiáš 44:9...na zemi? To jste zapomněli na zločiny svých otců, na zločiny judských králů, na zločiny jejich žen i na...
Jeremiáš 44:10...Zákonem a mými pravidly, která jsem vám a vašim otcům uložil. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 44:17... úlitby, jak jsme to dělávali my i naši otcové, naši králové i naši velmoži v judských městech a v...
Jeremiáš 44:21...a jeruzalémských ulicích přinášeli vy i vaši otcové, vaši králové, vaši velmoži i prostý lid? Copak na...
Jeremiáš 50:7...pravé pastvině, proti Hospodinu, naději svých otců.' Utečte z Babylonu! Opusťte zemi Chaldejců! Vyrazte...
Pláč 5:3...připadlo cizím, naše domy patří cizákům! Jsme sirotci, přišli jsme o otce, z našich matek jsou teď vdovy....
Pláč 5:7...rukou s Egyptem i s Asýrií - kvůli chlebu. Naši otcové hřešili; jsou pryč a my neseme jejich trest. Panují...
Ezechiel 2:3... kteří se bouří proti mně. Stejně jako jejich otcové i oni do dneška stále jen zrazovali. Synové, k...
Ezechiel 16:3...Jeruzalému - Původem i rodem jsi Kananejka, tvůj otec byl Emorejec a matka Chetejka. A tvoje narození?...
Ezechiel 16:45...své muže i děti. Vaše matka byla Chetejka a váš otec Emorejec. Tvá starší sestra Samaří bydlela se svými...
Ezechiel 18:14...syna, který vidí všechny hříchy, které jeho otec páchá, prohlédne a začne jednat jinak: Nehoduje v...
Ezechiel 18:18...za otcovy viny - takový jistě bude žít! Jeho otec však zemře za své viny, protože působil příkoří,...
Ezechiel 18:20...ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy vinyotec neponese viny synovy. Spravedlivému se bude počítat...
Ezechiel 20:4...obviň. Pověz jim, jaké ohavnosti páchali jejich otcové. Řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - V den, kdy...
Ezechiel 20:18...jsem na poušti řekl: Neřiďte se pravidly svých otců, nedodržujte jejich zákony a neposkvrňujte se jejich...
Ezechiel 20:24... soboty a upírali oči k modlám svých otců. Dal jsem jim tedy nedobrá pravidla a zákony, které...
Ezechiel 20:27...a řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Vaši otcové dále hanobili tím, jak mi byli nevěrní. Přivedl...
Ezechiel 20:30...Hospodin - Když se poskvrňujete tak jako vaši otcové tím, že smilníte s jejich nechutnými obrazy, když se...
Ezechiel 20:36...tam soudit tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit vás, praví Panovník...
Ezechiel 20:42... do země, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Tam si vzpomenete na své způsoby, na všechny skutky,...
Ezechiel 22:7...tvých zdech podle svých možností prolévá krevOtci a matce se v tobě zlořečí, přistěhovalci ve tvých...
Ezechiel 22:10... Synové v tobě obcují s manželkou svého otce a ženy v době svého krvácení jsou v tobě znásilňovány....
Ezechiel 22:11...a bratr znásilňuje sestru, dceru vlastního otce. Berou v tobě úplatek, aby se prolila něčí krev. Bereš...
Ezechiel 36:28... Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a budu vaším Bohem. Ode vší vaší...
Ezechiel 37:25...služebníku Jákobovi a ve které bydleli jejich otcové. Budou v bydlet oni, jejich děti i děti jejich...
Ezechiel 44:25...člověku, aby se neposkvrnili. Jedině kvůli otci nebo matce, kvůli synovi nebo dceři a kvůli bratrovi...
Ezechiel 47:14... O této zemi jsem přísahal, že ji dám vašim otcům, a proto vám připadne za dědictví. Toto jsou hranice...
Daniel 2:23...u něj přebývá. Chválím a oslavuji, Bože otců mých - moudrost a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi, zač...
Daniel 5:2... přinesou zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu: "Král z...
Daniel 5:11...němž přebývá duch svatých bohů. Ten za dnů tvého otce prokázal jasnozřivost, důvtip a moudrost, jakou mívají...
Daniel 5:13...z židovských vyhnanců, které můj královský otec přivedl z Judska?" zeptal se ho král. "Slyšel jsem, že...
Daniel 5:18...vyložím. Slyš, králi! Nejvyšší Bůh dal tvému otci Nabukadnezarovi království, velikost, slávu a...
Daniel 9:6...jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všem obyvatelům země. Tobě, Pane náš, přísluší...
Daniel 9:8...- nám, našim králům a vůdcům, jakož i našim otcům, neboť jsme zhřešili proti tobě! Náš Pán Bůh však ...
Daniel 9:16...kvůli našim hříchům, kvůli nepravostem našich otců se Jeruzalém i tvůj lid staly terčem posměchu pro...
Daniel 11:6...totiž bude spolu se svou družinou i se svým otcem a ochráncem zrazena. Trůnu se pak ujme nástupce z...
Daniel 11:24...a provede něco, co neprovedl nikdo z jeho otců ani z otců jeho otců. Svým stoupencům rozdělí kořist,...
Daniel 11:37... co bylo rozhodnuto. Nebude uznávat boha svých otců ani miláčka žen, ani žádného jiného boha nebude...
Daniel 11:38...Nejmocnějšího Boha bude ctít boha, kterého jeho otcové neznali; bude ho ctít zlatem, stříbrem, drahokamy a...
Ozeáš 9:10... byli jako hrozny v pustině. Když jsem vaše otce uviděl, byli jak na fíkovníku první ovoce. Potom však...
Joel 1:2...se co takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců? Svým dětem o tom povězte, vaše děti zas svým dětem a...
Amos 2:7...a ponížené krátí na právech. Za nevěstkou chodí otec i syn, aby svaté jméno prznili. Při kdejakém oltáři...
Micheáš 1:14...Izraele. S Morešet-gatem rozluč se, jako když otec dává věno nevěstě. V domech Achzibu, ach, zebe...
Micheáš 7:6...i před ženou, co máš v náručí! Syn pohrdá svým otcem, dcera se staví proti matce, snacha své tchyni...
Micheáš 7:20...milosrdenství Abrahamovi, jak jsi přísahal našim otcům tehdy za starodávných dnů. Otrel nad Ninive. Kniha...
Zachariáš 1:2...Idova, slovo Hospodinovo: "Hospodin se na vaše otce hrozně rozhněval. Proto řekni lidu: Tak praví Hospodin...
Zachariáš 1:4...k vám, praví Hospodin zástupů. Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin...
Zachariáš 1:5...nevšímali, praví Hospodin. Kde jsou teď vaši otcové? A ti proroci - žijí snad navěky? Ale slova a ...
Zachariáš 1:6...svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin...
Zachariáš 8:14...jsem se rozhodl naložit s vámi zle, když vaši otcové rozhněvali, a neslitoval jsem se, praví Hospodin...
Zachariáš 13:3...kdyby pak ještě někdo prorokoval, řekne mu jeho otec i matka, jeho vlastní rodiče: "Teď zemřeš, protože jsi...
Malachiáš 1:6...i mimo izraelské území!" Syn v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta...
Malachiáš 2:10...zákona nejste nestranní. Nemáme všichni jednoho Otce? Nestvořil nás jeden Bůh? Proč tedy znesvěcujeme...
Malachiáš 3:7...synové Jákobovi, nebyli zničeni. od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a nedodržovali jste...
Malachiáš 3:17... a k nim budu laskavý, jako je laskavý otec k synovi, který mu slouží. Tehdy znovu uvidíte rozdíl...
Malachiáš 3:24... pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych přijdu, neranil...
Matouš 2:22...země. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje Archelaos, a tak se tam bál jít. Když...
Matouš 3:9...pokání. A nemyslete, že si můžete říkat: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh je schopen Abrahamovi...
Matouš 4:21...a jeho bratra Jana - jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal je a oni hned...
Matouš 4:22...sítě. Zavolal je a oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Ježíš pak procházel celou Galileu, učil...
Matouš 5:16...viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích." "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit...
Matouš 5:45... kdo vás pronásledují. Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na...
Matouš 5:48...tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." "Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré...
Matouš 6:1...lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou,...
Matouš 6:4... Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, odmění. Také když se modlíte,...
Matouš 6:6...svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, ...
Matouš 6:8...pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec , co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte....
Matouš 6:9... než ho poprosíte. Proto se modlete taktoOtče náš, který jsi v nebesích, se posvětí tvé jméno! ...
Matouš 6:14...lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte,...
Matouš 6:15...jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. A když se postíte, nebuďte...
Matouš 6:18... aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ...
Matouš 6:26... neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo...
Matouš 6:32...ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec , že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží...
Matouš 7:11...umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dobré věci těm, kdo ho prosí? Chovejte...
Matouš 7:21...království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane,...
Matouš 8:21..."Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech mrtvé...
Matouš 10:20... Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vás. Bratr bratra i otec syna tehdy...
Matouš 10:21...vašeho Otce, který mluví ve vás. Bratr bratraotec syna tehdy vydá na smrt, děti povstanou proti svým...
Matouš 10:29...jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na...
Matouš 10:32... vyzná před lidmi, toho i vyznám před svým Otcem v nebesích. Kdo by ale před lidmi zapřel, toho i...
Matouš 10:33...ale před lidmi zapřel, toho i zapřu před svým Otcem v nebesích. Nemyslete si, že jsem přišel, abych na...
Matouš 10:35... Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni. Člověk bude...
Matouš 10:37...bude mít nepřátele ve vlastní rodině. Kdo rád otce nebo matku více než , není hoden. Kdo rád syna...
Matouš 11:25...než tobě." V době Ježíš řekl: "Chválím Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před...
Matouš 11:26...a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům. JistěOtče, neboť tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého...
Matouš 11:27...tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině Otec, a ani Otce nikdo...
Matouš 12:50...a bratři. Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, sestra, matka." Toho dne...
Matouš 13:43... Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo uši, slyš! Nebeské království je,...
Matouš 15:4...přikázání?" odpověděl jim Ježíš. "Bůh řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí...
Matouš 15:5... musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdokoli by řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl vypomoci, jsem...
Matouš 15:13..." odpověděl, "kterou nesázel můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte je, jsou to slepí vůdcové...
Matouš 16:17... "Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A ti říkám, že jsi Petr a na skále...
Matouš 16:27...za svůj život? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho...
Matouš 18:10...v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna...
Matouš 18:14... které nezabloudily. Právě tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých."...
Matouš 18:19...co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu,...
Matouš 18:35...nezaplatí celý dluh. Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru." ...
Matouš 19:5...jako muže a ženu' a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno...
Matouš 19:19..."‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku' a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.'" "To...
Matouš 19:29...jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a...
Matouš 20:23...mně, ale těm, pro které to připravil můj Otec." A když to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na...
Matouš 23:9...jste bratři. A nikoho si na zemi nenazývejteotcem', protože máte jediného Otce, který je v nebi. Také...
Matouš 23:30...a říkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich otců, neprolévali bychom s nimi krev proroků.' Tím sami...
Matouš 23:32... kdo vraždili proroky. Dovršte tedy dílo svých otců! Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout...
Matouš 24:36...- ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při...
Matouš 25:34...těm po své pravici: ‚Pojďte, vy požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví Království, které je pro vás...
Matouš 26:29... kdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce." A když zazpívali žalm, odešli na Olivetskou horu...
Matouš 26:39...Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ten kalich mine! se však...
Matouš 26:42... ale tělo malátné." Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, nemůže-li tento kalich minout, ale musím ho...
Matouš 26:53... mečem padnou. Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií andělů? Jak by se...
Matouš 28:19...učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno,...
Marek 1:20...sítě. Ihned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za ním. Když potom...
Marek 5:40..." Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel do...
Marek 7:10...svou vlastní tradici! Mojžíš řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí...
Marek 7:11...zemřít.' Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl vypomoci, je korban'...
Marek 7:12...Bohu), tak ho nenecháte nic udělat pro jeho otce nebo matku. Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou...
Marek 8:38...stydět i Syn člověka, přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly." A řekl jim: "Amen, říkám vám, že...
Marek 9:21...u úst se válel po zemi. Ježíš se zeptal jeho otce: "Jak dlouho se mu to děje?" "Od dětství," odpověděl....
Marek 9:24...možné všechno." " věřím!" zvolal hned chlapcův otec. "Pomoz nevíře!" Když Ježíš uviděl, že se sbíhá...
Marek 10:7...jako muže a ženu'. ‚Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno...
Marek 10:19... nezabíjej, nekraď, nelži, nepodváděj, cti svého otce i matku.'" "Mistře," odpověděl, "to všechno jsem...
Marek 10:29... kdo by opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli...
Marek 11:10...Hospodinově jménu!" "Požehnané království našeho otce Davida!" "Hosana na výsostech!" Tak dorazil do...
Marek 11:25... pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám." Tak znovu...
Marek 13:12...vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Bratr bratraotec syna vydá na smrt a děti povstanou proti rodičům a...
Marek 13:32...nikdo nezná - ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas...
Marek 14:36...to možné, ta hodina minula. Tehdy řekl: "AbbaOtče, pro tebe je možné všechno. Odejmi ode tento...
Marek 15:21...ho odvedli k ukřižování. Jistý Šimon Kyrénský (otec Alexandra a Rufa) se právě vracel z pole, a když...
Lukáš 1:17...půjde v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k moudrosti spravedlivých, aby...
Lukáš 1:32...Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu trůn jeho otce Davida. Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a...
Lukáš 1:55...pamatoval na milosrdenství - jak zaslíbil našim otcům - vůči Abrahamovi a jeho semeni navěky. Marie pak...
Lukáš 1:59...dítě obřezat, chtěli mu dát jméno podle jeho otce, Zachariáš. Jeho matka jim na to řekla: "Ne, bude se...
Lukáš 1:62...nikdo nejmenuje!" Ptali se tedy posunky jeho otce, jak by ho chtěl pojmenovat. Požádal o tabulku a...
Lukáš 1:67...za dítě?" A ruka Hospodinova byla s ním. Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a prorokoval:...
Lukáš 1:72... kdo nás nenávidí. Prokázal milosrdenství našim otcům a vzpomenul na svou svatou smlouvu - na přísahu,...
Lukáš 1:73...svatou smlouvu - na přísahu, kterou dal našemu otci Abrahamovi, že nás vysvobodí z ruky nepřátel, abychom...
Lukáš 2:33...tvého lidu Izraele." Ta slova naplnila jeho otce i matku úžasem. Simeon jim požehnal a Marii, jeho...
Lukáš 2:48... synu?" řekla mu jeho matka. "Pohleď, tvůj otec a jsme zoufale hledali!" "Proč jste hledali?"...
Lukáš 2:49... "Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?" Oni však nechápali, o čem mluví...
Lukáš 3:8...vašemu pokání, než abyste říkali: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh může Abrahamovi vzbudit...
Lukáš 6:23...v nebi je veliká! Stejně se totiž chovali jejich otcové k prorokům. Ale běda vám bohatým, neboť máte své...
Lukáš 6:26...mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům." "Vám, kteří slyšíte, však...
Lukáš 6:36...a zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete...
Lukáš 9:26...Syn člověka, přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů. Říkám vám popravdě: Někteří z těch,...
Lukáš 9:42...ducha, uzdravil chlapce a vrátil ho jeho otci. Všichni byli ohromeni Boží velkolepostí. Zatímco...
Lukáš 9:59..."Pane, dovol, nejdřív odejdu a pochovám svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Nech mrtvé, pochovávají své...
Lukáš 10:21...rozveselil v Duchu svatém a řekl: "Chválím Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před...
Lukáš 10:22...tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je Syn, jedině Otec, a kdo je Otec,...
Lukáš 11:2..." Pověděl jim: "Když se modlíte, říkejteOtče, se posvětí tvé jméno! přijde tvé království!...
Lukáš 11:11...a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Který z vás otců podá svému synu hada, když poprosí o rybu? A když...
Lukáš 11:13...dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec Ducha svatého těm, kteří ho prosí?" Jednou Ježíš...
Lukáš 11:47...vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové! Tím jen dosvědčujete a schvalujete skutky svých...
Lukáš 11:48...Tím jen dosvědčujete a schvalujete skutky svých otců. Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby. Proto...
Lukáš 12:30...ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec , že je potřebujete. Hledejte raději jeho království...
Lukáš 12:32...bude přidáno. Neboj se, malé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodávejte svůj...
Lukáš 12:53...v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třemOtec bude proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a...
Lukáš 14:26...chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce...
Lukáš 15:12..."Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který mi náleží.' A tak...
Lukáš 15:17...k sobě. Řekl si: ‚Kolik nádeníků u mého otce jídla nazbyt, a tu umírám hlady! Vstanu, půjdu k...
Lukáš 15:18...nazbyt, a tu umírám hlady! Vstanu, půjduotci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti...
Lukáš 15:20...svých nádeníků.' A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil z veliké dálky. Pohnut soucitem...
Lukáš 15:21... padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. ‚Otče,' řekl syn, ‚zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. ...
Lukáš 15:22... si nezasloužím být považován za tvého syna.' Otec však nařídil svým služebníkům: ‚Přineste nejlepší šaty...
Lukáš 15:27...to být. Ten mu řekl: ‚Přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho zpátky živého a zdravého...
Lukáš 15:28...ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu: ‚Podívej se, kolik let ti...
Lukáš 15:31...jsi pro něj vykrmené tele!' ‚Synku,' řekl otec, ‚ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale...
Lukáš 16:24...v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. ‚Otče Abrahame,' zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnou! Pošli...
Lukáš 16:27...k nám, nemohli.' On na to řekl: ‚Prosím otče, pošli ho tedy do mého otcovského domu. Mám pět bratrů...
Lukáš 16:30...' řekl Abraham. ‚ poslouchají je!' ‚To neotče Abrahame,' boháč na to. ‚Kdyby k nim ale přišel někdo...
Lukáš 18:20...‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, cti svého otce i matku.'" On odpověděl: "To všechno jsem dodržoval...
Lukáš 22:29... a vám odkazuji království, jako je můj Otec odkázal mně. V mém království budete jíst a pít u mého...
Lukáš 22:42...by kamenem dohodil, padl na kolena a modlil se: "Otče, pokud chceš, odejmi ode tento kalich. se však...
Lukáš 23:34...pravici a druhého po levici. Ježíš tehdy řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!" Vojáci zatím...
Lukáš 23:46...opona se roztrhla vpůli. Ježíš hlasitě zvolal: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha!" Po těch slovech...
Lukáš 24:49...svědkové. Hle, na vás sešlu zaslíbení svého Otce. Zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí...
Jan 1:14... Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm...
Jan 2:16...řekl: "Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" (Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je...
Jan 3:35...Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezeníOtec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v...
Jan 4:12...vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z pil, i...
Jan 4:20... vidím, že jsi prorok," odpověděla žena. "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo,...
Jan 4:21...mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte,...
Jan 4:23... a je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho...
Jan 4:53..."Horečka ho opustila včera hodinu po poledni." Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj...
Jan 5:17...to udělal v sobotu. Ježíš jim odpověděl: "Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i ." A kvůli tomu ho...
Jan 5:18...sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl:...
Jan 5:19...sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn. Otec miluje...
Jan 5:20...Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i SynOtec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže...
Jan 5:21...ještě větší skutky, abyste jen žasli. Neboť jako Otec křísí mrtvé a dává život, tak i Syn dává život těm,...
Jan 5:22...život, tak i Syn dává život těm, kterým chceOtec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu, aby...
Jan 5:23...soud Synu, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal. Amen...
Jan 5:26...Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako  Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v...
Jan 5:36...větší svědectví než Janovo: skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Samotné skutky, které dělám, o mně...
Jan 5:37...dělám, o mně svědčí, že poslal Otec. A sám Otec, který poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste ale...
Jan 5:43...nemáte Boží lásku. jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte . Kdyby jiný přišel ve svém vlastním...
Jan 5:45... Nemyslete si, že vás budu žalovat před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte....
Jan 6:27... který vám Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť." "Co máme dělat, abychom konali...
Jan 6:31...a uvěřili ti?" zeptali se ho. "Co děláš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst...
Jan 6:32...vám: Ten chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Můj Otec vám dává ten pravý chléb z nebe. Boží chléb je ten,...
Jan 6:37...když jste viděli, nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a toho, kdo ke mně přichází,...
Jan 6:40...je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který poslal - aby každý, kdo vidí Syna a věří v...
Jan 6:42..."Není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i matku známe; jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z...
Jan 6:44...ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který poslal; ho pak vzkřísím v poslední den. V...
a další...

Slova obsahující otců: otců (100) otcům (119) praotců (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |