Otřást

Hledám varianty 'otřást' [ otřesu (5) otřesou (1) otřesen (5) otřese (3) otřes (2) otřást (1) otřásly (1) otřáslo (1) otřásli (1) otřásl (1) ]. Nalezen 21 verš.
2. Samuel 19:1...škodit, dopadnou jako ten mladík!" Král byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány a cestou...
Žalmy 59:12...nepobíjej, můj lid by zapomněl, mocně však jimi otřes a poniž je, Pane můj, vždyť jsi náš štít! Za hříchy...
Žalmy 64:9...svými sami se srazí, každý, kdo spatří je, se otřese. Bázeň pak zachvátí všechny lidi, o Božích skutcích...
Žalmy 77:17...Bože, viděly, vody viděly a hned se zachvělyotřásly se i mořské hlubiny! Vody se proudem z mraků valily...
Žalmy 112:6...spravedlivě spravuje. Takový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane. Ze zlých...
Izaiáš 13:13... nad ofirské zlato bude smrtelník. To proto, že otřesu nebem a země se pohne v základech horlením Hospodina...
Izaiáš 23:11...molo nezbylo! Hospodin vztáhl ruku na moře, aby otřásl královstvími; přikázal ohledně Fénicie, aby byly...
Izaiáš 24:18... Nebeské průduchy se otevřou, zemské základy se otřesou: Země se láme, láme se, země se hroutí, hroutí se,...
Izaiáš 52:2... do tebe nikdy nevstoupí neobřezaný a nečistýOtřes se z prachu, Jeruzaléme, zvedni se, na trůn posaď se!...
Jeremiáš 49:21...pastvina se zhrozí nad nimi. Rachot jejich pádu otřese zemí, k Rudému moři se ponese jejich křik. Hle,...
Jeremiáš 50:46...se zhrozí nad nimi. "Babylon padl!" - ten křik otřese zemí, národy uslyší jeho úpění! Tak praví Hospodin:...
Ezechiel 3:15...průplavu Kebar a sedm dní jsem tam zůstal sedět otřesen. Když těch sedm dní uplynulo, dostal jsem slovo...
Daniel 4:16...bohů." Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho děsilo. Král ho...
Daniel 8:27...službě králi. I nadále jsem však byl tím viděním otřesen a nemohl je pochopit. V prvním roce Darjaveše,...
Ageus 2:6...praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a to brzyotřesu nebem i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi národy,...
Ageus 2:7... a to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i soušíOtřesu všemi národy, takže přijdou se svými poklady, a ...
Ageus 2:21..."Řekni judskému místodržiteli ZerubábeloviOtřesu nebem i zemí. Převrhnu královské trůny a sílu...
Zachariáš 2:4...zvednout hlavu. Tihle však přišli, aby jimi otřásli a srazili rohy národům, které pozvedly roh proti...
Lukáš 6:48... přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Ale ten, kdo slovo...
Skutky 16:26...nastalo tak veliké zemětřesení, že se vězení otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem...
Židům 12:26...otřásal zemí, nyní však slibuje: "Ještě jednou otřesu nejenom zemí, ale i nebem." A to, že řekl "ještě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |